Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կորպորատիվ կառավարման կառուցակարգերի կատարելագործման արդի ուղղությունները (ՀՀ նյութերով)

Զաքարյան, Տիգրան Աշոտի (2017) Կորպորատիվ կառավարման կառուցակարգերի կատարելագործման արդի ուղղությունները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (30Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb)

   Abstract

   Ժամանակակից շուկայական տնտեսության սոցիալական և տնտեսական հարաբերությունների զարգացման արդի փուլի կարևորագույն հատկանիշներից է կորպորատիվ կառավարման ինստիտուտների ձևավորումն ու աստիճանական զարգացումը: Արդյունավետ կորպորատիվ կառավարումը ապահովում է գործարարության առավելագույն արդյունավետությունը, հանդիսանում է կորպորացիաների մրցունակության և ներդրումային գրավչության ապահովման և աճի հանգուցային գործոն: Մակրոմակարդակում այն նպաստում է երկրի մրցունակ տնտեսության ձևավորմանը, հանդիսանում է տնտեսական աճի հիմնական բաղադրիչներից մեկը: Ներկայումս կորպորատիվ կառավարման՝ որպես սեփականության կառավարման առանձնահատուկ ձևի արդյունավետ ինստիտուտի ձևավորումը հանդիսանում է ժամանակակից տնտեսությունների, այդ թվում և ՀՀ տնտեսության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների առաջնահերթ խնդիրներից մեկը: Այս իմաստով կարևորվում է ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը՝ ուղղված երկրում կորպորատիվ կառավարման լավագույն միջազգային ստանդարտների ներդրման գործընթացի խթանմանը` նպատակ ունենալով նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում մրցունակ տնտեսության ձևավորմանը: Վերջին ժամանակաշրջանում կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ կառուցակարգերի ձևավորման հիմնախնդիրները կարևորվեցին նաև բանկային համակարգում: Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետության բարձրացումը հանդիսանում է բանկային համակարգում որակական փոփոխությունների հանգու-ցային պայմաններից մեկը՝ ուղղված վարկային կազմակերպությունների մրցունակության և կայունության բարձրացմանը: Խնդիրը առավելապես կարևորվում է ՀՀ բանկային համակարգի համար, որտեղ տեղի է ունենում բանկային գործունեության շեշտադրման փոփոխություն՝ ռիսկ-կողմնորոշված մոտեցման ներդրման ուղղությամբ: Թեև վերջին ժամանակաշրջանում ՀՀ բանկային համակարգում դիտվում են կորպորատիվ կառավարման համակարգի բարելավման ուղղությամբ զգալի ձեռքբերումներ, այդուհանդերձ, հայաստանյան բանկային համակարգում ներդրված կորպորատիվ կառավարումը գտնվում է դեռևս ոչ բավարար մակարդակում՝ միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից: ՀՀ-ում կորպորատիվ հարաբերությունների ձևա-վորումն ու զարգացումը տեղի է ունենում համեմատաբար կարճ ժանանակահատվածում՝ տարբեր մոդելների և կառուցակարգերի տարրերի համակցության ճանապարհով, որի արդյունքում էլ ՀՀ-ում ձևավորվեց կորպորատիվ կառավարման, այսպես կոչված, ձեռնարկատիրական մոդելը՝ դրան բնորոշ հիմնախնդիրներով: Совершенствование корпоративного управление является одним из ключевых условий качественных изменений в банковской сфере, нацеленных на повышение конкурентоспособности и устойчивости кредитных организаций. Корпоративное управление, обеспечивающее адекватную защиту интересов собственников банка, кредиторов и клиентов от усиления рисков и нарастания неопределенности, становится одним из решающих факторов стабильного функционирования как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Последние годы были отмечены определенным прогрессом в области корпоративного управления. Однако в отношении армянских банков в целом представляется вполне обоснованным вывод о том, что механизмы корпоративною управления находятся пока еще на недостаточном уровне. Во многом это связано с тем, что традиции корпоративного управления как в сфере нефинансовых предприятий, так и в банковской сфере еще не обрели достаточную прочность. Совершенствование механизмов корпоративного управления в настоящее время особенно важно. Это обусловлено растущим осознанием необходимости эффективного внутреннего контроля и адекватной системы управления рисками в условиях нарастания угрозы внешних шоков в системе финансового посредничества. Проблема особенно актуальна для формирующихся национальных моделей корпоративного управления, в частности для корпоративного сектора РА. Необходима разработка принципиально иного подхода к формированию механизмов корпоративного управления в банковской сфере РА, учитывающего исторические, экономические и социальные особенности национального управления. Цель исследования – разработка теоретико-методологических и практических путей совершенствования механизмов корпоративного управления в банках РА путем всестороннего и системного изучения и анализa проблем корпоративного управления РА. Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: изучить теоретические и методологические основы корпоративного управления, уточнить содержание понятия «корпоративное управление», изучить международный опыт корпоративного управления в банковской системе и возможностей его адаптации к экономике РА, oценить современное состояние и эффективность механизмов корпоративного управления в банках РА, рассмотреть основные проблемы корпоративного управления и применяемые принципы. Improving corporate governance is one of the keys to qualitative changes in the banking sector, aimed at improving the competitiveness and stability of credit institutions. Corporate governance, ensuring adequate protection of the interests of owners of the bank, creditors and customers from the risks enhance and the growth of uncertainty, it is one of the decisive factors of stable functioning of individual banks and the banking system as a whole. Recent years have been marked by some progress in the area of corporate governance. However, in respect of Armenian banks as a whole seems to be quite reasonable conclusion is that corporate governance mechanisms are still at an insufficient level. Mostly it is connected to the fact that corporate governance tradition in the field of non-financial enterprises and in the banking sector has not yet gained sufficient strength. Improving corporate governance mechanisms are now particularly important. This is due to the growing awareness of the need for effective internal control and adequate risk management systems in the conditions of growing threats to external shocks in the financial intermediation system. The problem is particularly relevant for forming national models of corporate governance, particularly for the corporate sector of RA. It is necessary to develop a fundamentally different approach to the formation of mechanisms of corporate governance in the banking sector of Armenia, taking into account the historical, economic and social features of national control. The purpose of research - development of theoretical-methodological and practical ways to improve the corporate governance mechanisms in RA banks through a comprehensive and systematic study and analysis of RA corporate governance issues. explore theoretical and methodological foundations of corporate governance, to clarify the concept of "corporate governance" study the international experience of corporate governance in the banking system and capacities to adapt to the economy of Armenia, consider the basic problems of corporate governance and apply the principles, explore legislative field regulating corporate relations, develop ways to improve the corporate governance mechanisms in RA banks, as well as the direction of institutional improvements.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Современные направления совершенствования механизмов корпоративного управления (по материалам РА). Modern directions of perfection of the mechanisms of corporate governance (based on the materials of RA).
   Uncontrolled Keywords: Закарян Тигран Ашотович, Zaqaryan Tigran Ashot
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 03 Jul 2017 10:45
   Last Modified: 03 Jul 2017 10:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5189

   Actions (login required)

   View Item