Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Խաղողի որոշ սնկային հիվանդությունների և շաքարասնկերի ազդեցությունը կոնյակի որակի վրա

Հարությունյան, Մարինե Ժորայի (2017) Խաղողի որոշ սնկային հիվանդությունների և շաքարասնկերի ազդեցությունը կոնյակի որակի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1074Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (24Mb) | Preview

   Abstract

   Հայաստանի կլիմայական պայմաններում խաղողի այգիներին հատկապես մեծ վնաս են հասցնում սնկային հիվանդությունները: Դրանցից առավել տարածված են միլդյուն, օիդիումը, մոխրագույն փտումը, անտրաքնոզը, սև փտումը, վազի վարակիչ չորացումը և այլն: Սնկային հիվանդություններից ամենավնասաբերը միլդյուն է, որը տարածված է բոլոր խաղողագործական շրջաններում: Երկրորդ տեղը զբաղեցնում է օիդիումը, որը հատկապես վտանգավոր է, երբ զարգանում է ծաղկաբույլերի և պտուղների վրա (Тетеревникова-Бабаян, 1951; Պետրոսյան, Ղամբարյան և ուրշ., 1970; Այվազյան, Այվազւան, 2003; Павлюченко, 2015): Հաշվի առնելով շուկայում կոնյակին և գինուն ներկայացվող խիստ պա-հանջները, գիտական և տեխնոլոգիական մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել միլդյու և օիդիում հիվանդություններով վարակված, ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի տարբեր հարաբերակցություններով պարարտացման պայմաններում աճեցված խաղողի բերքի վերամշակումից ստացվող քաղցուի, կոնյակի գինենյութի և կոնյակի սպիրտի քանակական և որակական հատկանիշների փոփոխությունների բացահայտումը: Մյուս կողմից հայկական կոնյակի որակական հատկանիշների վրա զգալի ազդեցություն ունեն նաև կոնյակի գինենյութի սպիրտային խմորման համար կիրառվող շաքարասնկերը, որոնք հետագայում մասնակցելով կոնյակի սպիրտի թորման գործընթացին, մեծապես ազդում են ստացվող սպիրտի որակական կազմի վրա' մասնակցելով կոնյակի սպիրտի համի և փնջի ձևավորմանը: Այս և վերոնշյալ բոլոր խնդիրներն անմիջապես շոշափում են հայկական կոնյակի որակական հատկանիշները, արտադրական շահերը և իրացման հնարա¬վորությունների խնդիրը, ինչով և հիմնավորվում է կատարված աշխատանքի արդիականությունը: Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել խաղողի Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni և Uncinula necator (Schwein.) Burill սնկերի կողմից հարուցվող միլդյու և օիդիում հիվանդություններով վարակված որոշ հիմնական սորտերի, ինչպես նաև այդպիսի բերքից ստացված քաղցուի, գինենյութի և կոնյակի սպիրտի որակական ցուցանիշները և շաքարասնկերի նստվածքի դերը կոնյակի սպիրտի թորման գործընթացում: Հետազոտության շրջանակներում մեր առաջ դրվել են ներքոհիշյալ խնդիրները. Այգեզարդ գյուղից բերված նմուշների' վարակված խաղողի տերևների, շիվերի և ողկույզների վրա հայտնաբերել միլդյու և օիդիում հիվանդություն¬ները և նույնականացնել դրանց հարուցիչ Plasmopara viticola և Uncinula necator սնկերը; ուսումնասիրել Ռկածիթելի, Կանգուն և Մեղրաբույր սորտերի խաղողների ողկույզների վարակվածության աստիճանը' կախված հանքային պարար¬տացման տարբեր ֆոներից; ուսումնասիրել հետազոտվող փորձադաշտերի հողերի ագրոքիմիական ցուցանիշները; կատարել խաղողի վազերի օիդիում և միլդյու հիվանդություններով վարակվածության աստիճանների, քաղցուների ելանքի, կոնյակի գինենյութերի և սպիրտների որակաքանակական ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն՝ տարբեր համակցություններով պարարտացման պայմաններում; ուսումնասիրել տարբեր չափաբաժիններով շաքարասնկերի նստվածքի առկայությամբ կոնյակի գինենյութերի թորման արդյունքում ստացված թարմ և 12 ամիս պահորակված սպիրտների որակաքանակական կազմը, կատարել զգայորոշում և իրականացնել համեմատական վերլուծություն: Наиболее вредоносными и распространёнными грибными болезнями винограда являются милдью и оидиум, которые встречаются вo всех виноградниках Армении, в частности в Айгезарде Араратского региона, где и проводились наши исследования. Учитывая строгие требования к коньякам и винам, большой научный и практический интерес представляет изучение изменения количественных и качественных показателей сусла, виноматериала и коньячного спирта, полученного из винограда, зараженного оидиумом и милдью, а также исследование воздействия разных количеств комбинированных минеральных удобрений. С другой стороны, на качество армянского коньяка значительно влияют дрожжи, применяемые для спиртового брожения коньячного виноматериала, которые в дальнейшем участвуют в перегонке и влияют на качество полученного спирта, формируя вкус и букет коньяка. Из вышеизложенного становится