Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ռոտավիրուսային վարակի կլինիկալաբորատոր բնութագիրը և ցիտոկինային պատասխանի դինամիկ փոփոխությունները

Հովհաննիսյան, Ալվարդ Հուսիկի (2017) Ռոտավիրուսային վարակի կլինիկալաբորատոր բնութագիրը և ցիտոկինային պատասխանի դինամիկ փոփոխությունները. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (20Mb)
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (650Kb) | Preview

   Abstract

   Սուր աղիքային վարակները կարևորագույն առողջապահական, սոցիալական և տնտեսական խնդիր են ամբողջ աշխարհում: Ըստ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության տարեկան 1,7 մլրդ մարդ հիվանդանում է սուր աղիքային վարակով, որից 760 հազարը մահանում են [Диарея, Информационный бюллетень № N°330, WHO, 2013; April Kilgore, S. Donauer et al. 2013; Rheingans R., Kukla M., A. Faruque et al, 2012]: Սուր աղիքային վարակների կազմում հետզհետե աճում է վիրուսային ծագման դիարեաների տեսակարար կշիռը [Ramani S., Kang G., 2009; Zhioda K., Cosmas L., et al., 2016; Дорошина Е.А., 2009]: Ռոտավիրուսը մանկական հիվանդացության և մահացության հիմնական պատճառներից մեկն է [World Gastroenterology Organisation practice guideline, 2008; Parashar U. et al., 2003; CDC, The Pink Book: 13th Edition, 2015]: Ռոտավիրուսային վարակի (ՌՎՎ) դեպքերը հավասարաչափ գրանցվում են բոլոր երկրներում, սակայն նրանից առաջացած բարդություններն ու մահվան դեպքերը հիմնականում գրանցվում են զարգացող երկրներում, որտեղ տնտեսական վնասը հասնում է առավելագույն թվերի [Chun-Yi Lu, T. Lauderdale, et al., 2006; Atanacio V., M. Bertozzi, 2008]: Լայնածավալ օբսերվացիոն հետազոտությունների արդյունքները վկայում են ռոտավիրուսի սերոտիպերի և գենոտիպերի տեսակների զգալի տարբերության մասին՝ կախված աշխարհագրական դիրքից [Shinjiro H. et al., 2007]: Նկարագրվում են նաև վիրուսի նոր տարբերակների առաջացման դեպքեր, որոնք կարող են հետագայում կարևոր համաճարակաբանական նշանակություն ունենալ [Жириковская Е.В., Никифорова Н.А., 2007; Жираковская Е.В., Тикунов А.Ю., 2014]: Մեր երկրում հիմնականում տարածված են P8G1 և P8G4 գենոտիպերը [Պատվաստումների ազգային օրացույցում ՌՎ պատվաստումների ներդրման ազգային խորհրդակցություն, 2012թ. հունիսի 27]: Հիվանդության հիմնական կլինիկական ախտանիշների արտահայտվածությունն ու տևողությունը կախված են նաև վիրուսի գենոտիպից [Полянская Н.А., 2011; Gianvincenzo Z., 2010]: Եթե նախկինում ախտահարման հիմնական և միակ թիրախ համարվում էր բարակ աղին, ապա ներկայումս հետազոտությունները փաստում են վիրուսի համակարգային ազդեցությունների մասին՝ ուղեղի այտուց, պանկրեատիտ և այլն: Ըստ որոշ հեղինակների՝ ՌՎՎ մինչև մեկ տարեկան երեխաների գրեթե կեսի մոտ ընթանում է պայմանական պաթոգեն կամ պաթոգեն միկրոֆլորայի հետ զուգակցված, ինչը բերում է դիարեային համախտանիշի տևողության երկարացմանը և արտահայտվածությանը, բարդությունների առաջացմանը և կղանքով վիրուսի երկարատև անջատմանը: Այս տարիքային խմբում նկատվում է նաև սեկրետոր IgA սինթեզի նվազում, ինչը վկայում է տեղային իմունիտետի ընկճման մասին: Վերջինս կարևորում է հիվանդության ախտածագումնաբանական և իմունաբանական ասպեկտների ուսումնասիրությունը՝ հիվանդության ելքի և հնարավոր բարդությունների կանխատեսման համար [Коган Н. В., 2009, Полянская Н.А., 2011]: Միջազգային գրականությունը հիմնականում ուղղված է ՌՎՎ համաճարա¬կաբանական և ախտորոշման խնդիրների վերլուծությանը, մինչդեռ այս վարակի կլինիկական ընթացքի, ախտածագումնաբանության, իմուն պատասխանի՝ մասնա¬վորապես ցիտոկինային պատասխանի ուսումնասիրությանն ուղված աշխատանքները բավականին սակավ են, իսկ տվյալները՝ հակասական [Jiang B. et al., 2003; Жидков Е. М., 2008; Бабик Р.