Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տնտեսական բարեփոխումների նպատակները և պետության դերը (ԻԻՀ օրինակով)

Շեքոֆթեհասգարաբադ , Ալիասղար Մոհամմադհոսեյնի (2017) Տնտեսական բարեփոխումների նպատակները և պետության դերը (ԻԻՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (285Kb) | Preview

  Abstract

  2008թ. համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո արագացող ինֆլյացիան և պետության աճող դերն ու ազդեցությունը տնտեսության մեջ, ինչպես նաև մասնավոր կառույցների' քաղաքական և տնտեսական շրջանակների միջամտությունները, կրկին տնտեսագիտական բանավեճերի առիթ դարձան: Տնտեսական աճի ժամանակակից տեմպերը չի կարելի համեմատել նախորդ դարաշրջանում տեղի ունեցած տնտեսական աճի հետ: Այդուհանդերձ, գործազրկության և աղքատության մակարդակը բավականին բարձր է բնակչության մեծամասնության շրջանում և չնայած այդ բոլոր հիմնարար փոփոխություններին, որ կատարվել են մարդկանց հասարակական և տնտեսական պահանջների զարգացման ոլորտում, դրանք օրեցօր նորանոր մասշտաբներ են ընդունում: Այլ կերպ ասած մարդկանց պահանջմունքի և հասարակական սպասելիքների մակարդակի աճը պետական այնպիսի ծառայությունների առումով, ինչպիսիք են պետական ուսուցումը, դաստիարակությունը, բարոյականությունը, առողջապահությունը, իրավակարգի պահպանումը, անվտանգությունը և պաշտպանության ապահովումը 21-րդ դարի հիմնական խնդիրներն են համարվում: Այսօր կառավարության գլխավոր մտահոգությունը տնտեսության պետական կարգավորման հարցն է: Կարելի է ասել, որ շատ դեպքերում պետական կառավարման ուժեղացումը'առավել թույլ զարգացած երկրներում պատճառ է դարձել ծախսերի ավելացման, արդյունավետության կրճատման, պետական կառույցներում և ընկերություններում առաջընթացն ապահովող ուժի բացակայության: Կառավարության դերը նախորդ դարում բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել: Նորագույն տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացումը և դրանց տարածումը, ժողովրդագրական պայթյունը կամ դեմոգրաֆիկ ճնշումների ավելացումը, բնապահպանական խնդիրների աճը, հատկապես համաշխարհային տնտեսությանը ինտեգրվելու կամ ինչպես ընդունված է ասել գլոբալիզացման ուղղությամբ մեծացող ճնշումները, այնպիսի մի իրավիճակ են ստեղծել, որ որոշ դեպքերում' դրանց շտկման ուղղությամբ կառավարությունը ստիպված է լինում համապատասխան քայլեր ձեռնարկել: Ուստի այս դեպքում պետության վարքագծի, դիրքի, պետության դերի, և ամենակարևորը այդ դերի կատարման ձևի մասին նոր պատկերացումների համակարգի ստեղծման անհրաժեշտություն է առաջանում: Մյուս կողմից, գոյություն ունի այլ պետությունների կողմից արդեն կիրառված փորձը հատկապես այն պետությունների, որոնք բնակչության ակնկալիքների բավարարման և իրենց պարտականությունների իրականացման գործում առավել բարեհաջող և պատասխանատու են եղել և հաջողություններ են արձանագրել տնտեսության զարգացման իրենց մոդելի մեջ, հատկապես հասարակական արդարության ապահովման գործում, կամ մեծապես նպաստել են աղքատության կրճատմանը և տիրապետում են այս մոտեցումների կիրառմանը: Հաջողություններն արձանագրվել են այն դեպքում, երբ այդ նոր մոտեցումների մշակման մեջ պետության դերն ու ազդեցությունը մեծ է եղել: Տնտեսական բարեփոխումների մեջ պետության տեղի և դերի խնդիրը, 20-րդ դարի 30-ական թվականներից ի վեր, շարունակ եղել է տնտեսագետների և տնտեսագիտության տարբեր ուղղությունների մասնագետների քննարկման առարկա: Այս հարցի վերաբերյալ գոյություն ունեն մի շարք տարակարծություններ, և այս առումով ավելի լայն ուսումնասիրությունների անցկացման անհրաժեշտություն է զգացվում: Տարբեր կարծիքների հավաքագրումն այսպիսի ուսումնասիրությունների մեջ հաճախ կարող է լուծումներ առաջարկել և հարստացնել տեսությունը' նոր փորձով: Настоящее исследование преследует цель проанализировать и охарактеризовать эффективность политики экономических реформ ИРИ, акцентируя роль и важность государства на макроэкономическом уровне. Начиная с 30-ых годов 20-ого века проблема места и роли государства в экономических реформах была предметом обсуждения экономистов и разных направлений экономики. Сегодня приемлемо мнение, что государство должно осуществлять свою роль не только в качестве предводителя и контролера, а также в качестве органа, содействующего экономическим реформам. В настоящее время экономике