Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հանրային ծառայությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Բաղդասարյան, Հայկ Էդուարդի (2017) Հանրային ծառայությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (26Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (7Mb)

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական նոր հարաբերություններին անցման նախորդ ժամանակաշրջանն ուղեկցվեց և ներկայումս էլ ուղեկցվում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնույթի գործընթացներով: Դրանցից հատկանշական են մենաշնորհային միտումների ուժեղացմամբ պայմանավորված երևույթները, որոնց գրեթե չվերահսկվող դրսևորումները մասնագիտական շրջանակներում առաջացնում են տարբեր, որոշ դեպքերում` նաև իրարամերժ կարծիքներ և յուրովի մեկնաբանություններ: Տնտեսական զարգացման ներկա փուլում առկա հիմնախնդիրների շարքում իր կարևորությամբ, անշուշտ, առանձնանում է հատկապես հանրային ծառայությունների ոլորտի արդյունավետ գործունեության կազմակերպման հարցը, որը կարևոր նշանակություն ունի երկրում մրցակցային միջավայրի, տնտեսական գործունեության համար հավասար դաշտի և վերջին հաշվով, տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծման գործում: Այդ ուղղությամբ իրականացվելիք քաղաքականությունն, ակնհայտորեն, ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի ձևավորում և պետական կարգավորման արդյունավետ և գործուն համակարգի ստեղծում£ Հանրային ծառայությունների ոլորտն իրենից ներկայացնում է բնական մենաշնորհ հանդիսացող համակարգաստեղծ ձեռնարկությունների ամբողջություն, որոնք գործում են ենթակառուցվածքային ճյուղերում, միավորված են ընդհանուր տեխնոլոգիական գործընթացում և թողարկում են հասարակության կենսագործունեության տեսանկյունից հատուկ նշանակություն ունեցող ապանքներ և ծառայություններ: Աշուշտ, տվյալ ոլորտը ռազմավարական դեր ունի ազգային տնտեսության կայունության և բնականոն կենագործունեության ապահովման հարցում: Դրանում գործող ընկերությունների կողմից թողարկվող և արտաքին ու ներքին շուկաներում իրացվող արտադրանքը և ռեսուրսները բավարարում են բնակչության զգալի մասի պահանջմունքները և կարևոր նախապայման հանդիսանում տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար: Խիստ էական է նաև ոլորտում գործող սուբյեկտների մասնակցությունը բյուջետային եկամտների ձևավորման գործում: Հանրային ծառայությունների ոլորտի կենսագործունեության արտաքին և ներքին միջավայրերի փոփոխությունները, ինստիտուցիոնալ կառավարման անհրաժեշտությունը, պետության տնտեսական քաղաքականության ռազմավարական գերակայությունները, ինովացիոն գործընթացների խորացումը և մի շարք այլ հանգամանքներ տվյալ ոլորտի գործունեության պետական կարգավորման արդյունավետ մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտություն են ստեղծում: Շուկայական հարաբերություններին անցման պայմաններում դա բխում է հասարակական շահերի պաշտպանության հրամայականից, ինչպես նաև տվյալ բնագավառում գործող բարդ համակարգերի կառավարման առանձնահատկություններից: Հանրային ծառայությունների ոլորտը հանրապետությունում դեռևս մնում է տնտեսության պակաս արդյունավետ և ոչ առևտրային հատվածը` չնայած վերջին տարիների ընթացքում իրականացված բարեփոխումներին: Շուկայական տնտեսությանն անցման ընթացքում այն ենթարկվել է բազմաթիվ կառուցվածքային փոփոխությունների, որոնք, չնայած իրենց ունեցած դրական ազդեցությանը, հանրային ծառայությունների նկատմամբ համապարփակ մոտեցման և բարեփոխումների հետևողական շարունակության բացակայության պատճառով չեն ապահովել ոլորտում ընդգրկված ընկերությունների բնականոն և հնարավորինս արդյունավետ գործունեություն: Այս առումով, տնտեսական զարգացման ներկա փուլում հանրային ծառայությունների ոլորտում պետական քաղաքականության ընդհանուր դրույթների, ֆինանսական առողջացման ծրագրերի և դրանց իրագործումն ապահովող ինստիտուցիոնալ-կառուցվածքային և կառավարման բարելավման ուղիների վերաբերյալ հայեցակարգային և ռազմավարական մոտեցումների մշակումը ձեռք է բերել մեծ կարևորություն: Работа посвящения разработке подходов и предложений повышения эффективности государственного регулирования сектора государственной службы в РА. С этой целью были изучены и решены следующие проблемы: изучение сущности государственной службы, ее тестовая методическая основа, подходы к формулировке и экономическое содержание, а также оценка их роли в обеспечении жизнидеятельности страны и общества, анализ связи между государственной службой и естественными монополиями и выявление существующих сходства, изучение основных проблем государственного регулирования государственной службы, целей, принципов и существующих моделей, выявление основных возможностей их использования в Республике, выработка способов совершенствования механизма ценообразования и контроля этого процесса, анализ состояния сектора государственной службы в Республике, факторы, которые негативно влияют на деятельность компаний сектора, и выработка стратегических и концептуальных способов повышения эффективности государственного регулирования в сфере государственной службы. Объектом исследования является сектор государственной службы РА, а предметом исследования - политика государственного регулирования сектора государственной службы. Первая глава работы посвящена изучению социально-экономического содержания государственной службы, ее основных функций, особенностей деятельности, проблем и задач государственного регулирования. Вторая глава диссертации посвящена изучению методов государственного регулирования государственной службы, международного опыта сектора, а так же описанию сектора государственной службы РА и особенностей его государственного регулирования. Третья глава работы приводит разработанные в диссертационной работе стратегические средства совершенствования государственной службы, подходы улучшения институциональных механизмов регулирования, механизмы