Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման, վերամշակման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ նյութերով)

Կուպելյանց, Նոննա Արամայիսի (2017) Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման, վերամշակման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (813Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2181Kb)

   Abstract

   Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման և վերամշական գործընթացները գյուղատնտեսական մշականբույսերի բերքահավաքից հետո մինչև սպառողն իրականացվող աշխատանքների շղթայի կարևորագույն օղակներն են, որոնք ընդգրկում են տեխնոլոգիական, արտադրական, կազմակերպական և այլ գործառույթներ: Բուսաբուծական արտադրանքի արտադրողից մինչև սպառողը շղթայի հիմնական օղակներ հանդիսացող նշված գործընթացներն իրենց կարևորությամբ և կազմակերպական և տեխնոլոգիական առումով առանձնահատուկ են և դրանց իրականացումը պահանջում է որոշակի պայմանների, մասնավորապես, տեխնոլոգիական, տնտեսական, ռեսուրսային և կադրային պահանջների ապահովում: Նշված գործընթացների կարևորությունը և դրանց իրականացման բարդությունները վկայում են, որ այդ աշխատանքների կազմակերպումը, առավել ևս կատարելագործումը հանրապետության գյուղատնտեսությունում ներկայումս ձևավորված հարաբերությունների և տնտեսավարման ձևերի պայմաններում բարդ հիմնախնդիր է: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հողի սեփականաշնորհման գործընթացում տեղ գտած թերությունները և բացթողումները հետևանք են մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառների, որոնցից, բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման և վերամշակման գործընթացների կազմակերպման կատարելագործման տեսանկյունից կարող ենք առանձնացնել հետևյալը` իրավական նպաստավոր հիմքեր չստեղծվեցին և չիրականացվեց համարժեք քաղաքականություն գյուղատնտեսության սպասարկման, մասնավորապես, բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման և վերամշակման գործառույթ ունեցող կառույցների և դրանց տար-բեր կազմակերպական ձևերի զարգացման համար, ագրոպարենային ոլորտում մասնավորեցման և ապապետականացման գործընթացի հետ համապատասխան քաղաքականություն չիրականացվեց գյուղատնտեսության բնա-գավառի սպասարկման, մասնավորապես, ուսումնասիրվող բնագավառի գործունեությանը նպաստող տեխնոլոգիաների ու դրանց կազմակերպման և կառավարման կատարելագործման, նյութատեխնիկական բազայի պահպանման, համալրման ու զարգացման ուղղությամբ: Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանումը, իրացումը և վերամշակումն առաջին հերթին պետք է ուղղված լինի բուսաբուծական արտադրանքի կորուստների կրճատմանը, որակական հատկանիշների պահպանմանը, նոր արժեքի ստեղծմանը, ապրանքայնության մակարդակի բարձրացմանը և վերջնական արդյունքում արտադրության ծավալների ավելացման և արտադրության արդյունավետության բարձրացմանը: Տարբեր երկրների ագրարային ոլորտի զարգացմանն ու առանձնահատկություններին վերաբերող մասնագիտական գրականության և այլ աղբյուրների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առանձնակի կարևորվում են բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման և վերամշակման աշխատանքների կազմակերպման և կատարելագործման հարցերը: Հետևաբար, այդ գործընթացների աջակցությանն է ուղղվում տարբեր ծրագրերի, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, ֆերմերային միությունների գործունեությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս համակարգված կազմակերպել այդ աշխատանքները: Վերջինս իր դրական ազդեցությունն է ունենում բուսաբուծության ճյուղի արդյունավետության վրա: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ գյուղատնտեսությունում ծառացած են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց առկայությունն որոշ առումներով պայմանավորված է բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման, վերամշակման գործընթացների անկատարությամբ, նշված խնդիրներից առավել ընդգծված են`գյուղատնտեսությունում ապրանքայնության ցածր մակարդակը, բուսաբուծությունում տնտեսավարողների վճարունակության ցածր մակարդակը, մթերքների պահպանման անբավարար վիճակը, իրացման համակարգի անկատարությունը, գյուղատնտեսական հումք արտադրողների և վերամշակողների միջև փոխշահավետ պայմանագրային հարաբերությունների սղությունը, համագործակցության արդյունավետ մեխանիզմների բացակայությունը: Նշված խնդիրների լուծումը պահանջում է բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման և վերամշակման գործընթացների բարելավման տնտեսագիտական հիմնախնդիրների բացահայտում և դրանց լուծման հիմնավորված ուղղությունների ու դրանց կիրառման մեխանիզմների առաջադրում: Նշվածն էլ պայմանավորում է ուսումնասիրվող թեմայի արդիականությունը, հրատապությունը և բխում է հանրապետության գյուղատնտեսության, գյուղական համայնքների զարգացման և հանրապետության պարենային ապահովության հիմնախնդրի լուծման անհրաժեշտությունից: Հետազոտության հիմնական նպատակն է գյուղատնտեսության, մասնավորապես, բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման և վերամշակման գործընթացների կատարելագործմանն առնչվող մասնագիտական գրականության, առկա փորձի, տարբեր հետազոտությունների, ագրարային ոլորտի մի շարք ծրագրային փաստաթղթերի և սեփական ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտել բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման և վերամշակման կատարելագործման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և առաջադրել դրանց լուծման հիմնական ուղիները: Работа посвящена экономическим проблемам хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции и определению путей решения этих проблем в РА. Эффективность растениеводческой отрасли во многом обусловлена уровнем организации процессов хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции, которые содержат технологическую, производственную, организационную и другие функции. В работе поставлены следующие основные задачи: исследование особенностей и теоретических положений сельского хозяйства и организации процессов хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции; исследование особенностей растениеводческой отрасли РА и предпосылки ее развития; оценка существующего положения в деле организации хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции в РА и сложившиеся в данной сфере отношения; выявление экономических проблем совершенствования работ по хранению, реализации, растениеводческой продукции в РА; раскрытие возможностей увеличения объемов производства растениевод¬чес-кой продукции и повышения его эффективности, обусловленных факторами совершенствования хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции; разработка основных путей совершенствования организации хранения, реализации и переработки растениеводческой