Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Վարակի համաճարակաբանական առանձնահատկություններն ու կանխարգելումը ծննդօգնության ստացիոնարում

Տեր-Ստեփանյան, Մերի Մանուկի (2017) Վարակի համաճարակաբանական առանձնահատկություններն ու կանխարգելումը ծննդօգնության ստացիոնարում. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (44Mb) | Preview
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (9Mb)

   Abstract

   Ինչո՞վ է արդիական վարակը ծննդատանը: Սկսենք պաշտոնական վիճակագրությունից, ցավոք ոչ հայրենական. վարակիչ ախտաբանությունն առաջատարն է ինչպես նորածնային հիվանդացության, այնպես էլ` մահացության ցանկում (Ковалёва Е.П., Заргарьянц А.И., 2010): Սկսած անցյալ դարի վերջին տասնամյակից մինչ մեր օրերը պաշտոնական վիճակագրությունը գրեթե փոփոխության չի ենթարկվել այս ցուցանիշների առումով: Նեոնատալ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներն ամբողջ աշխարհում գլխավորում են այս ցանկը: Հիվանդացությունը տարբեր երկրներում տատանվում է 30-35%-ի սահմաններում, իսկ այս վարակների պատճառով մահացությունը հասնում է մինչև 25%-ի (Воробьева В.Н., 2012, Башкирев А.А., Аверина Е.А. и др., 2015): ԱՄՆ-ի պաշտոնական տվյալների համաձայն, ՆՀՎ-ը յուրաքանչյուր տարի պատ¬ճառ է դառնում ավելի քան 98000 ամերիկացու մահվան և մտնում է մահվան պատճառների տասնյակի մեջ, իսկ այս բարդությունների պատճառով առաջացած ծախսերը հասնում են 45 միլիարդ դոլլարի (CDC National and state healthcare assotiated infections progress report, 2016): Գերմանացի գիտնականները նշում են յուրաքանչյուր տարի 450-650 հազար ՆՀՎ-ի դեպք, որոնց պատճառած վնասը գնահատվում է մոտ 3 մլրդ եվրո (Horan T.C, 2004; Köck, R., Becker, K., Cookson, et al, 2010): Սթայֆելը և համահեղինակները ավելի են հստակեցնում իրավիճակը, նշելով, որ բուժանձնակազմի խղճին, որը պատշաճ չի մշակում ձեռքերը, կա հիվանդանոցում անց¬կացված ավելի քան 4 մլն լրացուցիչ մահճակալ օր (Stiefel U, Cadnum JL, Eckstein BC, et al, 2011): Բավականին նպատակահարմար է բոլոր վարակները, որոնք գրանցվում են ծննդատանը բաժանել 3 խմբի` ներարգանդային, ներհիվանդանոցային և ստացիոնար բերովի դեպքեր: Իսկ ըստ վարակման տեսակի ՆՀՎ-ը պետք է տարբերակել հետևյալ կերպ` էկզոգեն, էնդոգեն և բուն հոսպիտալային վարակ (Свистунов С.А., Кузин А.А., Жарков Д.А., 2016): Չնայած այս դասակարգմանը, ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար պետք է նշել, որ գործնականում հանդիպում են դեպքեր, երբ շատ դժվար է հստակ որոշել վարակի պատկանելիությունը վերը նշված խմբերից որևէ մեկին (Брусина Е.Б., 2000): Անդրադառնալով ծննդատանը վարակի առկայության հիմնախնդրին, պետք է նշել, որ ներարգանդային վարակը մանկաբարձական ոլորտում առաջա¬տարներից մեկն է, կապված` հղիների, ծննդկանների և ծննդաբերների շրջանում վարակվածության բարձր տարածվածության, պտղի զարգացման արատների վտանգի և հիվանդ երեխայի աշխարհ գալու հավանականության հետ: Վարակի առկայությունը մոր մոտ ռիսկի գործոն է հանդիսանում հղիության և ծննդաբերության անբարեհաջող ելքի առումով, բայց այն միշտ չի բերում պտղի վարակման (Hofer N., Zacharias E., Müller W., Resch B., 2012): Ներարգանդային պետք է համարել վարակի հարուցիչների տարածումը պտղի օրգանիզմում, որն ուղեկցվում է տարբեր օրգան-համակարգերի մորֆոֆունկցիոնալ խանգարումներով, որոնք բնորոշ են վարակիչ հիվանդությանը (Володин Н.Н., 2004): Այս ախտաբանության հաճախացումը ներկայումս կարող է պայմանավորված լինել վերարտադրողական տարիքի կանանց շրջանում վարակվածության աճով (Dey S, Pahwa P, Mishra A, Govil J, Dhillon PK., 2016): Целью данного исследования является изучение эпидемиологических закономерностей различных форм инфекций, наиболее часто встречающихся в роддоме, и разработка соответствующих мероприятий по их контролю и профилактике. Исследования проводились на базе научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка г. Еревана и на кафедре эпидемиологии ЕГМУ с 2006 по 2016гг. В общей сложности было проведено 120349 лабораторных исследований. В результате проведенных исследований было выявлено, что распространенность возбудителей инфекций TORCH-комплекса среди женщин репродуктивного возраста в 2010-2015 гг. в основном имеет тенденцию к снижению. Особенно наглядно снижение распространенности грибов (в 2,6 раза (Р<0,001)), гарднерелл (в 1,9 раза (Р<0,001)) и трихомонад (в 7,8 раз (Р<0,001)), относительная стабильность наблюдалась в случае ЦМВ (в среднем 91,2%), токсоплазм (в среднем 8,5%), микоплазм (в среднем 21,5%), некоторую тенденцию роста имели хламидии (в 1,3 раза) (Р<0,001) и вирус генитального герпеса (1,1 раза) (Р<0,001).