Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Համաշխարհային տնտեսությանը ՀՀ ինտեգրման հիմնախնդիրները (տրանսպորտի օրինակով)

Ջաղինյան, Հեղինե Գագիկի (2017) Համաշխարհային տնտեսությանը ՀՀ ինտեգրման հիմնախնդիրները (տրանսպորտի օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (34Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb)

   Abstract

   20-րդ դարի երկրորդ կեսին միջազգային հարաբերությունները թևակոխեցին զարգացման նոր փուլ: Գիտատեխնիկական առաջընթացը, ազդելով տնտեսության տարբեր ճյուղերի վրա, առավել հասանելի դարձրեց աշխարհը: Ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ արտադրության առաջանցիկ տեմպերը պահանջում էին ապրանքների և ռեսուրսների առավել արագ շրջանառություն մի երկրից մյուսը, ինչը նախկինից մնացած հին տեխնոլոգիաների, բեռնափոխադրման թողունակության նախկին մակարդակի պարագայում անհնար կլիներ: Այս հիմնախնդիրների ներքո տրանսպորտը թևակոխեց միջազգային տնտեսական ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացների փուլ: Համաշխարհային տրանսպորտային համակարգին ինտեգրման ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետությունը ստիպված է իրականացնել բազմաթիվ բարեփոխումներ` սկսած միջազգային կոնվենցիաներին համապատասխան ոլորտի կարգավորման օրենսդրական փոփոխություններից մինչև միջազգային նշանակության ավտոճանապարհների կառուցումը և այլն: ԽՍՀՄ փլուզման, 1988թ. ավերիչ երկրաշարժի, հետագայում պատերազմի և այլ բացասական զարգացումների արդյունքում տնտեսությունը կորցրել էր հումքի և սպառման շուկաները՝ դրանից բխող բազմաթիվ բացասական հետևանքներով: Այս ամենի ներքո, ի թիվս այլ ապրանքների և ծառայությունների, կտրուկ նվազեց նաև տրանսպորտային ծառայությունների պահանջարկը: Հետագայում, աստիճանաբար իրականացված բարեփոխումները տվեցին ցանկալի արդյունքներ ՀՀ տնտեսության մեջ, ինչը դրական անդրադարձավ նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքի վրա: ՀՀ տնտեսությունը բավականին փոքր է, ուստի տնտեսության հետագա աճի տեսանկյունից զգալիորեն կարևորվում է արտաքին պահանջարկը: Արտաքին պահանջարկի բավարարման պարագայում էլ զգալի դերակատարություն է ստանձնում տրանսպորտային բաղադրիչը, որը ներկայումս ՀՀ արտահանման զգալի խոչընդոտներից է` արտահանվող ապրանքի արժեքում մեծ տեսակարար կշռի, ինչպես նաև ապրանքների արտահանման համար պահանջվող զգալի ժամանակի պատճառով: Այս հանգամանքների առկայությունը ներկայումս հրամայական է դարձնում համաշխարհային տրանսպորտային համակարգին ՀՀ տրանսպորտի ինտեգրման խորացումը, որով էլ պայմանավորված է թեմայի ընտրությունը և արդիականությունը: Со второй половины XX века, под воздействием экономических и не экономических факторов, международная торговля товарами и услугами стала развиваться более интенсивно, что привело к увеличению степени интеграции. Интеграция развивающихся стран ускоряет темпы экономического развития и способна привлечь иностранные инвестиции, укрепить позиции в международной системе разделения труда. В случае экономической глобализации происходит и глобализация транспортной системы. Это состояние возникает при формировании международных транспортных коридоров между различными странами, которое в то же время развивается с определенными трудностями, связанными со спецификой транспортного сектора, а также недостатками в области законодательства. Следует отметить, что транспортная система является движущей силой мировой экономики и способствует устойчивому экономическому развитию стран мира. Выбор темы исследования, цель и задачи, структура и содержание диссертации обусловлены существенными проблемами в области интеграции транспортного сектора РА в мировую экономику и отсутствием фундаментальных принципов, теоретико-методологических решений и инструкций по их решению. Объектом исследования является экономика РА. Предметом исследования является экономическая интеграция РА в мировую экономику в контексте развития транспортной системы. Целью диссертационного исследования является раскрытие проблем экономической интеграции РА в мировую экономику. Для реализации указанной цели в исследовании были поставлены и решены следующие задачи: обосновать роль транспортной системы в деле международной экономической интеграции; обсудить основные особенности разнообразных транспортных услуг; проанализировать текущее состояние и особенности сектора транспортных услуг РА; оценить влияние грузоперевозок различными транспортными средствами на состояние внешней торговли; изучить правовые и экономические основы для улучшения качества транспортных услуг РА, проанализировать тенденции их развития. Научной новизной исследования с систематизированными и комплексно разработанными механизмами являются следующие положения: Since the second half of the XX century, under the influence of private economic and non-economic factors, the international trade on goods and services has been intensively developing which resulted in increase of integration level. Integration of the developing countries speeds up the rate of economic development, it is able to attract foreign investments, strengthen their positions in the international system of labor differentiation. The economic globalization results in globalization of transport system. This state occurs at the formation of international transport corridors between the different countries which at the same time develops with certain difficulties associated with the specific features of the transport sector as well as defects of legislation. It should be noted that the transport system is the driving force of the world economy and is conductive to the stable economic development. Choice of the topic of research, purpose and objectives, structure and content of the thesis results from significant problems of integration of the transport sector of the Republic of Armenia in the world economy and lack of fundamental principles, theoretical and methodological solutions and instructions for their use. The object of research is the transport system of the Republic of Armenia. The subject of the thesis is the RA economy integration to the world economy in the contex of the transport system development. The goal of the research is to detect the the main issues of the Armenian economy integration to the world economy. To achieve this goal the following tasks are stated in the research: To justify the role of the transport system for international economic integration; To discuss the principal special features of different transport services; To analyze the situation and peculiarities of the transport services sector of RA; To assess the impact of transportation by various vehicles on foreign trade; To examine the legal and economic framework for improvement of RA transport services, analyze the trends of their development.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Основные проблемы интеграции РА в мировую экономику (на примере транспорта). The issues of the RA economic integration into the world economy (on example of transport).
   Uncontrolled Keywords: Джагинян Эгине Гагиковна, Jaghinyan Heghine Gagik
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 14 Nov 2017 10:43
   Last Modified: 14 Nov 2017 10:43
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5947

   Actions (login required)

   View Item