Ирана характерны снижение темпов экономического роста, низкая производительность, неравномерное распределение доходов, отрицательное сальдо внешней торговли и безработица. Исследования указывают, что в списке главных экономических трудностей страны можно отметить государственный контроль за отечественной продукцией и значительной частью инвестиций в экономику (более чем 80 %), что крайне ощутимо в ходе осуществления краткосрочных и среднесрочных программ и проявляется в виде вмешательства государства. В диссертации исследованы существующие точки зрения и подходы, относящиеся к экономической роли государства, роль государства в разных программах по развитию экономики Ирана, факторы экономического развития, воздействие глобализации на экономический рост, и стратегические программы развития ИРИ в рамках перспективной программы 2025 г. Объектом исследования была роль государственных режимов, установленных в ИРИ после 1980 г., в государственной системе. Предметом исследования является 20-летняя перспективная программа экономического развития ИРИ и проект экономических реформ, основанный на сокращении субсидий. Исследование аналитико-описательное. В качестве методологической базы приняты статистические, эконометрические и регрессионные аналитические тест-модели. Был применен также тест Грэнджера на причинность (Grenger causality test). Использована компьютерная программа Микрофит.The dissertation is aimed at analyzing and describing the effectiveness of IRI economic reforms policy by focusing on the macroeconomic role of the government and its importance. In economic reform process, the role and position of state, since the 1930-s of 20-th century has continuously been the topic of debate and discussion by economists and specialists engaged in various areas of economics. Nowadays, it has been increasingly accepted that the state should play its role mainly as a contributor and provider of facilities rather than being a manager or leader. The Iranian economy is currently characterized with declined economic growth, poor productivity, unequal distribution of incomes, negative balance of foreign trade, and emphasized unemployment. In studies about the Iranian economy, among the most important reasons can be mentioned the governance and supervision by the government on the national production and significant part of investments (more than 80%), which is highly noticeable in implementation of both short and long term programs in the form of state intervention. In this research the different approaches and theories about the economic role of the government, the role of government in the various planed programs for Iranian economic development, the economic growth factors, the effect of globalization on the economic growth, as well as the strategic development programs of IRI within the development perspective document of 2025 year were studied. Research object is considered the role and governance approaches of state system in Islamic Republic of Iran after 1980. Research subject includes Iran Islamic Republic plan of economic reforms based on deletion of subsides, as well as the document of 20 years economic development perspective. The research is based on analytic-descriptive method. In the research as methodological basis, the statistical, econometric and regression tests models were used. Also, Granger causality test was used. MICROFIT computer software was used to analyze the data.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Цели экономических реформ и роль государства (на примере ИРИ). The objectives of economic reform and the role of government (on the example of IRI).
  Uncontrolled Keywords: Шекофтеасгарабад Алиасгар Могаммадгосейнович, Shekoftehasgarabad Aliasghar Mohammadhossein
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 24 May 2017 14:45
  Last Modified: 28 Feb 2018 12:32
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4750

  Actions (login required)

  View Item