Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Անհաս նորածինների գլխուղեղի պերինատալ ախտահարումները և նյարդաբանական զարգացման ելքերը վաղ մանկական տարիքում

Նիկողոսյան, Քնարիկ Վարդանի (2017) Անհաս նորածինների գլխուղեղի պերինատալ ախտահարումները և նյարդաբանական զարգացման ելքերը վաղ մանկական տարիքում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (26Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF
  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Անհաս նորածինների ծնունդն ամբողջ աշխարհում հետզհետե արդիական ու համատարած առողջապահական խնդիր է դառնում [Frey and Klebanoff 2016]: Անհասության հաճախականությունը ԱՄՆ-ում տատանվում է 11%-ի սահմաններում, Եվրոպական երկրներում՝ 5-7%, Կանադայում կազմում է 6.5% [Goldenberg 2002; Joseph et al. 2001]: Շատ ցածր քաշով (≤1500 գ) և շատ անհաս (մինչև 32 շաբաթական գեստացիոն տարիքը) ծնվում են 1-2% դեպքերում: ՀՀ-ում տվյալները համեմատելի են համաշխարհային տվյալների հետ: Ըստ ՀՀ ԱՆ տվյալների [ՀՀ ԱՆ Վիճակագրական տարեգիրք 2015]՝ վերջին 25 տարիների ընթացքում անհասությունը կազմել է 5.7-6.9% (ծայրահեղ ցածր քաշով նորածինները (<1000 գ)՝ 0.14-0.2%): Շատ ցածր քաշով ծնված անհաս երեխաները խոցելի խումբ են կազմում ինչպես մահացության և հիվանդացության, այնպես և նյարդաբանական զարգացման շեղումների ու հաշմանդամության զարգացման առումով: Այս խմբի նորածինների մոտ անատոմիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների պատճառով գլխուղեղի ծանր և կայուն ախտահարումներն ավելի հաճախ են հանդիպում՝ երեխաների այլ խմբերի համեմատությամբ [Costeloe et al. 2012; Fanaroff et al. 2007]: Անհաս ծնված երեխաների մոտ տարբեր ծանրության շեղումների զարգացման բարձր վտանգի պատճառով խիստ կարևոր է դառնում ելքի կանխատեսման հնարավորությունը: Վերջինս թույլ է տալիս գիտականորեն հիմնավորված ինֆորմացիա տրամադրել ծնողներին, վաղ ախտորոշել և բուժական միջամտություններ կազմակերպել շեղումների զարգացման դեպքում, ուսումնասիրել լայն տարածում ունեցող միջամտությունների հեռակա ազդեցությունները և միջոցառումներ կազմակերպել հետևանքները լավացնելու ուղղությամբ [Allen 2002; de Vries et al. 2004; Broitman et al. 2007]: Անհաս ծնված երեխաների զարգացման ելքերն ուսումնասիրող հետազոտությունների հետաքրքրության առարկան թեքվել է դեպի նյարդաբանական զարգացման կանխատեսման բարելավումը: Գլխուղեղի կառուցվածքի և ֆունկցիայի գնահատումը նյարդաբանական զարգացման ելքերը կանխատեսող կարևորագույն գործոններն են [Ciambra et al. 2013; de Vries et al. 2004], ուստի վերջին հետազոտություններից շատերն արժևորում են նեյրոսոնոգրաֆիայի և մագնիտառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի դերը: ՀՀ-ում երբևէ չի կատարվել անհաս երեխաների զարգացումը գնահատող կոհորտային պրոսպեկտիվ հետազոտություն: Բացակայում են անհաս երեխաների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ելքերը և անբարենպաստ ելքերի հիմնական պերինատալ պատճառները լուսաբանող հրապարակված գիտական տվյալները: Преждевременные роды постепенно становятся все более распространенной проблемой современного здравоохранения во всем мире. Недоношенные дети с очень низкой массой тела при рождении, являясь уязвимой группой с высокой неонатальной смертностью и заболеваемостью, относятся также к группе высокого риска по поздней неврологической инвалидизации. Ввиду этого, очень важно иметь возможность прогнозировать исход нейроразвития у таких детей. В Армении, состояние здоровья и развитие нервной системы недоношенных детей никогда не исследовалось, а также отсутствуют опубликованные данные о ранних и поздних исходах недоношенных новорожденных и основных перинатальных причинах инвалидизации. Целью нашего исследования было изучение перинатальных поражений головного мозга у недоношенных детей с очень низкой массой тела при рождении и оценка их психомоторного развития в раннем детстве. В исследуемую группу были включены недоношенные дети с очень низкой массой тела при рождении (гестационный возраст ≤32 недель и массой тела при рождении ≤1500 гр.), рожденные в 2012 году в двух перинатальных центрах (НИЦОЗМР и ИРПАиГ). В контрольную группу вошли здоровые доношенные новорожденные с массой тела при рождении ≥2500 г и гестационным возрастом 39-41 недель за тот же период времени в НИЦОЗМР. Средний гестационный возраст в исследуемой группе составил 29,5 ± 2,19 недель, а вес при рождении был 1250 ± 327 гр., в то время как в контрольной группе 39,5 ± 0,7 нед. и 3357 ± 401 гр. соответственно. Все новорожденные в исследуемой и контрольной группах, в течение неонатального периода проходили