Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ առևտրային բանկերը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում

Հարությունյան, Աննա Վլադիմիրի (2017) ՀՀ առևտրային բանկերը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (18Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Ցանկացած երկրի, այդ թվում նաև Հայաստանի համար, սոցիալական և տնտեսական ոլորտների զարգացման առումով հատկապես կարևորվում է ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ներդրումային միջավայրի բարելավումը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու ազգաբնակչության կենսամակարդակը, կրճատելու գործազրկության մակարդակը, ստեղծելու նոր աշխատատեղեր, խթանելու գնողունակ պահանջարկը, ավելացնելու արտահանման ծավալները և այլն: Հետևաբար` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման արդի փուլում մեծապես կարևորվում է արտերկրյա կապիտալի ներգրավումը, ինչը ենթադրում է ներդրումային միջավայրի գրավչության ապահովում և փոխշահավետ գործարար կապերի ձևավորում։ Հատկապես վերջինս ենթադրում է ներդրումային գրավչություն ապահովող այնպիսի ծրագրերի տեղայնացում, որոնք կշահագրգռեն ներդրողներին ցածր ռիսկայնությամբ ներդնելու իրենց սեփական միջոցները: Ինչպես հայտնի է, համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող ճգնաժամային երևույթներն առաջացրեցին նոր ռիսկեր և անորոշություններ՝ կապված առանձին երկրների պարտքային հիմնախնդիրների և համաշխարհային ճգնաժամի երկրորդ ալիքի հետ: Հատկապես դրանցից անմասն չմնաց նաև ՀՀ բանկային համակարգը՝ ինտեգրացիոն գործընթացների ազդեցության և համաշխարհային Ֆինանսական շուկաներում առկա անորոշությունների հետևանքով։ Դրանք, իրենց հերթին, ազդեցություն ունեցան Եվրոգոտում ֆինանսական հիմնախնդիրների հնարավոր սրման և համաշխարհային տնտեսական աճի դանդաղեցման սպասումների վրա: Ուստի ելնելով մեր տարածաշրջանում առկա աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական զարգացման մարտահրավերներից, որպես ռազմավարություն արդեն իրականացվել է առևտրային բանկերի ընդհանուր կապիտալի խոշորացման գործընթացը, որը գործելու է 2017թ. հունվարի 1-ից՝ 30 մլրդ դրամի չափով: Այդ համալրումը տեղի է ունեցել ոչ միայն բաժնետոմսերի, այլ նաև կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկման, բաժնետերերից լրացուցիչ միջոցների ներգրավման և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից փոխառությունների ստացման միջոցով: Հետևաբար` առևտրային բանկերի կողմից ներդրումային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները ներկայումս պահանջում են լուծումներ և որի հետ կապված` ատենախոսության թեմայի արդիականությունն ու կատարման անհրաժեշտությունը կասկած չեն հարուցում: Անհրաժեշտ է նշել նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ կատարված աշխատանքը չի հավակնում ամբողջությամբ ու սպառիչ պատասխան տալու վերը նշված բոլոր հիմնախնդիրներին, այլ փորձ է արվում որոշ հետազոտությունների ու վերլուծությունների միջոցով բացահայտել այն հիմնական ուղիները, որոնք կարող են նպաստել ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության որոշակի բարելավմանը: Основной целью диссертационного исследования является разработка предложений по новым направлениям улучшения инвестиционной среды в современных экономических условиях. Для достижения поставленной цели в работе выдвинуты и решены следующие основные задачи: выявить возможности привлечения инвестиций и применения передового международного опыта в развитии инвестиционной среды в Армении; исследовать пути и особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности в Армении; проанализировать основные направления инвестиционной деятельности коммерческих банков РА; дать анализ основных сводных показателей банковской системы, способствующих формированию благоприятной инвестиционной среды в РА; раскрыть взаимосвязи между кредитными вложениями коммерческих банков РА и ВВП; выявить роль операций с ценными бумагами в деле улучшения инвестиционной среды; исследовать и обосновать важность активизации сотрудничества с международными финансовыми организациями как фактора улучшения инвестиционной деятельности коммерческих банков; выявить возможности эффективного управления инвестиционной политикой как одного из направлений улучшения деятельности коммерческих банков РА. Основные научные результаты диссертации и их новизна. На основе проведенных в диссертационной работе исследований и анализа получен ряд теоретических, методических и практических результатов, научная новизна которых заключается в следующем: с целью улучшения инвестиционной деятельности в Республике Армения разработаны рекомендации относительно коммерческих банков и обеспечения развития инвестиционной среды, связанные с расширением малого и среднего предпринимательства, внедрением производных инструментов (фьючерсов, опционов, свопов), еврооблигаций и евроакций. The main purpose of the dissertation thesis is to propose new directions to improve the investment environment in the Republic of Armenia at the current stage of economic development, and in order to achieve this goal the following main objectives have been set to be met: to identify possibilities of attracting investments into Armenia and applying the best practices of improving the investment environment worldwide; to study the main directions and characteristics of the state regulation of investment activity in Armenia; to analyze the directions of investment activity of the commercial banks (investment environment) in the Republic of Armenia based on the portfolio structure; to analyze the main aggregate, composite indicators of the banking system that contribute to the improvement of the investment environment of the Republic of Armenia; to identify the relations that exist among various types of loan investments by the commercial banks of the Republic of Armenia and the gross domestic product; to identify the role of security and/or stock transactions in improving the investment environment in the Republic of Armenia; to study and justify the activation of cooperation with the international financial organizations as an approach to improving the investment activity by commercial banks; to identify the opportunities for effective regulation of the investment policy as an approach to improving the performance of commercial banks in the Republic of Armenia. The main scientific results and the novelty of the dissertation thesis: As a result of the analysis and research study provided in the dissertation thesis theoretical, methodology, and practical application results have been received, and among them the main are the followings: In order to promote and improve investment activity in Armenia specific recom¬mendations have been designed and proposed with respect to the commercial banks and making the investment environment more effective: fostering small and medium-sized entrepreneurship by introducing investment derivative tools (futures, options, swaps), Eurobonds and Eurostocks.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Роль коммерческих банков РА в улучшении инвестиционной среды. The role commercial banks of the Republic of Armenia in improving the investment environment.
   Uncontrolled Keywords: Арутюнян Анна Владимировна, Harutyunyan Anna Vladimir
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 07 Jul 2017 10:59
   Last Modified: 07 Jul 2017 10:59
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5201

   Actions (login required)

   View Item