очевидной актуальность исследования влияния некоторых грибных болезней винограда и дрожжей на качество коньяка. На территории РА впервые была установлена связь между качеством коньячного спирта и степенью зараженности винограда грибами оидиум и милдью. Проведенное исследование перегонки коньячного спирта при наличии дрожжевого осадка с различным сортовым составом винограда, объёмом производства и оборудованием, в Армении осуществлялось впервые и имеет научно-практическое значение. Исследованo влияние степени зараженности гроздей различных сортов винограда (Кангун, Ркацителли, Меграбуйр), с применением разных количеств комбинированных минеральных удобрений, а также их воздействие на качественный и количественный состав полученного сусла, виноматериала и коньячного спирта. Выяснилось, что в случае заражения винограда грибами оидиум, относительно высокий результат стабильности показал сортвинограда Ркацители, а в случае с милдью сорт Меграбуйр. Во всех зараженных образцах по сравнению с контрольными, замечено понижение выхода сусла. На зараженные грибами оидиумом и милдью ягоды винограда, особенно благотворно влияют использование двустороннего (РК) и трехстороннего (NPK) удобрений. В случае применения двустороннего удобрения зараженные ягоды винограда лучше сохраняют свою технологическую ценность, а для выхода сусла рекомендуется использование трехстороннего удобрения. The most harmful and widespread fungal diseases of the vineyards are considered to be mildew and oidium, which exists in village Aygezard of Ararat region of the republic of Armenia, where done our researches. Taking into account the very strict requirements presented to brandy and wine, a great scientific and practical interest has been risen to reveal the amendments of the quantitative and qualitative features of the wine material, the brandy spirit and the grape must which is got from the cultivation of grape harvest infected with mildew and oidium diseases, as well as grown under fertilization conditions with different combinations of mineral fertilizers. On the other hand, yeasts, which are used for the fermentation of wine material, also have a significant impact on the qualitative peculiarities of Armenian brandy. Later yeasts participate in the process of brandy spirit distillation, which greatly affects the quality of obtained alcohol creating a brandy spirit bouquet and flavor. All above mentioned problems directly affect the quality of Armenian brandy, the production interests and the issues of sales opportunities, which justify the work relevance. For the first time in RA the contamination was established between the quality of brandy spirit and degree of infection of oidium and mildew grape fungal diseases. The researches on brandy spirit distillation in the presence of yeast sediment with the following grape sorts, production volumes, recyclers and equipment have been carried out for the first time in Armenia and have a scientific practical importance. The infection degree of clusters of Rkatsiteli, Kangun and Meghrabuyr sorts of grapes made as wine materials for brandy, as well as the qualitative and quantitative value of wine material depending of the combination and quantity of used fertilization were investigated. The results of the research have shown that grapes, infected with oidium and mildew diseases, have different effects from different fertilization, especially PK bilateral, NPK trilateral fertilizations have positive influence which was described with the low degree of clusters infection. Though grape clusters infected by PK bilateral fertilizations carry their technological value longer, the NPK have a positive impact from the perspective of must.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Влияние некоторых грибных болезней винограда и дрожжей на качество коньяка. The influence of some fungal diseases and yeasts on the quality of brandy.
   Uncontrolled Keywords: Арутюнян Марине Жораевна, Harutyunyan Marine G.
   Subjects: Biology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 02 Nov 2017 11:33
   Last Modified: 09 Nov 2017 13:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5870

   Actions (login required)

   View Item