Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայաստանի Հանրապետության քրեաիրավական քաղաքականությունն ազգային անվտանգության ոլորտում

Խաչատրյան, Ավետիք Ալբերտի (2017) Հայաստանի Հանրապետության քրեաիրավական քաղաքականությունն ազգային անվտանգության ոլորտում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1470Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1562Kb)

   Abstract

   Актуальность проблемы разработки научного подхода к выработке уголовно-правовой политики в сфере национальной безопасности в Республике Армения объясняется объективным нарастанием угроз национальной безопасности РА. К числу таких непосредственных угроз, Стратегия НБ РА относит: международный терроризм во всех проявлениях, распространение и транзит оружия массового поражения и наркотических средств, «отмывание» денег, торговля людьми (трафикинг), существующие в регионе межнациональные конфликты, вооружённые столкновения, результатом которых могут диверсионные акции в отношении транзитных инфраструктур. К числу внутренних угроз относятся: снижение эффективности государственного управления и снижение уровня доверия к ней общества,неудовлетворительный уровень справедливой конкурентной среды и большие объёмы теневой экономики, неудовлетворительный уровень воспитания надлежащего уважения к государственности, неуправляемая и нелегальная миграция, а также угрозы экологической безопасности . Объективная связанность социальных сфер жизни общества, диктует необходимость комплексного, взаимосвязанного, системного подхода в вопросах уголовно-правовой защиты и обеспечения национальной безопасности. Это в свою очередь приводит к необходимости разработки новой парадигмы уголовно-правовой политики в сфере национальной безопасности. В настоящее время в Республике Армения за годы независимости создана система обеспечения национальной безопасности, частично доставшаяся нам от бывшего СССР. Однако, вопросы, связанные с уголовно-правовой политикой в сфере национальной безопасности РА, в частности, уголовно-правовой регуляции специальной деятельности органов обеспечения НБ в Армении пока ещё проработаны недостаточно. Необходимость соответствия проводимой уголовно-правовой политики статическому и динамически изменяющемуся состоянию общества, на наш взгляд, является основным требованием к политике проводимой в области совершенствования уголовного законодательства. Это особенно остро ощущается в такой политически чуткой области как обеспечение национальной безопасности. Один из основателей теории общественного договора Томас Гоббс писал: «А соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность.» Основное требование поданных (или граждан) к власти, он считал, способность к обеспечению безопасности «если нет установленной власти или власти достаточно сильной, чтобы обеспечить нам безопасность». Интерполируя, можно сказать, что существует объективная связанность вопросов национальной безопасности, которые упираются в повседневные задачи органов её обеспечивающих, в том числе, в вопросы уголовно-правового обеспечения тех служб и их сотрудников, которые в силу своего правового положения и функциональных обязанностей в системе государственного управления, обязаны защищать государство, общество и личность от существующих, потенциальных и прогнозируемых угроз. При этом, уголовно-правовая политика в сфере национальной безопасности, толкуется и реализуется только в области охраны самих объектов, упуская из виду необходимость защиты средствами уголовно-правового закона, тех, кто задействован в механизме обеспечения безопасности. В действующем Уголовном кодексе Республики Армения слово «безопасность» упоминается в 55 случаях, в различных контекста, как-то: «общественная безопасность», (Раздел.9 гл.23), «безопасность компьютерной информации» (Раздел 9 Гл.24), «безопасность окружающей среды» (Раздел 10, Гл.27), «безопасность государства» (Раздел 11 Гл.28) «безопасность человечества» (Раздел 13, Гл.33), и т.д. Статья 11 УК РА гласит также: «Уголовный кодекс Республики Армения служит обеспечению физической, психической, материальной, экологической и иной безопасности человека». Ատենախոսությունը նվիրված է ՀՀ ազգային անվտանգության ոլորտում քրեաիրավական քաղաքականության ձևավորմանը։ Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է ՀՀ Ազգային անվտանգության ապահովման ոլորտում քրեաիրավական քաղաքականության գիտական ուղիների մշակմամբ և բացատրվում է ՀՀ Ազգային անվտանգության սպառնալիքների օբյեկտիվ ուժեղացմամբ։ Հասարակության սոցիալական ոլորտների օբյեկտիվ կապվածությունը և ազգային անվտանգության ապահովումը թելադրում է քրեաիրավական պաշտպանության համալիր, փոխկապակցված համակարգված մոտեցման անհրաժեշտություն։ Դա իր հերթին թելադրում է ազգային անվտանգության ոլորտում քրեաիրավական նոր հարացույցի /paradigma/ անհրաժեշտությունը։ Ներկայումս ՀՀ-ում լիարժեք մշակված չեն Ազգային անվտանգության ոլորտի քրեաիրավական քաղաքականության հարցերը։ Վերը նշվածը թելադրել է ատենախոսության թեմայի ընտրությունը, ձևավորել է տեսական հայեցակարգը և գործնական գիտա-հետազոտական