Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տեղական ինքնակառավարման կատարելագործման ուղիները խոշոր քաղաքային համայնքներում (Թեհրան քաղաքի օրինակով)

Մասուդ, Էնթեզարի Յազդի (2017) Տեղական ինքնակառավարման կատարելագործման ուղիները խոշոր քաղաքային համայնքներում (Թեհրան քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5Mb) | Preview

  Abstract

  Համաշխարհային տնտեսության մեջ յուրաքանչյուր երկիր իրեն բնորոշ յուրահատկություններով առանձնանում է մյուսներից: Այսպես ծովային ելք չունեցող երկրներն ունեն իրենց բնորոշ հիմնախնդիրները, լեռնային երկրները այլ հիմնախնդիրներ, հյուսիսային երկրներին բնորոշ է զարգացման մի մակարդակ, հարավայիններին մեկ այլ (որպես կանոն ավելի ցածր զարգացման մակարդակ, քան հյուսիսային երկրներինն է) և այլն: Բոլոր այս գործոններն իրենց ուրույն ազդեցությունն են թողնում տվյալ երկրի տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական կերտվածքի, և տնտեսական անվտանգության վրա: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում կառավարչական մեխանիզմների կիրառման միջոցով հնարավորինս արդյունավետորեն օգտագործել այս գործոնների դրական ազդեցությունները և չեզոքացնել բացասականները: Սակայն կառավարման յուրաքանչյուր գործընթաց կարող է տարածվել միայն որոշակի սահմանների շրջակայքում, պետական կառավարումը տարածվում է երկրի պետական սահմանների ներսում, տարածքային կառավարումը' դրա որոշակի առանձնացված մասերում, իսկ տեղական ինքնակառավարումը էլ ավելի նեղ շրջանակներում: Այսպիսով, առավել արդյունավետ կառավարման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում վարչատարածքային բաժանման, որը ենթադրում է երկրի տարանջատումը որոշակի վարչական միավորների (շրջաններ, մարզեր, համայնքներ և այլն) և պետական կառավարման որոշակի գործառույթների փոխանցումը տվյալ միավորի կառավարմամաբ զբաղվող մարմնին: Տարբեր երկրներում, որպես կանոն, սահմանադրությամբ ամրագրվում են վարչական միավորների վերահսկողության և կառավարման համար պատասխանատու մարմիններն ու նրանց իրավասություններն ու պարտավորությունները: Փաստացի տեղական ինքնակառավարման երևույթը եղել է դեռևս անտիկ ժամանակներից, թեպետ արտահայտվել է տարերայնորոն: Ինքնակառավարում հասկացության առաջին անգամ կիրառումը գիտական գրականության մեջ կապում են պրուսական նախարար Հենրիխ ֆոն Շտայնի անվան հետ: Ներկայումս տնտեսագիտական գրականության մեջ շրջանւսռվում են տեղական ինքնակառավարման բազմաթիվ բնորոշումներ: Համաձայն Օքսֆորդի տնտեսագիտական բառարանի տեղական ինքնակառավարումը քաղաքի որոշակի հատվածի կառավարումն է այդտեղ բնակվող անձանց կողմից ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով: Բնականաբար տեղական ինքնակառավարումը զալիորեն տարբերվում է նախ' կախված այն հանգամանքից քաղաքը փոքր է, թե մեծ և յուրաքանչյուրի համար արդյունավետ տեղական ինքնակառավարում ապահովելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել տվյալ քաղաքի և դրա վարչական շրջանների առանձնահատկությունները: Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում (ԻԻՀ) և մասնավորապես Թեհրան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումը ընտրական ճանապարհով դեռևս նոր երևույթ է և կարիք ունի բավական մանրազնին ուսումնասիրության: Մինչ օրս Թեհրան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության ապահովման նկատառումներով բազմիցս իրականացվել են վարչական շրջանների խոշորացման և տարանջատման միջոցառումներ: Սակայն, այդուհանդերձ, ներկայումս Թեհրան քաղաքային ագլոմերացիան կանգնած է նոր մարտահրավերի առջև' տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) կեսից ավելին սնանկացման եզրին են: Ուստի այս տեսանկյունից անհրաժեշտություն է առաջանում շուտափույթ վերլուծություն իրականացնել Թեհրանի ՏԻՄ-երի գործունեության թեր և դեմ կողմերի բացահայտման նկատառումներով և բացահայտել գործունեության անարդյունավետության պատճառներն ու մշակել դրանց շտկման ուղիներ, ինչպես նաև առաջարկել հետագա զարգացման հնարավոր հեռանկարային ուղղություններ: Այս հանգամանքով էլ պայմանավորված է թեմայի րնտրութւունն ու արդիւսկանությունր: ՏԻՄ գործունեության արդյունավետության գնահատմանն անդրադարձել են տնտեսագիտական տարբեր դպրոցների ներկայացուցիչներ սկսած դասականներից մինչ մերօրյա տնտեսագետները: Հիմնախնդրի քննարկման հարցում իրենց զգալի ավանդն են ունեցել նաև իրանցի տնտեսագետները' Աշղար Աբոլհասանի Հաստիանին, Շոկրալլահ Բանարը, Մուխտար Հաշեմին, Մոհամադ Հադի Զավիդը և այլոք: Ատենախոսության հիմնական նպատակն է բացահայտել տեղական ինքնակառավարման կատարելագործման ուղիները խոշոր քաղաքային համայնքներում և առաջարկել Թեհրան քաղաքի ՏԻՄ գործունեության բարելավման ուղիներ: Այդ նպատակներին հասնելու համար դրվել և լուծվել են հետևյալ խնդիրները. ուսումնասիրել տեղական ինքնակառավարման համակարգի տեսական հիմնադրույթները, վերլուծել տեղական ինքնակառավարման համակարգի վրա ազդող գործոնները, ներկայացնել ՏԻՄ գործունեության առանձնահատկությունները խոշոր քաղաքային համայնքներում, համակարգել խոշոր քաղաքային համայնքներում բյուջեի ձևավորման