Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի փոխգործակցության մեխանիզմների կատարելագործման հիմնահարցերը

Թադևոսյան , Արթուր Ֆելիքսի (2017) ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի փոխգործակցության մեխանիզմների կատարելագործման հիմնահարցերը. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (27Mb)
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb) | Preview

   Abstract

   Անկախացման և տնտեսական ինքնուրույն քաղաքականության վարման անցած ժամանակահատվածում հայկական երկու պետություններում ազատական հարաբերությունների ձևավորմանը և շուկայական մեխանիզմների ստեղծմանն ուղղված բարեփոխումներում առաջին պլան մղվեց հատկապես հարկային հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքները, քանի որ նորանկախ հանրապետությունների համար առաջնահերթ խնդիրը պետական գործառույթների իրականացման նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների կենտրոնացումն էր: Արդյունքում, հայտնի պատճառներով Հայաստանում և Արցախում ձևավորվեցին ինքնուրույն հարկային համակարգեր, որոնք, ունենալով հարկման սկզբունքների, կիրառվող մեթոդների, օրենսդրաիրավական կարգավորման և վարչարարության կազմակերպման շատ ընդհանրություններ, միաժամանակ կիրառում էին միմյանցից տարբերվող որոշ մոտեցումներ, որոնք, բնականաբար, բացասաբար էին ազդում երկու հանրապետությունների հարկային համակարգերի փոխգործակցության ընթացքում ի հայտ եկող հարաբերությունների վրա: ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերում առկա տարբերությունները, պայմանավորված լինելով երկու երկրների տնտեսական զարգացման անհամամասնություններով, տնտեսությունների կառուցվածքներով, քաղաքական և սոցիալական բնույթի խնդիրներով, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ այլ հանգամանքներով, պահանջում են դրանց համահարթեցում և ներդաշնակեցում, հետևաբար նաև հանրապետությունների հարկային համակարգերի փոխգործակցության մեխանիզմների կատարելագործում: Անկախ հարկային հարաբերությունների կարգավորման միատեսակ սկզբունքներից և հանրապետություններում սահմանված հարկատեսակներից` նրանցում վարվող հարկային քաղաքականություններում առկա տարբերությունները դրսևորվում են ոլորտում կիրառվող ընթացակարգերում, հարկերի դրույքաչափերում, դրանց գանձման և հարկային պարտավորությունների կատարման կանոնակարգերում, արտոնությունների տրամադրման և այլ հարցերում: Դրանց լուծումն, անշուշտ, ենթադրում է ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում իրականացվող հարկային քաղաքականությունների համակողմանի կոորդինացում և ներդաշնակեցում, ինչը, բնականաբար, պայմանավորված է ազգային ընդհանուր շահերով, երկու հանրապետությունների տնտեսությունների ինտեգրվածությամբ, արտաքին տնտեսական կապերի ընդհանրությամբ: Ատենախոսությունը նվիրված է նշված հիմնահարցերի, ինչպես նաև հարկային հարաբերությունների կարգավորման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերի ուսումնասիրությանը, հայկական երկու պետություններում վարվող տնտեսական քաղաքականությունների փոխհամաձայնեցվածության աստիճանի բարձրացման և դրանցում ձևավորված հարկային համակարգերի համակարգվածության ապահովմանն, ինչպես նաև հանրապետություններում գործարար միջավայրի բարելավման նպատակով իրականացվող հարկային բարեփոխումների ուղղությունների հստակեցմանը. ինչով էլ պայմանավորված է ատենախոսության թեմայի հրատապությունն ու արդիականությունը: Реформы, направленные на создание рыночных механизмов в Армении и в Арцахе, позволили сформировать собственные налоговые системы, имеющие много общего в принципах налогообложения, методах, организации и управления правовым урегулированием. В то же время, сохраняются существующие различия в процедурах, применяемых в области налоговой политики, налоговых ставок, а также в механизмах взимания налоговых обязательств, в процедурах предоставления налоговых льгот и в других вопросах. Необходима комплексная координация и согласование налоговой политики, проводимой в РА и в НКР, обоснованная имеющимися общими национальными интересами, единым экономическим пространством, единой валютой и т.д. Диссертация посвящена решению этих проблем, чем и, обоснована актуальность темы диссертации. Основной целью диссертации является разработка подходов и механизмов для улучшения путей сотрудничества обеих систем налогообложения. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучить теоретические и методологические основы формирования и регулирования налоговых отношений в условиях рыночной экономики, исследовать этапы формирования и совершенствования налоговых систем РА и НКР и определить направления их сотрудничества, оценить роль налоговой системы в сфере экономического развития и определить пути повышения его эффективности и результативности в РА и в НКР, оценить влияние теневой экономики и налогового администрирования на бизнес среду, разработать способы повышения эффективности сотрудничества между налоговыми системами РА и в НКР, проанализировать международный опыт формирования и регулирования налоговой политики, изучить правовые основы налоговой политики и особенности их претворения в двух армянских государствах, разработать предложения для малых и средних предприятий НКР по поощрению и полному выполнению налоговых обязательств. Основные результаты и научная новизна диссертации заключаются в следующем: в целях улучшения координации и повышения взаимного сотрудничества налоговых систем РА и в НКР, разработан подход, который обеспечит улучшение взаимодействия экономической политики, проводимой странами и укрепит партнерствo между государственным и частным сектором, в рамках процесса выделения межгосударственного кредита, представлен новый формат для дальнейшего сотрудничества, реализация которого создаст предпосылки для повышения эффективности налоговых систем и улучшения путей их взаимодействия. Reforms aimed at the creation of market mechanisms in Armenia and Artsakh have led to forming independent tax systems, having many generalities regarding taxable principles, applied methods, administrative and legal regulations, and at the same time having applied several different from each other approaches, which actually had negative impact on the overall taxation policy in these two countries. In this regard existing differences in the carried out taxation policies are displayed in procedures, in tax rates, in the fulfillment of regulations on tax collection and tax liabilities, in provision of licenses and other issues. The solution to the above mentioned issues, of course suggests a comprehensive coordination and harmonization of both Armenia’s and Artsakh’s implemented taxation policies, which naturally is conditioned to the overall national interests, united economic zone, same currency, and so on. The dissertation is devoted to the solution of these problems, which is why is conditioned the urgency and relevance of the topic of this thesis. The main aim of the thesis is the development of approaches and mechanisms regarding ways of cooperation for the efficiency of tax system in Armenia and Artsakh, so as to achieve them the following problems have been proposed and solved in this work: explore the theoretical and methodological foundations for the formation and regulation of tax relations in the conditions of market economy; research the formulation of the phases of tax systems of Armenia and Artsakh, and identify the directions of their cooperation; evaluate the role of tax system on the economic development, and identify the problems related to the effectiveness increase of operations in Armenia and Artsakh; evaluate the impact of shadow economy and tax administration on the business environment; develop ways to increase the effectiveness of cooperation of tax system of Armenia and Artsakh; analyse the international experience of formation and settlement of tax relations, explore the legislative basis of tax policy and their manifestation specifications in both Armenian states, develop some features aimed at promotion small and medium enterprises in NKR, as well as some recommendations aimed at complete compliance of tax obligations. Results obtained from the work, as a scientific novelty, that is of importance are the following: for the purpose of increasing the level of coordination of the tax system operations in Armenia and Artsakh, and for refining the ways for cooperation, was developed a corresponding approach, input of which will ensure harmonization of economic policies of both countries, and strengthening of the government-private sector partnership relations.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Совершенствовние механизмов взаимодействия налоговых систем РА и НКР. The improvement of the mechanisms of interaction between tax systems of the RA and NKR.
   Uncontrolled Keywords: Тадевосян Артур Феликсович, Tadevosyan Artur Felix
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Aug 2017 14:04
   Last Modified: 29 Aug 2017 14:04
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5517

   Actions (login required)

   View Item