Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ֆինանսական արդյունքի հաշվառման և վերլուծության կատարելագործման ուղիները ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում

Մարտիրոսյան, Պետրոս Լեռնիկի (2017) Ֆինանսական արդյունքի հաշվառման և վերլուծության կատարելագործման ուղիները ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (42Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb)

   Abstract

   Տնտեսավարման ներկա պայմաններում, երբ գերիշխող է մասնավոր սեփականությունը, հույժ կարևորություն է ձեռք բերել տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական արդյունքը: Ֆինանսական արդյունքի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ հետաքրքրված են ոչ միայն սեփականատերերը, այլև ներդրողները, գործընկերները, պետական մարմինները։ Երբ արտաքին տեղեկատվության հարցում շահառուների կողմից ներկայացվում են նոր պահանջներ տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում ֆինանսական արդյունքի հաշվառման գործընթացի նկատմամբ, շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը համահունչ շեշտադրվում է ֆինանսական հաշվետվությունների թափանցիկության և հավաստիության ապահովման բարձրացման հիմնախնդիրը։ Կազմակերպությունները իրենց ֆինանսական արդյունքը ապահովում են արդյունավետ կառավարման հաշվին, իսկ արդյունավետ կառավարման համար հիմք պետք է ծառայի ճշգրիտ վերլուծությունը, որը վեր կհանի կազմակերպությունում առկա բացերը, ուժեղ և թույլ կողմերը և ուշադրությունը կսևեռի հնարավոր վտանգների վրա: Այս իմաստով կարևորվում է ֆինանսական արդյունքի վերլուծության և բարձր որակավորմամբ ֆինանսական կառավարչի դերը: Հաշվի առնելով ՀՀ ԵԱՏՄ անդամակցության իրողությունը՝ հրատապ է դառնում ֆինանսական արդյունքի հաշվառման գործընթացի ուսումնասիրությունը ԵԱՏՄ շրջանակում: Անհրաժեշտ է օգատգործել ԵԱՏՄ անդամակցության փաստը և փորձել առավելագույնս մեծ օգուտներ ստեղծել ՀՀ տնտեսության համար: Այս պարագայում արդեն հրատապ է դառնում ԵԱՏՄ շրջանակում օրենսդրաիրավական կարգավորումների հնարավոր բարելավումները: Ատենախոսը հարկ է համարում ֆինանսական արդյունքի հաշվառումը դիտարկել ֆինանսական արդյունքի հաշվառման, վերլուծության և պլանավորման ամբողջության մեջ, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվառման համատեքստում դիտարկել նաև շահութահարկը՝ որպես այդ արդյունքը ձևավորող տարրերից մեկի, և գնահատել դրա ազդեցությունը ֆինանսական արդյունքի վրա: Ֆինանսական արդյունքի առավել ամբողջական և համալիր վերլուծության նոր մոտեցումների մշակումը կլինի ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպությունների կայուն զարգացմանը միտված անհրաժեշտ քայլերից մեկը։ Ուստի, ֆինանսական արդյունքի հաշվառման և վերլուծության մեջ առկա խնդիրների ձևակերպումը և դրանց հնարավոր լուծումների առկայությունը պայմանավորել են ընտրված թեմայի արդիականությունը և հրատապությունը: Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Ատենախոսության նպատակն է տեսական, օրենսդրաիրավական նյութերի ուսումնասիրությամբ, համադրմամբ, արտերկրյա փորձի հետ համեմատմամբ և վերլուծությամբ վեր հանել ֆինանսական արդյունքի հաշվառման և վերլուծության խնդիրները, առաջարկել բարելաման ուղիներ և դիտարկել դրանց՝ ՀՀ տնտեսությունում ներդրման նպատակահարմարության հարցը: Այս նպատակի իրականցմանն ուղղված՝ դրվել են հետևյալ խնդիրները. Ուսումնասիրել ֆինանսական արդյունքի հաշվառման արտերկրյա ու հայրենական փորձը և պարզաբանել ֆինանսական արդյունքի հաշվառման օրենսդրաիրավական հիմքերը, համեմատականներ անցկացնել ՀՀ-ում ֆինանսական արդյունքի հաշվառման մոտեցումների և հարկման մեխանիզմների միջև: Պարզաբանել ֆինանսական արդյունքի վերլուծության տեսամեթոդաբանական հիմքերը և ներակայացնել ակտիվների իրացվելիության ու վճարունակության դերն այդ վերլուծությունում: При настоящих условиях преобладания частной собственности, чрезвычайную важность приобретает финансовый результат организаций реального сектора экономики. В условиях рыночной экономики успешно работает та организация, которая способна максимально эффективно использовать находящиеся в ее распоряжении ресурсы и создать дополнительный результат. Финансовым результатом организаций заинтересованы все: собственники, государство, сотрудники организации, общество. Очевидно, что финансовый результат крайне важен для всех участников рынка, а возможное усовершенствование как следствие формирования и анализа этого результата становится актуальной проблемой. За последние десятилетия Республика Армения прошла сложный путь для того, чтобы достичь соответствия современным условиям хозяйствования. На этом пути осуществлены и продолжают осуществляться реформы, которые направлены на создание максимально объективного поля для хозяйствующих субъектов. Однако, ясно также, что ряд проблем пока еще ждет своего решения. С 2015 г. Республика Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. Это подразумевает, что уже произведенные и будущие изменения необходимо рассматривать также в этом контексте. Необходимо, чтобы созданный организациями результат строго учитывался, что возможно за счет максимально объективных подходов к