Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կազմակերպությունների անվճարունակության ռիսկերի համալիր գնահատման և կանխատեսման հիմնահարցերը ՀՀ-ում:

Միրզոյան, Նարինե Էռնեստի (2016) Կազմակերպությունների անվճարունակության ռիսկերի համալիր գնահատման և կանխատեսման հիմնահարցերը ՀՀ-ում:. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (524Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1668Kb) | Preview

   Abstract

   Զարգացող երկրներում տնտեսության զարգացման հիմնական նախադրյալներից մեկը իրավաբանական անձանց կողմից՝ առևտրային բանկերից և վարկային կազմակերպություններից վարկային ռեսուրսների ներգրավման գործընթացի բնականոն ապահովումն է: Ֆինանսական համակարգում աճող մրցակցությունը, առևտրային բանկերի կապիտալի համարժեքության վերաբերյալ ՀՀ ԿԲ նորմատիվները և Բազել ll-ով (Բազելlll) սահմանված պահանջները, շուկայում դիրքը ամրապնդելու և զարգանալու ձգտումները, հատկապես ֆինանսական կայունության ապահովումը, մասնավորապես այն առևտրային կազմակերպությունների անվճարունակության ռիսկերի գնահատման և կանխատեսման անհրաժեշտությունը, որոնք ունեն կամ պատրաստվում են ունենալ պարտային պարտավորություններ առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների առջև (այսուհետ` փոխառու-իրավաբանական անձիք) ստիպում են առևտրային բանկերին և վարկային կազմակերպություններին ավելի ու ավելի մեծ ուշադրության արժանացնել փոխառու միջոցների կառավարմանը և պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող կազմակերպությունների վարկունակության մակարդակի գնահատմանը՝ վարկանիշ շնորհելու միջոցով: Վարկանիշը իրենից ներկայացնում է համապարփակ ցուցանիշ, որը բնութագրում է փոխառու-իրավաբանական անձի վարկունակության դասը: Վարկանշումը կատարվում է գումարային այն բոլոր ցուցանիշների հիման վրա, որոնք բնութագրում են փոխառու-իրավաբանական անձի եկամուտ ստանալու կարողությունը, ակտիվների բավարար լինելը, կառավարման ունակությունը, պարտավորությունների մարման պատրաստակամությունը և պարտաճանաչությունը: Վարկանշման մեխանիզմի կիրառումը և վարկանիշի շնորհումը ավարտին է հասցնում առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից վարկունակ փոխառու-իրավաբանական անձանց ընտրությունը: Բացի այդ, վարկանիշը ուղեցույց է տրամադրվող վարկի մեծությունը որոշելիս, ֆինանսական վիճակի վերլուծության ժամանակ պահուստների ստեղծման նպատակով վարկային պորտֆելի որակը գնահատելիս, փոխառու-իրավաբանական անձի սնանկության հավանականության ցուցանիշը հաշվարկելիս, գործարքների իրականացման գնային պայմանները սահմանելիս, ռիսկի վճարի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս, տրամադրվող վարկի գծով սպասելի և չնախատեսված կորուստների մեծությունը գնահատելիս և մի շարք այլ դեպքերում: Հաշվի առնելով ՀՀ-ում միջազգային վարկանշող գործակալությունների (Moody’s, Fitch, S&P), ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող փոխառու-իրավաբանական անձանց վարկանշման աննշան ծածկույթը՝ ՀՀ առևտրային բանկերը և վարկային կազմակերպությունները ստիպված են ինքնուրույն վարկանշել պոտենցիալ փոխառու-իրավաբանական անձանց: Վերջինս պահանջում է առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից փոխառու-իրավաբանական անձանց վերաբերող մեծաքանակ տվյալների և ցուցանիշների ընտրություն, վերլուծություն և գնահատում: Յուրաքանչյուր առևտրային բանկ, ըստ Բազելյան կոմիտեի, պետք է ինքնուրույն ընտրի ներքին վարկանշման իր կողմից կիրառվող մոդելը: Մասնագիտական գրականության մեջ վարկանշմանը մի շարք հեղինակներ են անդրադարձել՝ Օ. Լավրուշինը, Ե. Շատալովան, Ա.Դ. Շերեմետը, Կ. Ռ. Արմենակյանը, Ա. Մ. Ջանվելյանը, Ի. Վիշնյակովը, Վ. Ստուպակովը և այլոք: Վերջիններս առաջարկել են վարկանշման իրենց մոդելները՝ համապատասխան ցուցանիշների համակարգով, շնորհվող բալերով, դասերի քանակով և այլն, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները, որոնց հաշվի առնելով մշակվել է ներքին վարկանշման մեթոդական մոտեցում, որի մեջ շտկված են փոխառու-իրավաբանական անձանց ներքին վարկանշման գործող մեխանիզմների թերությունները և որը հիմնված վերջիններիս առավելությունների, ինչպես նաև տնտեսության և ֆինանսական միջավայրերի ժամանակակից միտումների վրա:Վերոնշյալն իր ազդեցությունն է ունեցել ներկայացված ատենախոսության թեմայի ընտրության վրա՝ պայմանավորելով վերջինիս արդիականությունը: В развивающихся странах одним из главных условий развития экономики является обеспечение нормального процесса привлечения кредитных ресурсов со стороны юридических лиц. Растущая конкуренция в финансовой системе, стремление развиваться и т.д., заставляют коммерческие банки и кредитные организации все больше и больше внимания уделять управлению заемных средств и оценке кредитоспособности контрагентов путем присвоения рейтинга.Целью диссертации является общая оценка и прогнозирование рисков неплатежеспособности заемщиков-юридических лиц в РА со стороны коммерческих банков и кредитных организаций с помощью алгоритма присвоения внутреннего рейтинга на основе количественной и экспертной оценки кредитных рисков. Для достижения данной цели в рамках диссертации предлагается решение следующих проблем. Исследование и анализ моделей рейтингования и оценки рисков неплатежеспособности и банкротства, а также современные тенденции их развития; •анализ достоинств и недостатков моделей внутреннего рейтингования; •определение специфики применения опубликованных моделей внутреннего рейтингования в финансовой системе РА; •анализ процесса рейтинговой оценки и направления использо-вания рейтинга; •разработка связи между ожидаемыми и неожиданными потерями по кредитным ресурсам и присвоенными внутренними рейтингами; •разработка связи между лимитами кредитных ресурсов и при-своенными внутренними рейтингами; •оценка и прогнозирование качественных рисков, присущих дея-тельности заемщика-юридического лица, в рамках осуществле-ния рейтингового процесса; •разработка методического подхода внутреннего рейтингования на основе выбора, анализа и оценки факторов, поддающихся количественной и экспертной оценке. Объектом исследования являются заемщики-юридические лица, которые обслуживаются в коммерческих банках и кредитных организациях, действующих в РА. Предметом исследования являются основные задачи общей оценки и прогнозирования рисков неплатежеспособности заемщиков-юридических лиц в коммерческих банках и кредитных организациях посредством присвоения внутреннего рейтинга.