Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման հիմնախնդիրները

Գրիգորյան, Մարինա Սամվելի (2017) ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (26Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (6Mb)

   Abstract

   Արտաքին տնտեսական գործունեությունը, տնտեսական հարաբերությունների միջազգայնացման ժամանակակից պայմաններում, համաշխարհային շուկայում երկրների դիրքերի ամրապնդման կարևորագույն և անբաժանելի ոլորտն է: Ժամանակակից յուրաքանչյուր պետության արտաքին տնտեսական կապերը, որոշ իմաստով, համաշխարհային տնտեսության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների բաղկացուցիչ մասն են: Տնտեսվարման որակապես նոր տիպին արագացված անցման, սեփականության նոր ձևերի ներդրման և բաց տնտեսության ձևավորման պայմաններում, որի նպատակը հայրենական արտադրողների մրցունակության բարձրացումն է, ինչպես ցույց է տալիս նախկին ԽՍՀՄ գրեթե բոլոր երկրների փորձը, տնտեսությունները բախվում են հակառակ իրավիճակի հետ. արտադրության էական անկում, բնակչության կենսամակարդակի նվազում: Պատճառներից մեկը այդ երկրներում ապրանք արտադրողների անընդունակությունն է արտադրելու արտաքին մրցակցության պահանջներին համապատասխանող ապրանքներ՝ ներքին շուկայի պահանջարկը անսահմանափակ ներմուծմամբ բավարարելու պարագայում: Այդ երկրները, այդ թվում և ՀՀ-ն կանգնեցին մրցունակ շուկայական կողմնորոշում ունեցող տնտեսություն հիմնելու, արտաքին տնտեսական կապերը զարգացնելու և դիվերսիֆիկացնելու հիմնախնդրի առջև: ՀՀ-ում, անկախացման տարիներից ի վեր իրականացվող բարեփոխումները, որոնք ուղղված են տնտեսվարման շուկայական իրական պայմանների ձևավորմանը, ընդգրկում են նաև արտաքին տնտեսական գործունեությունը: Ուշադրության է արժանի այն, որ տնտեսության վերափոխումների ոլորտում առաջին միջոցառումները ՀՀ-ում իրականացվեցին, ամենից առաջ, արտաքին տնտեսական կապերի ոլորտում: Այդ իրողությունը դարձավ մեր երկրի արտաքին տնտեսական գործունեության ազատականացման սկիզբը: Միաժամանակ, առկա են արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգի ձևավորման մի շարք հիմնախնդիրներ. մինչ այժմ երկարաժամկետ կտրվածքով հստակեցված չեն արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման և կարգավորման պետական միջոցառումները: Տնտեսական աճի ռազմավարության մեջ արտաքին տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացումը կարևոր տեղ ունի և այն պետք է ուղղվի համաշխարհային առևտրում ՀՀ դիրքերի ամրապնդմանը և ապահովի նոր շուկաներ դուրս գալու գործընթացի իրականացմանը: Այդ նպատակի իրականացման եղանակներից մեկը արտաքին տնտեսական գործունեության դիվերսիֆիկացումն է, որը կարող է դառնալ տնտեսական հետագա բարեփոխումների, արտաքին տնտեսական կապերի ողջ համակարգի որակական վերակառուցման խթանման մեխանիզմ: Արտահանման դիվերսիֆիկացումը պայմանավորում է դրա արդյունավետությունը և օպտիմալ կառուցվածքը, ապրանքների անվանացանկի ընդլայնումը, բարձր տեխնոլոգիական և մշակման բարձր աստիճան ունեցող արտադրանքի բաժնի աստիճանական ավելացումը, ինչպես նաև հայրենական արտադրողների և արտահանողների կողմից ապրանքների, ծառայությունների, տեխնոլոգիաների և կապիտալի նոր շուկաների յուրացումը: Ներմուծման դիվերսիֆիկացումը ենթադրում է արտադրության կարևորագույն գործոնների (հատկապես էներգակիրների, գյուղատնտեսական մթերքների) ներմուծումից կախվածության թուլացում և դրանց մատակարարումների նոր աղբյուրների, հետևաբար և գործընկերների որոնում: Արտաքին տնտեսական կապերի դիվերսիֆիկացման նպատակը պետք է լինի նաև տարածաշրջանային զարգացման կայունությունը: В настоящее время интернационализация производства в основном рассматривается как необходимое, но не достаточное условие для обеспечения эффективного развития экономики государства, и способ преодоления противоречий, возникающих в процессе осуществления данной задачи в результате ограниченных возможностей между странами. Страны-партнеры пытаются повысить функциональную эффективность национальной экономики за счет определенных факторов, которые возникли в ходе развития геоэкономических отношений. На пути вступления в этап политической и экономической независимости, в РА осуществлялись широкомасштабные реформы общего экономического механизма. Данный процесс включает в себя множество процессов, начиная от формирования законодательной базы, обусловленной требованиями рыночной экономики, завершая созданием благоприятных экономических условий для их реализации. В этой связи, роль иностранных рынков особенно важна для малых стран, так как их относительно небольшие внутренние рынки не обладают достаточными условиями для экономического роста. Для развития и расширения рынка важное значение имеет качество товара, исходя из соображений развития и совершенствования производства новых технологий в соответствии с требованиями научно-технического прогресса, интеграции в мировую экономику. Изучение теоретических и практических задач диверсификации внешнеэкономических связей развивающихся и переходных экономика не носит системного характера, в силу чего поэтому анализ развития этих стран и проблемы, связанные с гармоничной интеграцией экономики РА в мировую экономику, являются объективной необходимостью. Целью диссертационной работы является исследование