Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ Լոռու մարզի փոքր քաղաքների արդիականացման և կայուն զարգացման ճարտարապետահատակագծային խնդիրները

Գյուլխանջյան, Սերոբ Խոսրովի (2017) ՀՀ Լոռու մարզի փոքր քաղաքների արդիականացման և կայուն զարգացման ճարտարապետահատակագծային խնդիրները. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (29Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (979Kb)

   Abstract

   Հայաստանն ինտեգրվել է կայուն զարգացման համաշխահային գործընթացին՝ մշակելով բազմաոլորտ զարգացման ծրագրեր: Վերջին տարիներին ՀՀ Կառավարության կողմից վավերացվել են միջազգային մի շարք համաձայնագրեր, ինչպիսիք են «Լանդշաֆտի Եվրոպական Կոնվենցիան», ՄԱԿ-ի “Մինչև 2030թ. կայուն զարգացման օրակարգ” համաշխարհային ծրագիրը, «CEMAT-ի մոդելային ռեգիոն» փոխըմբռնման հուշագիրը, իսկ 2014 թ. ՀՀ կառավարության կողմից մշակվել է կայուն զարգացման հեռանկարային ռազմավարական ծրագիրը, որը նպատակ ունի կենտրոնացնելու երկրի ազգային կարողությունները՝ զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի ձևավորման շուրջը: ՀՀ քաղաքների կայուն զարգացման խնդիրները դիտարկվել են նաև քաղաքաշինության բնագավառում՝ 2001 թ.-ից մինչև օրս ՀՀ նախագծային տարբեր կազմակերպություններում մշակված մի շարք քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերում, ինչպիսիք են ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագիծը և Հայաստանի 43 քաղաքների գլխավոր հատակագծերը: Հատուկ ուշադրության է արժանացել Լոռու մարզը, որպես ռեսուրսային մեծ պոտենցիալ ունեցող և միևնույն ժամանակ աղետի գոտում գտնվող տարածաշրջան: Լոռու մարզի 8 քաղաքներից 7-ը ունեն 25 հազարից պակաս բնակչություն և դասվում են Հայաստանի Հանրապետության փոքր քաղաքների շարքին: Փոքր քաղաքներում կենտրոնացված է մարզի բնակչության 41%-ը: Մարզի գրեթե բոլոր փոքր քաղաքների ճարտարապետահատակագծային կերպարի ձևավորման գործընթացում մեծ դերակատարում է ունեցել և ներկայում ևս ունի արդյունաբերական զարգացումը, (վերջինս ունեցել է երկակի ազդեցություն՝ տնտեսական բուռն զարգացում բնակչության կենսապայմանների բարելավմամբ և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն՝ պայմանավորված ռեսուրսների անխնա օգտագործմամբ և արդյունաբերական թափոններով շրջակա միջավայրի բաղադրիչների աղտոտմամբ)։ Քաղաքների տնտեսական զարգացումը խորհրդային տարիներին հանգեցրեց դրանց տարածական անվերահսկելի աճին, որն էլ առաջ բերեց բնակավայրերում պահուստային տարածքների դեֆիցիտ և կենսապահովման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների սպառման վտանգ: Բացի այդ, ժամանակակից քաղաքական-տնտեսական պայմանների փոփոխությանը զուգընթաց փոխվել են նաև վերոհիշյալ բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածքին և գործառական-հատակագծային կապերին ներկայացվող պահանջները, առաջացել է դրանց արդիականացման անհրաժեշտություն: Процесс реализации международных соглашений по устойчивому развитию в РА показал, что, хотя некоторые принципы устойчивости и были внедрены в различные области городского и экономического развития, тем не менее не существует систематического и комплексного подхода, а также нет модели, в которой эти принципы рассматривались бы как взаимосвязанные факторы. Исследование современных градостроительных направлений показало, что проблемы, поднимаемые в теории устойчивого развития, являются также актуальными и для малых городов Лорийского марза. Решение этих вопросов может стать основой для устойчивого развития местных поселений. Эти вопросы заключаются в следующем: ограничение территориального роста поселений и процесса урбанизации ценных ландшафтов экосистемы; экологическая реконструкция территорий, представляющих опасность для окружающей среды; использование альтернативных источников энергии; экологически безопасные альтернативные формы развития транспорта; проблемы сохранения историко-культурного наследия. Внедрение принципов устойчивого развития в сферу современного градостроительства выдвинуло новую концепцию архитектурно-планировочной организации городов. Эти современные принципы заключаются в ряде планировочных решений, таких как создание экологических коридоров в городских пространствах или обеспечение высокой плотности и смешанной застройки в структуре города. Локализация данных принципов в городах Лорийского марза может способствовать развитию планировочной структуры в соответствии с устоями устойчивого развития. В Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских стран при регулировании вопросов, касающихся градостроительных, экологических аспектов и проблем историко-культурного наследия, большое значение придается укреплению принципов устойчивого развития в законодательных документах. Локализация этого опыта в Лорийском марзе РА будет способствовать контролю процесса устойчивого развития городов. В рамках данного исследования осуществлены также комплексный анализ и оценка городов Лорийского марза РА. Для определения потенциала устойчивого развития городов региона предложена система индикаторов, которая основана на международном опыте составления таких оценочных критериев (ООН, Международный Банк). The process of implementing international agreements on the sustainable development in Republic of Armenia has shown that despite the fact that some principles of sustainability have been introduced in different spheres of urban and economic development, there is no a systematic and complex approach, nor a model in which these principles would be considered as interrelated factors. The investigation of modern town-planning trends has shown that the problems put forward in the theory of the sustainable development, are also urgent for small towns in Lori Marz. The solution of these problems can serve as a basis for the sustainable development of the local settlements. These issues are as follows: Limitation of the population growth in the process of urbanization of the chain landscapes of the ecosystem; Ecological reconstruction of the areas dangerous for the environment; Application of alternative power sources; Ecologically safe alternative transportation forms; Problems of maintaining the historical and cultural heritage. The introduction of principles of sustainable development in the sphere of modern town-planning has brought about a new concept of the architectural-planning organization of towns. These modern principles consist in a number of planning solutions such as creating of ecological corridors in urban areas or ensuring the high density and a mixed construction in the town structure. The localization of the data on the principles in Lori Marz can favour the development of the planning structure in accordance with the bases of sustainable development. In the United States of America and a number of European countries, at regulating the issues concerning the town building, and ecological aspects, as well as the problems of historical and cultural heritage, special attention is paid to fixing the principles of the sustainable development in the legal documents. The localization of such experience in the RA Lori Marz will promote the control of the process of the sustainable development of the towns. In the frames of the present investigation, a complex analysis and estimation of the towns of Lori Marz have been carried out. To determine the potential of the sustainable development of the region towns, a system of indicators is proposed based on the international experience of making up such estimation criteria (UNO, International Bank).

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Архитектурно-планировочные проблемы модернизации и устойчивого развития малых городов Лорийского марза РА. Architectural-planning problems of modernization and sustainable development of small towns in Lori marz.
   Uncontrolled Keywords: Гюлханджян Сероб Хосровович, Gyulkhanjyan Serob Khosrov
   Subjects: Architecture
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 30 Aug 2017 14:02
   Last Modified: 30 Aug 2017 14:02
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5523

   Actions (login required)

   View Item