և տնօրինման տարբեր երկրների փորձը, իրականացնել աշխարհի 30 խոշորագույն քաղաքների ՏԻՄ գործունեության համեմատական վերլուծություն, դուրս բերել խոշոր քաղաքային համայնքներում ՏԻՄ գործունեության արդյունավետ մեթոդները, քննարկել տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության տեսա-մեթոդական հիմքերը, մշակել ՏԻՄ արդյունավետության բացահայտման գործնականում կիրառելի եղանակներ, դիտարկել ՏԻՄ գործունեության առանձնահատկությունները ԻԻՀ֊ում և Թեհրւսնում, վերլուծել Թեհրւսնում ՏԻՄ ծառայություններից բնակչության բավարարվածության աստիճանը, գնահատել Թեհրանի ՏԻՄ գործունեությունը ըստ ծախս-արդյունք մեթոդի: Конституциях разных стран, как правило, определены органы, ответственные за административный контроль и управление административными подразделениями и устанавливается их роль и обязанности. Создание системы местного самоуправления с помощью выборов- новое явление в Исламской Республике Иран (ИРИ) и, в частности, в Тегеране. Это явление требует очень тщательного изучения. До сегодняшнего дня в городе Тегеран неоднократно проводились мероприятии по консолидации и разделению районов для повышении эфективной деятельности органов местного самоуправления. Тем не менее, в наши дни городская агломерация Тегерана сталкивается с новой проблемой- более половины органов местного самоуправления находятся на грани банкротства. Таким образом, необходимо как можно скорее провести анализ деятельности органов местного самоуправления в городе Тегеран, чтобы выявить недостатки их деятельности, раскрыть причины их неэффективной работы и разработать способы их устранения, а также предложить возможные будущие направления для их дальнейшего развития. Целью данной работы является: выявление путей совершенствования местного самоуправления в крупных городских агломерациях и предложение путей улучшения работы органов местного самоуправления Тегерана. Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: изучить теоретические основы системы местного самоуправления, анализировать факторы, влияющие на местное самоуправление, провести сравнительный анализ деятельности органов местного самоуправления в 30 крупнейших городах, выявить методы эффективной деятельности органов местного самоуправления в крупных городах, анализировать особенности деятельности местных органов власти и Исламской Республики Иран в Тегеране, оценить степень удовлетворенности населения от деятельности органов местного самоуправления в Тегеране, оценкить деятельность местных органов власти в Тегеране, на основе сопоставления затрат и результатов от расходования. In different countries, as a rule, the Constitution defines the institutions responsible for the administrative control and management of administrative units and establishes their roles and responsibilities. The creation of a local government system through elections is a new phenomenon in the Islamic Republic of Iran (IRI) and, in particular, in Tehran. This phenomenon requires for a very careful study. Until now, in the city of Tehran, several measures have been taken to consolidate and divide the regions to enhance the effective operation of local self-government. Nevertheless, today the urban agglomeration of Tehran faces a new problem - more than half of local governments are on the verge of bankruptcy. Thus, it is necessary to conduct an analysis of local government activities in Tehran as soon as possible in order to identify shortcomings in their activities, to uncover the causes of inefficiency and to develop ways of eliminating them, and to suggest possible future directions for further development. The main objective of the dissertation is to identify ways to improve local government in large urban agglomerations and suggest ways to improve the work of local government in Tehran. To achieve these goals, the following tasks were set: study the theoretical foundations of the local government system, analyze the factors affecting local self-government, Conduct a comparative analysis of the activities of local governments in 30 major cities, to identify methods of effective activity of local self-government bodies in large cities.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Совершенствования местного самоуправления в городских агломерациях(на примере Тегерана). The ways of improving activity of local self-government in urban agglomerations (the case of tehran).
  Uncontrolled Keywords: Масуд Энтезари Язды, Masoud Entezari Yazdi
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 02 Nov 2017 13:40
  Last Modified: 02 Nov 2017 13:50
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5874

  Actions (login required)

  View Item