Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Սրտի խոռոչների վերաձևավորման պաթոֆիզիոլոգիան և նախասրտերի շողացման առաջացման ռիսկը ոչ փականային ախտածագմամբ պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ

Թունյան, Լուսինե Գերասիմի (2017) Սրտի խոռոչների վերաձևավորման պաթոֆիզիոլոգիան և նախասրտերի շողացման առաջացման ռիսկը ոչ փականային ախտածագմամբ պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1380Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3645Kb) | Preview

   Abstract

   Պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությունը (ՊԱՖՍԱ) ձախ փորոքի (ՁՓ) համեմատաբար նորմալ (աննշան իջած) կծկողական ֆունկցիայով սրտային անբավարարություն է, սակայն դիաստոլիկ թուլացման և լեցման խիստ արտահայտված խանգարմամբ, որն ուղեկցվում է փորոքում վերջնական դիաստոլիկ ճնշման աճով, արյան փոքր շրջանառության մեջ կանգով և սրտային անբավարարության այլ նշաններով: ՊԱՖՍԱ-ն կազմում է քրոնիկ սրտային անբավարարության դեպքերի մոտ 50%-ը (Owan TE, Redfield MM, 2005): Այն ունի աճի միտում և տարեկան 1%-ով գերազանցում է ցածր արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարության դեպքերը (Go AS et al., 2013): Ներկայումս ՊԱՖՍԱ-ն հանրային առողջապահության համար հանդիսանոմ է խոշորագույն, աճող և մինչև վերջ չուսումնասիրված հիմնախնդիր: Դեռևս անորոշ են մնում ՊԱՖՍԱ-ի պաթոֆիզիոլոգիան և բուժումը, օպտիմալ վերահսկման եղանակները: Այն հիմնահարցը, թե արդյո՞ք պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությունը և ցածր արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությունը երկու առանձին միավորներ են, թե՝ միևնույն հիմնախնդրի երկու բևեռներ, հանդիսանում է բազմաթիվ քննարկումների առարկա (Borlaug BA et al. 2011; Komajda M. et al., 2014): ՊԱՖՍԱ-ի հիմնախնդիրը հնարավոր եղավ ուսումնասիրել համեմատաբար վերջերս` ի շնորհիվ դիաստոլիկ դիսֆունկցիայի ախտորոշման նորագույն մեթոդների զարգացման: Պարզվեց նաև, որ մեծ քանակի տարեց և/կամ հարակից հիվանդություններ ունեցող անձինք ունեն նախակլինիկական տարբեր աստիճանների դիաստոլիկ դիսֆունկցիա, որը կարող է վերափոխվել ՊԱՖՍԱ-ի կամ մնալ ասիմպտոմատիկ՝ անկախ դիաստոլիկ դիսֆունկցիայի աստիճանից, իսկ այդ անցման պատճառները դեռևս անհայտ են (Bronzwaer JG et al., 2009): Չնայած վերջին շրջանում կատարվել են հետազոտություններ, որոնք ուսումնասիրում են ՊԱՖՍԱ-ի ժամանակ տեղի ունեցող փոփոխությունները, այնուամենայնիվ, դրանց քանակը այդքան էլ շատ չէ, դեռևս բազմաթիվ հարցեր մնում են անպատասխան: Պարզաբանման կարիք ունեն մի շարք հարցեր. ՊԱՖՍԱ-ի ժամանակ ինչպիսի՞ փոփոխություններ են կրում սրտի խոռոչները, ինչպիսի՞ փոփոխություններ և ի՞նչ տարբերություններ կան ձախ փորոքի նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայի (ՆԴԴ) և ՊԱՖՍԱ-ի ժամանակ, որո՞նք են տեղի ունեցող էխոսրտագրական փոփոխությունները, ինչպիսի՞ փոխկապակցվածություն կա դրանց մեջ, որո՞նք են ՆԴԴ-ի անցման ՊԱՖՍԱ-ի կանխորոշիչները, որքա՞ն է նախասրտերի շողացման (ՆՇ) հաճախականությունը ՆԴԴ-ով և ՊԱՖՍԱ-ով ոչ փականային ախտածագմամբ հիվանդների մոտ, որո՞նք են հանդիսանում ՆՇ-ի առաջացման համար էխոսրտագրական կանխորոշիչ տեղեկաբեր չափորոշիչներ: Վերոհիշյալ հարցերի ուսումնասիրությունը հիմնավորում է առաջարկվող աշխատանքի արդիականությունը Հետազոտության նպատակն է. գնահատել նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայի և պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարության ժամանակ սրտի խոռոչների կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ ցուցանիշների փոփոխությունները, որոշել նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայից պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարության վերաձևափոխման կանխորոշիչները, ինչպես նաև հայտնաբերել այն չափորոշիչները, որոնք կանխորոշում են նախասրտերի շողացման առաջացումը նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով և պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ: Հետազոտության խնդիրներն են. Պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ և նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով հիվանդների խմբերում հայտնաբերել սրտի խոռոչներում ընթացող էխոսրտագրական