Частота встречаемости носительства HBsAg-а среди беременных женщин в 2015 году по сравнению с 2010 снизилась в 3,6 раза и составила 0,7% (Р<0,001). Осведомленность беременных о путях передачи ВГВ и особенностей данной инфекции находится на низком уровне, 59,4% носителей отмечают, что приобрели знания об инфекции после обнаружения у них вируса. 75,0% респондентов отметили, что наиболее вероятным путем заражения являются медицинские или не медицинские инвазивные вмешательства, что диктует необходимость распространения наглядных пособий об источниках и механизме передачи парэнтеральных гепатитов. С целью диагностики внутриутробной инфекции у новорожденных были взяты мазки с паховых складок, наружного слухового прохода, а также с внутренной поверхности плаценты. Колонизация указанных биотопов условно-патогенной микрофлорой была достаточно высока – в наружном слуховом проходе они были обнаружены в 57,5% случаев, в мазках с плаценты - в 50%, в паховой складке –в 47,5%. Несмотря на высокую обсемененность обследованных биотопов у новорожденных, не было выявлено каких-либо клинических признаков инфекции, то есть эпидемиологическая значимость предложенного метода является минимальной. Бактериологические исследования образцов крови новорожденных, с целью уточнения этиологии бактериального сепсиса дали положительный результат всего лишь в 7,4% случаев – в основном были выделены антибиотикоре-зистентные штаммы Enterobacter spp. The aim of the study was - to study the epidemiological features of the various forms of most common infections in the maternity home and the development of appropriate measures for their control and prevention. The research was carried out on the basis of the Research center of the maternal and child health protection of Yerevan and at the Department of Epidemiology of the YSMU from 2006 to 2016. A total of 120349 laboratory investigations were carried out. As a result of the conducted studies it was revealed, that the prevalence of TORCH-complex infections among women of reproductive age in 2010-2015 have tends to decrease. Especially evident decrease in the prevalence of fungi (2.6 times), gardnerella (1.9 times) and trichomonads (7.8 times), relative stability was demonstrated in the case of CMV (average 91.2%), toxoplasmosis (average 8.5%), mycoplasmosis (21.5% on average), chlamydia (1.3 times) and genital herpes (1.1 times) had a trend of growth. The frequency of occurrence of HBsAg carriage among pregnant women in 2015 in comparison with 2010 decreased 3.6 times and amounted to 0.7%. Awareness of pregnant women about ways of transmission of HBV and features of this infection is low, 59.4% of carriers note, that they acquired knowledge about the infection after the virus was detected in them. 75.0% of respondents said that medical or non-medical invasive interventions are considered as the most likely route of infection transmission. To diagnose intranatal infection, swabs were taken from inguinal folds, external acustic canal, and also from the placenta after birth. The colonization of these biotopes by opportunistic microflora was rather high: in the external acustic canal they were found in 57.5% of cases, in smears from the placenta in 50%, in the inguinal fold - 47.5%. Despite the high contamination of the examined biotopes among newborns, there were no clinical signs of infection, that is, the practical significance of the proposed method is minimal. Bacteriological studies of blood cultures of newborns, in order to clarify the etiology of bacterial sepsis, had positive results in only 7.4% of cases in which mostly (75,0%) gram-negative bacteria were isolated. Anibiotic resistant The presence of gram-negative microflora in the urine of pregnant women was 3.7 times higher than that presence of Group B streptococcus, which explains the priority role of these bacteria in the etiology of early neonatal sepsis.

   Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
   Additional Information: Эпидемиологические особенности и профилактика инфекции в родовспомогательном стационаре. Epidemiological peculiarities and prevention of infection in maternity home.
   Uncontrolled Keywords: Тер-Степанян Мэри Мануковна, Ter-Stepanyan Meri Manuk
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 20 Jun 2018 13:58
   Last Modified: 20 Jun 2018 13:58
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7451

   Actions (login required)

   View Item