ценообразования сектора государственной службы а также механизмы управления процесса функционирования. Основные научные результаты работы, обусловленные задачами изложенными в работе состоят в следующим: на основе всестороннего анализа концепций, государственная служба,, и ,,естественная монополия,, был выявлен их основной характер, выяснены их пределы и сходства, оценена роль государственной службы в естественном развитии экономической системы, на основе всестороннего анализа методов совершенствования сектора государственной службы были предложены возможные способы использования каждого из них в Республике с учетом обеспечения баланса интересов существующих компаний и потребителей, а также были разработаны методы совершенствования сектора, регулирования естественных монопольных тарифов, улучшения их контроля осуществляемого регулирующим органом, был разработан комплекс законодательных и организационных мер, направленных на повышение эффективности государственного регулирования эффективности сектора естественных монополий в Республике Армения, включая секторы естественной монополии, виды деятельности, принципы регулирования и разъяснения и разработки законодательной базы. The Dissertation studies problems of the development of approaches and mechanisms devoted to the increase the efficiency of state regulation in public service sector in RA. To solve studied problem following issues were set up and presented in the Dissertation: The study of the content of state service, its testing and methodological basis and the role to provide maintenance of country and society, The study of the relation between state service and monopolies to elicit existing similarities, The study of problems of State Regulation of State Service, its aims, principles and existing models to elicit possibilities for the use in the Republic Armenia The development of methods for providing the improvement of pricing mechanisms and control its process, The analysis of State Service Sector, factors having negative impact on its companies functioning to elicit strategies and concepts providing the improvement its functioning processes, to analyze the link between the public service and natural monopolies, discover the existing similarities, to explore the main problems of state regulation of public service, the aims, principles and existing models, to discover the main opportunities of their uses in the Republic, to work out ways of improvement of pricing mechanism and control over this process, to analyze the public service sector fettle in the Republic, the factors that negatively affect the activities of the companies included in the sector and to work out strategic and conceptual means to increase the effectiveness of state regulation in public service sector. The object of the Dissertation is the State Service Sector of the Republic of Armenia, and the subject of the study is the policy of state adjustment of the State Service Sector. The first chapter of the dissertation is devoted to the study social-economic content of the public service, its main functions, activity features and the state regulation problems. The second chapter of the dissertation is devoted to the study of the state regulation methods of the public service, the use of international experience regulation of the sector. Taking into consideration studies issue the description of the public service sector of RA and its state regulation peculiarities are given also. The third chapter of the work includes developed in the Dissertation strategic means of public service improvement, improvement of regulation of institutional mechanisms, public service sector pricing mechanism and process control mechanism amelioration problems. The main scientific results developed in the work are as follows: based on the comprehensive analysis of "public service" and "natural monopoly" concepts their main nature was discovered, limits and similarities were clarified, the role of public service in natural development of economic system was assessed, existing problems in public service sector in the Republic were discovered and approaches and suggestions of solution, as well as long-term and short-term state policy strategic and challenge means toward it were worked out, based on comprehensive analysis of public service sector improvement methods possible means and modes of using each of them in the Republic were suggested, taking into consideration the provision of balance in interests of existing companies and consumers in the sector improvement approaches to natural monopoly tariff regulation as well as suggestions to improve control realized by the regulatory body were offered, a complex of legislative and organizational measures aimed at increase of state regulation effectiveness of natural monopoly sector in the Republic of Armenia was worked out, including natural monopoly sectors, activity types, regulation principles and legislative basis clarification and development.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы государственного регулирования публичных услуг и их решения в Республике Армения. Problems of state regulation of public services and their solutions in the Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Багдасарян Айк Эдуардович, Baghdasaryan Hayk Eduard
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 22 Feb 2018 11:16
   Last Modified: 03 Apr 2018 16:02
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6754

   Actions (login required)

   View Item