Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ բանկային համակարգում ֆինանսական նորաստեղծությունների ներդրման ուղիները և արդյունավետությունը

Կիրակոսյան, Աշոտ Զաքարի (2017) ՀՀ բանկային համակարգում ֆինանսական նորաստեղծությունների ներդրման ուղիները և արդյունավետությունը. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (33Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3299Kb)

   Abstract

   Բանկային համակարգի ֆինանսական նորաստեղծություններն ընդգրկում են մի շարք հայեցակարգային մոտեցումներ, որոնք անհրաժեշտ է որդեգրել` մրցունակ բանկային համակարգ և տնտեսություն ունենալու համար: Այս ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրները գտնվում են հայ և արտասահմանյան հետազոտողների ուշադրության շրջանակներում, դա է պատճառը, որ մի շարք գիտական աշխատանքներում բարձրացվում են հարցեր, որոնք յուրաքանչյուր երկրի բանկային համակարգում լուծվում են յուրովի: Բանկային համակարգում ֆինանսական նորաստեղծությունների ներդրման առնչությամբ առաջ են քաշվում բազմաթիվ մոտեցումներ, տեսակետներ, առանձին երկրների հաջողված փորձի ներդրման տարբերակներ, որոնք կարող են ծառայել ՀՀ ֆինանսական և բանկային համակարգերի նորաստեղծական հենքի վրա ինտեգրացված զարգացմանը: Պետք է նշել, որ բանկային համակարգի զարգացման նորաստեղծական մոտեցումները, հատկապես, կարևոր նշանակություն են ստանում ճգնաժամային իրավիճակներում, քանի որ գիտական հեղաշրջումները և նորաստեղծական նոր գաղափարներն են ճգնաժամերից հանել համաշխարհային տնտեսությունը` փակելով այս կամ այն կանդրատևյան երկարատև պարբերաշրջանը և վերջ տալով «ինովացիոն կամ նորամուծական դադարի» փուլին: Նորաստեղծությունների նկատմամբ առևտրային բանկերի ունեցած հետաքրքրությունը պայմանավորված է նորամուծական նախագծի իրականացման արդյունքում ստացվող վերջնական արդյունքի` նոր բանկային արտադրանքի և ծառայությունների մատուցման ծավալով, այսինքն` այն ապագա եկամտի չափով, որը պետք է ստացվի նորամուծական նախագծի իրականացումից։ ՀՀ բանկային համակարգի շարունակական զարգացման համար գլոբալացման ներկա պայմաններում լավագույն ուղի է դառնում նորաստեղծական գործընթացների ակտիվացումն ու ներդրումը բանկային ծառայությունների ոլորտում: Բանկային ծառայությունների զարգացման ժամանակակից ուղղությունների մեջ հատկապես մեծ նշանակություն են ստանում կորպորատիվ բանկային նորաստեղծական արտադրանքի ներդրման ու իրացման հիմնախնդիրները, որոնք առևտրային բանկերին ապահովում են շուկայական բարձր մրցունակություն, դրամական հոսքերի հսկայական ծավալներ և շահույթի աճ: Существующая система финансовых инноваций в банковской системе содержит ряд концептуальных подходов, которые имеют жизненно важное значение для построения конкурентоспособной банковской системы и экономики. Проблемы этой сферы находятся в центре внимания армянских и зарубежных исследователей, поэтому во многих научных работах поднимаются вопросы, которые в каждой стране решаются по-своему исходя из особенностей банковских систем данной страны. В связи с введением финансовых инноваций в банковской системе выдвигаются множество подходов, точки зрения, а также рассматриваются различные успешные варианты внедрений, которые могут способствовать комплексному развитию банковской и финансовой системы Республики Армения на основе инновационного подхода. Такие решения могут быть найдены путем разработки и практики эффективных механизмов управления финансовыми инновациями и долгосрочной стратегии для банковской системы, поиск которых и делают тему диссертации актуальной. Цель и задачи исследования: Основная цель диссертации состоит в разработке и выдвижении научно обоснованных стратегических механизмов, способствующие превращению финансовых инноваций в основу банковской системы РА на основе исследований и анализа концептуальных и методологических проблем, а также изучения международной практики. Для этой цели были поставлены следующие задачи: изучить текущие проблемы и тенденции развития банковской системы, изучить и проанализировать теоретические и концептуальные вопросы финансовых инноваций в банковской системе, полностью анализировать возможности повышения эффективности финансовых инноваций и внедрения международного опыта в банковской системе, проанализировать проблемы, касающиеся финансовых услуг банков в РА, изучить риски и проблемы внедрения и развития современных банковских услуг в РА, изучить перспективы введения финансовых инноваций в банковской системе в Республике Армения, предложить способы инвестирования финансовых инноваций в банковской системе в Республике Армения, представить механизмы повышения эффективности финансовых инноваций в банковской системе Республики Армения и разработать метод оценки эффективности. The existing system of financial innovations in the banking system contains range of conceptual approaches, which are vital for having competitive banking system and economy. Problems connected with this field are in the scope of attention of Armenian and foreign researchers, that is why questions raised in many scientific works are solved differently in the banking system of each country. A number of approaches, views, opinions of different successful practices are raised related to the insertion of financial innovations in banking system, which may contribute to the integrated development of the banking and financial systems of the Republic of Armenia based on the innovative approach. The above mentioned problems, the solutions of which can be found through the development and practice of effective mechanisms for managing the financial innovations, long term strategy for the banking system, make the theme of the thesis actual and urgent. The purpose and problems of the study: The main purpose of the thesis is to process and offer scientifically proved strategical mechanisms of inserting and improving financial novеlties in the banking system of the Republic of Armenia, based on research and analysis of the conceptual and methodological issues and international practice of increasing the efficiency of inserting financial innovations. For that purpose, the following objectives were set: to study the current problems and development trends of banking system, to study and analyze the theoretical and conceptual issues of the financial innovations in the banking system, to carry out a more comprehensive and complete analyses for increasing the efficiency of the financial innovations and possibilities of using international experience in the banking system, to analyze the problems concerning financial services of the banks in the RA, to study the risks and issues of investing and developing modern banking services in the RA, to study the prospects of inserting finanacial innovations in the banking system of the Republic of Armenia, to offer ways and mechanisms of investing financial innovations in the banking system of the Republic of Armenia, to present the mechanisms of increasing the efficiency of finanacial innovations in the banking system of the Republic of Armenia and to develop a method for evaluating the effeciency.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Пути внедрения и эффективность финансовых инноваций в банковской системе РА. The ways and effectiveness of investing financial innovations in the banking system of the RA.
   Uncontrolled Keywords: Киракосян Ашот Захарович, Kirakosyan Ashot Zaqar
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Aug 2017 13:14
   Last Modified: 29 Aug 2017 13:14
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5516

   Actions (login required)

   View Item