Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման արդի հիմնախնդիրներն ու կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հովհաննիսյան, Ավետիք Հովակիմի (2017) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման արդի հիմնախնդիրներն ու կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (24Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (465Kb) | Preview

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետությունում շուկայական բարեփոխումները թևակոխել են վճռական փուլ, որի արդյունքում որոշակի պայմաններ են ստեղծվել մասնավոր սեփականության ինստիտուտի ամբողջական համալիր կայացման ու գործարարության և ձեռնարկատիրության ծավալման համար: Փոքր և միջին ձեռնարկությունները յուրաքանչյուր երկրի քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական կայունության կարևորագույն երաշխիքներից են: Ժամանակակից տնտեսավարման պրակտիկայում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հետևողական զարգացումը դրսևորվում է որպես շուկայական հարաբերությունների արմատավորման և տնտեսական ու գիտատեխնիկական առաջընթացի հիմնական երաշխիք: Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումն աջակցում է սեփականատերերի քանակի մեծացմանը, տնտեսապես ակտիվ բնակչության բաժնի մեծացմանը և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը: Այսօր հենց փոքր և միջին բիզնեսը կարող է կատարել այն հնարավոր միջավայրի դերը, որի զարգացման միջոցով ՀՀ տնտեսությունը կգնա դեպի ապագա գլոբալ զարգացում և կստանա իր ուրույն տեղը միջազգային շուկաներում: Կարևորելով փոքր և միջին ձեռնարկատիրության դերը երկրի տնտեսության հետագա կայուն զարգացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, հասարակության միջին խավի ձևավորման, հայրենական արտադրողի շահերի պաշտպանության, գործարար և տնտեսական օրենսդրության հետագա կատարելագործման, միջազգային գործարար համագործակցության զարգացման երկրում սոցիալական-տնտեսական և քաղաքական կայունության ապահովման գործում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակական քայլեր է ձեռնարկում ՓՄՁ-ին պետական աջակցության ուղղությամբ, ինչը ներկայումս ՀՀ Կառավարության տնտեսական քաղաքականության ռազմավարական և գերակա ուղղություններից մեկն է: Հատկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում ձևավորվել է գործարարության և ձեռնարկատիրության ծավալման բավականին բարենպաստ իրավական դաշտ, ստեղծվել են համապատասխան լիազորված կառավարման մարմիններ, հատկացվում են ֆինանսական միջոցներ ոչ միայն օտարերկրյա ֆինանսական կազմակեր-պությունների կողմից, այլ նաև պետական բյուջեից: Սկսած 2002 թվականից մշակվում և իրականացվում են փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության ծրագրեր, որն իրականացնող հիմնական կառույցը «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամն է: Բարեփոխումներ են իրականացվել և շարունակվում են իրականացվել նաև հարկային և մաքսային դաշտում, ինչպես նաև ՓՄՁ սուբյեկտների վարկավորման բնագավառում: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է փոքր և միջին գործարարությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտներին հարկման արտոնյալ դաշտ տեղափոխելուն և սկսնակ գործարարներին արտոնյալ պայմաններով վարկերի տրամադրման գործընթացի նախապատրաստմանը: Վերոնշյալ բարեփոխումների, ինչպես նաև համապատասխան ինստիտուտների ու կառույցների առկայությունը ձևավորել է մի միջավայր, որը նպաստում և աջակցում է ձեռնարկատիրության զարգացմանը: Малые и средние предприятия являются одними из наиболее важных политических, экономических и социальных гарантий стабильности каждой страны. В современной практике хозяйствования последовательное развитие малого и среднего предпринимательства проявляется как основной гарант установления рыночных отношений, а также экономического и научно - технического прогресса. Развитие малого и среднего бизнеса способствует увеличению количества собственников, увеличению количества экономически активного населения и созданию новых рабочих мест. Сегодня именно малый и средний бизнес может исполнить роль той среды, посредством развития которой экономика РА пойдет к будущему глобальному развитию и получит свое достойное место на международном рынке. Дан новый комментарий бизнесу и предпринимательству, исходя из современной экономической практики и особенностей деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, а для представления грани между вышеуказанными понятиями, были представлены характерные отличительные особенности. С целью повышения эффективности деятельности сферы малого и среднего предпринимательства и в результате SWOT анализа сферы малого и среднего предпринимательства РА, используя сильные стороны и возможности, разработаны ситуационные и концептуальные подходы для повышения эффективности малой и средней предпринимательской деятельности в РА, дальнейшего развития сферы малой и средней предпринимательской деятельности в РА, повышения степени квалификации предпринимателей и бизнесменов, испытания научно-технических достижений с точки зрения эффективного управления интеграционными процессами. С целью полноценного использования потенциала сферы малого и среднего предпринимательства в экономическом, социальном и политическом развитии РА, обеспечения стабильного экономического роста, повышения уровня жизнедеятельности, усовершенствования государственного регулирования сферы малого и среднего предпринимательства, выявлены те механизмы и тенденции, которые могут существенно способствовать дальнейшему развитию сферы, с точки зрения соблюдения норм корпоративной бизнес культуры и этики, усовершенствования системы охраны прав потребителей, поддержки