Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Проблемы реализации уголовной ответственности за групповые преступления

Рашидян, Андраник Арменович (2017) Проблемы реализации уголовной ответственности за групповые преступления. PhD thesis, Российско-Армянский университет .

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1385Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (297Kb) | Preview

   Abstract

   В 2012 году Правительство РА утвердило Программу реализации правовой и судебной реформ Армении на 2012-2016 гг. В соответствии с данной Программой Правительством РА разработана и утверждена Концепция нового Уголовного кодекса Армении, и на основе последнего–Проект нового Уголовного кодекса Армении. В условиях экономических, политико-правовых, идеологических, социально-политических, духовных, правовых и других качественно новых кризисных явлений основной акцент в проекте нового УК РА ставится на стабильность правовой системы страны, на усиление режима законности, отвечающей интересам обеспечения надежной защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. Отмеченные качественно новые кризисные явления повлияли на криминальную ситуацию, показатели которой свидетельствуют о том, что в современных условиях групповая, а в ее рамках организованная преступность своими масштабами и вредоносностью представляет серьезную угрозу личности, обществу и государству. Анализ статистики за последние 13 лет показывает нестабильную, волнообразную динамику роста групповой преступности в отдельные годы (при этом под группой понимаются все четыре формы соучастия, указанные в ст. 41 УК РА). Общее число зарегистрированных групповых преступлений за 2004 год составляет 961, за 2005 год – 735, за 2006 год– 830, за 2007 год–887, за 2008 год–739, за 2009 год–1464, за 2010 год–1097, за 2011 год –1619, за 2012 год–669, за 2013 год – 494, за 2014-476, за 2015–491, а за 2016 год-542. Получается, что в 2004 году число групповых преступлений составляет 13,7% из числа раскрытых преступлений, в 2005 году–11,8%, в 2006 году–12,2%, в 2007году –15,9%, в 2008 году–13,1%, в 2009 году–13,5%, в 2010 году–9,1%, в 2011 году–12,7%, в 2012 году-5,4%, в 2013 году–4,1%, в 2014 году–4,3%, в 2015 году–4,4%, в 2016 году–4,8%. Групповые преступления являются достаточно сложным и опасным явлением правовой и общественной жизни. Нуждаются в дальнейшем исследовании не только уголовно-правовые, но и криминологические аспекты проблемы, связанные с повышением эффективности всех усилий, направленных на противодействие групповым преступлениям. Нередко в групповых преступлениях принимают участие несовершеннолетние, что вызывает особую тревогу и озабоченность. К сожалению, в групповых преступлениях иногда наблюдаются коррупционные связи с сотрудниками правоохранительных органов, представителями иных органов государственной и муниципальной власти. Негативное влияние на эффективное противостояние групповой преступности оказывает и несовершенство действующего уголовного закона, регламентирующего условия уголовной ответственности за совершение таких преступлений: в нем присутствует немало сложных и неточных формулировок, расплывчатых терминов, некоторым из которых присущ казуистический характер. Немалое количество ошибок в применении норм о групповых преступлениях возникает в судебной и следственной практике. В некоторых случаях отмеченные ошибки исправляются в вышестоящих судебных инстанциях, однако, как показало исследование материалов судебных дел, немалое количество уголовных дел заканчиваются вынесением приговора в суде первой инстанции, а, следовательно, -остаются спорно разрешенными те из них, которые вызывают сомнение в правильной квалификации таких преступлений, но по тем или иным причинам не обжалуются участниками процесса. Ատենախոսությունը նվիրված է խմբակային հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվութ¬յան իրագործման հիմնախնդիրներին: Հետազոտության թեմայի արդիականությունը հիմնավորվում է նրանով, որ որակապես նոր ճգնաժամային երևույթներն ազդել են հանցավոր իրադրության վրա, որի ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ արդի պայմաններում խմբակային, իսկ նրա շրջանակներում կազմակերպված հանցավորությունը իր մասշտաբներով և վնասակարությամբ լուրջ սպառնալիք է անձի, հասարակության և պետության համար: Ընդ որում, հեղինակը նշում է, որ շատ հարցեր` կապված հանցագործությունները համատեղ մասնակցելու համար քրեական պատասխանատվության հետ, ինչպես նաև խմբակային հանցագործությունների քրեաիրավական գնահատականի հետ կամ լուծված չեն կամ էլ գործող քրեական օրենքներում մասամբ են լուծում ստացել, ինչի հետևանքով իրավակիրառ պրակտիկայում դժվարություններ են առաջանում, հաճախ սխալներ են թույլ տրվում հանցագործությունները որակելիս: Վերոնշյալ խնդիրներն առավել արդիական են դառնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման և քննարկման լույսի ներքո: Ատենախոսության գիտական նորույթը կայանում է նրանում, որ հեղինակն իրականացրել է խմբակային հանցա¬գոր¬ծություն¬նե¬րի համար քրեական պատասխանատվության արդիական խնդիրների համակողմանի հետազոտություն և առաջարկել Հայաստանի, Ռուսաստանի քրեական օրենսդրության և հանցակցության ճիշտ որակման հարցերով իրավակիրառ պրակտիկայի օպտիմալ կատարելագործմանն ուղղված գիտականորեն հիմնավորված առաջարկությունների համակարգ: Բացի այդ, ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի լույսի ներքո տվյալ աշխատանքն ա-ռա¬ջին գիտական հետազոտությունն է` նվիրված հանցակցության ինստիտուտին: Դրանից զատ, վերլուծվող խնդիրները բացահայտվում են` ելնելով իրավակիրառական պրակ¬տի¬կա¬յի նորագույն տվյալներից, ժամանակակից գիտական աշխատությունների վերլուծությունից, ինչպես նաև արտասահմանյան որոշ երկրների փորձիցThe dissertation is devoted to the problems of realization of criminal responsibility for group crimes. The actuality of the research topic is due to the fact that qualitatively new crisis phenomena have affected the criminal situation, indices of which show that in present conditions the group, and within its framework organized crime by its scale and harmfulness, represents a serious threat to the individual, society and the state. Moreover, the author states that many issues related to criminal responsibility for joint crimes, as well as to criminal-legal assessment of group crimes are either not resolved or have a partial solution in existing criminal laws, as a result arise difficulties in law enforcement practice, frequently occur mistakes in the qualification of crimes. Aforementioned problems become more relevant in the light of the development and discussion of the draft of the new criminal code of the Republic of Armenia. The scientific novelty of the study is that the author conducted a comprehensive study of the current problems of criminal responsibility for group crimes and proposed a system of scientifically founded proposals for the optimal improvement of the criminal legislation of Armenia, Russia and for law enforcement practice on the correct qualification of complicity. In addition, in the light of the draft of the new Criminal Code of Armenia, this work is the first scientific research devoted to the institution of complicity in crime. Besides the problems analyzed are revealed based on the latest data of law enforcement practice, analysis of modern scientific works, as well as the experience of some foreign countries.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Խմբակային հանցագործությունների համար քրեական պատասխանատվության իրագործման հիմնախնդիրները: Problems of realization of responsibility for group crimes.
   Uncontrolled Keywords: Ռաշիդյան Անդրանիկ Արմենի, Rashidyan Andranik Armen
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 10 Nov 2017 18:11
   Last Modified: 13 Nov 2017 11:36
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5940

   Actions (login required)

   View Item