серийное ультразвуковое исследование головного мозга, которое выявило отклонения различных типов и степеней тяжести более чем у 90% недоношенных детей. Внутричерепные кровоизлияния были диагностированы у 17% недоношенных детей, что является высоким показателем по сравнению с данными опубликованными в западных странах. Кроме того, тяжелые внутричерепные кровоизлияния отмечались гораздо чаще, чем легкие формы (64% против 36%), и они не были связаны с массой тела при рождении и гестационным возрастом. Эти данные опять расходились с данными литературы. Кистозная перивентрикулярная лейкомаляция развилась у 3-х детей. Интересной находкой было то, что эхогенность базальных ганглиев и таламуса отмечалась более чем у половины недоношенных детей. У 40% пациентов после 2-й недели жизни развивались необычные очаги гиперэхогенности в каудоталамической зоне, которые становились кистозными в 22% случаев. Среди доношенных новорожденных данные нейросонографии были в норме в 79% случаев, а тяжелые повреждения головного мозга и геморрагические осложнения не были найдены. Premature birth gradually becomes more widespread and modern healthcare problem worldwide. Preterm infants with very low birth weight make a vulnerable group with high neonatal mortality and morbidity rate, as well as they are at high risk for later neurodevelopmental handicaps. Because of high rate of later disability it is very important to have chance to prognose outcome of such infants. In Armenia, health status and neurodevelopment of preterm infants was never examined before and there is no published data about early and late outcomes of prematurity and main perinatal causes of disability. The aim of our study was to investigate perinatal brain injury among very low birth weight preterm infants and assess neurodevelopmental outcomes at early childhood. In study group were preterm infants born on 2012 with very low birth weight (gestational age ≤32 weeks and birth weight ≤1500 gr) at two perinatal centers (RCMCHP and IRHPOG). In control group were term born and healthy neonates with birth weight ≥2500 gr and gestational age 39-41 wk born on 2013 at RCMCHP. Mean gestational age of study group was 29.5 ± 2.19 wk and birth weight was 1250 ± 327 gr, while in control group it was 39.5 ± 0.7 wk and 3357 ± 401 gr, respectively. All neonates from study and control group underwent serial cranial ultrasound exams during neonatal period, which reveales different types and severity of brain abnormalities among more than 90% of preterm infants. Intracranial haemorrhage was diagnosed at 17% of preterm infants which is high than published data from western countries. Moreover, severe intracranial haemorrhages were seen much more frequent than mild forms of them (64% vs. 36%) and they were not associated with birth weight and gestational age. This is again not a regular finding according to literature. Bilateral periventricular echogenicity at birth was found in 80% of preterm infants and it continues up to term equivalent age in 17 infants. Cystic periventricular leucomalacia was developed in 3 infants. An interesting finding was basal ganglia and thalamic echogenicity seen in more than half preterm infants. In 40% of patients after 2nd week of life developed unusual caudothalamic echogenicity, which became cystic in 22%. Among term infants cranial ultrasound scans were normal in 79% of cases. Severe brain lesions and haemorrhagic complications were not found. Neonatal mortality rate was 20% among very low birth weight preterm infants. Died patients in average had 27 weeks of gestation (SD=2.4 wk), 914 gr birth weight (SD=241 gr). Death accured due to respiratory problems (15%), infection complications (50%), intracranial haemorrhages (10%) and both infection and intracranial lesions in 25% of cases.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Перинатальные поражения головного мозга и исходы нейроразвития у недоношенных новорожденных в раннем детском возрасте. Perinatal brain injury and neurodevelopmental outcome in preterm neonates at early childhood.
   Uncontrolled Keywords: Никогосян Кнарик Вардановна, Nikoghosyan Knarik V.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 14 Nov 2017 12:54
   Last Modified: 15 Nov 2017 10:39
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5949

   Actions (login required)

   View Item