Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մաքսանենգության կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Միրզոյան, Գոռ Անդրանիկի (2017) Մաքսանենգության կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (44Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (6Mb) | Preview

   Abstract

   «Մաքսանենգություն» (իտալերեն՝ «contraband», այսինքն՝ «contra» – ընդդեմ և «band» կառավարական հրամանագիր) եզրույթը հայտնի է մարդկությանն անհիշելի ժամանակներից: Ներկայումս աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում այն հասկացվում է որպես սահմանով (պետական կամ մաքսային) ապրանքների, արժեքների կամ այլ առարկաների ապօրինի տեղափոխում: Ընդրում, 18–19-րդ դարերում տվյալ հասկացությունն արդեն ոչ միայն արտացոլվել է մաքսային տարբեր փաստաթղթերում, այլև առավել կոնկրետացվել և հստակեցվել են դրա ձևակերպումները: Պատմությունը, սակայն, վկայում է, որ ժամանակի ընթացքում մաքսավորների համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում հանրորեն վտանգավոր այդ երևույթի դեմ պայքարելը: Ավելին, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մաքսանենգությամբ հիմնականում զբաղվում են ոչ միայն համարձակ և տաղանդավոր, այլև օրենքներին ու իրավակարգն ապահովողների հոգեբանությանը քաջատեղյակ մարդիկ: Միևնույն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների մեջ երկրի զարգացման հիմնական ուղղություններից է: Բանն այն է, որ դա ներքին շուկան տարատեսակ ապրանքներով հագեցնելու, օտարերկրյա գործընկերների ներդրումները խթանելու, հայրենական արտադրության ապրանքներն արտասահմանում իրացնելուց գոյացած արտարժութային մուտքերն ապահովելու հիմնական միջոցներից մեկն է: Հիշատակված հանգամանքներն էլ, իրենց հերթին, կոչված են նպաստելու Հայաստանում ազատական շուկայական հարաբերությունների ամրապնդմանը և զարգացմանը, ինչպես նաև տնտեսության ոլորտում առկա ճգնաժամային երեույթների ու գործընթացների հաղթահարմանը: Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, սակայն, որ արտաքին ապրանքաշրջանառության ծավալների ընդլայնումն ուղեկցվում է տվյալ ոլորտում կատարվող իրավախախտումների թվի զգալի ավելացմամբ: Դրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում մաքսանենգության դեպքերը: Այդ մասին է վկայում նաև պաշտոնական վիճակագրությունը: Մասնավորապես, 2014 թվականին, նախորդ տարիների համեմատ, Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է քրեորեն պատժելի մաքսանենգությունների աննախադեպ աճ: Ընդ որում, 2005 թ.-ի համեմատ, նշված տարում մաքսանենգությունների աճը կազմել է +164, 2006 թ.-ի համեմատ՝ +152, 2007 թ.-ի համեմատ՝ +137, 2008 թ.-ի համեմատ՝ +145, 2009 թ.-ի համեմատ՝ +142, 2010 թ.-ի համեմատ՝ +93, 2011 թ.-ի համեմատ՝ +111, 2012 թ.-ի համեմատ՝ +162, իսկ 2013 թ.-ի համեմատ՝ +118: Միևնույն ժամանակ, 2015 թ. ընթաց¬քում գրանցվել է մաքսանենգության 126 դեպք: Այսինքն, նախորդ տարվա համեմատ քննարկվող հանցագործությունների թիվը նվազել է 88-ով: Մինչդեռ, մեր կողմից ուսումնասիրվող ժամանակահատվածն ընդգրկող մյուս տարիների համեմատությամբ, 2015 թվականին նույնպես արձանագրվել է մաքսանենգությունների ավելի մեծ թիվ: Ինչ վերաբերում է ՀՀ քրեական գործող օրենսգրքում 2016 թվականի մայիսին փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուց հետո ընկած ժամանակահատվածին, ապա պետք է փաստել, որ այդ ընթացքում (2016թ. հոկտեմբեր ամիսը ներառյալ) գրանցվել է քրեորեն պատժելի մաքսանենգության ընդամենը մեկ դեպք, որը կապված է առանձնապես խոշոր չափերով կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) վճարային գործիքների մաք¬սա¬նեն¬գութ¬յան հետ: Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению криминологических проблем контрабанды в Республике Армения. Основная цель исследования – дать общую характеристику контрабанды по внутригосударственному и уголовному законодательству зарубежных стран, представить международно-правовые нормы об ответственности за контрабанду, рассмотреть основные особенности личности исполнителя данного деяния, а также факторы, способствующие контрабанде и особенности ее предотвращения. Положения, выдвинутые на защиту, представляют научную новизну и сводятся к следующему: Рекомендуется принять меры, направленные на принятие международной конвенции “О борьбе с контрабандой” и в ее рамках дать следующее определение контрабанды: «Контрабанда – это незаконная транспортировка товаров, предметов или имущества через таможенную границу, которая осуществляется любым способом, направленным на сокрытие их от таможенного контроля или обход таможенного контроля». При подсчете процента раскрытия случаев контрабанды по официальным статистическим данным РА для получения реальной и объективной картины следует