Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Լիզինգի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտում

Հարությունովա, Հասմիկ Հարությունի (2017) Լիզինգի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ագրարային ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (691Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2060Kb) | Preview

   Abstract

   Շուկայական հարաբերությունների և սեփականության տարբեր ձևերի արմատավորումը, ձեռնարկատերերի հարաբե¬րա¬կան անկախությունը նոր խնդիրներ առաջադրեցին հանրապետության տնտեսագիտության առջև` կապված ազգային տնտեսու¬թյան և նրա առանձին ճյուղերի ու ոլորտների արդյունավետության բարձրացման հետ: Հայաստանում իրականացվող տնտեսական բարեփոխումների արդի փուլում առավել հրատապ է դարձել հիմնական կապիտալի նորացման և բարեփոխման, առաջավոր տեխնոլոգիա¬ների ներդրման նպատակով միջոցների ներգրավումը: Ֆինանսական միջոցների սղության պայ¬ման¬ներում Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրության վերազինումը կարող է իրականացվել ոչ միայն ավանդական տնտեսական մեխանիզմների կիրառմամբ, այլ նաև համաշխարհային տնտեսության մեջ լայնորեն օգտագործվող լիզինգի միջոցով: Լիզինգն արդյունավետ տնտեսական լծակներից է, որը կարող է ներգրավել միջոցներ, նպաստել արտադրության զարգացմանը, տնտեսության առանձին ճյուղերին հագեցնել կապիտալ, իրական աջակցություն ցուցաբերել փոքր և միջին ձեռներեցության, ապահովել կայուն եկամուտ առևտրային բանկերին, ինչի շնորհիվ երկրում կբարձրանա սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների մակարդակը, կնվազի գործազրկությունը, աղքատության չափը և այլն: Միջազգային փորձը լիովին ապացուցել է, որ լիզինգն ունի լայն հնարավորություններ արտադրական կարողությունների վերազինման, արտադրության միջոցների նորացման, մրցունակ արտադրանքի թողարկման, հայրենական արտադրության վարկանիշի բարձրացման գործում: Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տնտեսավարող սուբյեկտների զգալի մասը ներդրումների համար ֆինանսական և տեխնիակական միջոցների խիստ կարիք ունեն, ինչը հնարավորություն չի տալիս ձեռնարկություններին փոխարինել մաշված տեխնիկան և սարքավորումները նորերով: Լիզինգը համարվում է ներդրումային գործընթացի կիրառման առաջադիմական մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել կապիտալ ներդրումներ արտադրության նյութատեխնիակական բազայի զարգացմանը և ընդլայնմանը, ինչպես նաև նպաստել շրջանառու միջոցների շրջանառելիության տևողությանն ու ոչ նորմատիվային պահուստների կրճատմանը, արտադրանքի իրացման գործընթացի արագացմանը և այլն: Շուկայական տնտեսվարման արդի պայմաններում, հանրապետության շատ կազմակերպություններ և տնտեսություններ, հատկապես ագրարային ոլորտի, խնդիրներ ունեն նյութատեխնիկական մատակարարման, դրանց բարձ գների հետ կապված հարցերի լուծման հետ, ինչը սեփական ռեսուրսների հաշվին լուծելը գրեթե անհնարին է: Ժամանակակից տնտեսության զարգացումն անմիջապես կախված է գիտատեխնիկական առաջադիմության արդյունքների կիրառումից: Դրանց ներդրումն արտադրության մեջ նույնպես պահանջում է զգալի ֆինանսական միջոցներ: Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը պատկանում է անբարենպաստ ներդրումային դաշտ ունե¬ցող երկրների շարքին, ինչի համար պահանջվում է ավելի ճկուն և համակողմանի մոտեցում, ինչպես միջոցների ձեռք բերման, այնպես էլ դրանց արմատավորման հարցում: Այս իրավիճակում ամենաընդունելի և ամենաերաշխավորված մեթոդը համարվում է լիզինգը, որն արտադրողներին հնարա¬վորություն է տալիս ձեռք բերելու նոր սարքավորումներ և առաջադիմական տեխնոլոգիաներ առանց դրանց արժեքներին համապատասխան դրամական միջոցների առկայության: Լիզինգային գործունեության զարգացմանը խոչընդոտող գործոններից են իրավական դաշտի անկատարությունը, երկրում տիրող ներդրումային անբարենպաստ վիճակը, կադրերի և որակյալ մասնագետների պակասը, պետական թույլ միջամտությունը, լիզինգի միջազգային շուկային բնորոշ փորձի ոչ արդյունավետ կիրառությունը, ՀՀ վար¬կա¬յին կազմակերպություններում կառա-վարման արդյունա¬վե¬տության ցածր մակարդակը և այլն: Հայաստանի ազգային տնտեսության և բանկային համակարգի համար լիզինգը համեմատաբար նոր ֆինանսական գործիք է, որի կիրառության մասշտաբների ընդլայնման համար անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան պայմաններ, ստեղծել օրենսդրական հիմք, խթանել զարգացումը և ձեռնարկել միջոցառումներ հանրապետության ագ¬րարային ոլորտում լիզինգի համակողմանի ու շուտափույթ ներդրմանը: Диссертация посвящена выявлению проблемы применения лизинга, её экономическому анализу, оценке, разработке соответствующих мер и решений с целью содействия укоренению лизинга в аграрной сфере Армении. Основная цель исследования – раскрыть на основе анализа лизинговой деятельности преимущества данной инвестиционной сделки, выявить особенности лизинга в эко-номике страны, необходимость формирования лизингового рынка для развития сельского хозяйства и обновления основного капитала крестьянских хозяйств. Целью диссертации является также исследование экономических и правовых основ лизинга, обоснование его преимуществ, разработка комплекса предложений по внедрению лизинга в аграрную сферу республики и его стимулированию, который способствовал бы повышению эффективности деятельности субъектов лизинговых отношений. