Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

«Տեխնոլոգիա» դասընթացը որպես դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակության միջոց

Ալեքսանյան, Շուշանիկ Կարապետի (2015) «Տեխնոլոգիա» դասընթացը որպես դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակության միջոց. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (23Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Գեղագիտական դաստիարակությունը մարդու մոտ իրականության նկատմամբ գեղագիտական վերաբերմունքի ձևավորման նպատակաուղղված գործընթաց է: Իրականության նկատմամբ գեղագիտական վերաբերմունքը հասարակայնորեն նշանակալի գործունեության հատուկ ձև է, որն իրականացվում է սուբյեկտի կողմից օբյեկտի (անհատ, անձ, խումբ, հանրույթ և հասարակության) նկատմամբ վերջինիս մոտ գեղագիտական և գեղարվեստական արժեքների աշխարհում կողմնորոշվելու համակարգի մշակման նպատակով, դրանց բնույթի և նշանակության մասին տվյալ հասարակության մեջ ձևավորված պատկերացումներին համապատասխան:Գեղագիտական դաստիարակության կարևորագույն մաս է հանդիսանում գեղարվեստական կրթությունը, որն օգտագործվում է որպես արվեստի դաստիարակչական ներգործության միջոց, որը ձևավորում է հատուկ ընդունակություններ և զարգացող օժտվածություն նրա առանձին որոշակի ձևերի մեջ` կերպարվեստ, երաժշտություն գեղարվեստական աշխատանք (տեխնոլոգիա), դեկորատիվ կիրառական արվեստ և այլն: Այսօր ժամանակակից դպրոցը փորձում է նորովի լուծել գեղագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրները, կիրառելով ինչպես եղած փորձը, այնպես էլ մշակելով նոր պայմաններ, մեթոդներ, միջոցներ, ձևեր, փոխվել է նաև անձի, հասարակության պահանջմունքներն ու հետաքրքրությունները: Գեղագիտական դաստիարակության խնդիրները լուծելիս հանդիպում ենք դժվարությունների նաև մի շարք պատճառներով: Ուստի անհրաժեշտ է ժամանակակից դպրոցում գեղագիտական դաստիարակության կազմակերպման ընթացքում հաշվի առնել դպրոցում և հասարակության մեջ գոյություն ունեցող բոլոր հնարավորությունները, միջոցներն ու ձևերը, որոնց կիրառություններն այդ գործընթացում կլինեն խիստ նպաստավոր: Актуальность темы: Эстетическое воспитание это процесс, направленный на формирование эстетического восприятия реальности. Важнейшей частью эстетического воспитания является художественное образование, которое используется как средство воспитательного воздействия искусства, формирует специальные способности и развивает одаренность в таких определенных областях как изобразительное искусство, музыка, художественное творчество (технология), декоративно-прикладное искусство и т.д.Современная школа пытается по-новому решить проблемы эстетического воспитания, применяя как имеющийся опыт, так и вырабатывая новые условия, методы, средства, формы. Изменились эстетические потребности и интересы личности, а так же общества. При решении задач эстетического воспитания встречаются сложности по ряду причин. Учитывая это, необходимо в процессе эстетического воспитания рассматривать все имеющиеся в обществе и современной школе возможности, средства и формы, применение которых будет наиболее благоприятно в этом процессе. Целью исследования является теоретическое обоснование эффективных педагогических условий, благоприятствующих эстетическому воспитанию школьников, а так же экспериментальная проверка этих условий при помощи курса “Технология”.Научная новизна исследования Теоретически обосновать эффективность эстетического воспитания школьников, сделав особым предметом исследования курс “Технология” Выявлены эффективные педагогические условия, способствующие эстетическому воспитанию Обоснована необходимость соответствия определенных видов творческих работ, применяемых в процессе обучения для эстетического воспитания школьников Теоретически обосновано и при помощи опросов доказано содействие изучения курса “Технология” в школе повышению эффективности эстетического воспитания школьников. Теоретическая значимость исследования заключается в анализе отдельных теоретических подходов к проблеме эстетического воспитания школьников в педагогической теории и в процессе обучения, а так же в эффективном применении курса “Технология” на основе выдвижения новых благоприятных условий в этой области. Теоретические основы исследования, предложенные новые виды творческой деятельности могут иметь существенное значение для педагогов, занимающихся художественным воспитанием, специалистов художественной деятельности и родителей Практическая значимость исследования. Теоретические исследования и полученные результаты могут быть внедрены в различных образовательных структурах в процессы эстетического воспитания школьников и для разработки новых программ и концептий. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, перечня использованной литературы и приложений. Работа изложена на 151 страницах компьютерного текста. The relevance of the theme: Aesthetic education is a process aimed at the formation of aesthetic perception of reality. The most important aspect of aesthetic education is the art education, which is used as a means of educational impact of art. It develops special abilities and skills in certain spheres, among them visual arts, music, art activities (technology), arts and crafts, etc.The modern school is trying new ways to solve the problems of aesthetic education using experience, defining new conditions, as well as developing new methods, tools and forms. The aesthetic needs and interests of the individual, as well as the society have undergone certain changes. In solving the problems of aesthetic education there may be difficulties encountered for a number of reasons. Taking it into account it is necessary to consider all the forms, means and opportunities existing in the society and the modern school, all the tools which will be most beneficial in the process. The objectives of the research is the theoretical basis of effective educational environment contributing to the aesthetic education of schoolchildren, as well as experimental verification of these conditions with the help of the course of ‘Technology’. Theoretically substantiate the effectiveness of aesthetic education of schoolchildren by making the course of ‘Technology’ a special subject of study. Effective pedagogical conditions promoting aesthetic education are identified. The necessity of matching certain types of creative works used in the learning process of aesthetic education is substantiated. It has been theoretically substantiated and proven via surveys that teaching Technology will contribute to the efficiency of aesthetic education of schoolchildren. Theoretical value of the research is to analyze the specific theoretical approaches to the problem of aesthetic education of schoolchildren in pedagogical theory and in the learning process, as well as in the effective application of the course of Technology on the basis of new favorable conditions in this field. The theoretical basis of the study, the proposed new types of creative activity may be essential for educators, involved in art education, art professionals and parents. Theoretical studies and results can be implemented in a variety of educational structures in the process of aesthetic education of schoolchildren, as well as in developing new programs and concepts. The thesis consists of an introduction, two chapters, a conclusion, list of references and an appendix. The work is presented on 151 pages of computer text.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Предмет «Технология» как средство эстетического воспитания школьников. Tje sabject of 'Technology' as a means of aesthetic education of schoolchildren.
   Uncontrolled Keywords: Алексанян Шушаник Карапетовна, Alexanyan Shushanik Karapet
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 25 Dec 2015 16:36
   Last Modified: 30 Aug 2016 16:08
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/549

   Actions (login required)

   View Item