մարմնացումը, որը ընդգծում է քրեաիրավական գիտության համար ուսումնասիրվող թեմայի մշակման և հանցավորության նկատմամբ սոցիալ-իրավական վերահսկողության արդիականությունը։ Ատենախոսության նպատակն է զարգացած երկրներում ազգային անվտանգության ոլորտում քրեաիրավական քաղաքականության հարացույցերի ուսումնասիրումը և այդ գիտելիքների հիման վրա ՀՀ ազգային անվտանգության քրեաիրավական քաղաքականության մոդելի հնարավոր մոտեցումների մշակումը։ Ատենախոսության օբյեկտն է տարբեր տիպի պետությունների ազգային անվտանգության ոլորտում քրեաիրավական քաղաքականության հարացույցը ձևավորած համալիր պատմական և գործառնապես փոխկապակցված հասարակական հարաբերությունների համակցությունը։ Ատենախոսության առարկան են հանդիսանում ժամանակակից պետությունների և ՀՀ ազգային անվտանգության ոլորտի քրեաիրավական քաղաքականության ձևավորման ակնհայտ և ծածուկ նախադրյալները, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ոլորտը կարգավորող հայկական, ռուսաստանյան և արտասահմանյան քրեական օրենսդրական համակարգը, հայաստանյան գիտական ուսումնասիությունները, իրավաբանական պարբերականների հրատարակությունները, դատական պրակտիկան, արխիվային նյութերը։ Ատենախոսության գիտական նորույթը կայանում է նախկինում գիտական և իրավաբանական գրականության մեջ ուսումնասիրված պատմական փաստերը քաղաքական-իրավական և քրեաիրավական ոլորտների փոխկապակցված համակարգված ուսումնասիրման և տեսական գիտակցման մեջ։ Նշվածը թույլ է տվել նախագծել պետության անվտանգության համակարգի զարգացման վրա ազդող գործոնները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության քրեաիրավական քաղաքականության նոր մոտեցումները։ The dissertation focuses on the topics of penal policy in the area of national security of the Republic of Armenia. The relevance of dissertation research topic is largely connected with the urge to develop scientific approach for elaboration of penal policy, and is explained by the increasing threats to the national security of Armenia. The objective cohesion of social aspects in the public life calls for an integrated, interrelated and coordinated approach to the issues of penal policy and safeguarding national security. This, in its turn, leads to the need of elaborating a new penal policy paradigm in the area of national security. At present, the issues related to penal policy in the field of national security, in particular penal regulation of special operations taken by bodies warranting national security in RA, are not sufficiently elaborated. It’s worthwhile noting that the paradigms for establishing penal policy in national security of Armenia are not yet fully perceived. All the aforementioned facts came to predetermine the choice of dissertation topic helping to formulate provisions of theoretical concept reflected in the practical scientific-research, underlining the imperative to define the task for penal law and socio-legal crime control practices. The objective of the research is to study the paradigm of penal policy in the area of national security in developed countries, and on the basis of this knowledge, to elaborate potential approaches to the penal policy paradigm in the sphere of national security of the Republic of Armenia. The object of the research is the set of historical and functionally interrelated public relations which form paradigms of criminal policy of various countries in the sphere of national security. The scope of research encompasses those implicit and explicit preconditions that mold penal policy of modern states and the Republic of Armenia in the sphere of national security, the systems of Armenian, Russian and foreign criminal legislation in ensuring national security of the State, as well as studies by national scientists, publications in legal literature, judicial practice and lastly, archive materials. The academic innovation of the research is the examination and theoretical interpretation of historic facts described previously in academic and legal literature, in their systematic interrelation with political-juridical and penal area, which enabled to identify those factors which have impact on the development of national security of states, determine new approaches in penal policy in respect to national security of the Republic of Armenia. The theoretical and practical significance of the research is the definition of penal policy paradigm in the sphere of national security of Armenia, where the key provisions, conclusions and recommendations can be used for enhancement of penal toolkit to ensure national security of the Republic of Armenia.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Հայաստանի Հանրապետության քրեաիրավական քաղաքականությունն ազգային անվտանգության ոլորտում: Penal policy of national security in the Republic of Armenia in the area.
   Uncontrolled Keywords: Խաչատրյան Ավետիք Ալբերտի, Khachatryan Albert Avetik
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 03 Jul 2017 15:44
   Last Modified: 03 Jul 2017 15:44
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5191

   Actions (login required)

   View Item