Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ոստիկանի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը մասնագիտական գործունեությամբ

Նազարյան, Նաիրա Մամբրեի (2017) Ոստիկանի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունների պայմանավորվածությունը մասնագիտական գործունեությամբ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (38Mb) | Preview
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3873Kb)

   Abstract

   Մեր երկրի զարգացման արդի փուլում առանձնահատուկ նշանակություն ունեն ոստիկանության բարեփոխումների, դրա գործունեության վերակողմնորոշման հարցերը` հաշվի առնելով ոստիկանության առջև պետության և հասարակության կողմից դրված խնդիրների կարևորությունը: ՀՀ ոստիկանության գործունեության բարեփոխումների ծրագրով նախատեսված հայեցակարգային փոփոխություններն ընդհանուր առմամբ միտված են ոստիկանության հանդեպ բնակչության վստահության բարձրացմանը: ԵԱՀԿ փորձագետների գնահատմամբ` ՀՀ ոստիկանության գործելակերպը, լուրջ վերափոխումներով հանդերձ, դեռևս պահպանում է ավանդական ուժային մոտեցումը` շեշտադրելով հանցավորության դեմ պայքարը, մինչդեռ ոստիկանության աշխատանքի եվրոպական մոդելի հիմքում «հանրային ծառայության» փիլիսոփայությունն է, որի նպատակն է երաշխավորել մարդու անվտանգությունը, ծառայությունը կատարել ոչ թե պարտադրող, այլ վստահություն ներշնչող եղանակով, տեսանելի մասնակցության ոճով:Հանրային սպասարկման հայեցակարգին անցումը ոստիկանության գործունեության մեջ էական փոփոխություններ է ենթադրում` նոր պահանջներ ներկայացնելով ոստիկանի անձին:Տևական սոցիալական վերափոխումներ ապրող հասարակությունն իր հերթին որոշակի սպասելիքներ ունի ոստիկանից` նրան մշտապես պահելով ուշադրության կիզակետում: Ոստիկանի` հասարակության մեջ ձևավորված կերպարը ոչ միայն ազդում է նրա աշխատանքի արդյունավետության վրա` կանխորոշելով ոստիկանության հետ կառուցողական համագործակցության դիրքորոշումը, այլև որոշում է բնակչության վերաբերմունքը պետական իշխանության հանդեպ առհասարակ: Այս համատեքստում ավելի քան կարևորվում է ոստիկանի անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունների հետազոտումը: Ոստիկանի գործունեության բնույթի հայեցակարգային փոփոխությունները, ոստիկանի անձին ներկայացվող նոր պահանջները, փոխակերպվող հասարակության իրողությունները, սոցիալական ընկալումների համակարգի վերակազմավորումները, ինչպես նաև այն, որ ոստիկանի անձի և գործունեության հոգեբանական յուրահատկությունները ներկայումս գրեթե հետազոտված չեն հայ իրականության մեջ, պայմանավորում են ոստիկանի անձի և մասնագիտական գործունեության բնորոշ առանձնահատկությունների հոգեբանական վերլուծության, ոստիկանի կերպարի յուրատիպության հետազոտության այժմեականությունը: Актуальность работы обусловлена тем, что концептуальные изменения характера деятельности сотрудника полиции, которые в целом направлены на повышение доверия населения к полиции, которые связаны с новыми требованиями, предъявляемыми к личности сотрудников, реалиями трансформационного общества и преобразованиями системы социальных восприятии. Тот факт, что психологические особенности личности и деятельности сотрудников полиции почти не исследованы в армянской действительности, подкрепляют своевременность психологического анализа характерных особенностей личности и профессиональной деятельности сотрудников полиции, исследование особенностей образа полицейского. Исследовать взаимосвязь психологических особенностей личности и профессиональной деятельности сотрудников полиции, которые отражаются на самореализации и образе сотрудника полиции. Провести теоретический анализ научной литературы для выяснения существующих подходов к определению личности и профессиональной деятельности сотрудников полиции, образа сотрудника и факторов, влияющих на его формирование. Проанализировать психологические особенности профессиональной деятельности сотрудников полиции и выделить ее основные составляющие. Эмпирическим путем выявить личностные характеристики сотрудника полиции и особенности его имиджа. Исследовать взаимосвязь профессиональной деятельности и личностных особенностей сотрудника полиции. Наметить некоторые научно-практические предложения, способствующие повышению надежности деятельности сотрудников и направленные на корректировку его образа. Гипотеза исследования: Преобразование требований, предъявляемых сотрудникам полиции, а также к системе социальных восприятии влияет на формирование и проявление личностных особенностей сотрудников, вызывая препятствия в процессе профессионального становления и