Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Комплексная оценка прогностических факторов выживаемости больных раком шейки матки

Арутюнян, Лусине Сергеевна (2017) Комплексная оценка прогностических факторов выживаемости больных раком шейки матки. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1817Kb) | Preview
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Рак шейки матки (РШМ) остается одной из наиболее часто встречаемых форм новообразований, занимая 6-е место (5,3%) среди всех злокачественных опухолей и 3-е место (9,8%) среди злокачественных новообразований у женщин. Ежегодно в мире регистрируются более 500 000 новых случаев РШМ и умирают более 274 000 женщин (Савкова Р.Ф. и соавт., 2012; Смирнов Ю.А. и соавт., 2012; Тарачкова Е.В. и соавт., 2015; Osman M., 2014). Несмотря на широкое внедрение современных диагностических и лечебных методов, причиной смерти примерно 30% женщин с инвазивным РШМ служит прогрессирование опухоли, общая 5-летняя выживаемость может составлять менее 10% (Прошин А.А. и соавт., 2012). Выживаемость больных РШМ ассоциирована со стадией заболевания, методами лечения и многими другими факторами (Румянцева Т.В., Смирнова Н.Н., 2015). Согласно обобщенным данным канцер-регистров Евросоюза 1-летняя выживаемость больных РШМ в 90-х годах соответствовала 84%, 3-летняя – 66%, 5-летняя – 62 % (Савкова Р.Ф. и соавт., 2012). Стадирование позволяет выбрать метод лечения и определить прогноз заболевания (Березовская Т.П. и соавт., 2009). Отмечено, что частота рецидивирования при стадии IA1 составляла менее 3 %, летальных исходов менее 1%; при стадии IA2 частота рецидивов – 5%, летальных исходов – до 2% (Ульрих Е.А., Урманчеева А.Ф., 2012). Частота метастазирования зависит от возраста женщин, гистологического типа рака, глубины инвазии стромы, состояния регионарных лимфатических узлов (Landoni F. et al., 2007). Биологическое поведение опухолей остается в достаточной степени непредсказуемым даже для больных с одинаковой стадией заболевания. Прогностические факторы при онкологическом заболевании часто являются более значимыми в плане исхода заболевания, чем терапевтический эффект (Чуруксаева О.Н. и соавт., 2012). Существуют противоречивые мнения о значимости определенных факторов при прогнозировании выживаемости женщин с РШМ. Актуальность проблемы обусловлена и тем фактом, что в недостаточной мере раскрыты вопросы эффективности различных лечебных подходов к РШМ. В то же время возможность расчета выживаемости служит необходимым условием для адекватной организации комплекса противораковых мероприятий. Указанные особенности и предопределили цель нашего исследования. Определение основных прогностических факторов у больных раком шейки матки в зависимости от вида проведенного лечения, стадии заболевания, анатомо-гистологических характеристик опухоли и социально-возрастных показателей женщин. Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: Определить выживаемость и частоту рецидивирования рака шейки матки в зависимости от: возраста, социального статуса, наследственных факторов и сопутствующей генитальной и соматической патологии; стадии заболевания: глубины инвазии (по классификации FIGO); микроинвазивных форм, глубины стромальной инвазии, параметральной инвазии, инвазии лимфоваскулярной системы, количества метастатически пораженных лимфатических узлов; размеров, анатомической формы роста опухоли (экзо-, эндофитная или смешанная), степени дифференцировки клеток и гистоструктурных характеристик опухоли: плоскоклеточная, железистая, железисто-плоскоклеточная; характера проведенных лечебных мероприятий: хирургия и радиотерапия, только лучевая терапия, сочетанная лучевая терапия, химиолучевая терапия, предлучевая химиотерапия с последующей сочетанной лучевой терапией. Գոյություն ունեն հակասական կարծիքներ արգանդի պարանոցի քաղցկեղով (ԱՊՔ) հիվանդների ապրելիության ժամկետների կանխորոշման որոշակի գործոնների նշանակության մասին: Ոչ բավարար են լուսաբանված ԱՊՔ-ի ժամանակ բուժման տարբեր ձևերի արդյունավետության հարցերը: Սակայն ապրելիության հաշվարկը հանդիսանում է հակաուռուցքային միջոցառումների ադեկվատ կազմակերպման պայման: Նշված յուրահատկությունները կանխորոշել են հետազոտության նպատակը՝ կախված ԱՊՔ-ով ուռուցքի անատոմիա-հյուսվածաբանական տեսակից և սոցիալ-տարիքային ցուցանիշներից: Կլինիկական մեծ նյութի հիման վրա ուսումնասիրվել են ԱՊՔ-ի ժամանակ մոտակա և հեռավոր մետասթազների տեղակայումը, հաճախականությունը: Որոշված է անցկացված բուժման տեսակի, հիվանդության փուլի, ուռուցքի անատոմիա-հյուսվածաբանական հատկությունների, սոցիալ-տարիքային բնութագրերի կանխորոշիչ նշանակությունը: Ուսումնասիրված են ԱՊՔ-ով հիվանդների ապրելիության ժամկետները (մինչև 1 տարի, 1 տարուց մինչև 3 տարի, 3-5 տարի, 5 և ավելի)` կախված բուժման մեթոդից, կլինիկա-անատոմիա-մորֆոլոգիական գործոններից: Անցկացված հետազոտման հիման վրա ներկայացվել է ԱՊՔ-ի խնդրի արդիականությունը Հայաստանում և տրվել են խորհուրդներ հիվանդության ընթացքի կանխորոշման վերաբերյալ՝ կախված անցկացված բուժման տեսակից, հիվանդության փուլից, ուռուցքի անատոմո-հյուսվածաբանական բնութագրից և կանանց սոցիալ-տարիքային ցուցանիշներից: Ստացված տվայալները թույլ են տալիս որոշելու ԱՊՔ-ով հիվանդների բուժման անհատական տակտիկայի յուրահատկությունները: Աշխատանքը հիմնված է 575 հիվանդների բժշկական փաստաթղթերի