Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Թարախամեռուկային և երկարատև չլավացող վերքերով հիվանդների բուժման արդյունավետության բարձրացումը ուլտրաձայնային կավիտացիայի կիրառմամբ

Շահբազյան, Սևակ Սանասարի (2017) Թարախամեռուկային և երկարատև չլավացող վերքերով հիվանդների բուժման արդյունավետության բարձրացումը ուլտրաձայնային կավիտացիայի կիրառմամբ. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (22Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1073Kb)

   Abstract

   Վերջին դարաշրջանի գիտատեխնիկական նվաճումները նպաստեցին ընդհանուր վիրաբուժության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը, սակայն չնայած դրան թարախամեռուկացված և ԵՉՎ-երի (ԹԵՉՎ) բուժումը կատարելագործված չէ և մինչև օրս համարվում է արդիական խնդիր, քանի որ այս ախտահարման հաճախականությունը, առաջացրած բարդությունները շատ են, իսկ սոցիալ-տնտեսական վնասը պայմանավորված է նման հիվանդների բուժման երկարատևությամբ և թանկարժեքությամբ, ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ հիվանդների մոտ 12-14% դառնում են հաշմանդամներ: ՓՀ-երի ինֆեկցված վերքերի (ԻՎ) բուժումը ներկայումս հանդիսանում է վիրաբուժության ամենաակտուալ խնդիրը՝ կապված այն հանգամանքի հետ, որ ախտահարումներ առաջացրած մանրէները համարվում են կայուն շտամեր և չեն ենթարկվում դեղորայքային բուժման: Այսպես, որոշ դեպքերում նեկրոտիկ վարակի առաջացման հետևանքով մահացությունը կազմում է մոտ 5%: Որոշ գրականական տվյալներով վիրաբուժական բաժանմունքներում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող հիվանդների մոտ ՓՀ-երի ԻՎ-երի հաճախականությունը տատանվում է 24-36%: Այս ախտահարումներով վիրաբուժական միջամտություն պահանջող հիվանդների քանակը կազմում է տարեկան մոտ 2 մլն մարդ: Թարախաբորբոքային հիվանդությունները և նրանց բարդությունները, ըստ տարբեր աղբյուրների, կազմում են 30-40%: Նման ախտահարումներով հիվանդների բուժումը առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով կատարվել են բազմաթիվ աշխատություններ, այսպես օրինակ՝ առաջարկվել են այս ախտահարումներով հիվանդների վիրաբուժական բուժման տարբեր մեթոդներ: Լայն կիրառում ունեն նաև այս ախտահարումներով հիվանդների ֆերմենտային բուժման եղանակը, որը կարող է իրականացվել դեղորայքային եղանակով կամ լարվեթերապիայով: Վերջին ժամանակահատվածում ներդրվել են նաև ԹԵՉՎ-ով հիվանդների բուժումը ուլտրաձայնի կամ լազերի կիրառմամբ: Ուլտրաձայնի կիրառումը թույլ է տալիս ապահովել անտիսեպտիկ հեղուկների թափանցումը հյուսվածքների խորանիստ շերտեր, իսկ լազերի կիրառումը թույլ է տալիս բարելավել վերականգնողական գործընթացները հյուսվածքներում: Կան նաև աշխատություններ նվիրված ՈՒՁԿ-ի կիրառմանը ԹԵՉՎ-երի բուժման գործընթացում: Սակայն այս մեթոդը մեզ հասանելի տվյալներով ՀՀ-ում լայն կիրառում չի գտել համապատասխան սարքավորումների բացակայության պատճառով: Այս մասին են վկայում հայալեզու գրականության մեջ նմանատիպ աշխատությունների բացակայությունը: Կարևոր է նշել, որուլտրաձայնային սարքավորումները և գործիքները անընդհատ կատարելագործվում են: Զուգահեռ ուսումնասիրվում են նաև հյուսվածքների վրա ՑՀՈՒՁ-երի բացասական ազդեցությունները: Այսպիսով՝ կարծիք է կազմվում, որ նման ախտահարումներով հիվանդների բուժման հնարավոր մեթոդները բազմազան են և պետք է, որ այս 4 հիվանդների բուժման գործընթացը հասած լիներ իր կատարելագործմանը, սակայն հակառակի մասին են վկայում գրականական տվյալները՝ համաձայն որոնց, չնայած կիրառվող բոլոր բուժական մեթոդների, խիստ բարձր է այս հիվանդների բուժման տևողությունը, երկարատև է ստացիոնար հոսպիտալիզացման ժամանակահատվածը, բարձր է մնում նաև ժամանակավոր անաշխատունակությունը և հաշմանդամությունը: Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդիական է կատարել գիտական աշխատանք ԹԵՉՎ-ով հիվանդների բուժման արդյունավետության բարձրացմանը՝ օգտագործելով ՈՒՁԿ-ի մեթոդը: Հարցը առավել կարևոր է դառնում զինված ուժերում, քանի որ հրազենային վիրավորումներից հետո վերքի ինֆեկցվածությունը կազմում է մոտ 90% և ավել: Սրա մասին են վկայում ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հրազենային վիրավորումներ և տրավմատիկ վնասումներ ստացած հիվանդների խմբերում հետվիրահատական բարդությունների բարձր տոկոսը՝ պայմանավորված վերքերի ինֆեկցվածությամբ: Մինչ օրս կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքում այս ախտահարումներով ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող հիվանդ զինծառայողների հաճախականությունը տատանվում է 17-21%: Զինված ուժերում (ԶՈՒ) ԹԵՉՎ-երի առաջացման պատճառները բազմաթիվ են և խաղաղ պայմաններում հիմնականում պայմանավորված չեն հրազենային վիրավորումներով, այլ պայմանավորված են միջատների և սողունների խայթոցով, ինքնավնասման փորձերով