Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում

Այանյան, Արտակ Հովհաննեսի (2017) Ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (941Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման արդի փուլում շուկայական տնտեսավարման պայմանները ստիպում են արտադրական կազմակերպություններին անընդհատ իրականացնել ֆինանսական կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման միջոցառումներ և մշակել կայունացմանն ուղղված ընթացակարգեր: Այս ամենից զերծ չեն մնացել նաև գյուղատնտեսական կազմակերպությունները, մասնավորապես՝ արդյունաբերական ջերմոցային տնտեսությունները: Գյուղատնտեսությունը բազմաթիվ երկրների տնտեսությունների համար հանդիսանում է առանցքային ճյուղերից մեկը: 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից այն հռչակվել է գերակա ոլորտ : Գյուղատնտեսությունում առկա արտադրողականության մակարդակը մեծապես պայմանավորում է սննդամթերքի գները և այդպիսով ուղղակիորեն ազդեցություն ունենում բնակչության կենսամակարդակի վրա: Այն նաև մուլտիպլիկատիվ ազդեցություն է ունենում տնտեսության մյուս ճյուղերի վրա, հատկապես նրանց, որոնք կապված են գյուղմթերքի վերամշակման հետ : Վերը նշվածը և այլ հանգամանքներ հաշվի առնելով՝ վերջին տարիներին ՀՀ կառավարությունը հատուկ նշանակություն է տալիս գյուղատնտեսության, հատկապես՝ ջերմոցաշինության և ջերմատնային գործունեության զարգացմանը: Ջերմոցաշինությունը և ջերմատնային գործունեությունը, հատկապես ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմատնային գործունեությունը, Հայաստանի տնտեսության մեջ համարվում են նոր ոլորտներ: Այս դեպքում, մասնավորապես, կարևորվում է տվյալ գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության ապահովման անհրաժեշտությունը. հարկ է առաջանում բացահայտել վերջիններիս ֆինանսական դրության գնահատման հիմնախնդիրները, ապահովել դրանց ճշգրիտ լուծման եղանակները՝ հաշվի առնելով ճյուղային մի շարք կարևոր առանձնահատկություններ: Հետազոտական աշխատանքի խնդիրը բարդանում է նրանով, որ վերջին ժամանակներում Հայաստանի Հանրապետությունում պատշաճ կերպով համապատասխան ուշադրություն չի դարձվել ջերմոցային տնտեսություններ վարող կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի կառավարմանը, դրանց կայունությանը և գործունեության արդյունավետության գնահատմանը: Բոլոր վերը նշված հիմնախնդիրների պարզաբանման և գործնական կիրառման մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը պայմանավորել են սույն ատենախոսության թեմայի ընտրությունը, աշխատանքի կառուցվածքը, առաջ քաշված խնդիրների հետազոտման խորությունը: Իսկ ատենախոսության թեմայի արդիականությունն ու հրատապությունը մեծապես պայմանավորված են ՀՀ-ում ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարելավման ուղիների հայտնաբերմամբ: Վերջինս թույլ կտա ՀՀ-ում ապահովել լրացուցիչ աշխատատեղերի առկայությունը, կրճատել գյուղմթերքի ներմուծման ծավալները, ավելացնել ջերմոցային արտադրանքի արտահանման ծավալները: Ատենախոսության նպատակն է օտարերկրյա և հայրենական փորձի հիման վրա մշակել ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի կայունացման և գործունեության արդյունավետության բարելավման համալիր մոտեցումներ: Սահմանված նպատակին հասնելու համար ատենախոսության մեջ առաջադրվել և լուծվել են հետևյալ խնդիրները. ուսումնասիրել ջերմոցային տնտեսություններ վարող կազմակերպությունների ձևավորման համաշխարհային փորձը և վեր հանել շուկայական տնտեսակարգի պայմաններում հայրենական ջերմատներին առնչվող ֆինանսական ռիսկերը, պարզաբանել ջերմոցային տնտեսություններ վարող կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության և գործունեության արդյունավետության գնահատման մոտեցումները, ուսումնասիրել ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական կայունացման միջազգային փորձը և կիրառվող մեխանիզմները, գնահատել ՀՀ ջերմոցային տնտեսությունների բերքատվության վրա ազդող հիմնական գործոնները` որպես ֆինանսական կայունության ապահովման առաջնային երաշխիքներ, վերլուծել և գնահատել ակտիվների և դրանց ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքի ազդեցությունը ՀՀ ջերմոցային տնտեսությունների ֆինանսական կայունության վրա,На современном этапе экономического развития Армении рыночные условия хозяйствования создают постоянную необходимость в разработке мер по повышению эффективности производства, управлению финансовой устойчивостью и всеобщей стабилизации производственных предприятий. Эта необходимость распространяется также на сельскохозяйственные организации, в частности, на промышленные тепличные хозяйства. Строительство тепличных хозяйств и тепличное производство само по себе считается относительно новой отраслью в экономике Армении. Это касается, в особенности, теплиц, оснащенных современными технологиями. В этом случае, на первый план выдвигается обеспечение финансовой устойчивости предприятий, специализирующихся на тепличном производстве, а также возникает необходимость рассмотрения основных проблем, существующих в области оценки финансового состояния данных предприятий, а также обеспечения правильных способов их решения, с учетом ряда специфичных для отрасли характеристик. Выбор темы диссертации и ее структура обусловлены необходимостью разработки практических механизмов, направленных на решение вышеупомянутых проблем. Актуальность представленной тематики обусловлена необходимостью выявления путей повышения производственной эффективности и финансовой устойчивости тепличных хозяйств. Это обеспечит наличие дополнительных рабочих мест, позволит сократить объем импорта сельскохозяйственной продукции и увеличить экспорт продукций, производимой тепличными хозяйствами. В рамках исследования была проведена оценка финансового состояния тепличных хозяйств Армении, были выявлены текущие