Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահանգում

Մոհաջեր, Էսմայիլ Ջաֆարի (2018) էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահանգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (248Kb) | Preview

  Abstract

  Տուրիզմը տնտեսության արագ զարգացող ճյուղերից մեկն է: Էկոտուրիզմը տուրիզմի ձևերից մեկն է, այն մեծ դեր ունի աշխատուժի զբաղվածության ապահովման, թույլ իրացված շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման, էկոլոգիական խնդիրների լուծման գործում: Տուրիզմի նպատակային ձևերի կազմակերպման սկզբունքների, մեթոդների աշխարհայացքի մշակմամբ զբաղվում են մի շարք գիտություններ: Նրանց մեջ իր կարևոր տեղն ունի աշխարհագրությունը, որը խնդրի լուծումը տեսնում է ժամանակի, տարածության և համալիրության մեջ: Էկոտուրիզմի զարգացման յուրահատուկ վայր է Իրանի Գոլեստան նահանգը: Այստեղ էկոտուրիզմի զարգացմանը նպաստում են բարենպաստ բնական պայմանները, յուրահատուկ լանդշաֆտները, բացառիկ ու գրավիչ ավանդույթներով ապրող էթնոսները, ենթակառուցվածքների որոշակի մակարդակը: Այնուհանդերձ Գոլեստանում էկոտուրիզմի հնարավորությունների օգտագործման մակարդակը ցածր է, փոքր են ակնկալվող եկամուտները, կապիտալ ներդրումների ծավալները, մեծ են շրջակա միջավայրին հասցվող վնասները, ընդ որում այդ վնասները ունեն մեծանալու միտում: Պատճառը էկոտուրիզմի կազմակերպման ցածր կուլտուրան է: Չկա տուրիստական ընկերությունների գործունեությունն ուղղորդող գիտականորեն հիմնավորված ծրագիր, որը կօգնի տուրիզմին տալ էկոլոգիական ուղղվածություն, ապահովել լանդշաֆտների ինքնավերականգնումը, էթնիկական արժեքների, պատմամշակութային ժառանգության պահպանումը: Կազմակերպված էկոտուրիզմը հնարավորություն կտա ապահովել Գոլեստանի նահանգի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, բնապահպանական խնդիրների լուծումը, կայուն մարդկային զարգացումը: Մշակված և գիտականորեն հիմնավորված էկոտուրիզմի տարածքային սիստեմը կարող է օրինակ ծառայել այլ շրջանների համար: Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Աշխատանքի նպատակն է աշխարհագրական գիտության ժամանակակից սկզբունքների, մոտեցումների, մեթոդների և մեթոդաբանության կիրառման միջոցով վերհանել Գոլեստան նահանգում էկոտուրիզմի զարգացման խոչընդոտները, մշակել դրանց վերացման ուղիները: Դրված նպատակին հասնելու համար առաջադրվել և լուծվել են հետևյալ խնդիրները' տարբեր գիտական աղբյուրների հենքի վրա վերլուծել և ընդհանրացնել էկոտուրիզմի հետազոտության արդի տեսական մոտեցումները, մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը: Մեկ ընդհանրության դաշտ բերել Գոլեստանի էկոտուրիստական առումով հետաքրքրություն ներկայացնող բնական պայմանները, կարողությունները, հասարակական հնարավորությունները: Գիտականորեն հիմնավորել թե որոնք են Գոլեստանում' էկոտուրիզմի զարգացման առումով առավել հեռանկարային թիրախային տարածքները (շրջանները): Բացահայտել թե որոնք են այն անբարենպաստ գործոնները, որոնք հանդես են գալիս որպես սպառնալիքներ կամ մարտահրավերներ Գոլեստան նահանգում էկոտուրիզմի, կայուն մարդկային զարգացման համար: Հիմնավորել թե էկոտուրիզմի զարգացումը ինչ ազդեցություն կարող է թողնել սոցիալ-տնտեսական ողջ համակարգի զարգացման վրա: Экотуризм - это вид туризма, который требует ответственной поездки в природные районы для защиты биологической среды и природных ресурсов, и обеспечения благосостояния местных жителей, создавая для них стабильный доход. Штат Голестан является одним из главных районов туризма Ирана. Развитию туризма способствуют благоприятные природные условия, своеобразный ландшафт, этносы с исключительными и привлекательными традициями, созданная инфраструктура. Вместе с тем уровень использования и развития экотуристических возможностей Голестана низкий. Ожидаемые доходы и объемы капитальных инвестиций оказываются низкими. Тем не менее, нет научно обоснованной программы для руководства деятельностью туристических компаний, которая поможет обеспечить туризм с экологической ориентацией и обеспечить сохранение этнических ценностей и исторического и культурного наследия. Организованное экотуризм позволит обеспечить социально-экономическое развитие провинции Голестан, решение экологических проблем и устойчивое развитие человека. Целью исследования является выявление препятствий на пути развития экотуризма в провинции Голестан посредством использования современных принципов, подходов, методов и методологии в географической науке, а также разработки путей их устранения. Объектом исследования является система экотуризма в штате Голестан. Предметом исследования являются отличительные (пространственные и временные) особенности и изменения территории экотуризм; взаимосвязей и взаимодействий между системой экотуризма и отдельными элементами других форм общественной жизни. Предлагаемые области экотуризма через развитие могут превратиться в полюсы роста (центры) и служить основой для социально-экономического развития всей страны, решения экологических проблем и устойчивого развития человека. Разработана новая концептуальная основа для оценки направлений экотуризма на основе принципов устойчивого развития человеческого потенциала. В контексте времени и пространства разработана научно обоснованная система (модель) экотуризма, которая может быть использована для изучения система экотуризма в других областях. Выявлено, что деятельность национальных и местных органов власти экотуризма в Голестане может быть эффективной только при четких стратегических планах. Используя аналитическую программу SWOT, определены сильные и слабые стороны направлений экотуризма в провинции Голестан, а