разносторонней предпринимательской деятельности предоставления экономической свободы и уменьшения административного влияния по отношению к предпринимательской деятельности. С целью разработки и применения программы по стимулированию и увеличению объемов экспорта малого и среднего предпринимательства, выявлены существующие в данной сфере проблемы с точки зрения необходимости создания института торгового представительства /атташе/РА зарубежном, создания в РА страхового банка по экспорту-импорту /EximBank/, усовершенствования системы финансирования и страхования внешней торговли, отмены технических и административных запретов, препятствующих выявлению экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства. С целью содействия и государственной политике поощрения внешней торговли малого и среднего предпринимательства, поощрения экспорта товаров, произведенных со стороны малого и среднего бизнеса, целесообразно внедрение системы экспорта кредитов с кредитной ставкой до пяти процентов годовых, основываясь на договор об экспорте и счет -фактуре, обеспечить сертификацию ассортимента товаров, имеющих экспортный потенциал и рекламу на внешних рынках, а также установить важнейший критерий оценки работы дипломатического представительства - увеличение объемов экспортируемых товаров из Армении в данном регионе или стране. Small and medium-sized enterprises are one of the most important political, economic and social guarantees of stability each country. In the modern practice of managing the gradual development of small and medium-sized enterprises seen as the main guarantor of the establishment of market relations, as well as economic and scientific - technical progress. Development of small and medium-sized businesses helps to increase the number of property owners, increasing the number of economically active population and the creation of new jobs. Today, it is small and medium business that can fulfill the role of the medium through which the economy of the RA will go to the future global development and will get its worthy place in the international market. A new comment was sent to business and entrepreneurship, based on modern economic practices and the specifics of the activity of subjects of small and medium-sized businesses, and characteristic features were presented to represent the boundary between the above concepts. In order to improve the efficiency of small and medium-sized businesses and as a result of the SWOT analysis of the small and medium-sized businesses of Armenia, using the strengths and capabilities, situational and conceptual approaches have been developed to increase the efficiency of small and medium-sized business in the Republic of Armenia, and medium entrepreneurship in the Republic of Armenia, raising the degree of qualification of entrepreneurs and businessmen, the tests of scientific and technological achievements to the point sp eniya effective management of integration processes. With the aim of fully utilizing the potential of small and medium-sized business in the economic, social and political development of the Republic of Armenia, ensuring stable economic growth, increasing the level of livelihoods, improving the state regulation of small and medium-sized businesses, those mechanisms and trends that can significantly contribute to further development of the sector, in terms of compliance with the corporate business culture and ethics, improvement of security system s consumer rights, support diversified business activities of economic freedom and to reduce administrative influence in relation to business activities. With a view to developing and implementing a program to stimulate and increase the volume of exports of small and medium-sized businesses, the existing problems in this area have been identified from the point of view of the need to create an institute of trade representation / attaché / abroad, establishment of an insurance bank for export /import in Armenia, EximBank / improvement financing and insurance of foreign trade system, the abolition of the technical and administrative restrictions that prevent the identification of export potential of small and medium-sized business. With the aim of promoting and encouraging the state policy of encouraging foreign trade in small and medium-sized businesses, encouraging the export of goods produced by small and medium-sized businesses, it is advisable to introduce a system of exporting loans with a loan rate of up to five percent per annum, based on the export contract and the invoice , provide certified range of products with export potential and advertising in foreign markets, as well as to establish the most important criterion for evaluating the work of the diplomatic mission - the elichenie volumes of goods exported from Armenia in the region or country.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Пути совершенствования и современные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в РА. Ways of improvement and modern issues of development of small and medium entrepreneurship in RA.
   Uncontrolled Keywords: Оганесян Аветик Овакимович, Hovhannisyan Avetik Hovakimi
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 22 Feb 2018 12:19
   Last Modified: 27 Mar 2018 14:11
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6759

   Actions (login required)

   View Item