проблемы данной отрасли хозяйства, а также предложен план мероприятий, направленных на их эффективное решение. Речь идет о мероприятиях, которые, в первую очередь, будут способствовать стабилизации финансового состояния и повышению производительности в данной сфере. Объектом исследования являются тепличные хозяйства РА, а предметом исследования являются вопросы, связанные с выявлением факторов, влияющих на стабилизацию финансового состояния тепличных хозяйств и повышение эффективности тепличного производства. Целью научной работы является разработка комплексного подхода к повышению эффективности и стабилизации финансового состояния тепличных хозяйств РА, на основе изучения отечественного и зарубежного опыта в указанной сфере. Для достижения поставленных целей в диссертационной работе выдвинуты и решены следующие проблемы: Исследовать мировой опыт формирования предприятий, специализирующихся на тепличном производстве и выявить финансовые риски тепличных хозяйств РА в условиях рыночной экономики. Разъяснить подходы к оценке финансовой устойчивости и производственной эффективности тепличных хозяйств. Изучить международный опыт в области стабилизации финансового состояния тепличных хозяйств и используемые с этой целью механизмы. Оценить основные факторы, влияющие на производительность теплиц, в качестве первичных гарантий финансовой стабильности. Проанализировать и оценить воздействие структуры источников финансирования и активов на финансовую стабильность тепличных хозяйств Армении. Предложить подход к прогнозированию среднемесячной урожайности на 1 кв.м. в отечественных теплицах. Разработать бизнес-модели для повышения финансовой устойчивости тепличных хозяйств РА. В результате проведенного исследования получены теоретические, методические и практические результаты, из которых в качестве научной новизны можно выделить следующие: Выявлены основные финансовые риски, возникающие в процессе деятельности тепличных хозяйств Республики Армения, разработана программа мероприятий, связанная с проблемой валютных рисков в процессе привлечения кредитных средств, оценкой необходимости привлечения собственных и заемных средств, а также выбором качественных сортов выращиваемых культур. The terms of market economy in the current stage of the development of Armenia’s economy are forcing organizations to continually implement production efficiency measures and financial stabilization activities and develop procedures of the common stabilization. Agricultural organizations, particularly industrial greenhouses, are also a part of this. Greenhouse construction and greenhouse operation, especially the operation of greenhouses with modern technologies, are considered to be new branches of economy in Armenia. In this case, the neccessity to ensure the financial stability of the organizations involved in this activity is particularly highlighted: there is a need to identify the issues of the assessment of financial situation and ensure they are accurate taking into account the specifics of the sector. The need and importance of interpretation of the above mentioned issues and the necessity for the development of mechanisms of practical implementation have become the reason for the choice of this thesis topic, as well as its structure and the depth of the highlighted issues. The actuality and urgency of the topic is mainly determined by the need to find ways to stabilize financial situation and efficiency of greenhouses operating in Armenia. The latter will ensure creation of additional jobs, reduce the import and increase the export of agricultural products. The research was conducted within the framework of the stability assessment of the financial situation of the Armenian greenhouses. The existing problems have been identified in the area, and effective measures were recommended to solve them. Measures that would stabilize the financial situation and improve the efficiency of greenhouses. Relevance of the research is related with a relatively new industry of greenhouse production in Armenia, and especially greenhouses with modern technologies. This, in its turn, will contribute to overcome a number of sectoral challenges. The object of the research are local greenhouses, and the subject of the research is the identification of factors affecting the stabilization of financial situation and improvement of efficiency in greenhouses. The purpose of this research is to develop a comprehensive approach for improving the effectiveness of the greenhouses and stabilization of financial situation based on local and international experience. To achieve the goals and objectives in this thesis it is suggested to solve the following issues: Explore the international experience of the greenhouses in the world and raise the financial risks that exist in the market economy and are related to the local market.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Пути стабилизации финансового состояния и повышения эффективности деятельности тепличных хозяйств в РА. The ways of stabilizing the financial condition and improving the operational efficiency of the greenhouses in the RA.
   Uncontrolled Keywords: Аянян Артак Оганесович, Ayanyan Artak Hovhannes
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 06 Jul 2017 10:59
   Last Modified: 06 Jul 2017 12:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5195

   Actions (login required)

   View Item