формированию этого результата. А разработка новых подходов более полного и комплексного анализа является одним из необходимых шагов, направленных на стабильное развитие организаций реального сектора экономики. Целью диссертации является выявление проблем учета и анализа финансового результата, предложение способов усовершенствования, рассмотрение вопроса целесообразности их внедрения в экономику РА, путем изучения, сопоставления теоретических, законодательно-правовых материалов, сравнения с зарубежным опытом и его анализом. Для осуществления данной цели поставлены следующие задачи: Изучить зарубежный и отечественный опыт учета финансового результата и установить законодательно-правовые основы его учета, сравнить подходы и налоговые механизмы учета финансового результата в РА. Установить теоретические и методологические основы анализа финансового результата и определить роль ликвидности активов и платежеспособности для этого анализа. Проанализировать взаимосвязь финансового результата и налога на прибыль организаций реального сектора экономики РА в качестве одного из элементов формирования этого результата, обосновать воздействие метода износа основных средств и изменений валютных курсов на формирование финансового результата. Under the present conditions of economic management when private ownership prevails the financial result of the organizations of the real sector of economy assumes special prominence. At the market economy those organizations provide result which are able to use their resources most effectively and earn additional result from them. Everybody, the owners, state, employees of organizations, society, are interested in the financial result of organizations. It is evident that the financial result is of utmost importance for all participants of the market and the possible improvement due to formation and analysis of that result turns into an urgent problem. During the last decades the Republic of Armenia has passed a difficult way to correspond to the present conditions of business management. A series of reforms have been implemented and are implementing on that way directed to the establishment of the most objective field of the subjects of economy. However, it is also clear that several tasks are still waiting for their solutions. From 2015 the Republic of Armenia has joint the Eurasian Economic Union which supposes that the changes in course or those to be carried out shall be considered within that context. It is necessary that the result created by organizations be accounted precisely which is possible at the expense of the most objective approaches to the formation of that result. Besides, the development of new approaches to the full and complex analysis of the financial result will constitute one of the necessary steps oriented to the stable development of the organizations of the real sector of economy of RA. The goal of the dissertation is the recognition of issues related with registration of financial results and analysis through the study and comparison of theoretical, legal and regulatory materials, their association with the best foreign practice and analysis, propose improvement methods and consider the reliability of their implementation in the RA economy. The following issues are put for implementation of this goal: To review the foreign and local practice of registration of financial results and to explain the legal and regulatory grounds of registration of financial results, to compare approaches of registration of financial results in RA and taxation mechanisms. To explain the theoretical and methodological grounds of analysis of the financial results and present the role of liquidity and solvency of the assets in such analysis. To analyze the relation of one of the components of the financial result and the tax of profit of the organizations of the real sector of RA economy, to justify the influence of method of depreciation of fixed assets and effect of foreign exchange changes on the formation of financial results. To identify the ways of improvement of solvency of organizations and liquidity of assets in the context of analyzing financial results on the example of leading organizations in the field of mining in RA.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Пути совершенствования учета и анализа финансового результата в организациях реального сектора экономики РА. Ways of improvement of accounting and analysis of the financial result in the organizations of the real sector of economy RA.
   Uncontrolled Keywords: Мартиросян Петрос Лерникович, Martirosyan Petros Lernik
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 27 Feb 2018 13:44
   Last Modified: 21 Jun 2018 11:09
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6793

   Actions (login required)

   View Item