Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արցախի պետականակերտման հայեցակարգի ձևավորման պատմա-քաղաքական նախադրյալները

Աբրահամյան, Ալվարդ Գարեգինի (2017) Արցախի պետականակերտման հայեցակարգի ձևավորման պատմա-քաղաքական նախադրյալները. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (455Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (1635Kb) | Preview

   Abstract

   «Արցախի պետականակերտման հայեցակարգի ձևավորման պատմա-քաղաքական նախադրյալները» ատենախոսությունը նվիրված է քաղաքական գիտության արդի խնդիրների մի համակարգի, որում մեր առջև նպատակ ենք դրել պատմական Հայաստանի Արցախ աշխարհում, տարբեր դարաշրջաններում գործած ինքնիշխանության երեք շրջադարձային փուլերի՝ Ղարաբաղի մելիքությունների, ԼՂ Ինքնավար մարզի և Արցախի հանրապետության փաստերն ու ձեռք բերած պատմական փորձը տեղափոխել քաղաքական դաշտ, կատարել քաղաքագիտական վերլուծություններ և գտնել պատասխանն այն հարցերի, թե ինչպես այդքան բարդ էթնոքաղաքական միջավայրում ապրող արցախահայությունը, շրջապատված լինելով մուսուլմանական ռազմատենչ ցեղերով, կարողացավ դարեր շարունակ պահպանել իր ինքնիշխանությունը, և ինչպես կարողացավ օգտվել դարավերջի ակնթարթային նպաստավոր մի պահից և բազմաթիվ անգամ իրեն գերազանցող հակառակորդի նկատմամբ հասավ փայլուն հաղթանակի: Արցախի հանրապետության կայացման պատմաքաղա¬քական նախադրյալների հայեցակարգի ի հայտ բերումը և մշակումը այժմ խիստ արդիական է, և քաղաքական մեծ հնչեղություն ունի: Լեռնային Ղարաբաղի կայուն կարգավիճակի ձևավորումը ոչ միայն կենսականորեն կարևորագույն խնդիր է, այլև տեսական մշակման ու իրատեսական ուղիների հայտնագործման անհրաժեշ-տություն: Որպես հրատապ ու առանցքային հարց, հատուկ քննարկել ենք Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը խոչընդոտող գործոնների և հաջողության հասնելու ուղիների բացահայտման խնդիրները: Միջազգայնագետները գտնում են, որ դարավերջին միջազգային համակարգը գտնվում էր կառուցվածքային արմատական փոփոխությունների երկունքի մեջ: Միջազգային ժամանակակից քաղաքականությունը վերլուծելու նախընթաց եղանակներն այժմ արդեն հնացել են: Ստեղծված իրավիճակը անհանգստացնող է նաև այն պատճառով, որ ներկայիս վտանգները խիստ առանձնահատուկ են, պատասխանատվությունն ու պատասխանատուներն՝ անորոշ: Համընդհանուր այս բարդ իրավիճակի կիզակետում հայտնված Արցախի Հանրապետությունը և նրա միջազգային ճանաչման, ներքին քաղաքական համակարգի կայացման գիտական հետազոտման հիմնախնդիրներն ունեն և դեռ երկար ժամանակ կունենան կարևորություն և հրատապություն: Լեռնային Ղարաբաղի կայուն կարգավիճակի ձևավորման խնդրի լուծման դժվարությունները պայմանավորված են նաև ուսումնասիրվող առարկայի բազմապրոֆիլայնությամբ և շարունակականությամբ: Հարցերի ընդգրկման այս ահռելի ծավալների մասին միասնական կարծիք ստեղծելը շատ դժվար խնդիր է նաև այն պատճառով, որ նման գերբարդ հարաբերություններ առաջացնողների և այն դատապարտողների նպատակները խիստ իրարամերժ են: Խաղի մեջ դրված են այնքան շահեր, այնքան մասնակիցներ, այնքան երկրներ են հետևում այս փոքրիկ տարածքում կատարվող իրադարձություններին, որ դժվար է կանխատեսել նրանց հետագա ընթացքն ու ծավալները: Այս բազում հարցերի պատասխանները գտնելու նպատակով է նաև կյանքի կոչվել ազգային անվտանգության ռազմավարական հետազոտության կենտրոնը: Արցախի համար ստեղծված միջազգային այս բարդ գործընթացներին եթե ավելացնենք ոչ քիչ վտանգ ներկայացնող սուբյեկտիվ այն գործոնները, որոնցով Բաքուն ձգտում է իրեն ձեռնտու մտայնություն ստեղծել, ծախու թղթակիցների միջոցով ուռճացնում այն նվազագույն դիմադրությունը, որով արցախահայերը ձգտում են պաշտպանել իրենց հայրենիքն ու իրավունքները, ստեղծում են այն կարծիքը, թե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է. որի արդյունքում ազերիները դառնում են անպաշտպան զոհեր, իսկ հայերը ագրեսիվ անջատողականներ: Диссертация на тему “Историко-политические предпосылки формирования концепции становления государственности Арцаха” посвящается такой системе современных проблем политической науки, в которой автор поставил перед собой цель перенести на политическое поле исторический опыт, приобретенный в период трех поворотных этапов: Карабхских меликств (княжеств), НК Автономной Республики и Республики Арцах, действующих в разные эпохи в Арцахе исторической Армении; выполнить научно-политические анализы и найти ответы на такие вопросы, как арцахские армяне, живущие в такой сложной этнополитической среде, окруженные мусульманскими воинственными племенами, смогли на протяжении веков