Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հանրակրթական դպրոցում մաթեմատիկայի արտադասարանային աշխատանքների կազմակերպումն արդի պայմաններում

Նավասարդյան , Հայկազն Սարիբեկի (2017) Հանրակրթական դպրոցում մաթեմատիկայի արտադասարանային աշխատանքների կազմակերպումն արդի պայմաններում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (2449Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (492Kb)

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը հայտնվել է զարգացման մի փուլում, երբ փորձ է արվում աշխարհի կրթա¬կան մարտահրավերների և ազգային առանձնահատկությունների համադրմամբ ստեղծելու նոր կրթական միջավայր: Կրթական հարացույցը փոխակերպվել է նոր մանկավարժական տեխնոլոգիաների, որոնք ուղղորդված են ոչ թե դեպի գիտելիքի գերակայություն, այլ մասնագետների պատրաստման անհատական ստեղծագործական ձևեր ու եղանակներ: Ըստ ՀՀ «Հանրակրթության պետական կրթակարգի» (2004)՝ դպրոցական առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի և հայտնի ուսուցման մեթոդների, բնագիտական առարկաներին և մաթեմատիկային ներկայացվող պահանջները հաշվարկված են այսպես կոչված «միջին» աշակերտի համար: Սակայն բոլորիս է հայտնի, որ արդեն առաջին դասարանից սկսվում է սովորողների կոլեկտիվի շերտավորում․ սովորողներ, որոնք շատ հեշտ և հետաքրքրությամբ յուրացնում են ծրագրային նյութը, սովորողներ, ովքեր ցուցաբերում են բավարար արդյունքներ, սովորողներ, որոնց շատ դժվար է տրվում մաթեմատիկայի հաջող ուսուցումը։ Ներկայումս իրավիճակն այնպիսին է, որ հանրակրթական դպրոցում մաթեմատիկայի դասավանդման և ուսումնասիրման համար հատկացված ժամերի քանակն ակնհայտ բավարար չէ՝ դպրոցական ծրագրային նյութն ամբողջությամբ յուրացնելու համար: Դա վերաբերում է ոչ միայն հանրակրթական, այլև մաթեմատիկայի խորացված ուսուցմամբ դասարաններին, որտեղ այդ առարկայի ուսուցումը բարձր մակարդակի վրա է: Անհրաժեշտություն է դառնում ուսուցման անհատականացումը, որի ձևերից մեկն էլ արտադասարանային աշխատանքներն են։ Մաթեմատիկան սովորողների տրամաբանական մտածողությունը զարգացնող ուսումնական առարկաներից հիմնականն է, ուստի չափազանց կարևոր է նրա դերը ուսումնադաստիարակչական գործընթացում: Սովորողների մաթեմատիկական գիտելիքները խորացնելու լավագույն միջոց են ոչ միայն մաթեմատիկայի դասերը, այլև լավ կազմակերպված արտադասարանային աշխատանքները, որոնք համարվում են ուսումնադաստիարակչական գործընթացի անբաժան մասը։ Արտադասարանային աշխատանքները սովորողների հետ դասաժամից դուրս ոչ պարտադիր, համակարգված պարապմունքներ են: Անհրաժեշտ է տարբերակել երկու տեսակի արտադասարանային աշխատանք․ աշխատանք հետ մնացող աշակերտների հետ, ովքեր ծրագրային նյութն ուսումնասիրելիս դժվարանում են։ Ըստ մեզ՝ դրանք կարելի է անվանել ոչ թե արտադասարանային աշխատանք, այլ լրացուցիչ պարապմունքներ, աշխատանք այն սովորողների հետ, ովքեր մյուսների համեմատ մաթեմատիկայի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն և ընդունակություններ են դրսևորում։ Առաջին տեսակի արտադասարանային աշխատանքներ կատարվում են բոլոր հանրակրթական դպրոցներում։ Սակայն միայն հետ մնացող աշակերտների հետ տարվող աշխատանքը կարող է վնասել մաթեմատիկայի ուսուցման մակարդակի և արդյունավետության բարձրացմանը։ Խորացված ուսուցմամբ դասարանների աշակերտներն արդեն մաթեմատիկայի նկատմամբ ցուցաբերել են որոշակի հետաքրքրություն, և անհրաժեշտություն է առաջանում նրանց հետ հատուկ մշակված ծրագրով անցկացնելու արտադասարանային աշխատանքներ, քանի որ ստանդարտ ձևերն ու մեթոդներն արդյունավետ չեն լինի: Հանրակրթական դպրոցի ուսուցման գործընթացի ուսումնասիրություններից և հիմնախնդրի տեսական վերլուծությունից պարզվում է, որ ներկա ժամանակներում մաթեմատիկայի արտադասարանային աշխատանքների (և ոչ միայն մաթեմատիկայի) մեթոդական տեսանկյունները բավարար չափով մշակված չեն։ Մաթեմատիկայի արտադասարանային աշխատանքների ուղղությամբ կատարված ուսումնասիրություն-ներում հաշվի չեն առնված համալիր մեթոդներ, այդ թվում և նրանք, որոնք հենվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա։ Հոգեբանության և մանկավարժության տեսական ուսումնասիրությունները անբավարար չափով են ներդրված մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդներում։ Ատենախոսության արդիականությունը որոշվում է մաթեմատիկայի արտադասա¬րանային աշխատանքների անցկացման և կազմակերպման գիտականորեն, հոգեբանորեն և դիդակտիկորեն հիմնավորված մեթոդական համակարգի մշակման պահանջարկով։ Նման համակարգը հնարավոր կդարձնի սովորողների մի որոշակի մասի մեջ սեր արթնացնել մաթեմատիկայի նկատմամբ, զարգացնել տրամաբանական մտածողություն՝ նպատակ ունենալով պատրաստելու դարի մարտահրավերներին դիմակայելու ունակ բարձրորակ մասնագետներ։ Հետազոտության հիմնախնդիրն այն հակասությունների լուծումներն են, որոնք կրթության արդիականացման ժամանակակից պահանջների համատեքստում առաջացել են․ սովորողի նկատմամբ հասարակության արդի պահանջարկի առանձնահատկությունները բացահայտող արտադասարանային աշխատանքների համալիր մեթոդների բացակայության միջև: В современных условиях образовательная парадигма заменена новыми педагогическими технологиями, где преимущество дается не знаниям, а индивидуальным творческим методам и формам для подготовки специалистов. Появились противоречия в контексте современных требований модернизации образования в необходимости организации внеклассных работ по математике и недостаточной разработки организации ее методов и технологии. В имеющихся исследованиях посвященным внеклассной работе по математике, не учтены комплексные методы, в том числе и те, которые базируются на информационных технологиях. Цель исследования - организация внеклассной работы по математике в современных условиях, разработка методической системы, направленной на формирование и развитие познавательного интереса, математического мышления и культуры у учащихся. Задачи исследования Для достижения поставленной цели и для проверки реальности научной гипотезы предложены следующие задачи: подвергнуть научному анализу основную задачу: состояние организации внеклассной работы в