Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայաստանի XIV – XVII դդ. խեցեղենը

Բաբաջանյան, Աստղիկ Ալեքսանդրի (2015) Հայաստանի XIV – XVII դդ. խեցեղենը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (9Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (334Kb) | Preview

   Abstract

   Ուսումնասիրության նպատակն է Հայաստանի տարբեր շրջանների միջնադարյան հուշարձաններից հայտնաբերված XIV-XVII դդ. խեցեղենը համախմբել դասակարգել քննական վերլուծության ենթարկել` ամբողջացնելով խեցեգործության ընդհանուր պատկերն ու զարգացման ընթացքը: Այդ նպատակով առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները ա) հավաքված նյութը բաժանել ըստ կիրառության ու տեսակների բ) կազմել համեմատական աղյուսակներ` առաջնորդվելով անոթի կիրառական նշանակությամբ և հիմնվելով խեցատի ֆիզիկական ու քիմիական հատկանիշների վրա գ) կազմել քարտեզ` ընդգրկելով այն հուշարձանները, որոնց խեցեղեն նյութը աշխատանքի հիմքն է: Թեև հուշարձանները ցրված են ՀՀ ողջ տարածքով, սակայն հայտնաբերված հավաքածուների ուսումնասիրությունը հանրավորություն է տալիս ամբողջացնել Հայաստանի XIV-XVII դդ. խեցեղենի ընդհանուր պատկերը: դ) դիտարկել Հայաստանի տարբեր տարածաշրջանների խեցեղենի ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, տարբեր արհեստագործական կենտրոնների ազդեցությունները ե) վերլուծել ըստ Մերձավոր Արևելքի, Իրանի, Միջին Ասիայի, Չինաստանի, Բյուզանդիայի և հարևան Վրաստանի ու Ադրբեջանի խեցեգործական կենտրոնների նյութի համեմատական սկզբունքի ենթարկել ժամանակագրական հնարավորինս նեղ փուլաբաժանման: Керамика Армении XIV – XVII вв. является одной из наименее исследованных областей материальной культуры средневековой Армении. Беспрерывные нашествия монгольских, монголо-туркменских (тимуридских), туркменских (кара-коюнлу, ак-коюнлу) племен, а также Османской Турции и Сефевидского Ирана в течение XIV – XVII вв. нанесли тяжелый урон экономике и культурной жизни Армении. В советской и постсоветской историографии указанный период характеризуется временем упадка. В этой связи керамика как самый массовый материал является неоценимым источ-ником для изучения истории материальной культуры. Керамика, выявленная в результате раскопок позднесредневековых памятников и дошедшая до нас главным образом в фрагментарном состоянии, позволяет, тем не менее, проследить не только ход в развитии керамического производства, но и за его объемами. Кроме того, она позволяет выявить торго¬во-экономические отношения между странами Востока и пролить свет на некоторые стороны социально-экономической и культурной жизни Армении. Керамика является наиболее важным материалом для характеристики и датировки памятника в случае отсутсвия монет и эпиграфических надписей.Керамика XIV – XVII вв. стала предметом отдельного исследования сравнительно недавно, когда к позднесредневековым памятникам был выро¬ботан особый подход как самостоятельным археологичским единицам, а не в составе многослойных памятников в виде лишь их верхних горизонтов.В данной работе впервые сделана попытка ввести в научный оборот кера¬мику Армении XIV – XVII вв. и показать ее достойное место в развитии керамического производсва средневековой Армении.Перед нами была поставлена первоочередная задача разработки прин¬ципов классификации керамики, обнаруженной в результате раскопок более чем 30 различных археологических памятников на территории РА (городов Двин, Ереван, Лоре, городов сельского типа Гарни, Ехегис, Вагаршапат, сельских поселений Востинк, Амброи, Айкадзор, Спитак, Техут, крепостей Анберд, Даштадем, Тикнуни, монастырей Шативанк, Нораванк, Гндеванк, Техеняц ванк, Уши, Кобайр, караван-сараев Селим, Ара, Арташат), а также Ани (на территории современной Турции).Учитовая многообразие методов классификации, мы предпочли наибо¬лее целесообразным руководствоваться смешанным методом.Керамика по техническим принципам делится на две группы: азуро¬ванная и неглазурованная. Дана также классификация и внутри каждой группы. Классификация неглазурованной керамики существенно отличается от глазуро¬ванной. Неглазурованная керамика группируется по функциональному приз¬наку (хозяйственно-бытавая, со своими подтипами, а также строительная), за которым следует ее морфология и наконец, декорировка. Для украшения негла¬зурованной керамики использовали технику ангобирования, краснолощение, роспись, гравировку, тамповку, формовку, вдавленный, рельефный и налепной рнамент.