Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման մի քանի խնդիր քարտեզագրության բնագավառում

Ստեփանյան, Արամ Մհերի (2017) Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման մի քանի խնդիր քարտեզագրության բնագավառում. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (4Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (25Mb) | Preview

   Abstract

   Երկրատեղեկատվական համակարգերը (այսուհետ ԵՏՀ) ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ են, որոնք ընձեռում են լայն հնարավորություններ տարածական տվյալների և դրանց հետ փոխկապակցված տեղեկատվության վերլուծության համար: Շնորհիվ իր համապիտանիության, ԵՏՀ-ը կարելի է կիրառել մարդկային գործունեության բազմաթիվ բնագավառներում: Նախկին պետական պլանավորված վարչահրամայական կառավարումից անցումը շուկայական փոխհարաբերություններին առաջացրել են բազմաթիվ նոր խնդիրներ, որոնց արդյունավետ լուծումը հնարավոր է միայն լիարժեք և հավաստի տեղեկատվության ու նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման դեպքում: Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է ժամանակակից պահանջներին բավարարող երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքը, որն անհրաժեշտ է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (այսուհետ՝ ՏԻՄ) և մասնավոր հատվածին` տնտեսության կառավարման բնագավառի խնդիրներն արդյունավետ լուծելու համար: Պետական կառավարման մարմիններում գոյություն ունեցող և ստեղծվող տեղեկատվական համակարգերը գործում են միմյանցից անկախ, որը դժվարացնում է, երբեմն էլ անհնար է դարձնում տարբեր տեղեկատվական շտեմարաններում առկա տեղեկատվության օգտագործումը` նոր ծրագրերի մշակման կամ պետական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացման համար: Բացի դրանից, ավտոմատացման ցածր մակարդակը, տվյալների կրկնությունը և դրանց իրարամերժությունն էականորեն բարդացնում են կառավարման մարմիններին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովելու գործընթացը: Հանրապետության բնական և տնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ է ունենալ ստույգ և ամբողջական տարածական տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության, նրա առանձին վարչատարածքային միավորների տնտեսական վիճակի և բնական պաշարների մասին: Հաշվի առնելով, որ մեր երկրի նման փոքր երկրները սահմանափակ մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներ ունեն, երկրատեղեկատվական համակարգի հիմքի ստեղծումը դարձել է անհրաժեշտություն: Ատենախոսության հիմնական նպատակն է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության արդի պայմաններին բավարարող բազային երկրատեղեկատվական համակարգի թվային քարտեզագրական և մեթոդական հիմքերը և դրանց գործիքակազմը: Այդ նպատակի համար լուծվել են հետևյալ խնդիրները. Ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության երկրատեղեկատվական համակարգի տվյալների պետական միասնական բանկի կառուցվածքը, որի մեջ ընդգրկված են՝ աշխարհագրական օբյեկտների, հողային ֆոնդի, անշարժ գույքի նպատակային, գործառնական նշանակության, հողատեսքերի, անշարժ գույքի ֆիզիկական, որակական և արժեքային բնութագրերի, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների ու սահմանափակումների, պետական գրանցման սուբյեկտների, ջրագրության, ռելիեֆի, գծային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների մասին քարտեզագրական և տեքստային տվյալներ: Բնութագրվել և դասակարգվել են բազային ԵՏՀ-ի ստեղծման և ներդրման համար իրականացվող միջոցառումները: Ներկայացվել է բազային ԵՏՀ-ի հիմքի թվային պայմանական նշանների մշակումը և դրանց Էլեկտրոնային դասակարգչի ստեղծման փուլերը, օգտվելու կարգը և կիրառման մեթոդիկան: Քարտեզների և հատակագծերի համար ներկայացվել է պայմանական նշանների մակագրությունների ավտոմատացմանն ուղղված ծրագրային մոդուլը: Կարևորվել է եռաչափ կադաստրի ստեղծման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում և դիտվել է որպես անշարժ գույքի գրանցման ներկայացման ձև: Նկարագրվել են ՀՀ անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգի հիմնական սկզբունքները և մոդուլները: Ներկայացվել են քաղաքաշինական կադաստրի վարման ավտոմատացման համակարգի ստեղծման սկզբունքները ՀՀ-ում և ստեղծված մոդուլից օգտվելու կարգը: Ներկայացվել է բազային ԵՏՀ-ի հիմքի օգտագործումը թեմատիկ ԵՏՀ-երի ստեղծման համար: В работе разработаны структура и мероприятия по созданию общей универсальной картографической основы для базовой геоинформационной системы (ГИС). Предлагается разработать ГИС как основную часть структуры общей информации в Республике Армения. Предложено создать для основы базовой ГИС 6 основных групп, 16 подгрупп и 69 слоев. Геоинформационный банк базовой ГИС должен быть создан с помощью цифровых топографических и кадастровых карт, которые должны включать в себя данные о географических названиях, земельном фонде, недвижимом имуществе целевого, функционального назначения, сельскохозяйственных