В первой главе осуществлено сравнение моделей рейтингования заемщиков-юридических лиц и анализ тенденций развития их построения. Во второй главе изложена рейтинговая оценка, как основа повышения продуктивности управления кредитными рисками. В третьей главе представлен методический подход формулирования системы внутреннего рейтингования заемщика-юридического лица в РА. The main objective of the dissertation theme is complex evaluation and forecast of the insolvency risks of borrowing legal entities in commercial banks and credit organizations by means of algorithm of granting credit internal rating, which is based on quantitative and expertise assessment. To reach the set goal the following problems were pointed out in the framework of the dissertation: Realize examination and analysis of the modern trends of the insolvency and bankruptcy risks’ evaluation, rating models and the construction, •Analyze the advantages and disadvantages of the internal rating model, •Discover applicability features of the released internal rating models in the financial system of RA, •Realize interconnection between expected and unexpected losses of credit resources and awarded internal rating, •Realize interconnection between credit resources’ limits and awarded internal rating, •Evaluate and forecast borrowing legal entity’s typical operation qualitative risks in the framework of rating process, •Develop methodological approach for internal rating based on the choice, analyses and evaluation of the factors which are subject to credit risks’ quantitative and expert evaluation , The main objects of examination in the framework of the dissertation theme are the borrowing legal entities which are served at the banks and credit organization. The objectives of the examination are the main issues in complex evaluation and forecast of the insolvency risks of borrowing legal entities in commercial banks and credit organizations of RA by means of internal rating. In the first chapter of the dissertation, which is called “Borrowing legal entities rating models comparison and the construction development trends analysis ”,the analysis of industry and sectors of trade, general terms and conditions were analyzed by international rating organization (Moody’s, Fitch, S&P), rating models and their modern construction trends were presented.In the second chapter of the dissertation, called “Evaluation of rating as the base for increasing the management effectiveness of credit risk”, the process of evaluation of rating and the direction of use of rating were presented, borrowing legal entities’ internal rating comparative analysis at commercial banks were realized, evaluation of credit resources expected and unexpected losses was done, credit resources limits provided to borrowing legal entities by commercial banks and credit organizations were set.In the third chapter, called “Methodological approach to borrowing legal entities’ internal rating system formation in RA”, were analyzed, chosen and evaluated quantitative and expertise evaluated factors, which influence the legal entities’ rating, borrowing legal entities’ activity qualitative risks evaluation and forecasting was realized, borrowing legal entities internal rating award was presented in the framework of suggested methodological approach. The scientific novelties of the dissertation, which are aimed to solve the tasks suggested in the research, are the followings: •Borrowing legal entities’ internal rating approach was developed, which is based on the quantitative and expertise evaluations of credit risk, •The analysis, choice and evaluation of quantitative and expertise evaluated factors, which influence the legal entities’ rating was realized, •Borrowing legal entities’ activities’ qualitative risks’ choice and evaluation was done, •In order to increase credit risks’ management effectiveness at banks and credit organizations, granted internal rating, risks’ payments’ and the scale adapted to the size of reserves of the latter were developed.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: "Основные вопросы общей оценки и прогнозирования рисков неплатежеспособности предприятий в РА”. “Key issues in RA regarding complex evaluation and forecast of the insolvency risks of companies”.
   Uncontrolled Keywords: Мирзоян Нарине Эрнестовна, Mirzoyan Narine E.
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 27 Jan 2016 11:47
   Last Modified: 31 Aug 2016 10:11
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/696

   Actions (login required)

   View Item