Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում

Սարգսյան, Մերի Մնացականի (2017) Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրաիրավական երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (109Kb) | Preview
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (1577Kb)

   Abstract

   Իշխանությունների բաժանման սահմանադրական հաշվեկշռի արդյունավետության ապահովման գործընթացում անկյունաքարային նշանակություն ունեն, մասնավորապես, սահմանադրական հարթությամբ իրավունքի գերակայության հռչակումը և երաշխավորումը, այդ համատեքստում պետական իշխանության ճյուղերի ոչ միայն կառուցակարգային, այլև, ինչն առավել կարևոր է, գործառութային անկախությունը երաշխավորող, ինչպես նաև դրանց գործառութային, հակակշռող և զսպող լիազորությունների առավելագույնս հստակ բաժանում նախատեսող իրավական հիմքերը: Վերջիններս պետք է միտված լինեն իրավաստեղծ, իրավակիրառ և արդարադատության ոլորտներում պետական իշխանության ճյուղերից յուրաքանչյուրի իրավասության, ինչպես նաև գործառույթների և վերջիններիս իրականացումն ապահովող լիազորությունների միջև պատշաճ համամասնություն ապահովելուն, պետական մարմինների իրավասության և դրանց պատասխանատվության ծավալի ներդաշնակեցմանը, նշված մարմինների միջև իրենց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ ծագող վեճերի' իրավական հարթությունից դուրս լուծումները բացառելուն: Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ծագման նախադրյալներին և իրացման առանձնահատկություններին վերաբերող' հայրենա¬կան և արտասահմանյան հեղինակների մեծաթիվ աշխատություններում առաջ քաշված հարցադրումների շուրջ մոտեցումները' հակասական են, հաճախ' իրարամերժ: Դրա հետ մեկտեղ, ցայսօր տեսական և գործնական հարթություններում վերոնշյալ սկզբունքի բովանդակային ընկալման և իրացման առումներով առկա են մի շարք գիտագործնական հիմնախնդիրներ, որոնք պահանջում են համարժեք հետազոտություն: Միաժամանակ, կարևոր ենք համարում նկատել, որ թեմային առնչվող հարցադրումների շրջանակն ընտրելիս ելակետ ենք ընդունել սահմանադրական իրավունքի տեսությունում առավել տարածված այն մոտեցումը, ըստ որի' իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման խորքային խնդիրները հիմնականում առնչվում են օրենսդիր և գործադիր իշխանության փոխհարաբերությանը: В аспекте содержательного восприятия и реализации принципа разделения и баланса властей на сегодняшний день в теоретической и практической плоскостях имеется ряд научно-практических проблем, требующих равноценного изучения, в том числе и с точки зрения конституционно-правовых гарантий вышеуказанного принципа. При выборе вопросов, затрагивающих тему диссертации, в качестве исходной точки нами избран тот существующий в теории конституционного права и являющийся наиболее распространенным подход, согласно которому глубинные проблемы разделения и баланса властей главным образом касаются взаимоотношений законодательной и исполнительной властей. Не умаляя политико-правового значения судебной власти, особенно с точки зрения баланса властей, однако учитывая аспекты исследования, мы посчитали целесообразным в рамках темы исследования наиболее широко раскрыть всю систему взаимоотношений между законодательной и исполнительной властями, и в этом аспекте затронуть также вопросы относительно конституционного статуса Президента Республики, а также Конституционного Суда, в том числе и в свете конституционных реформ 2015 года. В данном случае выделение Конституционного Суда продиктовано той серьезной ролью, которую он играет в контексте разрешения споров о компетенции органов ветвей власти. Научная новизна диссертации обусловлена тем обстоятельством, что представляет собой, в частности, комплексное исследование относительно конституционно-правовой доктрины механизмов сдержек и противовесов и практики их реализации во взаимоотношениях между Президентом, Национальным Собранием и Правительством Республики, а также роли Конституционного Суда РА в контексте гарантирования конституционного принципа разделения и баланса властей. Until now there are several scientific-practical issues in the theoretical and practical fields related to the content perception and implementation of the principle of separation and balance of the powers, which, in its turn, require equivalent study to be conducted, including a research driven from the viewpoint of the constitutional legal guarantees of the above mentioned principle. While deciding the scopes of the research questions related to the theme of the given dissertation, we have taken as a starting point a widely known approach of the constitutional law theory, according to which the in-depth matters of separation and balancing of the powers are mainly related to the co-relation of legislative and executive power branches. Without diminishing the legal-political significance of the judicial power, especially then it comes to balancing of powers, nevertheless, while taking into account the specific aspects of the given research, within the frames of the topic of the respective study we have considered it expedient to disclose the entire system of co-relations between the legislative and executive branches of power, and with the respect to this aspect, also to address the questions in regard to the constitutional status of the President of the Republic of Armenia, as well as the Constitutional Court, particularly under the light of the Constitutional Amendments of 2015. In this case, the focus on the Constitutional Court is dictated by the latter’s significant engagement in the matters of settling disputes related to the scopes of competences of the branches of power. The scientific novelty of the dissertation is conditioned with the circumstance, that in essence it is, particularly, the complex research in regard to constitutional-legal doctrine of system of checks and balances and the practice of its implementation in co-relations between the President of the Republic, the National Assembly and the Government, as well as the role of the Constitutional Court of the Republic of Armenia in the context of guaranteeing of the constitutional principle of separate and balance of the powers.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Конституционно-правовые гарантии разделения и баланса властей в Республике Армения. The constitutional legal guarantees of separation and balance of the powers in the Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Саргсян Мери Мнацакановна, Sargsyan Meri Mnacakan
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 26 Oct 2017 16:16
   Last Modified: 20 Jun 2018 19:13
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5845

   Actions (login required)

   View Item