Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մարքեթինգային հիմնախնդիրները ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտում

Ամիրխանյան, Գրիշա Մարկոսի (2017) Մարքեթինգային հիմնախնդիրները ՀՀ կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1141Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2811Kb)

   Abstract

   Հեռահաղորդակցության ոլորտը հանդիսա¬նում է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության առանցքային ճյուղերից մեկը. այն զգալի նշանակություն ունի երկրների գլոբալ մրցունակության բարձրացման առումով, ապահովում է հնարավորինս մեծ ավելացված արժեք, հանդիսանում է դինամիկ զարգացող ոլորտ և ցանկացած երկրի ՏՏ ոլորտի, գիտական մտքի և տեխնոլոգիական զարգացման քարշակային ուղղություններից մեկը: Այն նշանակալի դերա-կատարում ունի նաև տեղեկատվական հասարակության ու թվային տնտեսության ձևավորման գործում: Սակայն ոլորտի զարգացումը բոլոր երկրներում չէ, որ հաջողվում է, ինչը կապված է մեծածավալ ներդրումների իրականացման անհրաժեշտության, դրանց հետգնումն ապահովող ներուժային շուկաների, ինչպես նաև բնական, տեխնիկական գիտությունների բնագավառում որոշակի ներուժի և գործարարության բարենպաստ միջավայրի առկայության հետ: Բացի այդ, դրանք ոլորտում ներգրավված ընկերությունների տեխնոլոգիական մրցունակության և փորձառության առումով էլ խիստ պահանջներ են սահմանում, քանի որ այս շուկաները` ապրանքային կառուցվածքի առումով, հանդիսանում են արագ փոփոխվող, իսկ ճյուղերն աչքի են ընկնում փոփոխություններ առաջադրող գործոնների մեծաթիվությամբ, որոնք հաճախ գտնվում են երկրների ազգային սահմաններից անդին և բացարձակ անվերահսկելի են կապի օպերատորների համար: Հատկանշական է, որ այդ գործոնների ազդեցությամբ հեռահաղորդակցության ոլորտում սպառողական նախասիրությունների և ճյուղի կառուց¬վածքի հիմնարար կերպափոխումները, լրջագույն խնդիրներ են առաջադրում նաև մարքեթինգային գործընթացի կազմակերպման և կառավարման առումով: Դրանք պահանջում են, որ ընկերությունները անգամ ամենօրյա կտրվածքով ուսումնասիրեն իրենց սպասարկած շուկաները, հետևեն ՏՀՏ ոլորտում ընթացող գործընթացներին՝ պահանջարկի հնարավոր փոփոխությունները կանխատեսելու և դրանց համարժեք արձա¬գանքելու հնարավորություն ունենալու համար, ինչպես նաև ջանքեր ներդնեն նորարարական գործունեության մարքե¬թինգային ապահովման ուղղությամբ: Ոլորտի հեռանկարային զարգացման խնդիրը սուր է արտա-հայտված նաև ՀՀ-ում, որտեղ, չնայած պետության հոգածության և կատարված մեծածավալ ներդրումների հաշվին ապահովված զգալի առաջընթացին, ներկայումս նկատվում են լճացման և անկման միտումներ: Պատճառն այն է, որ չնայած սպառողական պահանջմունքների վերափոխումներին, կապի հիմնական օպերատորները կարծես «կառչել» են իրենց սպասարկած շուկայական հատվածներից և իրենց ողջ նորարարական պոտենցիալը՝ ոլորտի զարգացման և դրանում նոր հատվածների ձևավորման փոխարեն, ուղղում են դեպի իրենց հատվածներում առկա առաջարկի բազմազանեցումը: Սակայն ընկերությունների ռազմավարական վերակողմնորոշումը պահանջում է իրականացնել ՏՀՏ գլոբալ շուկայում ընթացող գործընթացների համակողմանի վերլուծություն, ոլորտի զարգացման խոչընդոտների բացահայտում, ինչպես նաև գլոբալ ճյուղի կանխատեսվող փոփո-խությունների՝ ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի վերափոխումների վրա ազդեցության գնահատում: Նշված խնդիրների լուծման գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումների մշակման անհրաժեշտությամբ էլ պայմանավորված է հետազոտության թեմայի հրատապությունը: Հատկանշական է, որ ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրներին տարբեր տեսանկյուններով ու խորությամբ անդրադարձել են բազմաթիվ հայրենական հետազոտող տնտեսագետներ, սակայն նրանց հետազոտությունները համալիր կերպով չեն լուսա¬բանում հեռահաղորդակցության ոլորտը, չեն պարզաբանում ՏՀՏ այլ ճյուղերի հետ դրա փոխառնչությունները, այլ կենտրոնանում են ոլորտի առանձին հատվածների խնդիրների լուսաբանման վրա: Բացի այդ, դրանք հիմնականում առնչվում են ոլորտի ընկերությունների մարքեթինգային գործընթացի մարտա¬վարական խնդիրների լուծմանը՝ չկենտրոնանալով ոլորտի հեռանկարային զարգացման բնագավառում մարքեթինգի խնդիրների վրա: Ատենախոսության մեջ համա¬լիր կերպով հետազոտված է հեռահաղորդակցության ոլորտը, ներկայացված են ՏՀՏ ճյուղի այլ ոլորտների հետ դրա կապերն ու փոխազդեցությունները, ՏՀՏ ճյուղում ընթացող զարգացումների ազդեցությամբ սպա¬ռո¬ղական պահանջմունքների փոփոխության առաջադրած խնդիրները և ոլորտի հեռանկարային զարգացման հնարավոր ուղղությունները, ինչով էլ պայմանավորված է հետազոտության թեմայի արդիականությունը: Իբրև հետազոտության նպատակ է սահմանվել ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի համալիր մարքեթինգային հետազոտության իրականացումը, դրա հետագա կերպափոխումների կանխատեսումը, ոլորտի հեռանկարային զարգացման հնարավորությունների և խոչընդոտների վեր հանումը, ինչպես նաև ոլորտի ընկերությունների բիզնեսի աճի հեռանկարային ուղղությունների սահմանումը: Сфера телекоммуникаций