Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Քաղաքական մարքեթինգի կիրառական նշանակությունը նախընտրական արշավում (ՀՀ նյութերով)

Մկրտչյան, Արթուր Սուրենի (2017) Քաղաքական մարքեթինգի կիրառական նշանակությունը նախընտրական արշավում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2409Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (519Kb) | Preview

   Abstract

   Ներկայումս հայաստանյան ընտրական գործընթացներում ակտիվացել է հետաքրքրությունը ոչ միայն մարքեթինգի գործնական ուղղությունների, այլև տեսական իմաստավորման նկատմամբ: Ըստ այդմ՝ քաղաքական գործիչների բարեհաջող գործունեության, ընտրություններում հաղթելու ճանապարհով իշխանության գալու կարևորագույն նախադրյալ է նախընտրական արշավների ընթացքում կիրառվող մարքեթինգային տեխնոլոգիաների գիտական վերլուծությունն ու մշակումը: Քաղաքական մարքեթինգի կիրառման շրջանակներում ընտրական մարքեթինգը պարզագույն գործողությունների հաջորդականություն չէ: Այն ենթակա է անընդհատ ձևափոխումների ամբողջ ընտրարշավի ժամանակահատվածում` չնայած այն բանին, որ կատարվում են ռազմավարական նախնական մշակում¬ներ և վերլուծություններ մարքեթինգի համալիր սխեմայի ամբողջական կիրառման համար: Ուստի նրանք, ովքեր ցանկանում են հասնել միջինից բարձր արդյունքի, չպետք է մարքեթինգը դիտեն որպես քաղաքական կանոնների մեխանիկական կիրառություն: Նախընտրական արշավների անցկացման և ուսումնասիրության բնագավառում արևմուտքի և Ռուսաստանի կուտակած փորձն արդեն բավական մեծ է: Հենց դրանով է պայմանավորված հայրենական հետազոտողների կողմից այն գիտելիքների կիրառման անհրաժեշտությունը, որոնց շնորհիվ արևմտյան, մասամբ նաև ռուսական հասարակություններն այսօր գործում են ավելի արդյունավետ: Սակայն դա չի նշանակում, որ նրանց մեթոդաբանությունները պետք է կուրորեն պատճենվեն, այլ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հայաստանյան սոցիալ-քաղաքական իրողությունների դիտանկյունից: Հայաստանում քաղաքական մարքեթինգի զարգացման առանձնահատկությունների ու խնդիրների գնահատման գիտական իմաստավորման արդիականությունը պայմանավորված է մի շարք էական հանգամանքներով. ՀՀ-ում ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համակարգի կայացման պայմաններում ժամանակակից քաղաքական շուկայում առկա է մարքեթինգի կիրառման իրական պահանջ, քաղաքական միջավայրում ԱԺ-ի դերի մեծանալը և ընտրությունների համամասնական համակարգին անցնելը քաղաքական դաշտում կայունացրել է կուսակցությունների դերը: Այդ պայմաններում ընտրողներին առաջարկվում են կուսակցությունների իմիջները, նրանց գաղափարական առավելությունները և քաղաքական ծրագրերը, ինչն օրինաչափորեն մեծացնում է տարածքային բաժանմունքների և կուսակցությունների ներկայացուցիչների դերն ընտրական պայքարում, ՀՀ-ում արդեն կուտակվել է նախընտրական արշավների ժամանակ քաղաքական մարքեթինգային տեխնոլոգիաների օգտագործման երկու տասնամյակի փորձ, որը նույնպես ունի տեսական ուսումնասիրության, ընդհանրացման ու օգտագործման ձևերի հստակեցման կարիք: Այս ամենն արդիականացնում է նախընտրական արշավներում քաղաքական մարքեթինգի կարևորությունը, ստիպում է ավելի խորը հետազոտել քաղաքական սպասումները, նախասիրությունները և բնակչության ընտրական վարքագծի շարժառիթները: Վերոնշյալ հիմնախնդիրների հետազոտության և դրանց լուծումների բացահայտման և հիմնավորման արդիականությունն ու հրատապությունը պայմանավորել է ատենախոսության սույն թեմայի ընտրությունը, որոշել նրա նպատակներն ու խնդիրները, հետազոտության օբյեկտն ու առարկան, կառուցվածքն ու տրամաբանությունը: Հետազոտությունը նպատակ է դնում նախընտրական գործընթացների համակարգային ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների համատեքստում մշակել ՀՀ նախընտրական արշավներում մարքեթինգի կիրառման նոր և առավել արդյունավետ մոդելներ ու ձևաչափեր, որոնց միջոցով քաղաքական «ապրանքի» առաջխաղացման և մինչև ընտրազանգվածի կողմից դրա սպառման գործընթացը կդառնա հնարավորինս արդյունավետ ու կառավարելի: Նշված նպատակներին հասնելու համար պահանջվել է ձևակերպել և լուծել հետևյալ խնդիրները. քաղաքական մարքեթինգի տեսական և կիրառական կողմերի ուսումնասիրություն, քաղաքական շուկայում, մասնավորապես նախընտրական գործընթացներում մարքեթինգի տեղի, առանձնահատկությունների և դրսևորման ձևերի սահմանում, ՀՀ ընտրական շուկայի կայացման միտումների մարքեթինգային ուսումնասիրություն և ընտրական գործընթացների համալիր վերլուծություն, ՀՀ նախընտրական տարբեր ժամանակահատվածների համար մարքեթինգային տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետ ձևերի ու եղանակների վերլուծություն ու գնահատում, ՀՀ քաղաքական շուկայում փոխհարաբերությունների մակարդակի և ընտրական գործընթացներում առկա հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ կիրառվելիք մարքեթինգային գործողությունների մշակում, վերլուծություն և գնահատում, ՀՀ քաղաքական շուկայում տարածման կապուղիների վերլուծություն և ընտրական միջնորդների գործունեության