Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Դիպվածաբանությունների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա)

Բարսեղյան, Գայանե Անդրանիկի (2017) Դիպվածաբանությունների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անգլալեզու տպագիր և առցանց լրագրերի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (519Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1971Kb) | Preview

   Abstract

   Հարափոփոխ աշխարհի լեզվական պատկերում խիստ կարևոր է անգլերենի նորաստեղծ և նորահայտ բառամթերքի վերհանումը: Յուրաքանչյուր տարի ի հայտ են գալիս հարյուրավոր նոր բառեր և իմաստային նորաբանություններ, որոնց գերակշիռ մասը կարճ ժամանակամիջոցում զետեղվում են անգլերեն բառարաններում: Իսկ լրագրերում մեկնաբանվում են հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներին վերաբերող խնդիրներ և ամենից հաճախ են գործածվում և/կամ վերաստեղծվում դիպվածային բառեր` ընթերցողների ուշադրությունն այս կամ այն խնդրին սևեռելու համար: Դիպվածային բառերի ստեղծումը բացառիկ և ճկուն ստեղծագործական միտք ունեցող, լեզվիմացության բարձր մակարդակ դրսևորող լրագրող-հեղինակի` խոսքաշարի կառուցման մեջ ինքնատիպության դրսևորման հետևանք է: Աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է լրագրանյութերում մշտապես կիրառվող նոր բառերի բազմահեռանկարային հետազոտությունների և ժամանակակից անգլերենի բառապաշարի հարստացման միջոցների վերհանման պահանջով: Ատենախոսության գիտական նորույթն այն է, որ աշխատանքն ուրույն փորձ է հնարավորինս համակողմանի քննության ենթարկել լրագրանյութերից քաղված ժամանակակից անգլերենի դիպվածային բառերի իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները (անհրաժեշտության դեպքում անդրադարձ կատարելով նաև դրանց գործաբանական, ճանաչողական և ոճական յուրահատկություններին): Նոր է նաև անգլերենի օրինաչափությունների խախտումով կազմված դիպվածային բառերի վերհանումը լրագրանյութերից և առանձնացված դիպվածային բառային միավորների` դիպվածային կարգավիճակում մնալու, և/կամ` դրանց հանրայնացման և լեզվի համակարգում ամրապնդման հատկորոշումը` անգլերեն միալեզու բացատրական բառարանների և կորպուսային շտեմարանների լեզվանյութի հիման վրա: Որպես ատենախոսության լեզվանյութ ծառայել են անգլալեզու տպագիր և առցանց թերթերից և ամսագրերից քաղված դիպվածային բառային միավորները: Աշխատանքում առանձնացված օրինակները մեծամասամբ քաղված են լրագրերի ոչ տպագիր` առցանց տարբերակներից, քանի որ համակարգչային վիրտուալ խոսույթում գերտեքստ ներկայացնող թերթերի և ամսագրերի առցանց տարբերակները բովանդակում են ավելի շատ տեղեկույթ` տպագիր գրավոր հրապարակագրության համեմատ: Աշխատանքի նպատակն է վերլուծության ենթարկել անգլալեզու թերթերից և ամսագրերից դուրս բերված դիպվածային բառերը` իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների դիտանկյունից, վերլուծել իրականության կարգայնացման մեխանիզմները և լեզվական կաղապարման միջոցները: Այս նպատակին հասնելու համար ատենախոսության մեջ առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները` համակողմանի վերլուծության ենթարկել «նորաբանություն» և «դիպվածաբանություն» եզրույթների ըմբռնումները լեզվաբանական գրականության մեջ, քննության առնել բառաստեղծման խնդիրները անգլերենում և համակարգել բառաստեղծումը խաթարող գործոնները, վերլուծել և հատկորոշել անվանողական միջոցների ընդհանուր պատկերը և դասակարգել դրանք, վեր հանել լրագրանյութերում անգլերենի օրինաչափությունների խախտումով կազմված դիպվածային բառերը և հատկորոշել դրանց զարգացումը, բացահայտել դիպվածային բառերի խոսքիմասային պատկանելությունը և դրանց կիրառությունների ծավալը, սահմանել դիպվածային բառերի պատկանելությունը տարբեր բառիմաստային և/կամ թեմատիկ խմբերի, սահմանել դիպվածային բառերի գործառույթները, վերլուծել և մշակել դիպվածային բառերի առավել ճյուղավորված բառակազմության դեպքերը, որոշել դիպվածային բառերի հետագա դիպվածային կարգավիճակը (բառը մնում է դիպվածային կարգավիճակում, թե՞ հանրայնացվում է և ամրապնդվում լեզվի համակարգում): Լեզվաբանական վերլուծության մեթոդների մեր ընտրությունը բխում է ուսումնասիրվող նյութի բնույթից և նպատակից: Ներկա աշխատանքում կիրառվել են բաղադրիչային վերլուծության, նկարագրական, վիճակագրական, համաժամանակյա և տարաժամանակյա ուսումնասիրության մեթոդները (ածանցները վերլուծելիս անհրաժեշտություն է զգացվել դիմել տարաժամանակյա քննության` դրանց ծագման աղբյուրները պարզելու համար): The dissertation explores the semantic-structural characteristics of nonce words, used in English journalistic articles, and analyzes the cases of their lexicalization and socialization. The lexicographical graveyard is crowded with newly-coined words or new senses of existing words that are introduced into the English language, for the purpose of naming new objects, concepts and phenomena. To reflect the reality effectively, the journalists make use of nonce or occasional words, which serve the purpose of drawing the readers’ attention and making the news report more expressive and emotive-evaluative. The research aims at the semantic-structural analysis of nonce words used in English newspapers and magazines. To achieve the aim of the research, the following objectives are set forth: to investigate the approaches to the terms neologism and hapax legomena/nonce word/occasionalism in linguistic literature, to investigate and systematize the factors hampering the process of word-building, to reveal the part of speech classification of the nonce words under study