Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Դիպվածաբանությունների իմաատակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա)

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաատակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4Mb) | Preview

  Abstract

  Հարափոփոխ աշխարհի լեզվական պատկերում խիստ կարևոր է անգլերենի նորաստեղծ և նորահայտ բառամթերքի վերհանումր: Յուրաքանչյուր տարի ի հայտ են գալիս հարյուրավոր նոր բառեր և իմաստային նորւսբւսնություններ, որոնց գերակշիռ մասը կարճ ժամանակամիջոցում զետեղվում են անգլերեն բառարաններում: Իսկ լրագրերում մեկնաբանվում են հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներին վերաբերող խնդիրներ և ամենից հաճախ են գործածվում և/կամ վերաստեղծվում դիպվածային բառեր' ընթերցողների ուշադրությունն այս կամ այն խնդրին սևեռելու համար: Դիպվածային բառերի ստեղծումը բացառիկ և ճկուն ստեղծագործական միտք ունեցող, լեզվիմացության բարձր մակարդակ դրսևորող լրւսգրող-հեղինակի խոսքաշարի կառուցման մեջ ինքնատիպության դրսևորման հետևանք է: Աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է լրագրանյութերում մշտապես կիրառվող նոր բառերի բազմահեռանկարային հետազոտությունների և ժամանակակից անգլերենի բառապաշարի հարստացման միջոցների վերհանման պահանջով: Ատենախոսության գիտական նորույթն այն է, որ աշխատանքն ուրույն փորձ է հնարավորինս համակողմանի քննության ենթարկել լրագրանյութերից քաղված ժամանակակից անգլերենի դիպվածային բառերի իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անհրաժեշտության դեպքում անդրադարձ կատարելով նաև դրանց գործաբանական, ճանաչողական և ոճական յուրահատկություններին): Նոր է նաև անգլերենի օրինաչափությունների խախտումով կազմված դիպվածային բառերի վերհանումը լրագրանյութերից և առանձնացված դիպվածային բառային միավորների դիպվածային կարգավիճակում մնալու, և/կամ' դրանց հանրայնացման և լեզվի համակարգում ամրապնդման հատկորոշումը անգլերեն միալեզու բացատրական բառարանների և կորպուսային շտեմարանների լեզվանյութի հիման վրա: Որպես ատենախոսության լեզվանյութ ծառայել են անգլալեզու տպագիր և առցանց թերթերից և ամսագրերից քաղված դիպվածային բառային միավորները: Աշխատանքում առանձնացված օրինակները մեծամասամբ քաղված են լրագրերի ոչ տպագիր առցանց տարբերակներից, քանի որ համակարգչային վիրտուալ խոսույթում գերտեքստ ներկայացնող թերթերի և ամսագրերի առցանց տարբերակները բովանդակում են ավելի շատ տեղեկույթ տպագիր գրավոր հրապարակագրության համեմատ: Աշխատանքի նպատակն է վերլուծության ենթարկել անգլալեզու թերթերից և ամսագրերից դուրս բերված դիպվածային բառերը' իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների դիտանկյունից, վերլուծել իրականության կարգայնացման մեխանիզմները և լեզվական կաղապարման միջոցները: The dissertation explores the semantic-structural characteristics of nonce words, used in English journalistic articles, and analyzes the cases of their lexicalization and socialization. The lexicographical graveyard is crowded with newly-coined words or new senses of existing words that are introduced into the English language, for the purpose of naming new objects, concepts and phenomena. To reflect the reality effectively, the journalists make use of nonce or occasional words, which serve the purpose of drawing the readers’ attention and making the news report more expressive and emotive-evaluative. The research aims at the semantic-structural analysis of nonce words used in English newspapers and magazines. To achieve the aim of the research, the following objectives are set forth: to investigate the approaches to the terms neologism and hapax legomena/nonce word/occasionalism in linguistic literatur to investigate and systematize the factors hampering the process of wordbuilding, to reveal the part of speech classification of the nonce words under study and their appurtenance to different lexico-semantic thematic groups, to reveal the frequency of occurrence of the words under study, to define the functions of nonce words in English journalistic articles, to determine the nonce status of the words under study. To realize the above-mentioned objectives, the descriptive, componential and statistical methods of analysis have been applied to the research. Данная диссертационная работа посвящена изучению семантических и структурных особенностей окказионализмов в английских журналистских статьях. Определенные семантические и структурные особенности окказионализмов придают контексту стилистическую окраску и эмоциональную выразительность, повышая интерес читателей к журналистским статьям. Целью работы является выявление структурных и семантических характеристик окказионализмов. Реализация цели достигается путем решения следующих задач: провести всестороннее исследование неологизмов и окказионализмов и дать определение этим понятиям; исследовать основные факторы, блокирующие образование окказионализмов в английском языке; выявить к каким частям речи и лексико-семантическим тематическим группам относятся окказионализмы; определить различные функции окказионализмов; определить окказиональный статус изучаемых слов, а именно: остается ли данный окказионализм таким, каким был или становится частотным. В работе были применены следующие лингвистические методы: метод компонентного анализа, а также метод описательного и статистического анализа. Теоретическая значимость исследования определяется тем, что результаты данного исследования могут способствовать дальнейшему исследованию окказионализмов английского языка. Практическая ценность исследования состоит в том, что результаты диссертации могут быть использованы в лексикологии, семасиологии и анализе текста, а также при составлении университетских учебников и словарей. Актуальность работы обусловлена большим интересом к выявлению новых слов в языковой картине мира и к исследованию средств, которые обогащают английский язык.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: The semantic-structural characteristics of nonce words (with special reference to English printed and online journalistic articles). Семантические и структурные особенности окказионализмов (на материале английских онлайн и печатных журналистских статей).
  Uncontrolled Keywords: Barseghyan Gayane Andranik, Барсегян Гаяне Андраниковна
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 20 May 2017 11:17
  Last Modified: 20 May 2017 11:46
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4713

  Actions (login required)

  View Item