угодьях, гидрографии, рельефе, линейной инфраструктуре и других объектах. Определено, какие технические характеристики должен иметь предусмотренный пакет программного обеспечения для базовой ГИС, который будет обеспечивать процесс реализации мероприятий. Установлена и подробно описана структура картографического классификатора геоинформационной основы и базы данных. Классификатор построен по шестиуровневому принципу классификации. Классификация производится фасетным способом. В окне классификатора помещены 6 списков: объекты; основные функции; дополнительные функции; материал или порода; метрические характеристики и значение. В конце каждого списка есть текстовое поле, в котором отображается количество элементов в списке. Установлено, что количество объектов - 250, количество основных характеристик - 514 и т.д., а уже в результате выборов в текстовом поле отображается цифровой код данного элемента из выбранного списка. Разработана автоматизированная система для размещения надписей на карту или план. Для создания формулы надписей и программного модуля была использована программа ArcGIS, имеющая широкое применение в области создания ГИС. Работы в ГИС осуществлялись в двух направлениях: первое- классы надписей с помощью инструмента (Label Classes), второе - расчет поля (Calculate field) и словаря сокращений (Abbrevation dictionary) с помощью программных средств. Дана также последовательность шагов в работе по созданию трехмерного кадастра изображения. The structure and measures for creating a universal cartographic base for the basic GIS are developed. It is proposed that GIS be developed as an integral part of the total information system of Republic of Armenia. It is proposed to design six main groups, 16 subgroups and 69 layers for the base of the basic GIS. The geoinformation bank of the basic GIS should be created by means of digital topographic and cadastral maps, which should include data on geographic names, land plots, the purpose and operational significance of land, hydrography, relief, linear infrastructure and other objects. The study includes the technical requirements to the software for the basic GIS, ensuring the realization of the measures. The structure of the cartographic classifier and the database of the GIS base are defined and described in detail. The classifier is built by the concept of six steps. The classification is performed in a faceted way. There are six lists, located in the window of the classifier: object, main functions, additional functions, materials and minerals, metrics and purpose. At the end of each list there is a text field where the quantity of the elements of the list is demonstrated. It is stipulated that the quantity of the objects is 250, and there are 514 main features, and as a result of selections in the text field, the numerical code of the given element from the selected list is depicted. An automated system of placing inscriptions on the map and/or plan is designed. The software which is used for the creation of the module and formula of inscriptions is ArcGIS, an application widely used in the creation of GIS. The tasks in GIS are performed in two ways: the first uses Label Classes instruments, and the second – “Calculate field” and “Abbreviation dictionary” instruments. The algorithm of the steps for the creation of 3D cadastre is developed as well. The main principles of creating the information system of real estate in Republic of Armenia are elaborated. In essence, the information system of the real estate in Armenia is considered as one integrated system which consists of several independent modules: The module of document flow, whereby the procedure of the process is defined and controlled; The textual module of cadastre, which controls the textual information of cadaster; The module for document management whereby the electronic archive is managed; The module for cartography whereby the cadastral and the main background maps are managed; The module for the network portal which makes the cadastral maps available in the Internet.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Некоторые задачи в области картографии при внедрении базовой геоинформационной системы. Several issues in the sphere of cartography at introducing the basic geoinformation system.
   Uncontrolled Keywords: Степанян Арам Мгерович, Stepanyan Aram Mher
   Subjects: Architecture
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 27 Feb 2018 10:31
   Last Modified: 15 Jun 2018 14:17
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6788

   Actions (login required)

   View Item