является основной сферой экономики любой страны, так как она имеет большое значение в повышении глобальной конкурентоспособности страны, обеспечивает большую добавленную стоимость, за собой ведет наукоемкие отрасли экономики. Проблема долгосрочного развития сферы является приоритетом и в РА, где несмотря на ощутимое развитие за счет больших капиталовложений, на данном этапе наблюдаются тенденции спада. Причина в том, что ведущие операторы связи не реагируют адекватно на трансформации потребительского спроса в отрасли телекоммуникаций. Стратегическая переориентация бизнеса ведущих операторов требует проведения структурного анализа отрасли информационных технологий для выявления тенденций развития разных сегментов и проблем развития сегментов телекоммуникаций, оценки тенденций трансформации и миграции спроса между разными видами коммуникаций. Разумеется, это требует разработки научно обоснованной методики исследования. Целью данной диссертации является проведение комплексного маркетингового исследования сферы телекоммуникаций, прогнозирование дальнейшего трансформирования отрасли, выявление возможностей и проблем дальнейшего развития сферы, а также определение перспективных направлений роста бизнеса операторов связи. Для достижения поставленной цели в данной диссертации были поставлены и решены следующие задачи: изучить особенности и проблемы управления маркетинговым процессом, и проведения маркетинговых исследований в сфере телекоммуникаций; изучить структуру, динамику сферы телекоммуникаций, взаимосвязь с другими сферами отрасли информационных технологий, тенденции развития глобальной отрасли телекоммуникаций и оценить влияние этих тенденций на сферу телекоммуникаций РА; изучить маркетинговые стратегии передовых компаний глобальной отрасли и оценить возможность их применения в РА; провести комплексный анализ сферы телекоммуникаций РА для определения фирменной и товарной структуры сферы и оценки потенциала долгосрочного развития ее разных сегментов; изучить характерные черты маркетинговой деятельности операторов связи РА, оценить эффективность маркетинговых стратегий, методом экспертного опроса определить ориентации стратегического развития операторов связи, оценить их соответствие с реалиями трансформации спроса. Telecommunication sphere is one of the key branches of the economy of every country; it has a significant importance in terms of increase of global competitiveness of countries, it provides a possibly high added value and is a dynamically developing sphere, as well as it is one of the moving directions of the development of IT industry, scientific thinking and technologies. The issue of the perspective development of the sphere is sharply expressed also in Armenia, where despite the considerable progress made at the expense of state deliberate care and extensive investments currently there are tendencies of stagnation and decline. The reason is the absence of transformation of consumer needs and the response of the main operators. Strategic reorientation of the companies requires implementing of a comprehensive analysis of the processes of ICT global market, disclosure of the obstacles of the sphere development, as well as the assessment of its impact on the transformations of the RA telecommunication sphere, which requires elaborating scientific approaches for the resolution of the issues. The aim and tasks of the research. The research is aimed at the implementation of a comprehensive marketing research of the RA telecommunication sphere, forecasting of its further transformations, identification of the possibilities and obstacles of the prospective development of the sphere. With these aims the dissertation has the following tasks; to study the peculiarities and tasks of the marketing process organization and implementation of marketing research in the companies of telecommunication sphere, to study the composition and structure of telecommunications, their correlations with other ICT sectors, current tendencies of the global development of the sector, to assess their possible impact on the RA telecommunication sphere.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Маркетинговые проблемы в сфере связи и телекоммуникаций РА. Marketing problems in communication and telecom sphere of RA.
   Uncontrolled Keywords: Амирханян Гриша Маркосович, Amirkhanyan Grisha Markos
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 06 Jul 2017 11:25
   Last Modified: 06 Jul 2017 12:46
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5197

   Actions (login required)

   View Item