and their appurtenance to different lexico-semantic thematic groups, to reveal the frequency of occurrence of the words under study, to define the functions of nonce words in English journalistic articles, to determine the nonce status of the words under study. To realize the above-mentioned objectives, the descriptive, componential and statistical methods of analysis have been applied to the research. The theoretical significance of the research lies in the fact that the given study can contribute to further semantic-structural investigations of new words in English. The practical value of the research is conditioned by the fact that the results of the research can be used in the courses of Lexicology, Semantics and Text Analysis, as well as in compiling university textbooks and dictionaries. The topicality of the research is conditioned by the fact that the revelation of new words is of paramount importance in the language picture of the world. Each year hundreds of new words and semantic neologisms emerge, most of them make their way into English dictionaries. Therefore, the topicality of the research hinges on the demand for the analysis of the means that enrich the English language. The novelty of the research is determined by the new and comprehensive study of nonce words singled out from English journalistic articles. Here for the first time the nonce words, the formation of which is blocked by phonetic, semantic, morphological, pragmatic and aesthetic factors, are distinctly singled out and analyzed. Moreover, the data provided by the corpus analysis have enabled us to determine the nonce status or frequency of use of the nonce words under study. The purpose and objectives determined the structure of the work, which consists of an introduction, three chapters, a conclusion, references and appendices. Chapter I lays out the theoretical dimensions of the research and provides an overview of various approaches to the understanding of new words in Western, Soviet and Armenian linguistics.Данная диссертационная работа посвящена изучению семантических и структурных особенностей окказионализмов в английских журналистских статьях. Определенные семантические и структурные особенности окказионализмов придают контексту стилистическую окраску и эмоциональную выразительность, повышая интерес читателей к журналистским статьям. Целью работы является выявление структурных и семантических характеристик окказионализмов.Реализация цели достигается путем решения следующих задач: провести всестороннее исследование неологизмов и окказионализмов и дать определение этим понятиям; исследовать основные факторы, блокирующие образование окказионализмов в английском языке; выявить к каким частям речи и лексико-семантическим тематическим группам относятся окказионализмы; определить различные функции окказионализмов; определить окказиональный статус изучаемых слов, а именно: остается ли данный окказионализм таким, каким был или становится частотным. В работе были применены следующие лингвистические методы: метод компонентного анализа, а также метод описательного и статистического анализа. Теоретическая значимость исследования определяется тем, что результаты данного исследования могут способствовать дальнейшему исследованию окказионализмов английского языка. Практическая ценность исследования состоит в том, что результаты диссертации могут быть использованы в лексикологии, семасиологии и анализе текста, а также при составлении университетских учебников и словарей. Актуальность работы обусловлена большим интересом к выявлению новых слов в языковой картине мира и к исследованию средств, которые обогащают английский азык. Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к изучению семантико-структурных характеристик окказионализмов на материале английских журналистских статей. Впервые анализируются окказиональные слова, которые считаются неправильно образованными словами с фонетической, морфологической, семантической и эстетической точки зрения. В работе также уточняется окказиональный статус изучаемых слов. Данная диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Во Введении представлены актуальность и научная новизна исследования, определяются их цель и основные задачи, описывается теоретическая значимость и практическая ценность работы, даëтся характеристика методов исследования материала. В первой главе проводится обзор работ, посвященных неологизмам и окказионализмам, также уточняются и определяются термины «неологизм» и «окказионализм».

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: The semantic-structural characteristics of nonce words (with special reference to English printed and online journalistic articles). Семантические и структурные особенности окказионализмов (на материале английских онлайн и печатных журналистских статей).
   Uncontrolled Keywords: Barseghyan Gayane Andranik, Барсегян Гаяне Андраниковна
   Subjects: Linguistics
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 30 Jun 2017 16:30
   Last Modified: 06 Jul 2017 12:12
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5185

   Actions (login required)

   View Item