учитывать количество фактически зарегистрированных и раскрытых преступных деяний только в отчетном году. С целью обеспечения эффективности борьбы с контрабандой важно учитывать следующие основные факторы, способствующие проявлению данного вида преступности в РА и препятствующие эффективности борьбы с ней: во многих случаях неоправданно большие размеры налогового бремени, низкая конкурентоспособность национальной экономики, низкий профессиональный уровень значительной части работников таможенных и правоохранительных органов и активное участие значительной их части в организованной преступной деятельности. В РА выделяются следующие меры по специально-криминологическому предотвращению контрабанды: надлежащая организация оперативно-розыскных мероприятий, активизация получения информации от таможенных органов других государств, широкое применение технических средств и “горячей линии”, повышение профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов. В рамках превентивных мероприятий необходимо уделять особое внимание, в частности, должностным лицам, занимающимся по долгу службы ввозом или вывозом товаров, предметов или денежных средств, таможенным агентам, водителям, рабочим, которые непосредственно обеспечивают транспортировку этих предметов, лицам, привлеченным в прошлом к ответственности за подобные деяния. The present dissertation research is devoted to the study of criminological problems of contraband in the Republic of Armenia. The main purpose of the study is to give the general characteristics of contraband under the intra-state and criminal legislation of foreign countries, to present international-legal norms on the responsibility for contraband, to consider the main features of the perpetrator's personality, as well as the factors contributing to contraband and the specifics of its prevention. The provisions put forward for the defense represent scientific novelty and are the following: It is recommended to undertake measures directed at the adoption of the international convention “On Struggle against Contraband” and within its framework to give the following definition to contraband: "Contraband is the illegal transportation of goods, items or property across the customs border, which is carried out in any way directed at their concealment from customs control or bypass of the customs control.” When calculating the percentage of the disclosure of contraband cases according to official statistical data of the Republic of Armenia, in order to get a real and objective picture, it is necessary to take into account the number of actually registered and disclosed criminal acts only in the reporting year. In order to ensure the effective struggle against contraband it is important to take into account the following main factors contributing to the development of the given type of criminality in the Republic of Armenia and impeding the effectiveness of struggle against it: in many cases, unreasonably large amounts of tax burden, the low competitiveness of the national economy, low professional level of a significant part of employees of customs and law enforcement bodies and the active participation of their significant part in organized criminal activities. The following measures for the special-criminological prevention of contraband are distinguished in the Republic of Armenia: the proper organization of operational-search activities, the activation of getting information from the customs authorities of other states, the extensive use of technical means and “hotline”, the professional training of employees of customs bodies. Within the framework of preventive measures special attention should be paid, in particular, to officials dealing on service duty with the import or export of goods, items or money, as well as to customs agents, drivers and workers who directly provide the transportation of these items to the persons who were called to account for such acts in the past.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Криминологические аспекты контрабанды в Республики Армении. Criminological problems of contraband in Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Мирзоян Гор Андраникович, Mirzoyan Gor Andranik
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 23 Feb 2018 14:51
   Last Modified: 27 Mar 2018 15:37
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6765

   Actions (login required)

   View Item