Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում

Խաչիկյան, Տիգրան Աշոտի (2017) Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (208Kb) | Preview
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (32Mb)

   Abstract

   Ժամանակակից իրավական իրականությունում շարունակաբար տեղի ունեցող ինտեգրացիոն հարափոփոխ գործընթացներն ու դրանց արդյունքում իրավական ինստիտուտների համապատասխան փոփոխություններն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն են հարուցում գիտավերլուծական նոր դիտանկյունից դրանք դարձնել գնահատման առարկա: Ակներև է, որ իրավունքի մասին գիտությունը պետք է օպերատիվ արձագանքի օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններին յուրաքանչյուր դեպքում դրանց դոկտրինալ հիմնավորվածությունը դարձնելով առանձին գնահատման առարկա: Միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր հասնել տեսություն-պրակտիկա կապի համընթաց և ներդաշնակ զարգացմանը, ապահովել պրակտիկայում օրենքով սահմանված պահանջների անշեղ իրականացումը: Դրա արդյունքը, բնականաբար, իրավունքի գերակայության սահմանադրական սկզբունքի հետևողական իրականացմանը միտված առավել հիմնարար օրենսդրական ակտերի մշակումն ու այդկերպ քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության առավել բարձր մակարդակ ապահովելն է: 2015 թվականի հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ 2014 թվականի մայիսի 29-ին հիմնադրված Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ինչը սկզբունքորեն նոր կարգավորումներ առաջադրեց հասարակական կյանքի տնտեսական ոլորտում, և առաջին հերթին՝ արտաքին տնտեսական գործունեության և մաքսային կարգավորման շրջանակներում: Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվեցին Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային հիմքի ձևավորման շրջանակներում կնքված ու Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) իրավունքի մաս կազմող միջազգային պայմանագրերը: Դրանց շարքում, հատկապես, առանձնակի տեղ է գրավում մաքսային իրավահարաբերությունները կարգավորող համապարփակ նոր կոդիֆիկացված ակտը' ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարների մակարդակով 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ին ընդունված «Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի մասին» համաձայնագիրը: Այն, փաստորեն, դարձավ միասնական տնտեսական տարածության մաքսային իրավարգավորման միասնական ուղենիշները սահմանող միջազգային պայմանագիր, որով, փաստորեն, Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների հետ իրականացվելու էր միասնական մաքսասակագնային քաղաքականություն: Բնական է, որ նշված փոփոխությունը ենթադրում էր օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի համալիր փոփոխություններ՝ Եվրասիական տնտեսական միության իրավապայմանագրային աղբյուրներին դրանց համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով: Ինչպես ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետություններում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում ի կատարումն 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ին ընդունված «Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի մասին» համաձայնագրի՝ 17.12.2014թ. ընդունվեց ներպետական մաքսաիրավական կարգավորման առանձնահատկություններ սահմանող «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքը, որն, ի թիվս այլ կարգավորումների, նախատեսում է մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց վերաբերող նոր պահանջներ ու չափանիշներ, ինչպես նաև կարգավորում մաքսային հսկողության իրականացման հետ կապված միութենական օրենսդրությամբ չկարգավորված հարաբերություններ: Ավելորդ չէ նշել, որ ՀՀ-ում տարիներ շարունակ գործած մաքսային-իրավական ինստիտուտների կիրառումը դրվում էր այնպիսի իրավական տիրույթում, որն առավելապես խարսխված է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև համաձայնեցված և համակարգված մաքսային քաղաքականության պայմանագրային կանխադրույթների վրա: Նման իրավիճակը բոլորովին այլ խնդիրների հրատապ լուծման հրամայական առաջադրեց: Диссертация касается правовых основ осуществления таможенного контроля в Республике Армения и вопросов их дальнейшего совершенствования. Впервые в отечественной юридической литературе были рассмотрены и стали предметом всестороннего изучения принципы осуществления таможенного контроля, структуры, включая особенности посттаможенного контроля товаров и транспортных средств. Научно¬практическая актуальность работы обусловлена необходимостью соразмерного ответа науки таможенного права Республики Армения осуществляемым законодательным изменениям в контексте интеграционных процессов. Начиная со второго января 2015 года Республика Армения стала членом Евразийского экономического союза, основанного 29 мая 2014 года, что принципиально выдвинуло новые регуляции в экономической сфере общественной жизни, и в первую очередь, в сфере внешней торговли и таможенного регулирования. После этого в Республике Армения стали применяться международные договора, заключенные в рамках создания нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства и являющиеся составной частью права Евразийского экономического союза (далее ЕврАзЭС). Очевидно, что изучение правовой основы непрерывного совершенствования таможенного администрирования и представление ряда научно-практических решений по поводу ряда проблемных вопросов призваны существенно обеспечить наиболее комплексное применение основных принципов таможенными органами при выполнении функций. Упомянутое особенно подтверждается тем фактом, что 22 декабря 2016 года Правительством Республики Армения был одобрен проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в рамках которого планируется также новые подходы в отношении института таможенного контроля. Dissertation concerns issues on legal grounds of customs control and their further accomplishment in the Republic of Armenia. For the first time in domestic legal literature principles and mechanisms of customs control, including distinctive features of post clearance control of products and transports, are being observed. The theoretical-practical relevance of dissertation is based on the necessity to properly react to legislative amendments in the context of integration procedures of RA. Since 02.01.2015 Armenia became a member of Eurasian Economic Union, founded in 29.05.2014, which set principally new regulations in the field of economy, and firstly, in the frames of foreign economic activity and customs regulations. Further, international conventions ratified in the frames of Customs control and for formation of grounds on united economic area and forming part of Eurasian Economic Union law were applied in the Republic of Armenia. It is obvious, that the study of legal grounds on accomplishment of customs administrative procedure and suggesting effective solutions on several practical issues are deemed to also ensure the application of principles of administrative procedure on the functions of customs bodies. The above mentioned is justified with the fact, that the customs draft code of Eurasian Economic Union, approved by the Government of RA in 22.12.2016, stipulates new approaches towards the institute of customs control. Taking into consideration the fact, that in near future this code can form a part of RA legal system, the solutions defined by this code are also being discussed among the problematic issues. It is to be mentioned, that according to the draft code, separate provisions of the dissertation are devoted to definitions of “forms of customs control”, “means of customs control”. The author is not limited only to relate to the theme of theoretical sources, but as well examined the judicial practice formed in the Republic of Armenia. As a result of the research the author made conclusions not only of a theoretical character, but also practical suggestions aimed at improving the legislation and law enforcement practice.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Правовые основы таможенного контроля в Республике Армения. Legal grounds of customs control in the Republic of Armenia
   Uncontrolled Keywords: Хачикян Тигран Ашотович, Khachikyan Tigran Ashot
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 20 May 2017 11:04
   Last Modified: 03 Jul 2017 12:38
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4711

   Actions (login required)

   View Item