К., 2011]: Այդ իսկ պատճառով կարևորվում է ՌՎՎ կլինիկալաբորատոր բնութագրի և ցիտոկինային պատասխանի առավել մանրամասն ուսումնասիրությունը: В структуре инфекционных болезней острые кишечные инфекции занимают одно из ведущих положений, учитывая их распространенность, высокий уровень заболеваемости, медико-экономический и социальный ущерб. Ежегодно от диареи умирает 760 тысяч детей в возрасте до пяти лет. В последние годы в этиологической структуре острых кишечных инфекций возросла роль вирусных гастроэнтеритов. Молекулярно-генетическое разнообразие вирусов, формирование нестойкого, типоспецифического иммунитета, частое бессимптомное течение инфекции способствуют сохранению ведущего положения вирусных диарей в общей структуре острых кишечных инфекций, при этом главная роль принадлежит ротавирусам. Однако, до настоящего времени не достаточно изучены иммунологические сдвиги при ротавирусной инфекции, а результаты единичных научных работ противоречивы и требуют дополнительных исследований. Учитывая вышеуказанное, целью нашей работы явилось изучение клинико-лабораторной характеристики и динамических изменений цитокинового ответа при ротавирусной инфекции. На базе ИКБ ''Норк'' нами было обследовано 126 больных в возрасте до 5 лет, средний возраст которых составил 28,7±13,3 месяцев, 54,8% были больные мужского пола. Пациенты, в основном, были госпитализированы в первые 3 дня болезни (71,4%), что свидетельствует об остром начале болезни. По данным эпидемиологического анамнеза 19% больных были вакцинированы против ротавируса, однако у этих больных при исследовании кала был выявлен ротавирусный антиген. Наиболее часто (87,3%) было диагностировано среднетяжелое течение гастроэнтерической формы болезни. Почти у всех больных наблюдалась типичная для этой формы триада симптомов: лихорадка, рвота и диарея. В общей группе больных, в большинстве случаев (72,2%), отмечалась фебрильная лихорадка. Средняя длительность лихорадки составила 4±2 дня, рвоты 3±1 дня (частота 5±3 в день), диареи 5±2 дня (частота 6±3 в день). Катаральные явления верхних дыхательных путей наблюдались у 17,5% больных. Впервые нами были исследованы форменные элементы периферической крови по дням болезни. Выявлено статистически достоверное снижение числа лейкоцитов на 2-ой и 3-ий дни болезни по сравнению с первым днем. Число нейтрофилов так же достоверно снизилось, в то время как число лимфоцитов постепенно росло в динамике заболения. По данным бактериологического анализа кала у 81,7% больных была выявлена моно – , у остальных – микстинфекция, в сочетании с патогенной или условно-патогенной микрофлорой, при этом у 56,5% больных этой группы был выделен золотистый стафилококк. Из числа изученных в сыворотке крови цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-10 и ФНО-α) в остром периоде заболевания все три были обнаружены у 4,1% больных. При одновремменом выявлении двух цитокинов (20,6%) превалировала комбинация ФНО-α+ИЛ-10 (15,5%). В большинстве случаев (71,2%) выявлен только один цитокин, в основном ИЛ-10 (69,1%). Та же закономерность наблюдалась и в период реконвалесценции. In the structure of infectious diseases acute intestinal infections take one of the leading positions, due to their prevalence, high morbidity, health-economic and social distraction. Every year 760.000 children under the age of five die from acute diarrhea. Rotavirus is one of the main causative agents of acute diarrhea of viral etiology. In both developed and developing countries, rotavirus infection leads to a high rate of hospital admission related to severe dehydration. So far the pathogenetic and immunological aspects of rotavirus diarrhea have not been sufficiently analized, while the results of individual research papers are