Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հրանտ Մաթևոսյան և Վասիլի Շուկշին. գրական զուգահեռներ

Կոստանյան, Ուլյանա Աշոտի (2017) Հրանտ Մաթևոսյան և Վասիլի Շուկշին. գրական զուգահեռներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1269Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (375Kb)

   Abstract

   Ատենախոսության քննության առարկան 1960-70-ականների հայ և ռուս գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ Հրանտ Մաթևոսյանի ու Վասիլի Շուկշինի ստեղծագործությունների միջև գրական զուգահեռների անցկացումն է: Ներածության մեջ անդրադարձել ենք «գյուղական արձակի» ընդհանուր զարգացման ուղղություններին և հարցի ուսումնասիրության պատմությանն ինչպես ռուս, այնպես էլ հայ գրականագիտության մեջ: Նկատի ունենալով, որ երկու գրողների ստեղծագործություններում կարևոր տեղ են զբաղեցնում ոչ միայն նրանց անհատական փորձընկալումները, գրականության մասին ունեցած պատկերացումները, այլև ժամանակի գործոնը, առաջին գլխում` <<Գրական ավանդույթի, թեմատիկ միջավայրի և գեղագիտության ընդհանրությունները>>, անդրադարձել ենք այդ խնդիրներին: Այստեղ շեշտը դրված է Մաթևոսյանի արձակի վերլուծության վրա, իհարկե, Շուկշինի հետ անցկացրած որոշակի զուգահեռներով: Երկրորդ գլխում` «Հրանտ Մաթևոսյանի և Վասիլի Շուկշինի արձակը ժամանակի սոցիալական ու քաղաքական կյանքի համատեքստում», նյութի ընձեռած հնարավորությունների սահմանում վերլուծել ենք նրանց ստեղծագործությունների յուրահատկություններն ու դրանց արձագանքների բնույթը: Երրորդ գլուխն ամբողջությամբ Մաթևոսյանի և Շուկշինի արձակի թեմատիկայի, հերոսների կերպավորման ու գեղարվեստական միջոցների տիպաբանական քննության փորձ է, ուր անդրադարձել ենք թեմատիկայի, հերոսների կերպավորման ու գեղարվեստական միջոցների տիպաբանությանը: Համեմատության նպատակով վերլուծել և զուգահեռել ենք երկու գրողների առանձին պատմվածքներ ու վիպակներ՝ այդ վերլուծություններից արված տեսական եզրակացություններով ամփոփելով ատենախոսությունը: Ատենախոսության ուսումնասիրության առարկան Հ. Մաթևոսյանի և Վ. Շուկշինի արձակի գրական զուգահեռների ու գեղարվեստական առանձնահատկությունների քննությունն է, նրանց գրական ընթացքի մեկնաբանումը, տիպաբանական որոշ ընդհանրությունների վերհանումը և առանձին երկերի միջև համեմատությունների անցկացումը: Գրողների ստեղծագործություններում արտացոլված գաղափարներն ու մոտեցումները հիմք ընդունելով` փորձել ենք ուսումնասիրել մաթևոսյանական և շուկշինյան արձակի հիմնական առանձնահատկությունները, իսկ նպատակը՝ նրանց ստեղծագործությունների միջև գրական զուգահեռների անցկացումն է: Ատենախոսության խնդիրը՝ երկու գրողների մոտ տեղի և ժամանակի, սոցիալական-քաղաքական խնդիրների ըմբռնման նմանությունների, թեմատիկայի, հերոսների կերպավորման ու գեղարվեստական միջոցների տիպաբանական ընդհանրությունների վերհանումն է: Հ. Մաթևոսյանի և Վ. Շուկշինի ստեղծագործությունների միջև գրական զուգահեռների վերլուծությունն արդիական է ժամանակի արձակի զարգացման ուղղությունների բացահայտման, Հ. Մաթևոսյանի երկերի առավել լայն՝ հայ գրականության կոնտեքստից դուրս քննության տեսանկյունից: Ատենախոսությունը կարող է կիրառվել 1960-70-ականների խորհրդային արձակը, ժամանակի գրականության տիպաբանության խնդիրները, հայկական և ռուսական արձակի ազգային առանձնահատկություններն ու զարգացման ընդհանուր ուղղություններն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև Մաթևոսյանի և Շուկշինի ստեղծագործությունն ուսումնասիրողների կողմից 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ և ռուս գրականության դասընթացների ժամանակ: Предметом изучения нашей диссертации является исследование литературных параллелей и художественных особенностей прозы Г. Матевосяна и В. Шукшина, толкование их литературой жизни, раскрытие некоторых типологических сходств и сравнение между отдельными произведениями. Принимая за основу идеи и подходы, отраженные в произведениях данных писателей мы постарались изучить основные особенности матевосянской и шукшинской прозы и задались целью провести параллели между литературными произведениями. Проблема диссертации – раскрытие типологических сходств места и времени, восприятия социально-политических проблем, тематики изображения героев и художественных методов. Основной темой работы Г. Матевосяна и В. Шукшина является жизнь народа - человеческие отношения, философия жизни и смерти, любовь, патриотизм, действия, обусловленные какими-то личными пробуждениями, описания трудной крестьянской жизни, необратимая боль утраты, зависть, злоба, и так далее. Эти темы упоминаются в сельской местности, но есть герои и среди городских. Их истории открывают перед нами описание простых людей на их малой родине, изображают человеческую жизнь, говорят о человеческой судьбе, духовных ценностях и их восстановлении. Герои никогда не говорят о судьбе родины, потому что их судьба переплетено.Творческая психология писателя и рабочие особенности играют важную роль также в его стиле мышления, в использовании художественных средств, выбора тех или иных образных методов, в тематическом выборе и изображении героев. В связи с этим, будучи великими личностями, естественно, Матевосян и Шукшин имеют больше различий, чем сходств. Но с другой стороны, параллелей и сходства начало и пройденной пути и в эстетике и в литературе продиктовали некоторую близость и в этом измерении. The subject of our thesis is the study of parallels of the prose and the artistic peculiarities of H. Matevosyan and V. Shukshin, their interpretation of their literary life, revelation of typological similarities and the comparison between individual works. Taking as the basis the ideas and approaches reflected in the works of the writers, we have tried to investigate the primary peculiarities of their prose with the aim to establish literary parallels between their creations. The aim of the thesis work is the revelation of the typological similarities of the place and time, similarities in the perception of the social-political problems, similarities of the theme, the characterization of the heroes and artistic devices. The main topic of the works of H. Matevosyan and V. Shukshin is the life of the people: the human relation, the philosophy of life and death, love, patriotism, actions caused by some personal stimulations, the description of the hard life of the villagers, the irrevocable pain of loss, jealousy, malice, etc. The reflection of these topics is mostly done in rural areas, but there are urban heroes as well. Their stories give us the description of the ordinary people’s life living in their some countryside, picture the human life, they speak about human destiny, spiritual values and their regain. The heroes never speak about their motherland, because it is already intertwined with their destiny.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Грант Матевосян и Василий Шукшин: Литературные параллели. Hrant Matevosyan and Vasiliy Shukshin: Literary parallels.
   Uncontrolled Keywords: Костанян Ульяна Ашотовна, Kostanyan Ulyana Ashot
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 10 Nov 2017 17:21
   Last Modified: 13 Nov 2017 11:13
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5936

   Actions (login required)

   View Item