Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Лексико-семантические и структурные особенности английских ойконимов (в сравнении с армянским)

Халатян, Арпине Гагиковна (2018) Лексико-семантические и структурные особенности английских ойконимов (в сравнении с армянским). PhD thesis, ЕГУ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (414Kb) | Preview
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1599Kb)

   Abstract

   Ատենախոսությունը նվիրված է անգլերեն բնականվանումների բառիմաստային, ձևույթային և բառակազմական առանձնահատկու- թյունների վերհանմանը՝ հայերենի համեմատությամբ: Ներկայացնել տեղանվանագիտության ոլորտի տեսաբանների դրույթները և բնականվանային ուսումնասիրության մեթոդաբանական և տեսական հիմքը: Ուսումնասիրել բնականվանումների ստուգաբանությունը՝ վեր հանելով դրանց հիմքում գտած բնաբառերը՝ հետագա բառիմաստային դասակարգման նպատակով: Վեր հանել բնականվանումների անվանակարգման լեզվական և արտալեզվական գործոնները: Տարբերակել բնականվանության մեջ օգտագործված հատկանվանական և հասարականվանական բառային միավորները: Բացահայտել անգլերեն բնականվանումների բառիմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ հայերենի համեմատությամբ: Բառիմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների հիման վրա դասակարգել և համակարգել անգլերեն բնականվանումները և համեմատել հայերենի հետ՝ բացահայտելով ընդհանուր և տարբերակիչ հատկանիշները: Ուսումնասիրության տեսական արժեքը պայմանավորված է նրանով, որ տվյալ հետազոտության արդյունքների հիման վրա կարող են նկարագրվել տեղանվանման սկզբունքները այլ լեզուներում նույնպես: Սույն աշխատանքի մեթոդաբանությունը կարող է կիրառվել այլ տեսակի տեղանունների ուսումնասիրության մեջ: Աշխատանքն ունի նաև որոշակի գործնական արժեք, քանի որ դրա արդյունքները կարող են օգտագործվել երկրագիտության, համեմատական լեզվաբանության, համեմատական հատկանվանագի-տության, իմաստաբանության, բառագիտության, լեզվի պատմության դաս- ընթացներում: Данная диссертационная работа посвящена комплексному изучению английской ойконимии в сравнении с армянской и выявлению топонимических сходств и различий в исследуемых языках. В работе рассматриваются и анализируются проблемы диахронно-синхронного функционирования ойконимических единиц, специфика английской ойконимической системы, определяются семантическая, морфемная и словообразовательная системы ойконимических единиц, а также характеризуется становление топонимических, в частности, ойконимических систем в исследуемых индоевропейских языках и выявляются сходства и различия словообразования и семантики. Как справедливо отмечает В. Д. Беленькая, «сопоставительное исследование топонимии различных стран, рассмотрение многообразных различий, определяемых как языковыми, так и внеязыковыми факторами, выявление закономерностей, присущих развитию топонимических наименований в целом, ведет к созданию категоризации топонимии». Несмотря на то, что данную проблему рассматривали такие ученые, как А. В. Суперанская, В. Д. Беленькая, Т. В. Хвесько, Р. А. Агеева, Г. А. Астафьева, М. Т. Бакшеева, Г. П. Бондарчук, М. А. Сагидуллин, В. В. Гуревич, В. В. Алпатов, Н. В. Подольская и др., тем не менее, лексико-семантическая и структурная организации английского топонимического пласта остаются малоизученными, а сравнительный анализ помогает более основательно охарактеризовать лингвистические и экстралингвистические факторы номинации в указанных языках. Актуальность исследования обусловлена важностью взаимодействия языковых систем в условиях многоязычия, а также необходимостью выявления исторического развития номинации географических объектов у разных этносов. Топонимическое исследование является ценным культурологическим источником, отображающим историю народов, а также миграционные процессы. В частности, актуально ономастическое исследование тем, что посредством такого исследования выявляется целый ряд нерешенных вопросов, связанных с классификацией географических названий в английском языке, рассмотренных в рамках структурно-семантической организации и этимологии в сравнении с армянскими аналогами, которые гораздо древнее, и, по сути, отображают общеиндоевропейские принципы топонимизации апеллятивов. Диссертационное исследование проводится в рамках лексико-семантической и структурной организации ойконимов, что, на наш взгляд, является наиболее актуальной задачей в области современной топономастики. The dissertation explores lexical-semantic and structural peculiarities of English place names (in comparison with Armenian). To achieve the aim of the research, the following objectives are set forth: to investigate the theoretical approaches to place name research as lexical units in linguistic literature, to study the etymology of the place names, revealing the historical elements for their further classification, to define linguistic and extra-linguistic factors of place name nomination, based on lexical-semantic and structural peculiarities of English place names, to classify, group and compare them with the Armenian ones to reveal general and distinctive features. To realize the above mentioned objectives, the descriptive, comparative, componential methods and also continuous sampling method have been applied to the research. The theoretical significance of the research is determined by the fact that the results of the research can be used to describe place name nomination in other languages too. The practical value of the research is conditioned by the fact that the results of the research can be used in the courses of Area Studies, Comparative Linguistics, Comparative Onomastics, Onomasiology, Lexicology and History of Languages. The topicality of the research is conditioned by the fact that the interaction of language systems in the context of multilingualism is of paramount importance. It is also conditioned by the importance of revealing the historical development of place name nomination in various ethnic environments. The topicality hinges on the demand for classification of place names according to their semantic and structural characteristics. The novelty of the research is determined by the fact of systematic approach to the classification of place names on lexical-semantic, morphemic and word building levels in comparison with Armenian.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Անգլերեն բնականվանումների բառիմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ հայերենի համեմատությամբ: Lexical-semantic and structural peculiarities of English place names (in comparison with Armenian).
   Uncontrolled Keywords: Խալաթյան Արփինե Գագիկի, Khalatyan Arpine Gagik
   Subjects: Linguistics
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 16 May 2018 10:14
   Last Modified: 20 Aug 2018 11:05
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7206

   Actions (login required)

   View Item