contradictory and require further research. Taking into consideration the above mentioned, the aim of our research was to investigate clinicolaboratory characteristics and dynamic changes of cytokine response in rotaviral infection. From the database of «Nork» infectious clinical hospital 126 patients of 0-5 years old, the average age of whom was 28.7 ± 13.3 months and 54.8% were male, have been examined in the research. Based on the results of the research 71.4% of patients were hospitalized during the first 3 days of the disease, which proofs the acute onset of the disease. According to the epidemiological history, 19% of patients were vaccinated against rotavirus, despite the fact that they were sick with rotaviral infection. In the same time 19.8% of the patients have mantioned hause-hold contacts with family mambers with the similar clinical symptoms. The most common (87.3%) variant of the disease was gastroenteritis with moderate duration though small number of the patients had also gastritic, enteritic, gastroenterocolitic and enterocolitic varients of the disease. Almost all patients had a triad of symptoms: fever, vomiting and diarrhea. In the whole group in most cases (72.2%) there was a febrile fever. The average duration of fever was 4 ± 2 days, vomiting 3 ± 1 days (average frequency of 5 ± 3) and diarrhea 5 ± 2 days (the average frequency of 6 ± 3). In parallel to typical symptoms in 17.5% of patients the catarrhal syndrome of the upper respiratory tract was observed. Elements of the peripheral blood were examined according to the days of the disease, as well as dynamics. A statistically significant decrease in the number of leukocytes during the 2nd and 3rd days of the illness was observed as compared to the 1st day. Moreover, the number of neutrophils significantly decreased, while the number of lymphocytes gradually increased in the dynamics of the disease. According to the bacteriological analysis of feces, in 81.7% of cases patients had monorotaviral infection, while in 18.3% rotavirus was combined with pothogenic or facultative pathogenic microflora, from which Staphylococcus aureus was isolated in 56.5% of patients. From those examined in the serum of IL-2, IL-10 and TNF-α all three cytokines were detected in 4.1% of patients. Only one cytokine was detected in the majority of patients (71.2%), IL-10 predominating (69.1%). During the detection of two cytokines (20.6%) at the same time the combination of TNF-α + IL-10 (15.5%) predominated. The same regularity was observed in the period of convalescence. The average levels of cytokines according to the days of the illness were examined. From the first days there was a high average level of IL-10 (34.03 ± 31.74 pg/ml), which gradually decreased over time, but did not reach the standard even during the recovery period. Average level of TNF-α reached its peak on the 7th day of the disease (2.5 ± 3.9 pg/ml), gradually decreasing in dynamics. The average level of IL-2 in the early days was closer to the norm, and was not found later.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Клинико-лабораторная характеристика и динамические изменения цитокинового ответа при ротавирусной инфекции. Clinicolaboratory characteristics and dynamic changes of cytokine response in rotaviral infection.
   Uncontrolled Keywords: Оганесян Алвард, Hovhannisyan Alvard
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 10 Jul 2017 14:38
   Last Modified: 10 Jul 2017 15:38
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5216

   Actions (login required)

   View Item