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: изучение экономической сущности лизинга, постепенного развития лизинговых операций, их основных черт и специфики; представление и анализ рамок деятельности лизинговых организаций на кредитном рынке Армении; выявление специфических особенностей правового регулирования деятельности лизинговых организаций и способов его улучшения; анализ предпосылок развития лизинга в аграрной сфере Армении; выявление факторов, препятствующих укоренению лизинга, и путей их преодоления; выявление имеющихся в правовом поле лизинговых отношений в республике, недостатков и разработка соответствующих предложений по совершенствованию данной сферы. В работе подробно исследованы проблемы укоренения лизинга в аграрной сфере, в результате чего сделаны следующие основные выводы: изучен мировой рынок лизинга, что дало возможность уточнить методологические вопросы заключения лизинговых сделок, расчёта выплат по ним, а также возможности применения; выявлена и обоснована необходимость создания на кооперативной основе фон-да поддержки лизинговой деятельности с целью обновления сельскохозяйственной техники и повышения эффективности ее использования; в результате изучения и анализа зарубежного опыта лизинговых отношений, а также регулирующего их правового поля Армении предлагается принять отдельный «За-кон о лизинге» с приведением касающихся лизинга статей Гражданского кодекса в соответствие с международными стандартами; обоснована необходимость создания международных лизинговых организаций, что позволит сконцентрировать финансовый капитал на основе реализуемых лизинговых программ, снизит степень рисков, диверсифицировать сферу деятельности и эффективно сотрудничать с за¬рубежными партнёрами, использовать разнообразные формы лизинговой деятельности; обосновывается и предлагается к внедрению соответствующая государственная политика регулирования экономических интересов участников лизинговых сделок для предоставления налоговых и кредитных льгот лизинговым организациям и ком-мерческим банкам, формированию поля свободной конкуренции и привлечения зарубежных инвестиций. Данные предложения могут быть применены организациями, занимающимися кредитной и лизинговой деятельностью, коммерческими банками, а также юридически¬ми и физическими лицами, интересующимися этой проблемой. The disertation is dedicated to the discovery of the problem of leasing use, economic analysis, evaluation, development of adequate measures and solutions with the aim of contribution of radicalization of leasing in the agricultural sector of RA. The study aims to discover the benefits of that investment transaction based on the analysis of leasing activity and to reveal the specifics of leasing in the republic, the necessity of formation of leasing market in renewal of agricultural development and core capital of agricultural enterprises and farms. The aim of the study is also to research economic and legal basis for leasing by grounding its advantages, develop comprehensive recommendations for the introduction of leasing in agrarian sector of the republic. These are the issues proposed for that purpose. exploring the economic essence of leasing, the gradual development of leasing ope¬ra-tions, their characteristics and special features present and analyze the scope of activities of leasing companies in the credit market of RA identify the specifics of legal regulation of leasing companies and present ways of imp-rovment identify the factors preventing radicalization of leasing and the ways of its expansion, identify the existing gaps of legal framework of leasing market of the republic and make appro¬priate recommendations for the improvement of this sphere In the work to a thorough examination are subjected the problems of radicalization of leasing in agricultural sector and as a result is received the following scientific innovation. Global market of leasing was examined and based on the results of which were identified leasing transactions, methodological issues for calculating their tax payments and application possibi¬lities in agricultural sector of RA The necessity of establishment cooperation based leasing activity support fund for agricul¬tural modernization and increase of the efficiency and utilization was disclosed and justified examined the experience of leasing affairs of foreign countries and the legal framework regulating them in RA and in the result was suggeted to accept ''The Law on Leasing'' by conforming Leasing Related Articles of Civil Code with international standards For the further development of leasing relations the necessity of establishment of inter-bank leasing companies was grounded this will provide another opportunity to focus financial capital on the basis of the leasing programs, to reduce the degree of risk, diversification of activities and effective cooperation with foreign partners using various forms of leasing transaction It was substantiated and implemented that by the state should be implemented adequate policies between participants of leasing transactions for regulations of economic interests and forming a competitive environment for attracting foreign investments. The dissertation proposals may be used in credit and leasing entities, banks and individuals and legal entities interested in this issue. The research results can be useful for economic policy, during leasing and investment researches of the state agencies as well as for scientists, graduate students, students and people involved in this issue.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы применения лизинга в аграрном секторе Республики Армения. The problems of leasing usage in agrarian sector of republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Арутюнова Асмик Арутюновна, Harutunova Hasmik
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 06 Jul 2017 09:54
   Last Modified: 27 Jan 2021 10:36
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5194

   Actions (login required)

   View Item