Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ արտաքին պետական պարտքի սոցիալական հիմնախնդիրները

Հովականյան, Լիլիթ Յուրիի (2015) ՀՀ արտաքին պետական պարտքի սոցիալական հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1874Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (367Kb) | Preview

   Abstract

   Վերջին երկու հարյուր տարիների ընթացքում Եվրասիայում և Ամերիկայում տեղի են ունեցել տարբեր ընդգրկումների և ծավալների ավելի քան քսան տնտեսական ճգնաժամեր, որոնք էապես ազդել են հասարակության զարգացման բոլոր ոլորտների վրա: Երկրների միջև տեղեկատվական, տնտեսական, քաղաքական կապվածության արդյունքում ճգնաժամերը ձեռք են բերել գլոբալ բնույթ և դադարել են այս կամ այն երկրի կամ, նույնիսկ, երկրների խմբի խնդիրը լինելուց: Եվ եթե նախկինում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերը մտահոգիչ էին աղքատ կամ ցածր եկամուտներով երկրների համար, ապա այժմ այն լրջորեն անհանգստացնում է նաև զարգացած երկրներին: Ճգնաժամային ռիսկերի ներքո էլ ավելի է կարևորվում պետական պարտքի խնդիրը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ ինչպես տնտեսության զարգացման և կայունության, այնպես էլ իրավիճակի սրման և նոր հիմնախնդիրների առաջացման համար: Այս հանգամանքից ելնելով առանձին հեղինակներ այն տեսակետն են զարգացնում, որ պետական պարտքը միանգամայն բացասական հետևանքներ է ունենում երկրի տնտեսության վրա, հետևաբար անհրաժեշտ է հրաժարվել դրանից: Մինչդեռ պետական պարտքը կարող է մեծապես ազդել տնտեսության հետագա առաջընթացի, ներդրումների և նոր տեխնոլոգիաների ներգրավվման, սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման, հնարավոր սոցիալական լարվածության թուլացման, ենթակառուցվածքների զարգացման և այլ հարցերում: Սակայն, հատկապես պարտքային վերջին ճգնաժամերից հետո, արտաքին վարկերի ներգրավման, պարտքի կուտակման և սպասարկման խնդիրները հանրության կողմից ավելի շուտ ընկալվում են որպես ծայրաստիճան բացասական երևույթներ, ինչը կապված է ոչ միայն առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետ, այլ նաև այն հանգամանքով, որ շատ հաճախ պետական վերահսկողական մարմինների կողմից բարձրաձայնվում է այդ միջոցների անարդյունավետ և ոչ նպատակային իրացումների մասին: Այս առումով, ֆինանսական կախվածության և տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները, թերևս, ամենանվազագույն տեսանելի ռիսկերն են, որոնք հետզհետե խորանալով կարող են մեր երկրին կանգնեցնել անլուծելի նոր խնդիրների առջև: Ատենախոսության շրջանակներում ատենախոսն իրականացրել է ՀՀ արտաքին պարտքի սպասարկման, արտաքին փոխառությունների և վարկային ծրագրերի սոցիալական ուղղվածության, բյուջեի սոցիալական ծախսերի հետ վերջիններիս փոխհարաբերության (ներդաշնակության կամ աններդաշնակության), արտաքին պարտքի սպասարկման սոցիալական բեռի, այդ բեռի հնարավոր մեղմացման, ներգրավված պարտքային միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման և այլ հիմնախնդիրների լուսաբանում:ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ներկա իրավիճակում թվարկված հիմնախնդիրների արդիականությունը պայմանավորել է թեմայի, հետազոտության նպատակի ընտրությունը և խնդիրների առաջադրումը: Одним из самых важных инструментов финансовой политики государства является государственный долг, возможности использования которого зависят от его размеров. Прогрессивный рост государственных расходов усугубляет проблему определения "безопасного" размера государственного долга с точки зрения содержания его в контролируемых пределах. Вопрос государственного долга приобрёл особое значение в 2007-2009 гг. в контексте глобального финансового кризиса, когда некоторые страны, включая РА, для решения краткосрочных ситуативных финансовых задач привлекли большой объём обязательств.В 2009 году, по сравнению с прошлым годом, государственный долг РА вырос более чем в два раза. Увеличение долга сопровождалось снижением макроэкономических, финансовых и социальных показателей. В связи с этим особое значение приобрели вопросы эффективности, объективности и обоснованности использования привлечённых ресурсов.