Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրն արդի հասարակական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում

Գալստյան, Խաչիկ Սամվելի (2017) Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրն արդի հասարակական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (65Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (9Mb)

   Abstract

   Ժամանակակից մարդկային հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում ակտիվ վերափոխումներ են ընթանում: Նման գլոբալ փոփոխությունները, բնականաբար, ազդում են նաև հասարակության քաղաքական ինքնակազմակերպման ու քաղաքականության իրականացման մեթոդաբանության վրա` այստեղ նույնպես առաջադրելով նոր օրակարգեր: Մասնավորապես, արդի հասարակական-քաղաքական իրողությունների պայմաններում, երբ քաղաքականության տարածաժամանակային չափումներն ակնհայտ փոփոխության են ենթարկվում, երբ գլոբալ անորոշությունները, քաղաքական ճգնաժամերն ու ներքաղաքական կոնֆլիկտները դարձել են դարաշրջանի հիմնական բնութագրիչները, երբ իշխանության իրականացման նախկին` հրաման-ենթարկում ուղղահայաց կառուցակարգերը փոխարինվում են ավելի փափուկ մեխանիզմներով, հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում ավելի պահանջված են դառնում երկխոսութային տեխնոլոգիաները, իսկ երկխոսության հիմնախնդրի ու քաղաքական երկխոսության նոր հարացույցի ձևավորմանն ու երկխոսության հաղորդակցական ներուժի բացահայտմանն ուղղված ուսումնասիրությունները ձեռք են բերում առանձնահատուկ նշանակություն ու արդիականություն: Նույնը վերաբերում է նաև արդի հասարակական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում տեղի ունեցող ժողովրդավարացման գործընթացներին: Բանն այն է, որ գնալով նորանոր տարածաշրջաններ, պետություններ և ներպետական դերակատարներ` քաղաքական կուսակցություններ ու կազմակերպություններ, սոցիալական խմբեր ու մարդիկ են ներգրավվում ժողովրդավարացման գործընթացներում, որոնք, իրենց հերթին, պահանջում են սոցիալական ու քաղաքական շահերի համաձայնեցման նոր ընթացակարգեր, փոխզիջումային որոշումների ընդունման պրակտիկ հմտություններ, իշխանության իրականացման ավանդական` գծային, մենախոսային հաղորդակցություններից անցում դեպի ոչ գծային, երկխոսութային ռազմավարությունների նախապատվություն ու դրանց առավել հաճախակի կիրառում: Արդի հայաստանյան հասարակական-քաղաքական իրողությունների համատեքստում նույնպես անվիճելի է քաղաքական երկխոսության հիմնախնդրի կարևորությունը: Խորհրդային Միության կազմալուծումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը հետխորհրդային նորանկախ երկրներից շատերի նման սկսեց քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման, քաղաքական նոր իրողություններին համապատասխան պետականաշինության ու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների գործընթացը: Диссертация посвящена проблеме выявления роли и места политического диалога в контексте современных общественно-политических трансформаций. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном мире происходят глобальные изменения, которые, в свою очередь, оказывают определенное воздействие как на политическую самоорганизацию общества, так и на методологию осуществления политики, здесь также выдвигая новые повестки и парадигмы. В частности, при нынешних социально-политических реалиях, когда пространственно-временные параметры политики сильно изменяются, глобальные неопределенности, политические кризисы и внутриполитические конфликты становятся основными характеристиками нашей эпохи, когда прежние вертикальные механизмы осуществления власти меняются более мягкими технологиями воздействия, в общественно-политическом дискурсе современности более востребованными становятся диалоговые политические технологии, а исследования, направленные на формирование новой парадигмы политического диалога и раскрытия потенциала диалоговых форм политической коммуникации, приобретают особую важность и актуальность. В контексте современных демократических преобразований можно наблюдать, что все новые регионы, государства и внутригосударственные субъекты, в том числе политические партии и организации, социальные группы и люди вовлекаются в процессы демократизации политической системы общества. Такая большая вовлеченность политических факторов, в свою очередь, требует внедрения новых процедур согласования социально значимых и политических интересов субъектов политики, владения практическими навыками принятия компромиссных решений, умения переходить от традиционных, линейных, монологических форм политической коммуникации к нелинейным, диалоговым стратегиям осуществления власти. The main objective of the dissertation is to analyze the role and place of political dialogue in the context of contemporary social and political transformations. The urgency of the research topic is conditioned by the fact that global transformations take place in the modern world, that, in turn, have an impact both on political self-organization of society, and the methodologies of policy implementation, which also bring forward new agenda and paradigms. In particular, in the current socio-political realities, when the space-time policy settings are strongly changed, when global uncertainties, political crises and internal conflicts are the main characteristics of our era, when the previous vertical mechanisms of the power implementation are changing into soft impact technologies, dialogue political technologies are becoming more needed in the socio-political discourse of modernity, and research aimed at the formation of a new paradigm of political dialogue and disclosure dialogue forms of political communication capacities are of particular importance and urgency. New regions, states and national actors, including political parties and organizations, social groups and people involved in the processes of democratization of the political system of society can be observed in the context of modern democratic transformations. Such a large involvement of the political actors, in turn, requires the introduction of new procedures for harmonizing relevant social and political interests of political actors, possession of compromise decision making practical skills, the ability to move from traditional, linear, monological forms of political communication to non-linear, dialogue strategies of power implementation. The thesis consists of an introduction, five chapters, conclusions, bibliography and appendices.

   Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
   Additional Information: Проблема политического диалога в контексте современных общественно-политических трансформаций. The problem of political dialogue in the context of contemporary social and political transformations.
   Uncontrolled Keywords: Галстян Хачик Самвелович, Galstyan Khachik Samveli
   Subjects: Political Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 06 Sep 2017 10:25
   Last Modified: 08 Sep 2017 10:48
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5543

   Actions (login required)

   View Item