Неглазурованная керамика относится исключительно к местному производству. Импортные изделия не встречаются. Неглазурованная керамика продолжает традиции предыдущего времени, несмотря на то, что уступает ей в качественном отношении и по декорировке. Наиболее практичным методом классификации глазурованной керами¬ки является систематизация по технологическим признакам в хронологическом порядке. Главным технологическим признаком при группировке глазурованной керамики является взаимосопоставимость типов черепка (обычная красно¬глиненная и белоглиненная, кашин, каолин) и видов глазурей (прозрачные, непрозрачные). В средневековой глазурованной керамики выделяются три вида: обычная глазурованная, фаянс и фарфор. Следующая классификация глазуро¬ванной керамики дается по цвету глазури и наконец, способами украшения. Качественные особенности глазурей диктовали различные способы декори¬ровки. При непрозрачной глазури применяли надглазурную рос¬пись, грави¬ровку и рельефный орнамент способом удаления ангоба, а при прозрачной гла¬зури в основном использовалась подглазурная роспись, а также гравировка.Таким образом, в керамике XIV-XVII вв. можно выделить три этапа:•Некоторые виды керамического производство XIII –сере¬дины XIV вв. продолжают традиции предыдущего периода с постепенным внедрением новых технических и технологи¬ческих приемов. Это явление было характерно и для других отраслей материальной культуры (архитектура, хачкары, миниатюра, художественный металл и др.).•XV – XVI вв. – это период упадка в развитии керамического произ¬водства.В XVII в. в керамическом производстве наблюдается посте¬пенное возрождение прерванных традиций (в связи с раз¬витием архитектуры и строительной керамики).Комплексное исследование керамики дает возможность также выде¬лить региональные особенности и локальные различия. Керамика, и в особен¬ности глазурованная, является богатым источником для изучения особенностей гончарного ремесла, а также торговых и культурный отношений между стра¬нами Востока. Находки образцов керамики иранских, среднеазиатских, китайских, турецких керамических центров из раскопок средневековых памят¬ников Армении, а также их местных подражаний, свидетельствуют о торговых, экономических и культурных связей между этими странами. The study of the pottery of the XIV – XVII centuries of Armenia is the area of material culture that has received the least attention of the medieval period as a whole. In the XIV – XVII c. the economy and cultural life had greatly decayed as a result of disruptive invasions and incessant raids by Mongol’, Mongol-Turkmen’ (Timur’), Turkmen’ (Qarã-koyūnlū and Ãk- koyūnlū confederations), Turkish and Iranian groups. In the Soviet and Post-Soviet historiography the XV – XVI centuries in particular is characterized as a decadent period. Due to these issues, the ceramic is valuable not only in itself but as the most massive and varied type of material culture that has survived up to the present day. Ceramics are the most massive and multifarious material found during archaeological excavations of medieval sites. Although archaeological ceramics are mostly fragmentary, they provide an opportunity not only to assess the development and the volume of local ceramic production, but they are also the most important and often the only characteristic feature used to date the monument (in the absence of coins and inscriptions). As a subject of investigation the ceramics of the XIV – XVII centuries became topical only recently, when archaeological sites of this period began to be excavated not as the topmost cultural layer of a multi-phase monument but as an archaeologically separate entity. The present dissertation is the first attempt to research and publish the pottery of the medieval Armenia of the XIV – XVII centuries setting this assemblage in its proper place in the development of the ceramic production of medieval Armenia. In the study of the pottery almost 30 different archaeological sites (including cities such as Dvin, Ani, Yerevan, Lori; burghs such as Garni, Yeghegis, Vagharshapat; rural settlements such as Vostink, Ambroy, Haykadzor, Spitak, Teghut; fortresses such as