Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Պետական ծախսերի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով)

Մինասյան, Գևորգ Էդիկի (2017) Պետական ծախսերի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (38Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb)

   Abstract

   Պետության գործառույթների ֆինանսավորման ծավալների և տնտեսական աճի փոխազդեցության հիմնահարցը մշտապես եղել և այսօր էլ շարունակում է մնալ տնտեսական վերլուծաբանների և քաղաքական պաշտոնյաների օրակարգի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը: Չնայած այս ուղղությամբ կատարված բազմաթիվ տեսական և էմպիրիկ վերլուծությունների արդյունքում չի հաջողվել ձևավորել մեկ միասնական մոտեցում հիմնախնդրի վերջնական լուծման վերաբերյալ, այնուամենայնիվ, հասարակության զարգացմանը զուգահեռ պետությունների կողմից իրականացվող գործառույթների շրջանակն անընդհատ ընդլայնվել է, ինչի արդյունքում մեծացել է նաև պետական ծախսերի դերակատարությունը՝ նախ որպես այդ գործառույթների ֆինանսավորման միջոց, ապա նաև որպես տնտեսության վրա ներազդելու կարևորագույն լծակ: Այդ ամենը բնականաբար, ենթադրում է տնտեսական կյանքում ծախսային քաղաքականության ներուժի գնահատում, դրա արդյունավետության վերլուծության իրականացում և այդ հենքի վրա պետական ծախսերի ծավալի ու օպտիմալ կառուցվածքի որոշում՝ մի կողմից ուղղված պետության գործառույթների պատշաճ իրագործմանը, մյուս կողմից՝ տնտեսության ցիկլային տատանումների մեղմման ճանապարհով կայուն տնտեսական աճի ապահովմանը: Խնդիրն առավել մեծ կարևորություն է ստանում փոքր և բաց տնտեսությամբ երկրների համար, որոնք ունենալով ներքին ռեսուրսային սահմանափակումներ, շատ հաճախ պարտադրված են լինում ներգրավելու արտաքին փոխառու միջոցներ իրենց առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման և տնտեսական աճին նպաստող ընդլայնողական ծախսային քաղաքականության իրականացման համար: Այն առանձնահատուկ նշանակություն է ձեռք բերում նաև համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման և ազգային տնտեսությունների ինտեգրման բարձր աստիճանի պատճառով, քանի որ 2008 թվականի ճգնաժամը ցույց տվեց, որ տնտեսական անկայունության ցանկացած դրսևորում իր ազդեցությունն է ունենում գրեթե բոլոր երկրների վրա, որոնց դիմակայելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հակաճգնաժամային հարկաբյուջետային միջոցառումներ: Նշված իրողություններն արդիական են նաև Հայաստանի համար, որը, լինելով համաշխարհային տնտեսության անբաժան մասը, իր վրա է կրում դրանում տեղի ունեցող զարգացումների ազդեցությունը: Մասնավորապես, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական հետևանքները, որոնք պահպանվում են առ այսօր, ներկա տնտեսական զարգացման տեմպերի պայմաններում զգալիորեն սահմանափակում են հարկաբյուջետային քաղաքականության ընդլայնման միջոցով տնտեսական աճը խթանելու հնարավորությունները՝ պահանջելով վերանայել պետական ծախսերի կառավարման գործող համակարգը և քայլեր ձեռնարկել դրա արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: Проблема оценки взаимовлияния государственных расходов и экономического роста всегда была и по-прежнему остается одним из приоритетных вопросов, находящихся в повестке дня экономических аналитиков и политических деятелей. Несмотря на большое количество проведенных в этой области теоретических и эмпирических исследований и то, что до сих пор не удалось выработать единого подхода к окончательному решению данной проблемы, тем не менее, параллельно с развитием общества набор функций, осуществляемых государствами, постоянно рос, вследствие чего возрастала также и роль государственных расходов – во-первых, в качестве инструмента финансирования данных функций, а во-вторых, в качестве наиважнейшего инструмента воздействия на экономику. Все это, естественно, требует оценки потенциала политики расходов государства, анализа ее эффективности и определения на этой основе объемов и оптимальной структуры государственных расходов. Проблема становится еще более важной для малых открытых экономики, которые, вследствие ограниченности доступных ресурсов, часто вынуждены привлекать внешние заемные средства для решения социально-экономических проблем, стоящих перед ними и для осуществления экспансионистской расходной политики, способствующей экономическому росту. Проблема приобретает особое значение также в связи с глобализацией мировой экономики и высокой степенью интеграции национальных экономики, в силу того, что кризис 2008 года показал, что любое проявление экономической нестабильности затрагивает почти все экономики и для того, чтобы противостоять этому, необходимо предпринимать целевые антикризисные фискальные меры. Вышеупомянутые явления важны также для Армении, которая, являясь неотъемлемой частью мировой экономики, прямо или косвенно несет на себе влияние всех событий, происходящих в ней. В частности, негативные воздействия финансового кризиса, которые сохраняются по сей день, существенно ограничивают возможности фискальной политики в деле стимулирования экономического роста, требуя пересмотра существующей системы управления государственными расходами и принятия мер по повышению ее эффективности. Кроме того, проблема управления бюджетным дефицитом и государственным долгом, которая ранее имела значимость лишь с теоретической точки зрения, сегодня стала приоритетным вопросом, решение которого, в свою очередь, требует разработки и реализации новых комплексных мер. The problem of assesning the relationship between public expenditure and economic growth has always been and still remains one of the priority issues of economic analysts’ and policy makers’ agenda. Despite the fact that is was not possible to form a unified approach to the final solution of the problem as a result of many theoretical and empirical analyzes carried out in this field, however, the scope of public functions has expanded with the development of society, therefore, the role of public expenditure has also increased, first, as a mean of financing these functions, and second, as an essential lever for influencing the economy. All this, of course, requires an assessment of the potential of expenditure policy in economic life, an analysis of its effectiveness and a determination of the optimal level and structure of public expenditure. The problem becomes much more important for small open economies, which, having internal resource constraints, are often forced to attract external borrowing funds to solve their socio-economic problems and to implement expansionary expenditure policy conducive to economic growth. It also gets a special meaning because of globalization of the world economy and high degree of national economies’ integration since the crisis in 2008 showed that any manifestation of economic instability affects almost all economies and in order to resist this it is necessary to have targeted anti-crisis fiscal measures. The above-mentioned issues are also relevant for Armenia, which, being an integral part of the world economy, directly or indirectly bears the influence of all those developments. In particular, the negative implications of the financial crisis that persists till now, significantly limit the ability of fiscal policy to stimulate economic growth, requiring a review of the current public expenditure management system and to take measures for improving its effectiveness. Moreover, the problem of managing budget deficit and public debt, which previously had a theoretical meaning only, has now become a priority issue, the solution of which, in turn, requires development and implementation of new comprehensive measures. The current research is devoted to the study of above-mentioned problems and to the development of corresponding measures, which determined the choice of the dissertation topic, its relevance and the need for its study. The object of the study is the expenditure policy implementing by the government of the RA with its components and manifestations. The subject of the study are the issues related to analysis of public expenditure effectiveness, assessment of their impact on economic growth and development of new approaches in this field.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Влияние государственных расходов на экономический рост (на примере РА). The impact of public expenditure on economic growth (on the example of the RA).
   Uncontrolled Keywords: Минасян Геворг Эдикович, Minasyan Gevorg Edik
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 07 Sep 2017 12:42
   Last Modified: 07 Sep 2017 12:42
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5548

   Actions (login required)

   View Item