և այլն: Այս հիվանդ զինծառայողների ստացիոնար բուժումը տատանվում է 60-110 օր, ինչը զգալի վնաս է ԶՈՒ-ի մարտունակությանը՝ պայմանավորված է զորամասում տվյալ զինծառայողի բացակայությամբ: Эта работа посвящена лечению пациентов с гнойными ранами с использованием ультразвуковой кавитации. Работа состоит из трех глав, введения и вывода. Несмотря на недавние научно-технические достижения, которые способствовали развитию различных отраслей общей хирургии, лечение гнойных ран еще не развито, и до настоящего времени считается важной проблемой, так как частота таких повреждений и вызванные осложнения являются высокими. Экономический ущерб также велик благодаря длительной продолжительности и стоимости лечения таких пациентов, а также тому факту, что некоторые из пациентов становятся недееспособными. Для более эффективного лечения пациентов с такими расстройствами было проведено много исследований, и в последние годы было введено лечение пациентов с гнойными ранами с помощью ультразвука или лазера. Ультразвуковое применение позволило антисептической жидкости проникать в тканевые слои и улучшать регенеративные процессы в тканях. Однако этот метод широко не использовался в Армении из-за отсутствия соответствующего оборудования. Был разработан и введен комплексный метод лечения для лечения пациентов с гнойными и долговременными ранами. Метод ультразвуковой кавитацией с различными антисептическими растворами и болеутоляющими средствами для лечения пациентов с гнойными ранами был модифицирован и введен, что значительно усиливает использование ультразвуковой кавитации. Использование ультразвуковой кавитации SONOCA 300 (Soring Company, Германия) для лечения гнойных и длительных ран позволяет значительно уменьшить расщепление раневой поверхности от легочной массы, в отличие от традиционного метода лечения, ускоряет грануляцию и эпителизацию, что уменьшает время подготовки ран для операции (проведение автодермопластики и размещение вторичных швов). Все это способствует улучшению процесса заживления ран. Despite the recent scientific and technological achievements has contributed to the development of various branches of general surgery the treatment of purulent wounds is not developed yet and it is considered to be an important problem up to now, as the frequency of such lesions and the caused complications are high. Economic damage is also great due to the long duration and the cost of treating such patients, as well as the fact that some of the patients become incapacitated. In order to make the treatment of patients with such disorders more effective, many studies have been done, and in recent years, treatment of patients with purulent wounds by using ultrasound or laser was introduced. Ultrasound application has allowed the antiseptic fluid to penetrate into the tissue layers and improve the regenerative processes in the tissues. However, this method has not been widely used in Armenia due to the lack of appropriate equipment. A complex treatment method has been developed and introduced to treat patients with purulent and long-lasting wounds. It was modified and introduced ultrasound cavitation 20 with various antiseptic solutions and painkillers for the treatment of patients with purulent wounds, significantly enhancing the use of ultrasonic cavitation. The usage of Ultrasonic Cavitation SONOCA 300 (Soring Company, Germany) for the treatment of purulent and long-lasting wounds allows to significantly reduce the wound surface cleft from the pulmonary mass, unlike the traditional method of treatment, accelerates granulation and epithelization, which reduces the time to prepare wounds for surgery (conduction of autodermoplasty and placement of secondary sutures). All these contribute to improving the wound healing process.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Улучшение результатов лечения гнойно_некротических и длительно незаживающих ран путем применения метода ультразвуковой кавитации. Increasing the efficiency of patients with purulent and long-lasting wounds with ultrasound cavitation.
   Uncontrolled Keywords: Шахбазям Севак Санасарович, Shahbazyan Sevak
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 27 Mar 2018 10:28
   Last Modified: 27 Mar 2018 12:34
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6913

   Actions (login required)

   View Item