проблем развития внешнеэкономических связей, приоритетов развития и стимулирования экспорта РА на современном этапе, а также выявление перспектив расширения этих связей на основе взаимовыгодного сотрудничества и обоснование предложений, которые приведут к диверсификации этих отношений. В соответствии с поставленной целью в работе сосредоточено внимание на решении следующих исследовательских задач: охарактеризовать нынешнюю эпоху мировой экономики на основе критического анализа теоретико-методологических исследований геоэкономических взаимодействий; рассмотреть возможности развития и расширения внешнеэкономических связей РА в контексте глобализации; выявить факторы диверсификации внешнеэкономических связей; проанализировать динамику экономических отношений РА с соседними странами и выявить специфику их развития, а также возможности диверсификации внешнеэкономических связей с этими странами; определить альтернативные пути диверсификации регионального экономического сотрудничества РА; исследовать методологические соотношения понятий «структурные реформы» и «структурные преобразования»; оценить сравнительную эффективность экспорта РА. Currently, the internationalization of production is mainly regarded as a necessary but not sufficient condition to ensure the effective development of the economy and a way of overcoming the contradictions that arise during the implementation of this task, as a result of disability across countries. The partner countries are trying to increase the functional efficiency of the national economy due to certain factors that arose during the development of geo-economic relations. In the stage of political and economic independence wide-ranging reforms of overall economic mechanism were implemented in the Republic of Armenia. This is a process, which includes the processes starting from the formation of the legal framework arising from the requirements of the market economy, up to creating favorable economic conditions for their implementation. In this regard, the role of foreign markets is particularly important for small countries, as a relatively small domestic market does not contain sufficient conditions for economic growth. For small states, the expansion of internal market implies the priorities of their quality standards. For the development and expansion of the market the quality of goods has an important role, for reasons of development and improvement of new technologies, in accordance with the requirements of scientific and technological progress, integration into the world economy, and harmonious fusion to global economic development. The study of theoretical and practical problems of the diversification of foreign economic relations of developing and merging economies does not have a systemic nature, that is why the analysis of the development of these countries and problems related to the harmonious integration of Armenia into the world economy are an objective necessity. The aim of the thesis is to study the problems of development of foreign economic relations o, development priorities and export stimulation f the Republic of Armenia at the present stage, as well as to identify the prospects of expansion of these relations on the basis of mutually beneficial cooperation and to support proposals that will lead to the diversification of these relations. In accordance with the aim, the following issues have been identified and proposed in the present study: to characterize the current era of the global economy on the basis of a critical analysis of theoretical and methodological researches of geo-economic interactions, to consider the possibility of the development and expansion of foreign economic relations of Armenia in the context of globalization, to identify the factors of diversification of foreign economic relations, to analyze the dynamics of economic relations of Armenia with neighboring countries and to find out the specifics of their development, as well as the possibilities for diversification of foreign economic relations with these countries, to identify the alternative ways of diversification of RA regional economic cooperation, to study the methodological ratio of concepts «structural reforms» and «structural changes» and to define clearly the current challenges of RA foreign economic relations, to evaluate the comparative effectiveness of Armenia's exports.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Oсновные проблемы диверсификации внешнеэкономических связей Республики Армения. The issues of foreign economic relations diversification օf the Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Григорян Марина Самвеловна, Grigoryan Marina Samvel
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 03 Apr 2018 13:06
   Last Modified: 03 Apr 2018 13:06
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6934

   Actions (login required)

   View Item