вызывая профессиональные деформации, которые сказываются на процессе профессиональной самореализации сотрудников полиции. Научная новизна исследования: Впервые в области отечественных научно-исследовательских работ по психологии, имея ввиду концептуальные преобразования роли и характера деятельности сотрудника полиции и новые требования, которые, в свою очередь, они предъявляют к сотрудникам, рассматриваются особенности, взаимообусловленность личности и профессиональной деятельности сотрудника полиции. Раскрыты различные несовместимые, взаимоисключающие факторы, присущие этой деятельности, психологическое своеобразие образа сегодняшнего сотрудника полиции. Проводился психологический анализ профессиональной деятельности сотрудника полиции с выделением предмета, цели, мотивов, задач, средств решения, результатов, способов и условий работы, трудностей, временных и других критерии, а также их комплексное влияние всего этого на личность сотрудника полиции. Conceptual changes of the nature of policing which are aimed at raising public trust in the police, new eligibility requirements for a police officer, realities of transforming society, restructuring of the social perceptions system, as well as the fact that psychological peculiarities of the police officer’s personality and activity hasn’t yet been explored in the Armenian reality, determine the relevance of the psychological analysis of peculiarities characteristic of police officer’s personality and professional activity as well as the research on singularity of the police officer’s image. The aim of the research is to study the psychological peculiarities and interconnection of the police officer’s personality and professional activity which influence on the self-realization and the image of the modern police officer. Accordingly, the following issues have been put forward. To carry out theoretical analysis of scientific literature in order to identify the available approaches to the factors influencing the police officer’s personality and professional activity, police officer’s image and its formation. Analyze the psychological peculiarities of the police officer’s professional activity and identify its main components. Through experimental research , reveal the police officer’s personality traits and the peculiarities of his image. Examine the interconnection between the police officer’s professional activity and personal peculiarities. Outline certain scientific-practical proposals contributing to the reliability of the police officer’s activity and aimed at improving his image. The following working hypothesis has been put forward: Restructuring of the requirements for a police officer and the social perception system influence the formation and demonstration of police officer’s personal peculiarities causing obstacles in the process of professional development and leading to professional deformations which impact the police officer’s professional self-realization. Scientific novelty of the thesis: Based on the conceptual changes in the role and nature of policing and the new eligibility requirements for police officers, for the first time in domestic scientific research the peculiarities of the police officer’s personality and professional activity and their intercorrection, the various contradictory factors in his activity, psychological singularity of the modern police officer’s image are considered. The psychological analysis of the police officer’s professional activity has been carried out singling out the subject of the work, motives, goal, objectives, ways of solution, results. Work methods conditions, difficulties, timing and other criteria, as well as the influence of the above mentioned on the personality of the police officer.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Обусловленность психологических особенностей личности сотрудника полиции профессиональной деятельностью. Psychological peculiarities of the police officer’s personality conditioned by the professional activity.
   Uncontrolled Keywords: Назарян Наира Мамбреевна, Nazaryan Naira Mambre
   Subjects: Psychology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 30 Jun 2017 12:17
   Last Modified: 03 Jul 2017 12:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5182

   Actions (login required)

   View Item