Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում (սահմանադրաիրավական վերլուծություն)

Բեգլարյան, Արտաշես Գագիկի (2017) Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի արդիականացման պայմաններում (սահմանադրաիրավական վերլուծություն). PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (243Kb) | Preview
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (21Mb)

   Abstract

   Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, ինչպես սահմանադրական կարգավորումների մակարդակում, այնպես էլ սահմանադրական իրավունքի համակարգում հարկերի և հարկային քաղաքականության հիմնահարցերն ունեն առանցքային նշանակություն, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ դրանց սահմանադրականացումն այլևս հանդիսանում է ժամանակակից իրավական համակարգի արդիականացման պահանջ, սահմանադրական իրողություն և մշակույթ: Միաժամանակ, սահմանադրական կարգավորումներով են ամրագրվում հարկման ու հարկային քաղաքականության գործառութային ու կառուցակարգային սկզբունքները, հարկային համակարգերի հիմնական տարրերը, ինչը նշանակում է, որ պետության հարկային քաղաքականության վրա մշտապես առկա է Սահմանադրության ներգործուն ազդեցությունը: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը թևակոխեց սահմանադրական զարգացումների նոր շրջան: Հիմք ընդունելով 1995 թվականի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 89-րդ հոդվածի 3-րդ կետով և փոփոխված Սահմանադրության (2015 թվականի փոփոխություններով) 154-րդ հոդվածի 1-ին մասով ամրագրված նույնաբովանդակ դրույթի կարևորությունն ու նշանակությունը, ըստ որի «Կառավարությունն իրականացնում է ֆինանսատնտեսական, վարկային և հարկային միասնական պետական քաղաքականություն, սկիզբ դրվեց պետական քաղաքականության առանցքային այդ ինստիտուտի սահմանադրականացման գործընթացին: 2015թ. սահմանադրական բարեփոխումները առավել հստակեցրեցին պետության տնտեսական կարգի սահմանադրական հիմունքերը, մասնավորապես' 11-րդ հոդվածում ամրագրելով, որ «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է մասնավոր սեփականության, տնտեսական գործունեության ազատության, ազատ տնտեսական մրցակցության վրա և պետական քաղաքականության միջոցով ուղղված է ընդհանուր տնտեսական բարեկեցությանը և սոցիալական արդարությանը»: Այս հիմքի վրա պետք է այսուհետ ձևավորվեն տնտեսական հարաբերություններին առնչվող կառուցակարգերը: Չնայած այն հանգամանքին, որ ավանդական ժողովրդավարական երկրներում արդեն վաղուց ճանաչվել են պետության հարկային քաղաքականության սահմանադրական կարգավորման նշանակությունն ու անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ, այդ ինստիտուտը մշտապես կարիք ունի փոփոխվելու և արդիականացվելու կապված հասարակական-քաղաքական և տնտեսական գործընթացներում տեղի ունեցող զարգացումների հետ: Անշուշտ, պետության և հասարակության սոցիալ-տնտեսական առաջընթացը նոր պահանջներ է ներկայացնում պետության հարկային քաղաքականությունն իրականացնող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին: Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականին կատարված սահմա-նադրական բարեփոխումներից հետո էլ ավելի անհրաժեշտ ու արդիական են դարձել հարկային քաղաքականության և դրա իրականացման առանձին կառուցակարգերի սահմանադրական կարգավորումների, կազմակերպման գործընթացի ու հիմնախնդիրների համալիր գիտական ուսումնասիրությունները, այդ ինստիտուտի զարգացման հեռանկարները, առկա խնդիրների վերհանումը և դրանց լուծման վերաբերյալ սահմանադրական զարգացումների նոր պահանջներից ելնելով առաջարկությունների ներկայացումը: Պետության հարկային քաղաքականության սահմանադրաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրների հետազոտությունը ձեռք է բերել թե' տեսական և թե' գործնական մեծ նշանակություն, ինչով պայմանավորվել է ատենախոսության թեմայի ընտրությունը, նրա արդիականությունը և նշանակությունը: Ատենախոսության մեջ քննարկվել են այնպիսի հարցեր, որոնք այս կամ այն չափով արտացոլում են ստացել տարբեր հեղինակների աշխատություններում: Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում պետության հարկային քաղաքականության սահմանադրականացման հիմնախնդիրներն առանձին համալիր գիտական քննարկման ու սահմանադրաիրավական վերլուծության առարկա չեն եղել, ինչը փորձ է արվել կատարել այս աշխատանքում: Ատենախոսական հետազոտությունում նպատակ է դրվել իրավաբանական գիտության ընդհանուր տեսական դրույթների, հայրենական ու արտասահմանյան փորձի ամփոփման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող պրակտիկայի հիման վրա վերհանել պետական հարկային քաղաքականության սահմանադրականացման հիմնախնդիրները, ինչպես նաև այնպիսի լուծումների առաջադրումը, որոնք հնարավորություն կստեղծեն բարձրացնել հարկային քաղաքականության արդյունավետությունը, հետազոտել հարկային քաղաքականության սահմանադրական կարգավորման սկզբունքները և դրանց նշանակությունը և այլն: The actualization of candidate thesis theme is conditioned by necessity of proposing of scientifically founded solutions, having important meaning in the Republic of Armenia, concerning the constitutional regulating of state tax policy. In the frame of the work analyzed the characteristics of state tax policy and functional importance in conditions of contemporary juridical perception, there investigated historical - legal preconditions and phases of actualization of that institute in the Republic of Armenia, there revealed basic problems of correlation of state economic securing and its mechanisms, there founded the meaning and necessity of constitutional regulating of tax policy and its perception and using tendencies, as well as presented basic content and significance of the principles of tax policy of the Republic of Armenia, as sovereign, social and legal state. In the frame of the work were also been researched basic problems of correlation of tax authorization of local self-government, as well as institutions of tax policy of the state, revealed its reasons, and presented constructional proposals, concerning its solutions. Актуализация темы диссертации обусловлена необходимостью предложений односторонних изучений задач и научно-обоснованных решений, имеющих важное значение, по поводу конституционных регулировок налоговой политики Республики Армения. В рамках работы были проанализированы особенности налоговой политики государства и функциональное значение в условиях современного права, были изучены историко-правовые предпосылки и этапы конституциализации института Республики Армения, были выявлены основные задачи соотношения обеспечения экономической безопасности налоговой политики и государства, а также особенности осуществления их механизмов, были обоснованы значение и необходимость конституционного урегулирования налоговой политики и тенденции его восприятия и применения по-новому, а также были представлены основные содержания и значения принципов налоговой политики Республики Армения, как суверенного, социального и правового государства. В рамках работы были изучены также основные вопросы соотношения налоговых полномочий органов местного самоуправления и осуществления налоговой политики государства, были выявлены их причины, а также представлены предложения по поводу их решений.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Основные задачи налоговой политики в условиях актуализации правовой системы Республики Армения (конституционно-правовой анализ). Basic problems of tax policy in actualization of legal system of the Republic of Armenia (constitutional analysis).
   Uncontrolled Keywords: Бегларян Арташес, Beglaryan Artashes G.
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 02 Nov 2017 12:11
   Last Modified: 09 Nov 2017 16:01
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5873

   Actions (login required)

   View Item