արդյունավետության բարձրացբարձրացման ուղիների մշակում, ՀՀ ընտրական գործընթացներում ֆինանսական միջոցների շարժի վերլուծություն և ներդրումային մարքեթինգի քաղաքականություն իրականացնելու անհրաժեշտության ձևակերպում: На современном этапе избирательных процессов, когда реформы, направленные на формирование основных институтов политического рынка, совершенствование избирательного законодательства, внедрение в политических организациях с рыночной моделью, носят продолжительный характер и, когда можно аргументировать об этапе развития армянского политического рынка, на первый план выдвигаются со стороны маркетинга: выявление, анализ проблем, связанных с приобретением власти удовлетворением потребностей избирателей, и предложение соответственных решений. Поэтому, исходя из необходимости оценки эффективности разных уровней политических функций, в контексте наличия разнообразных и разновидных форм избирательных кампаний, в диссертации рассматривается и изучается значение, особенности и необходимость применения избирательного маркетинга, а также выбор путей повышения эфективности политического рынка РА. Проанализирована комплексная структура технологической реализации избирательной кампании, важность отдельных компонентов, оценка степени взаимосвязей между ними. На основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что в качестве научной новизны выступают нижеследующие положения исследования: Переработан план продуктивного применения маркетинговых технологий (стратегический и оперативный) выборочного проникновения на рынке РА в предвыборный период. Проанализировать и обосновать необходимость применения взаимоотношений маркетинга и возможные методы в выборочных процессах РА, как и переработана модель выражения взаимоотношений маркетинга в политическом рынке по примеру сфер предоставляемых услуг. ЦВК вместе с инфраструктурами прокомментирован в качестве постредник-организации политического рынка, с целью повышения продуктивности деятельности были предложены всеобьемлющие реформы по улучшению обслуживания клиентов (потребителей/избирателей), как и посредством формулы была выявлена высокая степень нагрузки комиссии, предлагая осуществить снижение нагрузки посредством внедрения информационных технологий. In the present stage of the development of election processes, when the reforms directed to the formation of main institutes of political market, to the improvement of the electoral legislation, to the contribution of culture by market model in political organizations are continuous in nature and when it is possible to state about being in the stage of development of general Armenian political market, the disclosure, analysis and sugestion of appropriate solutions of the problems related to the achievement of power are pushed to a primary plan by marketing satisfying the needs of voters. For that reason, based on the necessity of assessment of the effectiveness of different levels of political functions, in the context of presence of various forms of electoral campaign, the importance of application of electoral marketing, characteristic features and necessity, as well as the choice of the ways of the improvement of efficiency of RA political market are observed and studied in the dissertation. The complex structure of technological implementation of the electoral campaign, the importance of separate elements included in it, the assessment of the degree of interrelations between them have been analyzed. Based on the results of the study, it can be concluded that the following research provisions serve as scientific novelty: The plan for the productive use of marketing technologies (strategic and operational) for selective penetration of the RA market in the pre-election period, Analyze and justify the necessity of applying marketing relationships and possible methods in RA selective processes, as well as a model for expressing the relationship of marketing in the political market, following the example of the spheres of provided services.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Прикладное значение политического маркетинга в предвыборной кампании (по материалам РА). The applied meaning of the political marketing in the electoral campaign (based on RA materials).
   Uncontrolled Keywords: Мкртчян Артур Суренович, Mkrtchyan Arthur Suren
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 09 Nov 2017 16:02
   Last Modified: 09 Nov 2017 16:03
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5921

   Actions (login required)

   View Item