Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Իրավական ռեժիմի ինստիտուտը ազգային իրավական համակարգում. տեսական-իրավական վերլուծություն

Կարապետյան, Եգոր Աղվանի (2017) Իրավական ռեժիմի ինստիտուտը ազգային իրավական համակարգում. տեսական-իրավական վերլուծություն. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (34Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական իրավիճակը պայմանավորված է հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման խնդիրներին համակարգված մոտեցումների գործադրման անհրաժեշտությամբ: Իր հերթին, ժամանակակից հայ հասարակության զարգացման դինամիկան, հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորումների զարգացող ոլորտին զուգահեռ, օբյեկտիվորեն պահանջում է կարգավորման որակի արդիականացում, այնպիսի օպտիմալ կարգի ստեղծում, որը հնարավորություն կտար առավել արդյունավետ և օրենքին խիստ համապատասխանությամբ լուծել այս կամ այն կենսական իրավիճակը (իրավաբանական գործը), ապահովել օրինականությունը և իրավակարգը: Հատկապես նման հատուկ կազմակերպված կայունությամբ և միևնույն ժամանակ հարաշարժությամբ տարբերվող մեխանիզմ, սոցիալական իրավիճակների շեղումներին պատեհաժամ ռեակցիա տալու և իրավական կարգավորումների մեջ խաթարումները կանխարգելու նպատակով հանդես է գալիս իրավական ռեժիմը: Իրավական ռեժիմները ապահովում են հասարակական հարաբերությունների կայուն նորմատիվային կարգավորում, ինչն էլ խիստ կարևոր է տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական վերակառուցումների շրջանում: Դրանք մարմնավորում են իրավունքի գործառնական բնույթը՝ իրավական միջոցների համալիրում մարմնավորված իրավական կարգավորումների որոշակի կարգը, վերջիններիս օգնությամբ ձեռք են բերվում իրավական կարգավորման նպատակները: Ներկայումս <<իրավական ռեժիմ>> հասկացությունը ակտիվորեն կիրառվում է ինչպես տարբեր մակարդակի նորմատիվ- իրավական ակտերում, այնպես էլ գիտական գրականության մեջ՝ հանդիսանալով իրավունքի և պետության տեսության և ճյուղային իրավաբանական գիտությունների մեջ կարևոր և լայնորեն տարածված հասկացություններից մեկը: Բոլոր դեպքերում, չնայած, որ իրավական ռեժիմի կատեգորիան իրավաչափորեն պահանջված է գիտական գիտելիքի տարբեր ոլորտներում և մշտապես հանդիպում է նորմատիվ-իրավական ակտերի տեքստերում: Այս հասկացությունը տարբեր իրավական վիճակների համար ներառվել է իրավաբանական տերմինաբանության և հասարակական-քաղաքական բառապաշարի մեջ, կարելի է հաստատել, որ այն մնում է իրավաբանության մեջ առավել բարդերից և անբավարար ուսումնասիրվածներից մեկը: Իրավական ռեժիմների նորմատիվ-իրավական ամրագրման առանձնահատկությունների և այլնի համակողմանի տեսական հետազոտությունը հանդիսանում է ինչպես օրենսդրի, այնպես էլ իրավակիրառողի, իրավական հարաբերությունների այլ սուբյեկտների արդյունավետ աշխատանքի հիմք: Վերոնշվածով է պայմանավորված թեմայի ընտրությունը և նրա գիտական հետազոտության արդիականությունը: Актуальность данной диссертационной работы состоит в том, что в контексте конституционных реформ появилась необходимость не только повысить эффективность правовых регулировании, но и найти равносильные правовые решения для разных социальных ситуаций. В этом смысле правовые режимы обеспечивают устойчивое нормативное регулирование общественных отношений, что важно в этапе экономической, политической и социальной перестройки. Они олицетворяют функциональную сущность права- определенный порядок правовых регулировании, олицетворенных в комплексе правовых средств, с помощью последних, приобретаются цели правового регулирования. Всестороннее теоретическое исследование особенностей нормативно-правового закрепления правовых режимов и иных явлений, влияется основой эффективной работы правоприминителя, законодателя и иных субъектов правовых отношений. Научная новизна диссертации состоит в том, что система теоретических положений и практических поручений, оформленная в ней, ориентирована на решении конкретной научной задачи, на комплексное и систематизированное общее теоретическое исследование правового режима. предложено определение правового режима # как системы таких его элементов, как правовые средства (включая способы правового регулирования), правовые принципы и правовые гарантии, которые определяют особый порядок правового регулирования, выявлены важные свойства правового режима, дающие возможность выявить комплексный и системный характер последнего, определены и охарактеризованы элементы, которые выявляют сущность и содержание правового режима - его цели, функции, принципы, гарантии и т.д. рассматривались особые виды правовых режимов, основанные на создании ограничений и преимуществ для субъекта права, и отмечены пути их усовершенствования, отраслевые правовые режимы были рассмотрены и проанализированы с точки зрения общей теории права, были выявлены основные ориентиры, с помощью которых, последние должны быть изучены отраслевыми юридическими науками, всесторонне были исследованы публично-правовые и частноправовые режимы, что дает возможность определить их сущность и роль, не связанные с отраслевыми правовыми режимами, в правовых регулированиях общественных отношений. Actuality of this dissertation is connected with the fact that there is a need for arising the effectiveness of legal regulations and for finding equivalent legal solutions for different social situations in the context of constitutional reforms. Legal regimes maintain stable normative regulation of public relations which is very important in the stage of economic, political and cultural reconstruction. They represent the functional essence of law. The certain order of legal regulations, which are represented in the complex of legal means, of goals of legal regulation, are achieved with the help of legal means. Multilateral theoretical research of specialties of normative-legal fixation of legal regimes is a basis for the effective work of legislator, users of law enforcement and of other subjects of legal relations. The scientific novelty is connected with the fact that the system of theoretical provisions and practical assignments, which are formulated in the dissertation, is oriented to the solution of concrete scientific issue, to the complex and systematic general theoretical research of legal regime. In connection with this in the dissertation: the definition of legal regime as a system of elements- legal means (including ways of legal regulation), legal principles, legal guarantees, which define the special order of legal regulation, has been suggested, important characteristics of legal regime have been revealed which give a chance to reveal complex and systematic essence of legal regime, elements have been defined and have been characterized which show the essence and content of legal regime-its goals, functions, principles, guarantees etc. advantages and limitations for legal subjects have been considered and ways of their improvement have been projected, sectoral legal regimes are considered and analyzed, main indications have been revealed which help to research legal regimes in the context of sectoral law sciences from the position of general law theory, private law regime and public law regime have been multilaterally researched which give a chance to define their essence which is not connected with sectoral legal regimes, and their role in legal regulations of public relations.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы правового режима в национальной правовой система: теоретико- правовой анализ. Issues of legal regime in the national law system: theoretical-legal analysis.
   Uncontrolled Keywords: Карапетян Егор Агванович, Karapetyan Egor Aghvan
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 27 Mar 2018 15:55
   Last Modified: 27 Mar 2018 15:55
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6917

   Actions (login required)

   View Item