Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կոնվերգենցիայի գործընթացը ԶԼՄ-ների համակարգում և նրա ազդեցությունը արդի հայկական լրագրության վրա

Խաչատրյան, Արթուր Խաչիկի (2017) Կոնվերգենցիայի գործընթացը ԶԼՄ-ների համակարգում և նրա ազդեցությունը արդի հայկական լրագրության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (25Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Ատենախոսությունը նվիրված է հայկական ԶԼՄ-ների զարգացման ուսումնասիրությանը կոնվերգենցիայի գործընթացի ազդեցության ներքո: «Կոնվերգենտ լրագրությունը» համեմատաբար նոր երևույթ է, որի կայացումն ու զարգացումը մեդիափորձագետներն անմիջականորեն կապում են ինտերնետի և առցանց լրագրության հայտնվելու հետ։ Այս երևույթը պայմանավորված է կարևորագույն գործընթացներով ու փոխակերպումներով, որոնց ենթարկվել է լրագրությունը 20-րդ դարավերջին, երբ փոխվեցին ոչ միայն լրագրողի աշխատանքի չափորոշիչները, այլև նրա հոգեբանությունը։ Լսարանի համար անընդմեջ մրցակցության պայմաններում ԶԼՄ-ներն ստիպված էին լիովին փոխել խմբագրությունների կառուցվածքը, զգալիորեն կրճատել տեղեկատվական պատրվակի ի հայտ գալուց մինչև կոնտենտի տարածումն ընկած ժամանակամիջոցը։ Ատենախոսության մեջ ուսումնասիրության արդյունքում ներկայացվել են հայկական կոնվերգենտ ԶԼՄ-ների գործունեության առանձնահատկությունները: Կոնվերգենցիայի գործընթացը հանգեցրեց ԶԼՄ-ների բովանդակության փոփոխության և փոխակերպման։ Այն մերձեցրեց մի քանի հարթակներ, և արդյունքում ստեղծվեցին միավորված խմբագրություններ: Աշխատանքում ուսումնասիրվել են միավորված խմբագրությունների գործունեության կազմակերպման հիմնական մոդելները: ԶԼՄ-ների համակարգի վրա կոնվերգենցիայի ազդեցության կարևոր արդյունք է ժամանակակից լրագրության գործիքաշարի ու ժանրերի փոփոխությունը: Այս փոփոխությունները պայմանավորված են ինչպես համացանցի առանձնահատկություններով, երբ հնարավոր է դառնում մուլտիմեդիա տեղեկատվության փոխանցումը, այնպես էլ մի քանի տեսակ ԶԼՄ-ների միաձուլման գործընթացով: Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացումը, տեղեկությունը թվային տեսքով պահելու հնարավորությունը, առցանց լրագրության ծագումը, ԶԼՄ-ների և խմբագրությունների մերձեցումն ու միաձուլումը զգալի ազդեցություն ունեցան ժամանակակից լրագրողի աշխատաոճի վրա։ Ատենախոսության մեջ ներկայացվել են «ունիվերսալ լրագրողի» պարտականությունների քանակի ընդլայնումն ու վերափոխումը: Ատենախոսության մեջ զանց չեն առնվել նաև «կոնվերգենտ լրագրության» զարգացման արդի հիմնական առանձնահատկությունները և ուղղությունները: IВ диссертационной работе рассмотрен процесс конвергенции в журналистике и представлены промежуточные итоги влияния данного процесса на современную армянскую журналистику. Актуальность и практическая значимость выбора темы обусловлена важнейшими качественными изменениями, которым подвергается система СМИ под влиянием процесса конвергенции. Эти изменения носят системный характер и касаются всех компонентов журналистики как формы коммуникативной практики. Речь идет о трансформации как каналов коммуникации и ее специфики, так и о содержательных изменениях журналистского контента. Научная новизна диссертации заключается в том, что это одно из первых системных исследований по армянской конвергентной журналистике. Автором был проведен системный анализ развития армянских СМИ под влиянием процесса конвергенции, рассмотрены правовые, экономические аспекты медиаконвергенции, изучены изменения организации редакционной деятельности армянских СМИ. Объект исследования диссертации – процесс медиаконвергенции, развитие армянских СМИ в условиях влияния процесса конвергенции. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и предложений. В введении обоснована актуальность темы исследования, степень научной разработанности темы, научная новизна работы, объект, предмет и цель исследования, методы диссертационного исследования, рамки и задачи исследования. Первая глава диссертационной работы посвящена возникновению, развитию и нынешнему состоянию армянской конвергентной журналистики. В первом параграфе первой главы процесс конвергенции автором рассматривается в контексте существовавших во второй половине двадцатого века концепций, посвященных обозначению роли информации в жизни индивида и общества. Подробно рассмотрены особенности развития армянской журналистики в условиях процесса конвергенции. Во втором параграфе первой главы автором доказывается, что в основе мультимедийной журналистики лежит процесс конвергенции, связанный со слиянием нескольких средств коммуникации (знаковых систем) в рамках одного материала. В третьем параграфе первой главы рассмотрены различные компоненты и градации процесса конвергенции в журналистике. In the dissertation we observe the process of convergence in journalism and we int-roduce the influence of midterm results of this process on the contemporary Armenian journalism. The relevance and practical importance of the selection of the topic are due to the significant qualitative changes, which have an impact on Mass Media under the influence of the process of convergence. These alterations carry systematic character and refer to the all components of journalism as forms of communicative practice. Here we speak about the modification as means of communication and its peculiarities, as well as about informative changes of journalistic content. The scientific innovation of dissertation asserts that this is one of the first systematic studies of Armenian convergent journalism. The author conducted a systematic analysis of the development of the Armenian Mass Media under the influence of the convergent pro¬cess. Here legal and economic aspects of media convergence , changes of the editorial work of Armenian Mass Media are observed. The subject matter of the study is the process of media convergence of the Armenian Mass Media under the influence of the convergent process. The dissertation consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a bibliog-raphy, and suggestions. The introduction focuses on the relevance of the topic of study, the level of the scientific elaboration of the topic, the scientific novelty of the work, the subject, the scope and the objectives of the study, the methods of the study of dissertation,the frames and the tasks of the study. The first chapter of the dissertation is devoted to the formation, development, and current state of the Armenian convergent journalism. In the first paragraph of the first chapter, the author examines the conceptions, that existed in the second half of the 20thcentury and was devoted to the denotation of the information’s role in the life of the individual and society. The peculiarities of the development of Armenian journalism under the influence of the process of convergence are thoroughly examined. In the second paragraph of the first chapter, the author proves that the multimedia journalism is based on the process of convergence, connected with the fusion of several means of communication (sign system) within one material. In the third paragraph of the first chapter, we have studied various components and gradations of the process of convergence in journalism. In the fourth paragraph of the first chapter, we have examined the most important aspects of the influence of convergent process on media economics. In the second chapter, we have observed the impact of the convergent process on the contemporary Armenian journalism from the point of view of structural and informative changes.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Процесс конвергенции в системе СМИ и его влияние на современную армянскую журналистику. The convergent process in the system of Mass Media and its influence on the contemporary Armenian journalism.
   Uncontrolled Keywords: Хачатрян Артур Хачикович, Khachatryan Arthur
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 06 Sep 2017 10:45
   Last Modified: 06 Sep 2017 10:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5544

   Actions (login required)

   View Item