Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մանկավարժական խորհրդատվության իրականացման պայմաններն ու միջոցները հանրակրթական համակարգում

Զադոյան, Անահիտ Մերուժանի (2017) Մանկավարժական խորհրդատվության իրականացման պայմաններն ու միջոցները հանրակրթական համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (26Mb)
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (877Kb) | Preview

   Abstract

   Հասարակության կյանքում կատարվող արմատական փոփոխություններն արտահայտվում են հասարակական կյանքի ժողովրդավարացման տարբեր բնագավառներում: Հասարակության յուրաքանչյուր անդամի անձնական պատասխանատվությունն ու ակտիվության բարձրացումը շրջադարձային դեր են կատարում կրթական համակարգի նոր կողմնորոշիչների ձեռքբերման գործում: Կրթական համակարգի զարգացումը բնութագրվում է շարունակական փոփոխությունների ընթացքով, որոնք ենթադրում են ուսումնական գործունեության վերակառուցման արմատական փոփոխություններ ոչ միայն ուսուցման գործընթացում` աշակերտների գիտելիքների որակի բարձրացման առումով, այլև բուն դաստիարակչական աշխատանքում: Մանկավարժի գործունեությանը բնորոշ մասնագիտական դժվարությունները համալրվում են նոր խնդրահարույց երևույթներով, որոնց առաջացման պատճառներից են՝ ուսումնական ծրագրերի ծանրաբեռնվածությունը, աշակերտների ուսման մոտիվացիայի անկումը, որոշ համայնքային նշանակության դպրոցներում բազմահամակազմային դասարանների առկայությունը, սոցիալական բևեռացումը, դեռահասների միջավայրի կոնֆլիկտները, ընտանեկան դաստիարակության բացթողումները: Այս բոլոր դժվարությունները և հակասությունները կրթության ոլորտում առաջ են բերում որոշակի հիմնախնդիրների ձևավորում, որոնք պահանջում են հրատապ լուծում: Նման իրավիճակների առկայությունը պայմանավորում է այն ոլորտի գործունեության արդիականությունը, որը կարելի է ընդունել որպես մանկավարժական խորհրդատվության գիտա-մեթոդական գործունեություն հանրակրթական համակարգում: Այս տեսանկյունով դիտարկելով հիմնախնդիրը՝ առանձնացրել ենք որոշակի մոտեցումներ ուսուցման գործընթացի բոլոր սուբյեկտների գործունեության մեջ առկա արգելքների բնույթը և դրանց հաղթահարման ուղիները քննարկելիս: Նման խնդիրներ դիտարկվել են մի շարք մանկավարժագետների (Վ. Ա. Սլաստյոնին, Վ. Ի. Ալյոշնիկավա, Վ. Ի. Կազարնկով, Տ. Բ. Կազարենկովա, Ե. Կոուլշեդ և այլն) կողմից: Սակայն նրանք չեն անդրադարձել այն պայմաններին և միջոցներին, որոնք հնարավոր կդարձնեն այդ խորհրդատվության իրականացումը: Հիմնվելով նշված հեղինակների աշխատանքների վրա, հաշվի առնելով մեր կրթական համակարգի առանձնահատկությունները՝ մեր կողմից բացահայտվել են այն անհրաժեշտ պայմաններն ու միջոցները, որոնք կապահովեն մանկավարժական խորհրդատվության իրականացումը Մեր կարծիքով, բավարարելով այդ պայմաններն ու միջոցները, կարելի է իրավիճակային մոտեցման շրջանակներում ակտիվացնել թե՝ մանկավարժի´ թե՝ ծնողի գործունեությունը` ուղղված երեխայի ճանաչողական և անհատական զարգացման գործընթացի կազմակերպմանը և ուղղորդմանը: Մանկավարժական խորհրդատվությունը ենթադրում է մասնագիտական գործունեության կարծրատիպերի հաղթահարում, որոնք խոչընդոտում են նոր մեթոդներին համապատասխան մասնագիտական պահվածքի ձևավորումը: Սրանով է պայմանավորված այս թեմայի հրատապությունը:: Развитие системы образования характеризуется процессом непрерывных изменений. Специфичные для деятельности педагога профессиональные затруднения пополняются новыми спорными явлениями, причинами которых являются։ нагрузка учебных программ, спад учебной мотивации учеников, наличие комплектных классов в некоторых школах, углубление социального расслоения общества, издержки семейного воспитания, конфликты формирующиеся в среде подростков и т.д. Все эти затруднения и противоречия в сфере образования приводят к накоплению проблем, которые требуют вмешательства. Необходимость такого вмешательства обусловливает актуальность деятельности специфической сферы, которую можно сформулировать как педагогическое консультирование в системе образования. Педагогическое консультирование предполагает преодоление стереотипов профессиональной деятельности, которые препятствуют формированию адекватного новым методам профессионального поведения. Разработка основ процесса консультирования для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной системе. Задачи исследования. Выявить характер сложных ситуаций, возникших в учебном процессе и с помощью педагогического консультирования найти решения для преодоления этих ситуаций. Разработать формы воспитательной деятельности, направленные на решение проблемы «сложного» подростка как помощь классному руководителю и родителям, подчеркивая значение этих действий в учебно-воспитательном процессе. Определить возможные условия и средства, которые обеспечат реализацию педагогического консультирования. Обнаружить среди педагогов представителей, которые имеют профессиональные качества, специфичные для педагога-консультанта. Выявить действия, которые способствуют образованию навыков и умений педагога-консультанта. Обосновать роль педагогического консультирования для формирования нового мышления у педагогов. The development of the education system is characterized by a process of continuous change. Specific activity of the teacher professional difficulties are replenished with new controversial phenomena whose causes are. the decrease of schoolchildren’s learning motivation, interactive teaching methods, the availability of complete classes in some schools, deepening of the social stratification of society, the cost of family education, conflicts emerging in the youth environment, and so on. All these difficulties and contradictions in the sphere of education leads to an accumulation of problems that require intervention. The need for such intervention leads to the relevance of the specific scope, which can be formulated as a pedagogical counseling in the education system. Educational counseling involves overcoming stereotypes of professional work, which prevent the formation of an adequate new methods of professional school conduct. Development of bases of the counseling process to improve the efficiency of the educational process in a comprehensive system. To find out character of the difficult situation, arisen in educational process and to find decisions to overcome these situations by means of pedagogical consultation. To develop forms of educational actions of “difficult teenagers” as the help to class- master and parents, underlining significance of these actions in educational process. To determin all possible conditions and means which will provide the realisation of pedagogical consultation. To find out teachers who have qualities which correspond to the role of a pedagog-consultant in pedagogical staff. To define actions which contribute the formation of skills and abilities of a pedagog-counsellor. To substantiate the role and significance of pedagogical consultation in the sphere of teachers in the formation of a new professional thinking process. The base of the research: Experimental work was carried out on the basis of number 3, 6, 15, 29 Gyumri schools and high school of the BeniaminShirak region of Armenia. In research took part 203 teachers, 143 students, 150 parents and 35 students. The content of the research is reflected in structure of the dissertation which consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography, appendix.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Условия и способы реализации педагогического консультирования в общеобразовательной системе. Conditions and ways of realization pedagogical consultation in general educational system.
   Uncontrolled Keywords: Задоян Анаит Меружановна, Zadoyan Anahit
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 30 Jun 2017 10:58
   Last Modified: 03 Jul 2017 12:42
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5181

   Actions (login required)

   View Item