Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Լիբանանի դրուզական համայնքի դերը երկրի ներքաղաքական զարգացումներում (1920-ականներից մինչև 1990թ.)

Մելքոնյան, Արթուր Աշոտի (2012) Լիբանանի դրուզական համայնքի դերը երկրի ներքաղաքական զարգացումներում (1920-ականներից մինչև 1990թ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (356Kb) | Preview

  Abstract

  Մերձավոր Արևելքում, այդ թվում նաև Լիμանանում, μնակվող էթնոդավանական հանայնքների շարքում իր յուրահատուկ դերակատարումն ունի դրուզական համայնքը: Լիμանանի ներքաղաքական զարգացումներում դրուզական համայնքի դերի ուսումնասիրությունն ունի ոչ միայն կարևոր գիտական, այլև քաղաքական և գործնական նշանակություն: Ներկայումս Մերձավոր Արևելքում դրուզական համայնքներ գոյություն ունեն Լիμանանում, Սիրիայում, Իսրայելում և Հորդանանում: Դրուզական համայնքները դարերի ընթացքում քիչ են ենթարկվել փոփոխությունների և համարվում են տարածաշրջանի ամենափակ կրոնադավանական խմμերից մեկը: Դա է նաև պատճառը, որ դրուզական կրոնական ուսմունքը համեմատաμար քիչ է ուսումնասիրված: 11-րդ դարում Ֆաթիմյան Եգիպտոսում իսմայիլականությունից սերված դրուզական կրոնական ուղղության հետևորդներն ավելի ուշ հաստատվեցին Սիրիայում և Լիμանանում, որտեղ գլխավորապես լեռնային շրջաններում հիմնեցին իրենց μնակավայրերը: Ժամանակի ընթացքում դրուզները դարձան այդ երկրների էթնոդավանական կառուցվածքի կարևոր μաղադրիչներից մեկը: Պատահական չէ, որ նորագույն շրջանում այս համայնքն իր էական դերակատարությունն ունեցավ ինչպես սիրիացիների և լիμանանցիների ֆրանսիական մանդատային իշխանության դեմ պայքարում, այնպես էլ արդեն անկախ Սիրիայի և Լիμանանի ներքաղաքական, մշակության, հասարակական և սոցիալ-տնտեսական գործընթացներում: Առանց դրուզական գործոնի ուսումնասիրման դժվար է ամμողջական պատկերացում կազմել Լիμանանի կառավարման հիմքում ընկած կրոնադավանական համակարգի ու նրանում ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին: Ուսումնասիրվող շրջանում լիμանանյան դրուզական համայնքի գործունեությունը գլխավորապես կապված էր համայնքի ազդեցիկ ղեկավար Քամալ Ջումμլաթի հետ, ով նաև մեծամասամμ դրուզներից կազմված Առաջադիմական սոցիալիստական կուսակցության (ԱՍԿ) հիմնադիրն էր: 1950-ականների վերջին և 1960-ականներին Լիμանանում ընթացող սոցիալ-քաղաքական գործընթացներն ակտիվացրին նաև դրուզական համայնքին, որը Քամալ Ջումμլաթի գլխավորությամμ սկսեց պայքարել կրոնադավանական համակարգի շրջանակներում նաև դրուզների լիազորությունների մեծացման համար: Վերոնշյալ թեմայի արդիականությունը կապված է նաև Լիμանանի քաղաքացիական երկրորդ պատերազմի տարիներին (1975-1990թթ.) դրուզական համայնքն ու այն ներկայացնող ԱՍԿ-ի գործունեության հետազոտման հետ, որը լիμանանյան ձախ ուժերի կարևոր μաղադրիչներից էր, իսկ Քամալ Ջումμլաթը` «Ազգային ճակատի» ղեկավարը: Լիμանանյան երկարատև քաղաքական ճգնաժամի ողջ ընթացքում Քամալ Ջումμլաթը, իսկ 1977թ.-ից հետո նաև նրա որդին` Վալիդ Ջումμլաթը պաղեստինյան զինված խմμավորումների, ապա նաև շիական «Ամալ» և «Հիզμալլահ» շարժումների հետ պայքարում էին երկրից իսրայելյան զորքերի դուրս μերման, ինչպես նաև կրոնադավանական համակարգում μարեփոխումների իրականացման համար, որոնց նպատակը երկրի քրիստոնյաների` հատկապես մարոնիների գերակա դիրքերի վերացումն էր: В ряду этно-религиозных общин, проживающих на Ближнем Востоке, в том числе и в Ливане, свою особую роль играет дрзжская община. Исследование роли друзской общины во внутриполитических событиях, происходящих в Ливане с 1920-ых годов по 1990г., имеет не только важное научное, но и политическое и практическое значение. В настоящее время на Ближнем Востоке друзские общины существуют в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. Друзские общины в течение веков менее всего подвергались изменениям и считаются одной из самых закрытых вероисповедных групп в регионе. В этом заключается также причина того, что друзское религиозное учение сравнительно мало исследовано. В 11-ом веке в Фатимитском Египте происшедшие из исмаилитства последователи друзского религиозного направления позднее поселились в Сирии и Ливане, где основали свои поселения главным образом в горных районах. С течением времени друзы составили один из важных компонентов этно-религиозной структуры этих стран. Не случайно, что в новейшую эпоху эта община сыграла свою существенную роль как в борьбе сирийцев и ливанцев против французской мандатной власти, так и во внутриполитическом, культурном, общественном и социально-экономическом процессах уже независимой Сирии и Ливана. В изучаемую эпоху деятельность ливанской друзской общины главным образом была связана с влиятельным руководителем общины Камалем Джумблатом, который также являлся основоположником Прогрессивной социалистической партии (ПСП). Социально-политические процессы, происходящие в Ливане в конце 1950-ых и в 1960-ых, активизировали также друзскую общину, которая во главе с Камалем Джумблатом начала борьбу за расширение полномочий друзов в рамках религиозно-конфессиональной системы. Актуальность вышеуказанной темы связана также с исследованием деятельности друзской общины в годы второй гражданской войны в Ливане (1975-1990г.