общеобразовательной школе в контексте современной концепции учебного предмета ”Математика”, определить те основные методические и педагогические условия внеклассных работ, которые плодотворно влияют на совершенствование математических знаний всех учащихся, разработать методическую систему для организации результативных внеклассных работ, выявить одаренных детей, организовать для них специальные кружки, определить организационные педагогические подходы. разработать новую концепцию математических олимпиад с акцентом на новый формат проведения олимпиад и реализовать его во всех школах, проанализировать процесс развития олимпийского движения в Армении по матема¬тике и естественным наукам в течение последних 10 лет, выявить зако¬но¬мерность достижений на республиканских и международных олимпиадах. Научная новизна исследования Систематизированы концептуальные подходы о состоявшихся и развивающихся внеклассных работах по математике в Армении. Разработана новая методическая система, которая включает в себя концепцию организации внеклассных работ по математике. Предложенная методическая система и внеклассные мероприятия охватывают всех заинтересованных учащихся по профилю математики, предоставляя им возможность выполнять самостоятельную и творческую работу, а в некоторых случаях направляют на исследовательскую деятельность. Разработан новый учебный план для школ с математическим уклоном, новая концепция организации олимпиад и новый формат их проведния с использованием ИКТ, реализованный во всех школах РА и НКР. Теоретическая значимость исследования обусловлена новыми подходами к организации внеклассных занятий. Теоретически обосновано, что математические внеклассные работы являются одним из реальных путей усовершенствования научно-познавательной деятельности учащихся, и это позволит педагогам организовать творческую деятельность, направляя лучших учащихся на проведение исследовательских работ, тем самым приумножая их научный математический потенциал. Практическая значимость исследования. Предложенная методическая система предоставляет учащимся возможность систематизировать знания и применять их в практической деятельности, а также может оказать методическую помощь учителям в организации внеклассных занятий учащихся. New pedagogical technologies have substituted for educational paradigm which give the prevalence not to the knowledge but to the individual creative methods and forms for training specialists. Thus, contradictions in the context of contemporary demands for modernizing education related to the importance of conducting in extracurricular activity on mathematics and insufficient working out of organizing its methods and technologies have occurred. The aim of the research: The aim of the investigation is: organization and conduction of mathematical in extracurricular activity concepts under current conditions, working out of methodical system by means of which to form and develop cognitive interest, mathematical thinking culture in pupils. The Objectives of the research. To achieve the aim, to check the reality of scientific hypothesis the following objectives are suggested: To subject the main task to scientific analysis: the condition of in extracurricular activity organization in schools providing general education in the context of current conception of teaching the academic subject “Mathematics” ; To define the main methodical and pedagogical conditions for in extracurricular activity which have fruitful influence on current mathematical knowledge of all pupils; To justify the importance of organizing different methods of in extracurricular activity in the process of teaching mathematics; To reveal exceptional children, to organize special societies for them, to define organizational pedagogical approaches, to improve in extracurricular activity; To work out and experimentally justify the methodical system for organizing resultful in extracurricular activity on mathematics To work out a new conception of mathematical Olympiads. To work out a new format of conducting Olympiads and realizing it in all schools of RA; To analyze the process of developing Olympic movement on mathematics and natural sciences during the last 10 years, to reveal the regularity of successes achieved in republican and international Olympiads. The scientific novelty of the research. All the conceptual approaches on existing and developing in extracurricular activity on mathematics are systematized. Program for special schools with mathematical bias, a new conception of organizing Olympiads and a new format of conducting them, which was implemented in all schools of RA and MKh are worked out. A new fruitful methodical system is worked out which includes a new conception of organizing in extracurricular activity on mathematics ( particularly Olympiads), the content of work, aim, principles forms, methods and technologies, which allow the teacher s to organize creative activity directing the best pupils fofor carrying out research work, thus, multiplying their scientific mathematical potential.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Организация внеклассных работ по математике в общеобразовательной школе, в современных условиях. Organization of out-of-school works on mathematics in general education school in actual conditions.
   Uncontrolled Keywords: Навасардян Айказн Сарибекович, Navasardyan Haykazn S.
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 17 Jan 2018 17:27
   Last Modified: 18 Jan 2018 17:19
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6367

   Actions (login required)

   View Item