Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կալանքը որպես պատժատեսակ ըստ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսդրության

Նալբանդյան, Մարտին Սիմոնի (2017) Կալանքը որպես պատժատեսակ ըստ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսդրության. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (33Mb) | Preview
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3709Kb)

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ), ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում (ՌԴ) իրավական պետության կայացման արդի փուլում իրականացվող քաղաքական, տնտեսական և իրավական բարեփոխումները միաժամանակ նպատակաուղղված են քրեական օրենսդրության արմատական բարեփոխմանը: Մեր երկրի քրեաիրավական քաղաքականության մեջ բազմիցս է շեշտվել հանցագործությունների դեմ պետական հարկադրանքի միջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը, այնպիսի միջոցների, որոնք միտված են վերականգնելու սոցիալական արդարությունը, հասնելու իրավախախտ անձի ուղղմանը և հանցագործությունների կանխմանը: Խնդիր է դրվում այդ արդյունքներն ապահովել այնպիսի պատիժների կիրառմամբ, որոնք համեմատաբար քիչ դժվարություններ կառաջացնեն հանցագործություններ կատարած անձանց համար: Այդ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ են ամփոփ միջոցներ կատարելագործելու ոչ միայն քրեական, քրեակատարողական օրենսդրություններն ընդհանրապես, այլև դրանց առանձին ինստիտուտները: Դատաիրավական բարեփոխումներն օրակարգի հարց են առաջադրում պատժահամակարգի մեջ ընդգրկված պատիժների բովանդակության փոփոխումը, նոր պայմաններում դրանց ներգործության տարրերի ամբողջականության արդիականացումը, նորերի հայտնաբերումը, որոնք առավել արդյունավետ կարող են լինել հանցագործությունների դեմ տարվող պայքարում: Այս ամենը նախապայմաններ ստեղծեց պատժահամակարգում նոր պատժատեսակի` կալանքի ներդրման համար: Վերջին տարիներին հասարակության մեջ գործազրկության աճի, աշխատատեղերի կտրուկ նվազման, արտադրության ճյուղերի մասնավորեցման պայմաններում դատապարտյալների աշխատանքի տեղավորման անհնարինությունը պահանջ առաջացրեց գործող ՔՕ պատժահամակարգից հանել (2006 թ.) ազատազրկման հետ չկապված և դատական պրակտիկայում լայն կիրառում ստացած ուղղիչ աշխատանքները: Կալանքը, որպես քրեական օրենսդրության մեջ նորամուծություն, արտահայտվում է դատապարտյալին կարճ ժամկետով հասարակությունից մեկուսացնելու մեջ: Դրա էության առանձնահատկությունները հաշվի առնելով՝ այն, վերջին հաշվով, ընկալվում է որպես կարճաժամկետ ազատազրկում: Գործող քրեական օրենսդրությունը բազմաթիվ նոր դրույթներ է պարունակում համեմատած նախորդի հետ։ Ինչպես նշեցինք, էապես փոխվել է պատժահամակարգը, նոր բովանդակությամբ են շարադրված պատիժների նպատակները, որոնք, անտարակույս, պահանջում են տեսական և գործնական ուսումնասիրություններ: Քրեական քաղաքականության առաջնահերթությունները և դրանց շարադրանքը գործող օրենսդրության մեջ կարևորվում են այնքանով, որ անհրաժեշտ է քրեական օրենսդրության զարգացման ուղղությունների թվին դասել նաև հասարակական հարաբերությունների արդյունավետ պաշտպանության ապահովումն իրականացնող ինստիտուտները, որոնք կարգավորվում են օրենսդրության տարբեր ճյուղերի, այդ թվում քրեական օրենսդրության կողմից: Կալանքի նշանակման և կատարման գործընթացները սկսվեցին քրեական օրենսգիրքը (ՔՕ) գործողության մեջ դնելուց բավական ուշ, որը պայմանավորված էր այդ պատժատեսակի կրման համար համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկների բացակայությամբ, դրանց գործունեության յուրահատկությամբ և կրման կարգի առանձնահատկություններով: Թվարկված չափորոշիչների հստակ չպահպանումը կալանքը կվերածեր կարճաժամկետ ազատազրկման և կվերանար դրա կիրառման անհրաժեշտությունը և կունենայինք ազատազրկման տարատեսակ՝ իր բացասական առանձնահատկություններով ու բովանդակությամբ: Այս հարցը բավական երկար ժամանակ դարձել է քննարկման առարկա հանրաճանաչ քրեագետների ուսումնասիրություններում (Մ.Դ. Շարգորոդսկի, Ի.Մ. Գալպերին, Վ.Ն. Կուդրյավցև, Գ.Ա. Զլոբին, Բ.Ս. Նիկիֆորով, Ա.Հ.Գաբուզյան, Ա.Թ. Թովմասյան, Զ.Ա. Թադևոսյան), որոնց հետևությունը եղել է մեկը. հանցագործությունների դեմ պայքարում ազատազրկման կիրառումն անարդյունավետ է և հղի է մի շարք վտանգավոր հետևանքներով (հանցավորության ռեցիդիվ, ազատազրկման վայրերում դատապարտվածների շփումների արդյունքում բացասական բնավորության գծերի արմատավորում, հասարակական կյանքից կտրվելու վտանգ, քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների «վարքի կանոնների» փորձի փոխանցում, պատիժը կրելուց հետո սոցիալական կյանքին ինտեգրման բարդություններ և այլն): Диссертация посвящена изучению проблем, связанных с назначением и применением такого вида уголовного наказания, как арест, в Республике Армения (РА) и Российской Федерации (РФ). Арест является относительно новым видом наказания как в РА, так и РФ, и пока мало изучен. Эффективность уголовного наказания является ключевым фактором для достижения целей наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений. В связи с этим автор ставит перед собой цель изучить такие аспекты, как сущность и цели ареста, особенности назначения и исполнения данного вида наказания, место ареста в системе уголовных наказаний, эффективность данного вида наказания с точки зрения достижения целей наказания, предусмотренных в законодательстве. Актуальность темы исследования состоит в том, что действующее законодательство содержит новые положения, существенно изменилась система наказаний, по-новому изложены цели наказания, которые, несомненно, требуют теоретических и практических исследований в данной области. В нашей стране не проводились научные исследования такого вида наказания, как арест, который был включен в систему наказаний относительно недавно, особенности назначения данного вида наказания судом, его исполнения в уголовно-исполнительных учреждениях, а также вопроса эффективности данной меры в борьбе с преступностью. Таким образом, возникла необходимость исследования ареста как вида наказания и внесения предложений для совершенствования как теории, так и правоприменительной практики. Автор ставит перед собой задачу посредством анализа правовой базы, судебно-следственной практики, а также практики исполнения наказания выявить существующие пробелы как в законодательстве, так и в правоприменительной практике, и на основе этого предлагает ряд рекомендаций, направленных на повышение эффективности ареста как вида уголовного наказания. Автор изучил и проанализировал существующую теоретическую базу по этой тематике и судебную практику назначения ареста за 2008-2015 годы. Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые предлагается всестороннее и комплексное изучение проблемы применения и исполнения относительно нового для РА вида наказания – ареста. Автор также проанализировал арест в общей системе уголовных наказаний, сформулировав общие и отличительные признаки, преимущества и недостатки ареста в данном контексте. В частности, в работе рассматриваются такие проблемы, как срок, на который назначается арест; применение ареста взамен других уголовных наказаний; условия содержания; перечень лиц, в отношении которых арест не может назначаться; невозможность замены ареста более мягким видом уголовного наказания; регламентация уголовной ответственности за уклонение от ареста; средства исправления, применяемые к осужденному к аресту; применение ареста в отношении военнослужащих, несовершеннолетних, беременных женщин и лиц, имеющих под опекой детей в возрасте до восьми лет, а также возможности, предоставляемые лицам, отбывающим наказание в виде ареста. The thesis is aimed to analyse the challenges arising in application and enforcement of arrest as a type of criminal sanction in the Republic of Armenia. Arrest is rather new type of criminal sanction for Armenia and Russia and has not been well researched yet. The effectiveness of the criminal sanction is key to reach the objectives of the punishment: restoring social justice, rehabilitation of offender and prevention of crimes. That is why the authors aims to analyse such aspects as essence of arrest as a sanction, particularities of its enforcement, the place of this sanction in the system of criminal sanctions, effectiveness of arrest from the perspective of the objectives of punishment stipulated by law. The topicality of the research topic derives from the fact that the current legislation contains new provisions, the system of sanctions has been significantly changed, and objectives of the punishment are reconsidered. Therefore, the theoretical and practical research in this area is a pressing need. There has been no research conducted in Armenia on such issues as particularities of a relatively new type of sanction - arrest, application of this sanction by courts, its enforcement in penitentiary institutions, as well as its effectiveness in combating crime. Thus there is a need to study arrest as a type of sanction and to propose recommendations aimed at improvement of both theory and practice. By analysing the current legislation, case-law and sanction enforcement practice the author attempts to reveal existing gaps in law and challenges in practice, and based on this proposes recommendations aimed at enhancing effectiveness of arrest as a type of sanction. The scientific novelty of the thesis is that this is the first attempt of comprehensive and complex analysis of the issue of application and enforcement of this rather new type of sanction in Armenia - arrest. The author reviewed and analysed existing theoretical framework on this topic as well as case-law on application of arrest as sanction for 2008-2015. The place of arrest in the general system of criminal sanctions is analysed in the thesis, common and different characteristics as well as advantages and disadvantages in this context are identified. In particular, the thesis addresses such issues as the term of arrest, application of arrest instead of other criminal sanctions, the conditions of detention when serving arrest, the list of categories of offenders to whom it may not be applied, lack of possibility to replace arrest with softer sanction, lack of regulation for avoiding to serve arrest, methods of rehabilitation towards the offender, application of arrest to military personnel, juveniles, pregnant women and women having children under the age of eight as well as opportunities provided to offenders serving arrest. Based on the research conducted, the author comes up with new theoretical proposals aimed to develop the practice of application and enforcement of arrest as a sanction, as well as proposes well grounded recommendations related to practice. In addition, the author justifies the necessity to make amendments and changes in the Armenian Criminal and Criminal-Executive Codes in order to improve the current legislation and enhance effectiveness of this type of sanction and realisation of the objectives of punishment.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Арест как мера наказания по уголовному законодательству Республики Армения и Российской Федерации. Arrest as a criminal sanction in the Armenian and Russian criminal law.
   Uncontrolled Keywords: Налбандян Мартын Симонович, Nalbandyan Martin
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 25 Aug 2017 10:59
   Last Modified: 25 Aug 2017 10:59
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5506

   Actions (login required)

   View Item