г.) и представляющей ее ПСП, которая являлась основным ядром левых ливанских сил, а Камаль Джумблат – руководителем «Национального фронта». В течение всего периода длительного политического кризиса в Ливане Камаль Джумблат, а после 1977-го года его сын Валид Джумблат вместе с палестинскими вооруженными группировками, а затем также вместе с шиитскими движениями «Амал» и §Хизболлах» боролись за вывод израильских войск из страны, а также за осуществление реформ в религиозно-конфессиональной системе, целью которых являлось уничтожение вышестоящих позиций христиан страны, в особенности маронитов. В исследуемый период изучение друзского фактора в Ливане способствует также более правильному пониманию роли друзского руководителя Валида Джумблата и ПСП, а также внутри друзских противоречий в происходящих в стране процессах на настоящей стадии. Диссертация состоит из введения, двух глав, из которых каждая соответственно состоит из подразделов, заключения и списка использованных источников и литературы. В ВВЕДЕНИИ излагается актуальность, цели и проблемы темы диссертации, обосновывается теоретическое и практическое значение работы, дается краткий обзор использованной литературы и источников, методологическая основа и научное новаторство работы. ПЕРВАЯ ГЛАВА диссертации - «РОЛЬ ДРУЗСКОЙ ОБЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ ЛИВАНА (С 1920-ЫХ ПО 1975Г.)» посвящена исследованию роли друзов в общественно-политических событиях в Ливане в период с эпохи французского мандата до вспышки второй гражданской войны в стране (1975г.). The Druze community plays its particular role in a number of ethnoconfessional and religious communities living in the Middle East, including in Lebanon. The study of the role of the Druze community in internal political developments in Lebanon from 1920s to 1990 is not only of great scientific, but also political and practical importance. Currently in the Middle East there are Druze communities in Lebanon, Syria, Israel and Jordan. For centuries the Druze communities were least of all exposed to changes, and they are considered one of the most secretive religious groups in the region. This is also the reason that the Druze religious teaching has been relatively little researched. In the 11th century in Fatimit Egypt the followers of the Druze religious school originating from ismailism later settled in Syria and Lebanon, where they founded their settlements mainly in mountainous areas. In the course of time the Druze became one of the important components of ethnoreligious structures of these countries. It is no mere chance that in the modern period this community has played its essential role in the struggle of Syrians and Lebanese against the French Mandate authorities, as well as in the internal political, cultural, social and social-economic processes of independent Syria and Lebanon. In the period of studied activity of the Lebanese Druze community was mainly connected with the influential community leader Kamal Jumblatt, who was also the founder of the Progressive Socialist Party (PSP). Social political processes in Lebanon in the end of 1950s and in the 1960s intensified also the Druze community, which led by Kamal Jumblatt began the struggle for the extension of Druze authorities within the limits of the religious-confessional system. The actuality of the above mentioned theme is also connected with the research of the Druze community during the civil war in Lebanon (1975-1990) and the PSP representing it, which was the main core of the left Lebanese forces, and Kamal Jumblatt was the leader of the §National Front¦. During the entire period of the continuous political crisis in Lebanon Kamal Jumblatt, and after 1977 also his son Walid Jumblatt together with Palestinian armed alignments, and later also with the Shiite movement §Amal¦ and §Hezbollah¦ struggled for the withdrawal of Israeli troops from the country and for implementation of reforms in the religious-confessional system, the aim of which was to eliminate superior position of the Christians in the country, particularly the Maronites.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Роль друзской общины Ливана во внутриполитических событиях страны (с 1920-х по 1990г.). The role of druze community in the internal political developments of Lebanon (from 1920's to 1990).
  Uncontrolled Keywords: Мелконян Артур Ашотович․ Melkonyan Arthur
  Subjects: History
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Thesis Dissertations
  Date Deposited: 26 Dec 2015 17:05
  Last Modified: 28 Jun 2018 10:24
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/571

  Actions (login required)

  View Item