также были даны научные обоснования их гармонизации. Туризм, работающий на научно необоснованных принципах, а также деятельность частных лиц, вовлеченных в эту сферу, негативно влияет на природные ландшафты, этнические ценности и всю экономическую систему штата Голестан. Нехватка капитальных инвестиций экологической направленности, ограниченная туристическая инфраструктура негативно влияет на развитие экотуризма в штате Голестан. Высокая степень загрязнения окружающей среды, не рациональное использование природного потенциала и возможностей, а также ограниченные знания об экотуризме, наличие неблагоприятных законов негативно влияют на развитие экотуризма. The research is a study of the evaluation of abilities and potentials of ecotourism development in Golestan province of Iran. Ecotourism is a type of tourism, which requires a responsible trip to natural areas for protecting biological environment and natural resources, and securing local people welfare by generating stable income for them. Ecotourism is an important source for sustainable socio-economic development. A unique ecotourism development area is the Golestan province of Iran. The province has abundant favorable natural conditions, unique landscapes and ethnos living in exceptional and attractive traditions, a certain level of infrastructure which contributes to ecotourism development in this area. However, the utilization level of ecotourism potential and opportunities in Golestan is low. The expected Revenue is small and the volume of capital investments is low. Yet, there is no scientifically justified program to guide the activities of tourism companies, which will help providing tourism with ecological orientation, and ensuring preservation of ethnic values and historical and cultural heritage. Organized ecotourism will enable to ensure the socioeconomic development of Golestan province, the solution of environmental issues and sustainable human development. The research aim is to study and find out the ecotourism development obstacles in Golestan province and to present their removal ways by the use of contemporary principles, methods, approaches and methodology of geographical science. The object of the research is the ecotourism system in the Golestan province. The subject of the research is the distinctive (spatial and time) features and changes of the ecotourism territory; interconnections and interactions between the ecotourism system and the individual elements of other forms of social life. The proposed eco-tourism areas via development can turn into growth poles (centers) and serve as a basis for socioeconomic development of the entire country, the solution of ecological problems, and sustainable human development. A new conceptual framework for evaluation of ecotourism destinations was developed based on sustainable human development principles. In the context of time and space, a scientifically justified ecotourism system (model) was developed, which can be used to study ecotourism systems in other areas. It was revealed that the ecotourism activities of the national and local self-government institutions in Golestan can be effective only under clear strategic plans. Using the SWOT analytical program, the strengths and weaknesses of ecotourism destinations in Golestan province were identified, and the scientific justifications for their harmonization were given. The tourism industry governed with scientifically unjustified principles and the activities of private individuals involved in this sector have a negative impact on the natural landscapes, ethnic values and the entire economic system of the Golestan province. The lack of capital investments with ecological purposes and limited tourism infrastructure has a negative impact on the development of ecotourism in Golestan province. High level of environmental pollution, insufficient use of natural potential and limited knowledge of people on ecotourism, as well as unsupportive laws negatively affect the development of this sector in Golestan province. An ecotourism development council in the province should be established consisting of the representatives of public and private organizations in ecotourism sector. Create favorable conditions for local and foreign capital investments in most prospective areas. In the framework of short-term and long-term ecotourism development projects, the capital investments should be toward destinations such as the Caspian Sea beaches, the Gorgan Gulf, the Miankale Peninsula, the Nahar-Khoran and the Kord Kouy forest parks, the Bandar Gaza and other national parks. Also, toward destinations like Gomishan mud volcano, the areas of mineral hot springs of Gol-Ramian and Ziarat, the Karam's old- cave of archeological importance and the Shemshad-Cheshm-Bolbol forest reserve area that is at the risk of extinction.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Развитие экотуризма в провинции Ирана Голестан. Ecotourism development in Golestan province of Iran.
  Uncontrolled Keywords: Мохаджер Эсмаиил Джафарович, Mohajer Esmaeil Jafar
  Subjects: Earth Science
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 16 May 2018 10:37
  Last Modified: 16 May 2018 15:02
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7207

  Actions (login required)

  View Item