сохранить суверенитет, и как они смогли использовать мгновенный благоприятный момент в конце века и добились блестящей победы над врагом, во много раз их превосходящим. В качестве срочного и стержневого вопроса были специально обсуждены проблемы выявления факторов, препятствующих международному признанию Республики Арцах, и путей достижения успеха. Цель диссертации -выявить с каким умением Арцахские армяне смогли в подходящий момент самоопределиться: то, как в момент изменения всемирных силовых полюсов, в сложный и переменчивый региональный, религиозный и политический момент выбрать правильную внешнеполитическую направленность, в результате чего сохранили победу, достигнутую ценой своей крови. Диссертант поставил перед собой задачу выявить факторы, препятствующие международному признанию Республики Арцах, и найти реальные направления их решения. Новейшей и важнейшей реальностью политической жизни Республики Арцах стало принятие Конституции, где в республике произошел переход от полупрезидентской системы к системе президентского правления. Естественно, диссертант поставил перед собой задачу выявить мотивы и особенности такого поворотного шага. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. В первой главе мы рассмотрели основные проблемы меликств НК и автономной республики, относящиеся к нашей теме. Во второй главе рассмотрели проблемы объявления и международного признания в первую очередь НКР, затем Арцахской Республики, в третьей рассмотрели проблемы становления государственности Республики Арцах – перехода к новой президентской системе. The thesis on the topic " Historical and political preconditions for the formation for the formation of concept of the statehood of Artsakh " is dedicated to such a system of contemporary problems of political science, in which the author has set himself the goal of transferring to the political field the historical experience acquired during the three turning periods: the Karabakh Melikdoms (melikutyun), NK Autonomous Republic and Artsakh Republic, operating in different epochs in Artsakh of historical Armenia; to perform scientific and political analysis and find answers to such questions like how the Artsakh Armenians living in such a difficult ethnopolitical environment, surrounded by Muslim warlike tribes, could preserve their sovereignty over the centuries, and how they could use the timely favorable moment at the end of the century and achieve a brilliant victory over the enemy, which exceeded them for many times. As an urgent and core issue, the problems were specifically discussed on identifying factors that impeded the international recognition of the Artsakh Republic, and ways to achieve success. The purpose of the thesis is to reveal the skills, the Artsakh Armenians were able to determine themselves at the right moment: how, at the moment of changing the world's power poles, in a complex and changeable regional, religious and political moment to choose the right foreign policy orientation, as a result of which they retained the victory, which they achieved at the cost of their blood. The candidate for a degree has set himself the task of identifying factors, that impede the international recognition of the Republic of Artsakh, and find real directions for their solution. The newest and the most important reality of the political life of the Republic of Artsakh was the adoption of the Constitution, where the republic had a transition from a semi-presidential system to a system of presidential government. Naturally, the candidate set himself the task of identifying the motives and characteristics of such a turning step.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Историко-политические предпосылки формирования концепции становления государственности Арцаха. Historical and political preconditions for the formation for the formation of concept of the statehood of Artsakh.
   Uncontrolled Keywords: Абрамян Алвард, Abrahamyan Alvard
   Subjects: Political Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 23 Feb 2018 15:18
   Last Modified: 15 Jun 2018 15:43
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6767

   Actions (login required)

   View Item