փոփոխությունների դինամիկան: Պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ և նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով հիվանդների մոտ հայտնաբերել սրտի խոռոչների սիստոլիկ և դիաստոլիկ ցուցանիշների միջև առկա միջխմբային տարբերությունները: Նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով հիվանդների խմբում ուսումնասիրել պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարության զարգացման դինամիկան, ցուցանիշների փոխկապակցվածությունը: Նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով հիվանդների մոտ որոշել պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարության զարգացման կանխորոշիչները: Ուսումնասիրել ձախ փորոքի դիաստոլիկ ռեզերվը և աջ սրտի դիսֆունկցիայի աստիճանը պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ և նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով հիվանդների մոտ, կիրառելով ժամանակակից մեթոդներ՝ 3D/4D, հյուսվածքային էխոսրտագրություն, դիաստոլիկ սթրես ԷխոՍԳ: Պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ և նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով հիվանդների մոտ որոշել նախասրտերի շողացման զարգացման ընթացքը, կանխորոշիչները: Առաջին անգամ ժամանակակից, դինամիկ հետազոտությունների (3D/4D, հյուսվածքային ԷխոՍԳ, սթրես ԷխոՍԳ հյուսվածքային ԷխոՍԳ-ի կիրառմամբ) հիման վրա բացահայտվել են սրտի խոռոչների մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները, բնորոշ նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով և պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ: Առաջին անգամ բացահայտվել են նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայից դեպի պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարության վերափոխման մեխանիզմները: Առաջին անգամ նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով և պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ համեմատական ձևով գնահատվել են ձախ նախասրտում, ձախ փորոքում, աջ նախասրտում, աջ փորոքում տեղի ունեցող վերաձևափոխման ընթացքը, առանձնահատկությունները, որոշվել են առավել բնորոշ էխոսրտագրական չափորոշիչները: Առաջին անգամ նախակլինիկական դիաստոլիկ դիսֆունկցիայով և պահպանված արտամղման ֆրակցիայով սրտային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ որոշվել են նախասրտերի շողացման առաջացման էխոսրտագրական կանխորոշիչները: Сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса (СНСФВ) является новой и мало изученной проблемой медицины. Охватывая половину всех случаев СН и ежегодно прогрессируя по частоте, СНСФВ имеет высокую смертность, соизмеримую со смертностью от СН с сниженной ФВ. Патофизиология СНСФВ недостаточно изучена. В частности мало исследованы механизмы ее развития и прогрессирования, неизвестно клиническое течение при различных сопутствующих болезнях, затруднена диагностика, до сих пор ведутся дебаты относительно названия этой патологии, и является ли СНСФВ отдельной нозологической единицей, а также отсутствуют эффективные методы лечения по снижению заболеваемости и смертности. Главным составляющим симптомов СНСФ является диастолическая дисфункция (ДД), однако у многих больных с доклинической дисфункцией (ДДД) впоследствии не развивается СНСФВ. Исследование посвящено изучению механизмов возникновения СНСФВ, механизмов трансформации ДДД в СНСФВ, а также изучению частоты возникновения фибрилляции предсердий (ФП) при ДДД и СНСФВ, выявлению факторов риска и независимых предикторов ее развития. В исследование включены 325 больных (193 женщины) в возрасте 67±8 лет с ДДД (162) и с СНСФВ (163), а также 50 здоровых лиц того же возраста и пола. Использованы новейшие методы диагностики и исследования обеих патологий, в частности, трехмерная ЭхоКГ, тканевая ДопплерКГ с определением продольной миокардиальной деформации (Д) и скорости Д (СД) левого желудочка (ЛЖ) и левого предсердия (ЛП), внутрипредсердной (ВПД) и межпредсердной (МПД) диссинхронии, индекса жесткости ЛЖ (ИЖЛЖ) и индекса жесткости ЛП (ИЖЛП), диастолический стресс ЭхоКГ тест. Проведен сравнительный анализ всех параметров больных ДДД, СНСФВ и контрольной группы, установивший главные отличительные черты каждой нозологии. Проведен корреляционный анализ и установлена взаимосвязь между различными тканевыми и не тканевыми параметрами ЛЖ и ЛП. Проведен регрессионный анализ для выявления главных предикторов трансформации ДДД в СНСФВ. Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) has become a worldwide epidemic in recent years which is poor understood with morbidity and mortality comparable with heart failure with reduced ejection fraction. Nearly half of the patients with heart failure have preserved ejection fraction. Patients with HFpEF have many comorbidities, older age, and are usually females. Despite the progress in understanding its pathophysiology the multiple issues yet to be solved. In particular, the mechanisms of the onset and development of HFpEF, its clinical course in the presence of different comorbid states are remained to be determined. The diagnosis of HFpEF is often difficult to confirm, many sprecialists debate the accuracy of its name and that it might not be a separate disease, the treatment strategies targeting morbidity and mortality is yet to be developed. The left ventricular (LV) diastolic dysfunction (DD) with elevated end diastolic pressure is generally considered as the underlying mechanism of HFpEF, yet many patients with DD due to impared relaxation and/or increase LV stiffnes do not progress to HFpEF and remain in preclinical stage, without development of symptoms throughout their lives, while others with the same degrees of LV DD enter the HFpEF stage. This study has been conducted in order to reveal whether the patients with preclinical DD might have a pre-disease which eventually will be transformed into HFpEF, the possible mechanisms and the predictors of this transformation. The study also assessed the prevalence and the new occurances of atrial fibrillation (AF) in PDD and HFpEF patients subsets. 325 patients (193 female), 67±8 years with PDD (162) or HFpEF (163) and 50 healthy contol subjects matched by age and sex were included in the study. 2D and 3D EchoCG, tissue DopplerCG and diastolic EchoCG treadmill stress test (DST) were performed in all subjects. Indexes of LV end-diastolic (LVED) and end-systolic (ESV) volumes, ejection fraction (EF), LV systolic dyssynchrony index (SDI), LV diastolic filling patterns, LV mass index (LVMI), left atrial maximal volume index (LAVI) were measured by 2D/3D EchoCG. Longitudinal LV global strain (LVS) were measured by speackle tracking, LA longitudinal strain (LAS) and longitudinal strain rate (LASR), indexes of LA stiffness (LASi) and LV stiffness (LVSi), interatrial (IAD) and intraatrial (IRAD), LVP and right ventricular (RVP) filling pressures were calculated by tissue DopplerCG. LVP and RVP were expressed as E/e’ for each ventricle, where E is ventricular early filling peak velocity, and e’ – early diastolic mitral or tricuspid valve annular velocity averaged for their lateral and medial parts. DST were performed for the diagnosis of PDD or HFpEF, as well as for evaluation of clinical course.

   Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
   Additional Information: Патофизиология ремоделирования камер сердца и оценка риска фибрилляции предсердий у больных с сердечной недостаточностью с сохранной фракцией выброса неклапанного происхождения. Pathophysiologty of cardiac chambers’ remodeling and atrial fibrillation risk assessment in patients with heart failure with preserved ejection fraction of non-valvular origin.
   Uncontrolled Keywords: Тунян Лусине Герасимовна, Tunyan Lusine G.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Jun 2017 14:30
   Last Modified: 03 Jul 2017 09:34
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5172

   Actions (login required)

   View Item