Приведенные доводы обуславливают актуальность и значимость темы диссертации. Целью диссертации является исследование структуры и показателей внешнего долга РА в контексте глобальных долговых проблем и неуравновешенности долга в мировой экономике, на их основе, оценка воздействия обслуживания государ¬ственного долга на социальную сферу экономики. В результате исследования получен ряд результатов, имеющие теоретическую, практическую и методологическую значимость, в числе которых в качестве научной новизны можно выделить следующие:Выявлена, а также оценена зависимость между заимствованиями в рамках государственных социальных программ РА и ассигнованиями социальных расходов государственного бюджета.На основe оценок показателей сравнения и эластичности обслуживания внешнего государственного долга и социального обеспечения населения был раскрыт прогрессивный характер роста обслуживания внешнего государственного долга. Дана оценка влияния бремени внешного государственного долга на таких индикаторов, какими являются бюджетные ассигнования на социальное развитие, бедность а также индекс Джина.Посредством пересмотренного коэффициента оценивающего социального груза обслуживания внешнего государственного долга была оценена характеризующая связь между этим коэффициентом и валютным курсом, процентными ставками внешнего заимствования, а также международными резервами РА. Теоретические и практические результаты данной работы могут быть полезными для исследователей и аналитиков изучаюших вопросы государственного долга, а также могут использоватсья при управление государственным долгом. Government debt is the most important tool of macroeconomic and financial policies which is used depending on the size of the debt.Fast growth of Government expenses makes it more actual to determine the ‘safe’ size of public debt, which is important for management purposes. The problem of government debt got special importance in 2007-2009 in the context of the global financial crisis, when some countries, including the RA, involved large amount of liabilities for solving short-term financial goals. In 2009, compared to the previous year foreign debt rose by more than twice. The surplus of the debt amount was accompanied by a decline in macroeconomic, financial and social indicators.In this period the efficient and objective use of resources, as well as justification issues became of more importance. Especially when it concerns to servicing the foreign debt and the social tensions problems, new questions arise which should be solved or at least withdrawn, otherwise destabilization is inevitable.The mentioned issues make the subject urgent and actual.The aim of this dissertation is the analyze of the indicators and structure of external debt of RA in the context of global economy and unbalanced debt issues, as well as assessment of the impact of servicing external debt on the social sphere of economy.A number of conclusions of theoretical, practical and methodical direction have been received as a result of the study. The following can be outlined among them as a scientific innovation.Identified and evaluated addiction between annual lending provided to the RA government social sector programs and State budget annual social allocations. Based on the valuation of comparison and elasticity of the external government debt service and populations social welfare rating, external government debt services progressive increase nature was revealed. Еvaluated the impact of the external debt burden of stress indicators such as budget allocations for social development, poverty and the Gini coefficient. By coefficient of the revised rates of the external government debt services social burden the connection between that coefficient and currency exchange rates, interest rates of foreign borrowings was evaluated. The solutions submitted in the article can be used in the work aimed at increasing the efficiency of government debt management. And the theoretical and practical results can be useful for researchers involved in the analysis of government debt.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Социальные проблемы внешнего государственного долга РА. Social problems external public debt of RA.
   Uncontrolled Keywords: Оваканян Лилит Юриевна, Hovakanyan Lilit Yuri
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 25 Jan 2016 15:42
   Last Modified: 01 Feb 2016 11:34
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/689

   Actions (login required)

   View Item