продукции; предложение основных путей развития технологий, направленных на совершенствование хранения, реализации и переработки растениеводческой продукции; выдвижение подходов оценки эффективности совершенствования хранения, реализации растениеводческой продукции и оценка эффективности мероприятий, направленных на решение экономических проблем совершенствования рассматриваемой области. Основная научная новизна исследования заключается в том, что в результате оценки возможностей увеличения объемов производства и повышения эффективности растениеводческой продукции, предопределены проблемы совершенствования хранения, реализации и переработки растниеводческой продукции и пути их решения. Основные научные результаты обощены в следующей научной новизне: выявлены экономические проблемы процессов хранения, реализации, пере-работки растениеводческой продукции в РА; выявлены возможности увеличения объемов и эффективности сельскохозяйственного производства, обусловленные факторами осуществления процессов реализации, переработки растениеводческой продукции; разработаны основные пути совершенствования организации процессов хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции; разработаны пути улучшения технологий, направленных на совершенствование процессов хранения, переработки растениеводческой продукции; предложены предпочтительные подходы к оценке эффективности совершенствования процессов хранения, реализации растениеводческой продукции и дана оценка эффективности мероприятий, направленных на решение экономических проблем в этой сфере. В первой главе представлены теоретические подходы организации и управлния, особенности хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции, особенности растениеводческой отрасли и предпосылки ее развития, а также опыт развитых стран в сфере хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции. This work is devoted to the plant–growing produce conservation, realization, processing economic main issues and the predetermination of their resolution ways in RA. The efficiency of the plant-growing field is mostly predetermined by the orga¬ni¬za-tional level of the plant-growing produce conservation, realization, processing activi¬ties that involve technological, production, organization and other factors. The main purpose of this research is agricultural, particularly, the plant– growing produce conservation, realization, processing procedure improvement related profes-sional literature, contemporary experience, various researches, several program docu-ments in agrarian fields and as a result of our study the revelation of the plantgrowing produce conservation, realization, processing improvement economic main issues and propose the main methods of their resolution. The main issues of this research are to study agriculture and plant-growing produce conservation, realization, processing procedure organization specialties and theoretical principles, RA agriculture field specialties and development tendencies, to evaluate the RA plant-growing produce conservation, realization, processing organization present condition and established relations in this field, to reveal the RA plant-growing con-servation, realization and processing activities improvement economic main concerns, the plantgrowing produce conservation, realization and processing improvement factors influence on the increa¬sing volume of plant-growing product manufacturing and higher efficiency opportunities, to ela¬borate the plant–growing produce conservation, realization and processing organization improvement main directions, to propose improved technological main directions related to the plant-growing produce conservation, processing and approaches to evaluate improved efficiency of the plant-growing produce conservation and processing and to evaluate the efficiency of the activities implemented to resolve economic main issues to improve the observed field. The scientific novelty of this research is the following, as a result of the evaluation of RA agricultural plant–growing field produce volume increase and the efficien¬cy improvement potentials, the main issues of the plant-growing produce con-servation, realization and processing and the ways of these issues resolution have been pre¬determined. The main scien¬tific results are determined by the proposed issues in the area of this research, particularly, the economic main issues of the improvement of the plant-growing conservation, realization and processing procedures in RA were found out, the plant-growing produce manufacturing volume increase and the efficiency increase po¬tentials conditioned by the plant-growing realization and processing improved factors were found out, the main directions of the improved procedures organization of the plant-growing produce conservation, realization and processing were elaborated, the main directions of the updated technologies related to the plant-growing con¬ser¬va-tion, processing produce procedures were elaborated, the evaluation of the preferable approaches of the efficiency improvement procedures of the plant-growing conservation, realization were proposed and the efficiency of the procedures related to the resolution of the economic main issues improvement of the observed field were evaluated. In the first chapter of this work are presented theoretical theses of management and organization, the specialties of the plant growing conservation, realization and processing, the specialties of the plant-growing field in RA and development tendencies, as well as the developed countries experience and practices in the plant-growing conservation, realization and processing areas.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Экономические проблемы хранения, реализации, переработки растениеводческой продукции и пути их решения (по материалам Республики Армения). The plant-growing produce conservation , realization, processing economic main issues and the ways of their resolution (RA Sources).
   Uncontrolled Keywords: Купелянц Нонна Арамаисовна, Kupelyants Nonna
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 30 Jun 2017 15:09
   Last Modified: 08 Jan 2018 16:02
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5179

   Actions (login required)

   View Item