Anberd, Dashtadem, Tiknuni; monasteries such as Shativanq, Noravanq, Gndevanq, Teghenyats, Ushi, Kobayr; and caravanserais such as Selim, Arayi, Artashat) in the area of RA and Ani (currently in Turkey) which have been investigated the primarily task is the issue of the principles of the classification. Having considered different methods in the system of the elaboration of the principles of classification of medieval pottery, we follow the mixed classification method. The ceramic material due to its technological character is separated into two groups: glazed and unglazed. The following phases of the classification are going in these large groups. The classification of the unglazed pottery is significantly different from the glazed pottery. First of all the unglazed pottery is grouped by its function (habitual, with its subgroups, and construction ceramics), then by morphology and, finally, by decoration. Although the decoration is the last phase of our classification scheme, it is the most important indicator for characterizing and dating the pottery. Medieval unglazed pottery was decorated through various methods: engobing, red-polishing, painting, engraving, carving, stamping, mold pressing (imprinting in ornamental molds), and applique ornaments. The unglazed ceramic primarily is of local production, and imported examples have not been found. It is the inherited continuation of the previous period, though it changes in quality and variety of the methods of ornamentation. The most practical method of systematization for glazed pottery is through technological classification in chronological periods. The main technological feature in the grouping of the glazed pottery is the combination of the pottery fabric (ordinary red and white) and the type of the glaze (transparent, opaque). These form the types of the glazed ceramic. The medieval glazed pottery of Armenia is divided in 3 types: ordinary glazed ceramic, faience and porcelain. Then the glazed pottery is further divided by the color of the glaze and finally, by methods of decoration. The qualitative features of the glazes dictate different ways of decoration. Decorative techniques used with opaque glaze include overglaze painting, engraving and champlevé decoration; decoration used with transparent alkali glaze includes underglaze painting and engraving. The study of the XIV – XVII centuries ceramic allows us to partly complete the overall description of the development of ceramic production. In the course of discussion, the general period will be divided into three phases: •The last quarter of the XIII - middle of the XIV centuries. Some types of ceramic production continue the traditions of the previous period gradually introducing new technical and technological skills and resources. This phenomenon is also observed in other aspects of material culture (architecture, cross-stones, miniatures, metalwork, etc.). •XV-XVI centuries. A period of interruption in the development of ceramic production. XVII centuries onward. The interrupted traditions begin to be restored and a gradual rise is observed (especially in architecture and in the construction ceramics related with this).The comprehensive study of the pottery allowed us to observe similarities and inter-regional and local differences in the discussed period. The ceramics, especially the glazed pottery, are not only a rich source for the study the specific characteristics of the ceramic craft but are also important in the study of the cultural and trade relations between the countries of the East. Imported samples from Iranian, Central Asian, Chinese, and Osmanian ceramic centers as well as local imitations testify through by their influences to the economic, trade and cultural relations between these countries.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Керамика Армении в XIV – XVII вв. The ceramics of Armenia of the XIV – XVII centuries.
   Uncontrolled Keywords: Бабаджанян Астхик Александровна, Babajanyan Astghik A.
   Subjects: History
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 28 Dec 2015 11:54
   Last Modified: 06 Feb 2016 21:40
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/587

   Actions (login required)

   View Item