ռետրոսպեկտիվ վերլուծության վրա: Նկատի ունենալով ընդանուր ապրելիության ժամկետները` հիվանդները բաժանվել են 4 խմբի. I խմբում` 112 հիվանդ, II-ում՝ 65; III-ում՝ 38 և IV-ում` 360 հիվանդ: Ապացուցված է, որ արգանդի պարանոցի քաղցկեղի ժամանակ առավել էական կանխատեսող արժեք է իրենից ներկայացնում ռեգիոնար ավշային ապարատի վիճակը, որի մետասթատիկ ախտահարումը 7,6 անգամ նվազեցնում է 5-տարվա ապրելիության ժամկետի հավանականությունը: Էական կանխատեսող արժեք ունի պրոցեսի տարածվածության աստիճանը, պարամետրալ-հեշտոցային տարբերակի ժամանակ կանխատեսումը վատթարանում է 3 անգամ: Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի չտարբերակված ձևերի ժամանակ կանխատեսումը վատթարանում է 2,25 անգամ: Քաղցկեղի աճի ձևի կանխատեսող դերի քննարկման ժամանակ պարզվել է, որ ավելի անբարենպաստ գործոն է հանդիսանում էնդոֆիտ ձևը, որի առկայության դեպքում 5-տարվա ապրելիության հավանականության ժամկետը նվազում է 1,9 անգամ: Մեր կողմից ուսումնասիրված չափանիշների համալիրից և ոչ մի առանձին վերցրած գործոն չի կարող հանդիսանալ որպես ԱՊՔ-ով հիվանդների ապրելիության ժամկետների որոշման հուսալի կանխատեսող գործոն: Անհրաժեշտ է տալ բոլոր բերված չափանիշների համալիր գնահատականը: Հիվանդների ապրելիության կանխատեսման համալիր գնահատականը, համակցված այնպիսի վիճակների հետ, ինչպիսիք են ռեգիոնար ավշային ապարատի մետասթատիկ ախտահարումը, ուռուցքի տարածման պարամետրալ-հեշտոցային տարբերակը, արգանդի պարանոցի քաղցկեղի չտարբերակված ձևը, ուռուցքի աճի էնդոֆիտ ձևն ունի ամենաբարձր առանձնահատկությունն ու զգայունությունը և վկայում է այն մասին, որ հիվանդների մոտ 5-տարվա ապրելիության հավանականությունը նվազում է 5,2 անգամ: There are discrepant opinions on the significance of certain factors when prognosing the survival terms of patients with cancer of the uterine neck (CUN). The efficacy of different treating approaches in CUN is not sufficiently defined. However, survival estimation serves as a condition for organizing complex anticancer measures adequately. The mentioned peculiarities have determined the aim of the investigation: to define the basic prognostic factors in patients with CUN depending on the type of the conducted treatment, the stage of the disease, the anatomical-histological character of the tumor and the woman’s social- age indices. We have studied the rate, localization of regional and remote metastases in CUN on a great clinical material and have defined the prognostic significance of the conducted treatment type, the stage of the disease, the anatomical-histological peculiarities of the tumor and the social-age characteristics. We have also studied the survival terms (up to 1 year, from 1-3 years, from 3-5 years) in patients with CUN depending on the treating method and the clinical-anatomical-morphological factors. On the base of the conducted investigation we have shown the urgency of CUN problems in Armenia and have given recommendations on prognosing the course of the disease depending on the conducted treatment type, the stage of the disease, the anatomical-histological peculiarities of the tumor and woman’s social-age indices. The data obtained allowed to determine the peculiarities of individual tactics of treating women with CUN. The present work has been carried out on the base of the results of retrospective analysis of 575 patients’ medical documentation. Considering the terms of general survival rate we have formed 4 groups: the 1st group included 112 patients, the 2nd one - 65, the 3rd one – 38 and the 4th group – 360. We have shown that in case of CUN a more significant value possesses the state of regional lymphatic apparatus, the metastatic affection of which decreases 7.6 times with the probability of 5-yearsurvival term. The occurrence degree of the tumor process is of great prognostic significance, in caser of parametric-vaginal variant the prognosis worsens 3 times, in case of non-differentiated forms of CUN the prognosis worsens 2.25 times. When considering the role of tumor growth prognostic forms we have defined that the endophyte form is a more unfavorable factorin presence of which 5-year survival term probability decreases 1.9 times. None of the factors taken from the studied complex criteria can serve as a trustful prognostic sign alone for defining the survival term of patients with CUN. A complex evaluation of all the given criteria is necessary. Complex evaluation of patients’ prognostic survival term in association with such factors as metastatic impairment of the regional lymphatic apparatus, parametric-vaginal variant of tumor occurrence, non-differentiated form of CUN, endophyte type of tumor growth possesses the utmost specificity and sensitivity and testifies to 5.2time-decrease of 5-year survival term probability of patients.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Արգանդի պարանոցի քաղցկեղով հիվանդների ապրելիությունը կանխատեսող գործոնների համալիր գնահատականը: Complex evaluation of prognostic factors of survival rate of patients with cervical cancer.
   Uncontrolled Keywords: Հարությունյան Լուսինե Սերյոժայի, Harutyunyan Lusine S.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Mar 2018 10:46
   Last Modified: 30 Mar 2018 14:25
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6920

   Actions (login required)

   View Item